Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

uveřejněno v: č. 186/2016 Sbírky zákonů na straně 7234
schváleno:16.12.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (312 kB)]

464/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2016 o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. b) až d) tohoto zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví a) postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na přijetí odůvodněného opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen "žádost"), b) postup při zprostředkování dotace krajem, c) náležitosti žádosti a lhůty pro její podání. § 2 Náležitosti žádosti (1) Náležitostmi žádosti jsou a) identifikační údaje vlastníka uvedeného v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích^1) (dále jen "žadatel"), kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, b) bankovní spojení, má-li být dotace vyplacena převodem peněžních prostředků, c) identifikace stavby, v níž má být provedeno opatření podle § 1 písm. a) ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen "opatření"), podle údajů uvedených v katastru nemovitostí, d) údaj o současném způsobu užívání stavby, e) údