Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 361/2016 Sb. o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5690
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (373 kB)]

361/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 24 odst. 7, § 159 odst. 2, § 160 odst. 6, § 161 odst. 4 a § 163 odst. 2 písm. a) a b): ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Tato vyhláška upravuje a) způsob zařazení jaderného materiálu do kategorie pro účely jeho zabezpečení, b) požadavky pro vymezení, fyzické ohraničení a detekci narušení střeženého prostoru, chráněného prostoru, vnitřního prostoru nebo životně důležitého prostoru a rozsah omezení vstupu a vjezdu do nich, c) organizační a technická opatření k zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, d) požadavky na rozsah a způsob zajištění fyzické ostrahy jaderného zařízení a jaderného materiálu, e) rozsah a způsob zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení a jaderného materiálu zařazeného do I. až III. kategorie při jeho přepravě s ohledem na projektovou základní hrozbu a f) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v oblasti zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu. § 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) technickým systémem fyzické ochrany integrovaný systém určený k zajištění detekce narušení vymezených prostorů, zdržení postupu narušitele, zajištění kontroly vstupu fyzických osob a vjezdu dopravních prostředků a přenosu poplachové informace a jejího vyhodnocení na řídicím centru, b) mechanickým zábranným prostředkem plot, stěna, zátaras, mříž a další prostředek zdržující fyzickou osobu při neoprávněném vniknutí nebo zabraňující neoprávněnému vjezdu dopravního prostředku do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru jaderného zařízení, c) pohotovostní ochranou soustředění sil a prostředků Policie České republiky (dále jen "policie") k provedení služebního zákroku k odvrácení útoku vedeného proti jadernému zařízení, d) předmětem ohrožujícím jadernou bezpečnost zbraň, výbušnina, alkoholický nápoj a jiná návyková látka a jiné předměty, které jsou zahrnuty v projektové základní hrozbě. ČÁST DRUHÁ ZAŘAZENÍ JADERNÉHO MATERIÁLU DO KATEGORIE A VYMEZENÍ PROSTORŮ NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY JADERNÉHO MATERIÁLU A JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ § 3 Kategorie jaderného materiálu Jaderný materiál musí být zařazen do I., II. nebo III. kategorie podle přílohy k této vyhlášce, pokud je jeho hmotnost vyšší než spodní limit hmotnosti pro III. kategorii uvedený v příloze k této vyhlášce. § 4 Prostory na jaderném zařízení (1) Na energetickém jaderném zařízení musí být vymezen za použití ochrany do hloubky a) životně důležitý prostor, pokud úmyslné poškození systémů a zařízení důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti v tomto prostoru umístěných může vést přímo či nepřímo k radiační havárii; jedná se zejména o prostory, ve kterých jsou umístěny blokové dozorny a záložní pracoviště blokové dozorny, řídicí systémy jaderného reaktoru, nouzové zdroje elektrického napájení, bezpečnostní systémy pro odvod zbytkového tepla z aktivní zóny, reaktorový sál a bazén skladování vyhořelého jaderného paliva, b) vnitřní prostor, pokud se na jaderném zařízení používá nebo skladuje jaderný materiál zařazený do I. kategorie, c) chráněný prostor, pokud se na jaderném zařízení vymezuje životně důležitý nebo vnitřní prostor, nebo pokud se na jaderném zařízení používá nebo skladuje jaderný materiál zařazený do II. kategorie, nebo pokud poškození technologie v tomto prostoru umístěné může vést přímo či nepřímo k radiační mimořádné události, která není radiační havárií, a d) střežený prostor, pokud se na jaderném zařízení vymezuje životně důležitý, vnitřní nebo chráněný prostor nebo pokud se na jaderném zařízení používá nebo skladuje jaderný materiál zařazený do III. kategorie. (2) Na výzkumném jaderném zařízení musí být vymezen chráněný prostor. (3) U jaderného zařízení nebo části jaderného zařízení, které obsahují jaderný materiál, musí být vymezeny prostory podle kategorie jaderného materiálu s tím, že jaderný materiál zařazený do a) I. kategorie musí být umístěn ve vnitřním prostoru, b) II. kategorie musí být umístěn v chráněném prostoru a c) III. kategorie musí být umístěn ve střeženém prostoru. (4) Pokud nelze části jaderného zařízení vyžadující umístění do odlišných prostorů od sebe fyzicky oddělit, musí být tyto části jako celek umístěny do prostoru podle nejvyšších požadavků vztahujících se na tento prostor. (5) Část jaderného zařízení, v níž se nachází radioaktivní odpad, musí být umístěna do střeženého prostoru. § 5 Opatření fyzické ochrany (1) Opatření fyzické ochrany jaderného zařízení musí být realizována podle nejvyšší kategorie jaderného materiálu, s nímž se nakládá na jaderném zařízení, nebo podle vymezeného prostoru jaderného zařízení. (2) Kategorií s nejvyššími požadavky na úroveň zajištění fyzické ochrany pro jaderné materiály je I. kategorie a prostorem s nejvyššími požadavky na úroveň zajištění fyzické ochrany je vnitřní nebo životně důležitý prostor. Vymezení střeženého, chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru § 6 U jaderného materiálu zařazeného do I. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem musí být vymezeny prostory tak, že a) hranicí střeženého prostoru musí být izolační zóna o šířce alespoň 6 m, která musí být ohraničena dvěma ploty s tím, že 1. vnější plot musí být vysoký alespoň 2,5 m a musí být opatřen další mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu, a to tak, že celková výše plotu musí být alespoň 3 m, 2. vnitřní plot musí být vysoký alespoň 2,5 m a musí být opatřen další mechanickou nástavbou na koruně plotu, a to tak, že celková výše plotu musí být nejméně 3 m, 3. uvnitř izolační zóny musí být umístěny další mechanické zábranné prostředky vysoké alespoň 1,2 m, 4. na vnější hranici musí být mechanické zábrany znemožňující neoprávněný průjezd vozidla o hmotnosti a rychlosti podle stanovené projektové základní hrozby, 5. izolační zóna musí být vybavena alespoň dvěma detekčními systémy pracujícími na různých fyzikálních principech, z nichž alespoň jeden má charakter objemové detekce, a musí být vybavena systémem průmyslové televize a osvětlením umožňujícím její použití, 6. z obou stran izolační zóny musí být volný terén o šířce alespoň 6 m a 7. pokud je součástí hranice střeženého prostoru budova, musí být zajištěna z vnější strany systémem detekujícím narušení a systémem průmyslové televize, b) hranicí chráněného prostoru musí být další plot vysoký alespoň 2,5 m, který musí být opatřený mechanickými zábrannými prostředky na koruně plotu, a to tak, že celková výše plotu musí být alespoň 3 m a plot musí být vybaven systémem detekujícím narušení, systémem průmyslové televize a osvětlením, a c) hranicí vnitřního nebo životně důležitého prostoru musí být stěny budov nebo místností umístěných uvnitř chráněného prostoru vybavené systémem detekujícím narušení, systémem průmyslové televize a osvětlením pro vyhodnocení narušení a činností uvnitř vnitřního a životně důležitého prostoru. § 7 (1) U jaderného materiálu zařazeného do II. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným chráněným prostorem musí být vymezeny prostory tak, že a) hranicí střeženého prostoru musí být plot vysoký alespoň 2,5 m, který musí být opatřený další mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu, a to tak, že celková výše plotu musí být nejméně 3 m, a b) hranice chráněného prostoru musí být tvořena dalším plotem vysokým alespoň 2,5 m, který musí být opatřený další mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu, a to tak, že celková výše plotu musí být alespoň 3 m, a musí být vybavený systémem detekujícím narušení, systémem průmyslové televize a osvětlením. (2) Pokud jsou stěny budov s jaderným materiálem zařazeným do II. kategorie nebo s částí jaderného zařízení vyžadujícími umístění v chráněném prostoru dostatečně pevné a výsledky zhodnocení účinnosti podle § 28 odst. 2 písm. h) prokáží odpovídající účinnost zajištění fyzické ochrany, může být jejich stěna hranicí chráněného prostoru; pro tento případ musí být prostor vybaven systémem detekujícím narušení, systémem průmyslové televize a osvětlením. § 8 (1) U jaderného materiálu zařazeného do III. kategorie a jaderného zařízení s vymezeným střeženým prostorem musí být vymezeny prostory tak, že a) hranicí střeženého prostoru musí být plot vysoký alespoň 2,5 m, který musí být opatřený další mechanickou zábrannou nástavbou na koruně plotu, a to tak, že celková výše plotu musí být alespoň 3 m, a b) vlastní objekt s jaderným materiálem nebo částí jaderného zařízení vyžadující umístění ve střeženém prostoru musí být vybaven systémem detekujícím narušení. (2) Pokud stěny budov s jaderným materiálem zařazeným do III. kategorie nebo s částí jaderného zařízení vyžadujícími umístění ve střeženém prostoru jsou dostatečně pevné a výsledky zhodnocení účinnosti podle § 28 odst. 2 písm. h) prokáží odpovídající účinnost zajištění fyzické ochrany, může být jejich stěna hranicí střeženého prostoru a pro tento případ musí být zároveň vybavena systémem detekujícím narušení. § 9 (1) Jednotlivé prostory lze ve výjimečných a zdůvodněných případech sloučit nebo je možné se odchýlit od požadavků na hranice uvedené v § 6 až 8, ale zároveň musí být odpovídajícím způsobem posílena účinnost mechanických zábranných prostředků a systémů detekujících narušení a výsledky zhodnocení účinnosti podle § 28 odst. 2 písm. h) musí prokazovat srovnatelné zajištění fyzické ochrany. (2) Nouzový východ a podzemní kanál vedené pod hranicí střeženého, chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru musí být zajištěny proti neoprávněnému vniknutí z vnějšku a musí být vybaveny systémem detekujícím narušení. § 10 Vstup fyzických osob a vjezd dopravních prostředků (1) Do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru smí vstupovat bez doprovodu a) fyzická osoba, u které byla ověřena bezúhonnost a splnění požadavků podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací v případě výkonu citlivých činností, b) příslušník policie, který zajišťuje pohotovostní ochranu jaderného zařízení. (2) Vstupy do vnitřního a životně důležitého prostoru musí být omezeny na nezbytně nutný počet. (3) Do chráněného, vnitřního a životně důležitého prostoru musí být vjezd motorových vozidel omezen na nezbytně nutný počet. Do střeženého prostoru je vjezd motorových vozidel povolen pouze z důvodů vážících se k výkonu zde vykonávaných pracovních činností. (4) Držitel povolení a) musí umožnit vstup oprávněnému kontrolnímu orgánu, který provádí kontrolu na základě jiného právního předpisu s tím, že po celou dobu pobytu bude doprovázen fyzickou osobou oprávněnou podle odstavce 1 písm. a) určenou držitelem povolení, nebo b) může umožnit jiné fyzické osobě, na dobu nezbytně nutnou, vstup do střeženého, chráněného a ve výjimečných případech i do vnitřního a životně důležitého prostoru s tím, že bude po celou dobu pobytu v těchto prostorech doprovázena fyzickou osobou podle odstavce 1 písm. a) určenou držitelem povolení. (5) V případě potřeby zásahu zasahující osobou jinou, než je držitelem povolení předem určený pracovník, držitel povolení umožní vstup této osobě do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru. V těchto případech musí držitel povolení nejpozději do 3 dnů od ukončení zásahu vypracovat seznam s osobními údaji zasahujících osob a seznam dopravních prostředků použitých při zásahu. Organizační a technická opatření pro jaderná zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem § 11 (1) Jaderný materiál zařazený do I. kategorie a jaderné zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem musí být zajištěny technickým systémem fyzické ochrany, jehož řídicí systém musí umožňovat jeho ovládání z hlavního nebo záložního řídicího centra. Celý systém musí mít zálohované napájení umožňující jeho nepřetržitou funkci. Hlavní i záložní řídicí centrum musí být umístěna v prostoru podle § 4 odst. 1 a musí být zabezpečena tak, aby byla zajištěna jejich nepřetržitá funkce i v průběhu ohrožení plynoucího z projektové základní hrozby. (2) Každý, kdo je oprávněn vstupovat do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru, musí být vybaven identifikační kartou umožňující automatickou kontrolu vstupu. Pro kontrolu vstupu fyzických osob musí být nejméně při vstupu do vnitřního nebo životně důležitého prostoru použita biometrická identifikace. Aktuální databáze vstupů musí být dostupná nejméně 1 měsíc a musí být zajištěno její trvalé uchovávání. (3) Technický systém fyzické ochrany musí umožňovat uchování skutečností důležitých z hlediska zajištění fyzické ochrany, zejména údajů o výdeji identifikačních karet pro vstup, údajů o průchodech fyzických osob a průjezdech vozidel ze zařízení pro jejich automatickou kontrolu a údajů o poplachové signalizaci zabezpečovací techniky. (4) Držitel povolení musí zajistit nepřetržitý dohled určeného zaměstnance držitele povolení v řídicím centru nad provozem technického systému fyzické ochrany. Hlasová komunikace pracovníků směny řídicího centra technického systému fyzické ochrany po komunikačních pojítcích musí být zaznamenávána; tento záznam musí být dostupný po dobu 7 dnů. (5) Technický systém fyzické ochrany musí v případě radiační mimořádné události umožňovat sledování pohybu fyzických osob ve vymezených prostorech a v úkrytech fyzických osob. § 12 (1) Poměr počtu doprovázených fyzických osob ve vnitřním a životně důležitém prostoru k počtu doprovázejících fyzických osob podle § 10 odst. 1 písm. a) může být nejvýše 3 : 1 a poměr počtu doprovázených fyzických osob ve střeženém a chráněném prostoru k počtu doprovázejících fyzických osob podle § 10 odst. 1 písm. a) může být nejvýše 8 : 1. (2) Všechny fyzické osoby, zavazadla a dopravní prostředky musí být při vstupu do střeženého prostoru podrobeny kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost a při výstupu ze střeženého prostoru musí být podrobeny kontrole pro zamezení vynesení jaderného materiálu. (3) Všechny fyzické osoby, které se pohybují ve vnitřním nebo životně důležitém prostoru, musí být vybaveny identifikační kartou, která musí být nošena na viditelném místě již při vstupu do střeženého prostoru, a která umožňuje automatickou kontrolu vstupu do tohoto prostoru a uchovávání údajů o průchodu zařízením pro automatickou kontrolu. (4) V případě vstupu fyzických osob do vnitřního nebo životně důležitého prostoru musí být zajištěna současně přítomnost alespoň dvou fyzických osob s oprávněním vstupu bez doprovodu a se srovnatelnou znalostí technologie navštíveného prostoru. (5) Držitel povolení musí přijmout organizační opatření k zajištění trvalého uchovávání záznamů rozhodných pro povolení vstupu a k vedení záznamů o výdeji klíčů od vybraných místností v chráněném, vnitřním nebo životně důležitém prostoru. (6) Fyzická osoba oprávněná vstupovat bez doprovodu do střeženého, chráněného, vnitřního nebo životně důležitého prostoru podle § 10 odst. 1 musí být před prvním povolením vstupu bez doprovodu do vymezených prostorů a dále nejméně jednou ročně proškolena v pravidlech fyzické ochrany. § 13 (1) U vnitřního prostoru musí být jaderný materiál umístěn v místnosti se železobetonovými stěnami a jediným vstupem opatřeným dveřmi proti neoprávněnému vniknutí. Hranice vnitřního prostoru musí být vybavena systémem detekujícím narušení, systémem průmyslové televize pro monitorování situace na vstupu a uvnitř vnitřního prostoru a biometrickou identifikací fyzických osob při jejich vstupu. (2) Střecha budovy, ve které se nacházejí vnitřní nebo životně důležité prostory, musí být zajištěna systémem detekujícím jejich narušení, systémem průmyslové televize se záznamem a mechanickými zábrannými prostředky, které musí zabraňovat přistání prostředků pro vzdušnou přepravu fyzických osob, předmětů a materiálu podle parametrů, které jsou zahrnuty v projektové základní hrozbě. (3) U životně důležitého prostoru musí být stavební otvory opatřeny dveřmi a mechanickými zábrannými prostředky proti neoprávněnému vniknutí. (4) Hranice životně důležitého prostoru musí být vybavena systémem detekujícím narušení, systémem průmyslové televize pro monitorování situace na vstupu a uvnitř životně důležitého prostoru a biometrickou identifikací fyzických osob při jejich vstupu. Pokud jsou stěny budov a místnosti životně důležitého prostoru narušeny stavebními otvory, zejména okny nebo výdechy ventilačních systémů, musí být tyto otvory zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky a systémem detekujícím narušení. (5) U nepřetržitě obsluhovaného životně důležitého prostoru musí být zajištěno, aby použitý vzduchotechnický systém byl účinný v případě ohrožení úmyslným použitím látek, které jsou zahrnuty v projektové základní hrozbě. § 14 (1) U životně důležitého prostoru musí být po každé technologické odstávce provedena kontrola přítomnosti cizích předmětů před opětovným uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu. (2) Nejméně jednou za kalendářní měsíc musí být provedeno funkční vyzkoušení detekčních prvků na hranicích vymezených prostorů. (3) Použité detekční prvky technického systému fyzické ochrany musí být posouzeny akreditovanou zkušebnou. (4) Nejméně dvakrát za kalendářní rok musí být zorganizováno komplexní cvičení všech složek zajišťujících fyzickou ochranu k ověření skutečných parametrů technického systému fyzické ochrany a nejméně jednou za 2 roky musí být zorganizováno komplexní cvičení všech složek zajišťujících ochranu nevojenského objektu důležitého pro obranu státu. Organizační a technická opatření pro jaderné zařízení s vymezeným chráněným prostorem § 15 (1) Jaderný materiál zařazený do II. kategorie a jaderné zařízení s vymezeným chráněným prostorem musí být zajištěny zabezpečovací technikou. Signalizace poplachu musí být vyvedena na pult centralizované ochrany nebo stálou dozorčí službu policie a musí být zajištěno trvalé uchovávání údajů o poplachové signalizaci. (2) Všechny fyzické osoby vstupující do chráněného prostoru musí být vybaveny identifikační kartou, která umožňuje automatickou kontrolu vstupu do tohoto prostoru a uchovávání údajů o průchodu zařízením pro automatickou kontrolu. Aktuální databáze vstupů musí být dostupná nejméně 1 měsíc a musí být zajištěno její trvalé uchovávání. (3) Fyzické osoby oprávněné vstupovat bez doprovodu do střeženého nebo chráněného prostoru podle § 10 odst. 1 musí být před prvním povolením vstupu bez doprovodu do vymezeného prostoru a dále nejméně jednou ročně proškoleny v pravidlech fyzické ochrany. (4) Poměr počtu doprovázených fyzických osob v chráněném prostoru k počtu doprovázejících fyzických osob podle § 10 odst. 1 písm. a) může být nejvýše 8 : 1, pro fyzické osoby připravující se na výkon povolání nejvýše 10 : 1. (5) Při vstupu do střeženého prostoru musí být prováděna namátková kontrola fyzických osob a zavazadel. (6) Všechna vnášená zavazadla a fyzické osoby vstupující do chráněného prostoru musí být podrobeny kontrole pro zamezení vnesení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost. § 16 (1) Dopravní prostředky a všechny zásilky směřující do střeženého prostoru musí být podrobeny kontrole pro zamezení vstupu fyzických osob bez povolení a dovezení předmětů ohrožujících jadernou bezpečnost. (2) Držitel povolení musí přijmout organizační opatření k zajištění trvalého uchovávání záznamů rozhodných pro povolení vstupu, vedení záznamů o výdeji klíčů od vybraných místností v chráněném prostoru a k trvalému uchovávání těchto záznamů. (3) Nejméně jednou za kalendářní měsíc musí být provedeno funkční vyzkoušení detekčních prvků na hranicích vymezených prostorů. (4) Použité detekční prvky zabezpečovacího sytému musí být posouzeny akreditovanou zkušebnou. (5) Nejméně jednou za kalendářní rok musí být zorganizováno cvičení všech složek zajišťujících fyzickou ochranu k ověření jejích skutečných parametrů. § 17 Organizační a technické požadavky pro jaderné zařízení s vymezeným střeženým prostorem (1) Jaderný materiál zařazený do III. kategorie a jaderné zařízení s vymezeným střeženým prostorem musí být umístěny v oploceném prostoru, do kterého musí být zajištěna kontrola vstupu a vjezdu. (2) Objekt s jaderným materiálem zařazeným do III. kategorie nebo s radioaktivním odpadem musí být zajištěn zabezpečovací technikou, která musí zajistit trvalé uchovávání údajů o poplachové signalizaci, a signalizace musí být vyvedena na pult centralizované ochrany nebo na stálou dozorčí službu policie. (3) Fyzické osoby oprávněné vstupovat bez doprovodu do střeženého prostoru podle § 10 odst. 1 musí být před prvním povolením vstupu bez doprovodu do vymezeného prostoru a dále nejméně jednou ročně proškoleny v pravidlech fyzické ochrany. (4) Držitel povolení musí přijímat organizační opatření k zajištění trvalého uchovávání záznamů rozhodných pro povolení vstupu, vedení záznamů o výdeji klíčů od vybraných místností ve střeženém prostoru a k uchovávání těchto záznamů po dobu 1 roku. (5) Nejméně jednou za kalendářní měsíc musí být provedeno funkční vyzkoušení detekčních prvků. (6) Použité detekční prvky zabezpečovacího systému musí být posouzeny akreditovanou zkušebnou. (7) Nejméně jednou za kalendářní rok musí být zorganizováno cvičení všech složek zajišťujících fyzickou ochranu k ověření jejích skutečných parametrů. § 18 Ochrana technického systému fyzické ochrany a jeho dat (1) Technický systém fyzické ochrany nesmí být komunikačními linkami propojen s jiným počítačovým systémem, který není výhradně určen k zajištění fyzické ochrany, a nesmí být žádnou částí umístěn mimo vnější hranici střeženého prostoru s výjimkou vybraných detekčních, komunikačních a kamerových systémů a výdejen identifikačních karet. (2) Technický systém fyzické ochrany může být propojen s počítačovým systémem pro řízení jeho správy a údržbu. (3) Pro provoz počítačového systému pro řízení správy a údržbu technického systému fyzické ochrany platí obdobně odstavec 1. (4) Data z technického systému fyzické ochrany musí sloužit výhradně pro účely zajištění fyzické ochrany a být dostupná pouze osobám určeným držitelem povolení a inspektorům Úřadu. § 19 Zabezpečení počítačových systémů (1) Počítačový systém nezbytný k řízení jaderné bezpečnosti a evidence jaderného materiálu, fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné události musí být zabezpečen proti jeho neoprávněnému použití ochranou do hloubky s uvážením možných následků v případě naplnění projektové základní hrozby. (2) Na jaderném zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem musí být určena odborně příslušná osoba k zajištění zabezpečení počítačových systémů jaderného zařízení. (3) Držitel povolení musí přijmout administrativní a technická opatření zamezující úmyslnému zneužití počítačových systémů s tím, že žádné jednotlivé selhání administrativních a technických opatření nepovede k ohrožení, které je zahrnuto v projektové základní hrozbě. (4) Držitel povolení musí pravidelně hodnotit úroveň zabezpečení počítačových systémů včetně jejich pravidelného testování. § 20 Organizační a technická opatření k zajištění fyzické ochrany a fyzická ostraha při výstavbě jaderného zařízení (1) Staveniště jaderného zařízení musí být oploceno a musí být zajištěna jeho fyzická ostraha, kontrola vstupu fyzických osob a kontrola vjezdu dopravních prostředků. (2) Objekt, v němž bude umístěna část jaderného zařízení s vymezeným chráněným, vnitřním nebo životně důležitým prostorem, musí být od zahájení montáže technologických zařízení chráněn na úrovni požadavků pro jaderné zařízení s vymezeným střeženým prostorem. (3) Rozsah fyzické ochrany musí odpovídat postupu výstavby jaderného zařízení s tím, že musí být odděleny provozované části jaderného zařízení od částí, které jsou ve výstavbě. ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB A ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OSTRAHY § 21 Fyzická ostraha (1) Fyzická ostraha jaderného zařízení a jaderného materiálu nalézajícího se ve střeženém prostoru, chráněném prostoru a vnitřním prostoru nebo životně důležitém prostoru musí být zajištěna nepřetržitě fyzickými osobami podle § 22. (2) Fyzická ostraha musí být zajištěna při pohybu jaderného materiálu uvnitř střeženého a chráněného prostoru, mezi těmito prostory a vnitřním nebo životně důležitým prostorem. (3) Pro jaderné zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem musí být zajištěna pochůzková činnost ve střeženém a chráněném prostoru bezpečnostními pracovníky a telefonní a rádiové spojení musí být zajištěno mezi stanovišti fyzické ostrahy, řídicím centrem, záložním řídicím centrem a mezi řídicím centrem a základnou pohotovostní ochrany policie. Pro hlasovou komunikaci prostřednictvím rádiových sítí musí být používána stanice vybavená zařízením k utajení hovoru. § 22 Bezpečnostní pracovníci při zajišťování fyzické ostrahy (1) Bezpečnostní pracovník, který zajišťuje fyzickou ostrahu na stanovištích jaderného zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem, musí být ozbrojen krátkou kulovou zbraní ráže do 9 mm včetně a musí být držitelem platné koncese pro ostrahu majetku a osob podle živnostenského zákona nebo být zaměstnancem tohoto držitele. (2) Bezpečnostní pracovník, který zajišťuje fyzickou ostrahu na stanovištích jaderného zařízení s vymezeným střeženým a chráněným prostorem, musí být držitelem platné koncese pro ostrahu majetku a osob podle živnostenského zákona nebo být zaměstnancem tohoto držitele. ČÁST ČTVRTÁ ROZSAH POŽADAVKŮ NA ZAJIŠTĚNÍ FYZICKÉ OCHRANY JADERNÉHO MATERIÁLU PŘI JEHO PŘEPRAVĚ § 23 Obecná ustanovení (1) Fyzická ochrana přepravy jaderného materiálu musí být zajištěna na úrovni odpovídající zařazení jaderného materiálu do kategorií s tím, že u jaderného materiálu zařazeného do I. a II. kategorie při jeho přepravě mimo střežený prostor musí být zajištěna ochrana příslušníky policie (dále jen "policejní doprovod"). (2) Přeprava jaderného materiálu zařazeného do III. kategorie musí být dispečersky sledována. Dispečerské sledování při dopravě musí být zajištěno nejméně telefonním spojením mezi dopravními prostředky a odesilatelem, příjemcem a v případě dopravy podle odstavce 3 Úřadem a policií. Odesilatel a příjemce musí uzavřít písemnou dohodu o tom, že zásilka bude protokolárně převzata po jejím doručení. (3) V případě přepravy jaderného materiálu ve formě čerstvého jaderného paliva pro jaderný reaktor zařazeného do III. kategorie nebo přírodního uranu o hmotnosti více než 1 000 kg musí být zajištěno dispečerské sledování této přepravy a policejní doprovod nebo jiné policejní opatření. (4) Zjistí-li držitel povolení k přepravě jaderného materiálu ztrátu nebo nepřípustnou manipulaci se zásilkou jaderného materiálu nebo v případě hrozby uskutečnění takové činnosti, musí neprodleně provést opatření k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. O těchto skutečnostech musí držitel povolení neprodleně informovat Úřad a místně příslušné orgány policie. (5) Při přepravě jaderného materiálu musí být a) zajištěna tato přeprava za co nejkratší dobu při současném zajištění jaderné bezpečnosti, b) zajištěno překládání jaderného materiálu, kterým je překládání mezi dopravními prostředky, překládání do dočasných skladišť a dočasné skladování před příjezdem dopravního prostředku, za co nejkratší dobu při současném zajištění jaderné bezpečnosti, c) zajištěna fyzická ochrana při dočasném skladování způsobem odpovídajícím kategorii přepravovaného jaderného materiálu, d) fyzické osoby, které se podílejí na této přepravě, nejméně jednou ročně proškoleny o pravidlech fyzické ochrany, e) u fyzických osob zajištěno předem ověření jejich bezúhonnosti a splnění požadavků podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací v případě výkonu citlivých činností a f) omezen přístup k informacím o této přepravě na nezbytně nutný počet osob. (6) Ochrana údajů spojených s přepravou jaderného materiálu včetně detailních informací o přepravní trase, časovém harmonogramu a o opatřeních pro kódování zpráv přenášených komunikačními prostředky musí být provedena podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací. Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu zařazeného do I. a II. kategorie § 24 (1) Odesilatel musí předat příjemci předběžné oznámení o plánované přepravě jaderného materiálu, které specifikuje, zda jde o dopravu silniční, železniční, námořní, leteckou, říční nebo kombinovanou. Předběžné oznámení dále musí obsahovat očekávanou dobu převzetí zásilky a přesné místo předání zásilky na území České republiky se stanovením povinnosti zajištění její fyzické ochrany. (2) Příjemce musí potvrdit připravenost převzít zásilku v navrženém místě a čase. (3) Výběr druhu přepravy jaderného materiálu a přepravní trasy musí být proveden tak, aby byl počet a doba překládání zásilky co nejnižší a bezpečnostní situace podél přepravní trasy byla stabilní. (4) Zásilka obsahující jaderný materiál musí být přepravována v uzavřeném a uzamčeném dopravním prostředku nebo v obalových souborech pro přepravu jaderného materiálu. Pokud zásilka přesahuje hmotnost 2 000 kg, může být přepravována na otevřeném dopravním prostředku opatřeném plachtou na obloucích nebo být plachtou přikryta. Při použití plachty musí být zásilka zajištěna zaplombovanou uzávěrou. (5) Pokud dopravní prostředek nebyl trvale umístěn ve střeženém prostoru, musí být před jeho naložením provedena jeho pyrotechnická prohlídka policií. § 25 (1) Přepravce musí předat dopravci a) písemnou instrukci upřesňující způsob zajištění fyzické ochrany, b) předepsanou trasu přepravy jaderného materiálu, c) místa zastávek a překládek, d) údaje o osobách oprávněných k převzetí zásilky, e) pokyny pro hlášení o postupu přepravy jaderného materiálu, f) upřesnění vzájemné součinnosti s policejním doprovodem včetně spojení a g) havarijní řád. (2) Při přijetí zásilky musí příjemce zkontrolovat celistvost zásilky, zámky a plomby a neprodleně poté zásilku protokolárně převzít a informovat odesilatele o jejím převzetí. (3) Při přepravě jaderného materiálu musí být zřízeno operační centrum této přepravy, které musí zajišťovat spojení s dopravcem, odesilatelem, příjemcem, policií a Úřadem. (4) V případě mezinárodní přepravy jaderného materiálu musí být stanovena místa předání povinnosti zajištění fyzické ochrany z odesilatele na příjemce. (5) V případě přepravy jaderného materiálu do České republiky nebo v případě jeho průvozu musí být u dopravního prostředku, před převzetím jaderného materiálu do České republiky, provedena jeho pyrotechnická prohlídka policií. § 26 Požadavky na zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu zařazeného do I. a II. kategorie podle druhu přepravy (1) Při silniční přepravě jaderného materiálu a) lze použít jen vozidlo 1. speciálně konstruované tak, aby odolalo možné hrozbě a zabránilo odcizení jaderného materiálu, 2. vybavené systémem umožňujícím blokování jeho pohybu, 3. určené výhradně k přepravě jaderného materiálu a 4. doprovázené policejním doprovodem za současného oboustranného rádiového spojení a smluvených signálů mezi vozidlem a vozidlem policejního doprovodu a b) musí být 1. zajištěn trvalý dohled policejního doprovodu nad zásilkou a provedena kontrola zámků a plomb při každé zastávce, 2. vozidlo po dobu přestávky znehybněno a zaparkováno v uzamčené a střežené budově, pokud se tato přeprava nemůže uskutečnit v jednom dni, a 3. proveden předchozí průzkum přepravní a náhradní přepravní trasy a jejich zajištění po dobu této přepravy. (2) Při železniční přepravě jaderného materiálu a) lze tuto přepravu uskutečnit prostřednictvím samostatného vlaku nebo jako součást jiného nákladního vlaku, b) musí být pro přepravní vagón zajištěn policejní doprovod s tím, že držitel povolení musí zajistit vyčlenění potřebného počtu samostatných osobních vagónů pro potřeby policejního doprovodu. (3) Při letecké přepravě jaderného materiálu musí být tato přeprava uskutečněna zvláštním letem. Do doby vzletu a po přistání letadla až do zahájení následné přepravy jaderného materiálu musí být zajištěna fyzická ochrana. § 27 Rozsah požadavků na zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu zařazeného do III. kategorie (1) Při přepravě jaderného materiálu zařazeného do III. kategorie musí být zajištěno předběžné oznámení příjemci o plánované zásilce se specifikací druhu této přepravy, času a místa dojití zásilky k příjemci a stanovením povinnosti zajištění fyzické ochrany. (2) Příjemce musí potvrdit odesilateli připravenost k převzetí zásilky. (3) Pokud je to možné, u dopravního prostředku nebo obalového souboru při přepravě jaderného materiálu se použije zámku a plomb. (4) Po protokolárním převzetí zásilky musí příjemce neprodleně oznámit odesilateli její převzetí. ČÁST PÁTÁ OBSAH DOKUMENTACE PRO POVOLOVANOU ČINNOST V OBLASTI ZABEZPEČENÍ § 28 (1) Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany musí obsahovat a) popis technického řešení jaderného zařízení, b) zhodnocení staveniště a místních podmínek z hlediska zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, c) předběžné zhodnocení rizik vyplývajících z neoprávněných činností s jaderným materiálem a jaderným zařízením nebo jeho částmi, d) předběžný návrh na zařazení jaderného materiálu do kategorie a předběžné vymezení prostorů jaderného zařízení nebo jeho částí, e) předběžný návrh řešení technického systému fyzické ochrany, f) způsob zajišťování systému řízení při návrhu, výstavbě a provozu technického systému fyzické ochrany, g) předběžné zhodnocení účinnosti návrhu fyzické ochrany, h) návrh předběžných administrativních a technických opatření pro fyzickou ochranu jaderného zařízení a i) návrh opatření fyzické ochrany v průběhu výstavby jaderného zařízení. (2) Předběžný plán zajištění fyzické ochrany musí obsahovat a) analýzu možnosti neoprávněných činností s jaderným materiálem a jaderným zařízením a zhodnocení jejich následků se zohledněním projektové základní hrozby, b) analýzu, jejímž výsledkem je návrh na vymezení prostorů podle § 4 na jaderném zařízení, c) návrh na zařazení jaderného materiálu do kategorie podle § 3, d) podrobnou funkční analýzu navrženého technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky, e) doklady o posouzení detekčních prvků, mechanických zábranných prostředků, zařízení pro kontrolu vstupu a vjezdu a ústředen zabezpečovací techniky akreditovanou zkušebnou, f) povolení k navrhování, zřizování a montáži zabezpečovacích zařízení podle jiného právního předpisu, g) popis systému řízení při zajišťování fyzické ochrany po dobu provozu jaderného zařízení, h) zhodnocení účinnosti návrhu fyzické ochrany použitím matematických modelů, i) návrh předběžných organizačních opatření pro fyzickou ochranu, j) analýzu funkce fyzické ochrany ve vazbě na výstavbu, první fyzikální a energetické spouštění a provoz jaderného zařízení a na případné havarijní situace, k) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany, jaderné bezpečnosti a zvládání radiační mimořádné události pro vnitřní a životně důležité prostory v případě úmyslného protiprávního použití dopravního letadla proti nim a l) popis opatření fyzické ochrany v průběhu výstavby jaderného zařízení. (3) Plán zajištění fyzické ochrany musí obsahovat a) zhodnocení rizika pro jaderný materiál, střežený a chráněný prostor jaderného zařízení a zohlednění projektové základní hrozby, b) zařazení jaderného materiálu do kategorie a vymezení jednotlivých prostorů, c) popis skutečného provedení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a průkaz, že změny původního konstrukčního řešení nesníží úroveň zajištění fyzické ochrany, d) program komplexního 144hodinového vyzkoušení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a zhodnocení výsledků 144hodinového vyzkoušení technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky a zkoušek systému průmyslové televize, e) plán organizačních opatření, který obsahuje 1. instrukce fyzické ochrany pro případ neoprávněných činností s jaderným materiálem nebo jaderným zařízením s popisem systému komunikace, vyrozumění a velení jednotlivých složek fyzické a pohotovostní ochrany, 2. instrukce fyzické ochrany pro případ radiační mimořádné události, 3. plány zajištění počítačového zabezpečení v oblasti řízení jaderné bezpečnosti, evidence jaderného materiálu, fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné události proti jejich úmyslnému zneužití, které zahrnují popis organizace a vymezení povinnosti zajištění bezpečnosti informačních systémů v jaderném zařízení, způsob řízení aktiv, hodnocení rizik a zranitelnosti, popis způsobu a řízení změn konfigurace a způsobu zabezpečení informačních systémů a popis personálních opatření, 4. postup zajištění ověření bezúhonnosti a splnění požadavků podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a vedení příslušné dokumentace, 5. režimová opatření pro povolování vstupu a vjezdu, 6. popis systému výdeje identifikačních karet nebo průkazů pro vstup a vedení jejich evidence, 7. instrukce pro nakládání s klíči v prostorách podle § 4 a vedení jejich evidence, 8. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a testování technického systému fyzické ochrany nebo zabezpečovací techniky, 9. instrukce pro uchovávání údajů o povolení vstupu fyzických osob a vjezdu vozidel, údajů o poplachových situacích, řešení situací s narušením fyzické ochrany a testování systému a 10. dokumentaci pro zajištění fyzické ostrahy, která obsahuje strukturu a řízení bezpečnostní služby, dohodu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s držitelem povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro řešení situací s narušením fyzické ochrany vypracovanou držitelem povolení, plány přípravy bezpečnostních pracovníků pro výkon fyzické ostrahy na jaderných zařízeních a ověřování jejich odborné způsobilosti, f) dohodu s policií k zabezpečení pohotovostní ochrany jaderného zařízení a policejního doprovodu přepravy jaderného materiálu a k připojení zabezpečovací techniky na pulty centralizované ochrany policie, pokud byly uzavřeny, g) analýzu následků z hlediska fyzické ochrany, jaderné bezpečnosti a zvládání radiační mimořádné události pro vnitřní a životně důležité prostory v případě úmyslného protiprávního použití dopravního letadla proti nim, h) plán pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany, i) plán pro řešení situací spojených s úmyslným použitím dopravního letadla proti vymezeným prostorům na jaderném zařízení podle § 11 až 14 a j) plán pro technická a organizační opatření pro řešení situací spojených s hrozbou protiprávního jednání z místa vně střeženého prostoru pro jaderné zařízení podle § 11 až 14. (4) Plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu musí obsahovat a) vymezení povinnosti zajištění fyzické ochrany mezi přepravcem, dopravcem a příjemcem, b) zhodnocení možného rizika pro přepravovaný jaderný materiál a zohlednění projektové základní hrozby pro jaderný materiál zařazený do I. kategorie, c) návrh na zařazení jaderného materiálu do příslušné kategorie, d) organizační opatření, kterými jsou 1. instrukce fyzické ochrany pro případ neoprávněných činností s jaderným materiálem s popisem systému komunikace, vyrozumění, sledování pohybu dopravního prostředku, výčtem přepravních tras, druhem dopravy, složení dopravy, plánovaných zastávek během dopravy a velení jednotlivých složek fyzické a pohotovostní ochrany, 2. výpis z havarijního řádu v návaznosti na instrukci fyzické ochrany, 3. zajištění ověření bezúhonnosti a splnění požadavků podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a vedení příslušné dokumentace, 4. režimová opatření pro povolování vstupu a vjezdu na místě nakládky, překládky a vykládky jaderného materiálu, 5. průkaz proškolení fyzických osob podílejících se na přepravě jaderného materiálu o pravidlech fyzické ochrany, 6. instrukce pro obsluhu, provoz, údržbu a testování technických prostředků pro fyzickou ochranu přepravy jaderného materiálu, 7. instrukce pro uchovávání údajů o povolení vstupu fyzických osob a vjezdu vozidel použitých k přepravě jaderného materiálu, údajů o poplachových situacích a řešení situací s narušením fyzické ochrany v průběhu přepravy jaderného materiálu, 8. dokumentace pro zajištění fyzické ostrahy, která obsahuje strukturu a řízení bezpečnostní služby, dohodu o poskytování bezpečnostních služeb uzavřenou s držitelem povolení, výkon ostrahy, dokumentaci pro řešení situací s narušením fyzické ochrany vypracovanou držitelem povolení a plány přípravy bezpečnostních pracovníků pro výkon fyzické ostrahy při přepravě jaderného materiálu, e) dohodu s policií k zabezpečení policejního doprovodu přepravy jaderného materiálu, pokud byla uzavřena, a f) plán pro řešení situací spojených s narušením fyzické ochrany při přepravě jaderného materiálu. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ § 29 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Předsedkyně: Ing. Drábová, Ph.D., v. r. Příl. ZAŘAZENÍ JADERNÉHO MATERIÁLU DO KATEGORIE I------I--------------I-------------------------I-------------------------------------------------I I Poř. I Materiál I Druh I Kategorie I I č. I I I-------------I-----------------I-----------------I I I I I I. I II.I III. c) I I------I--------------I-------------------------I-------------I-----------------I-----------------I I 1. I Plutonium a) I Neozářené b) I 2 kg a více I Méně než 2 kg,I 500 g nebo I I I I I I ale více nežI méně, ale více I I I I I I 500 gI než 15 g I I------I--------------I-------------------------I-------------I-----------------I-----------------I I 2. I Uran 235U I Neozářený b) uran I 5 kg a více I Méně než 5 kg,I 1 kg nebo méně, I I I I obohacený na 20 % 235U I I ale více nežI ale více než I I I I nebo více I I 1 kgI 15 g I I I I-------------------------I-------------I-----------------I-----------------I I I I Neozářený b) uran I I 10 kg nebo víceI Méně než 10 kg, I I I I obohacený na 10 % 235U, I II ale více než I I I I ale na méně než 20 % I II 1 kg I I I I-------------------------I-------------I-----------------I-----------------I I I I Neozářený b) uran I II 10 kg a více I I I I obohacený nad přírodní I II I I I I koncentraci, avšak na I II I I I I méně než 10 % 235U I II I I------I--------------I-------------------------I-------------I-----------------I-----------------I I 3. I Uran 233U I Neozářený b) I 2 kg a více I Méně než 2 kg,I 500 g nebo I I I I I I ale více nežI méně, ale více I I I I I I 500 gI než 15 g I I------I--------------I-------------------------I-------------I-----------------I-----------------I I 4. I Ozářené I I I Ochuzený neboI I I I jaderné I I I přírodní uran,I I I I palivo I I I thorium neboI I I I I I I nízko obohacenéI I I I I I I jaderné palivoI I I I I I I (méně než 10 %I I I I I I I štěpitelnéhoI I I I I I I obsahu) d)I I I------I--------------I-------------------------I-------------I-----------------I-----------------I Vysvětlivky: a) Veškeré plutonium kromě plutonia o izotopické koncentraci převyšující 80 % plutonia 238Pu. b) Jaderný materiál neozářený v jaderném reaktoru nebo jaderný materiál ozářený v jaderném reaktoru, u kterého je ve vzdálenosti 1 m bez stínění dávkový příkon roven nebo nižší než 1 Gy.h-1. c) Množství nespadající do III. kategorie a přírodní uran musí být zabezpečeny podle § 162 odst. 1 atomového zákona. d) Jiné jaderné palivo, které s ohledem na původní obsah štěpitelného materiálu bylo zařazeno před ozářením do I. nebo II. kategorie, může být zařazeno do kategorie snížené o 1 stupeň, pokud dávkový příkon z tohoto paliva převyšuje 1 Gy.h-1 ve vzdálenosti 1 m bez stínění.

 
 
Reklama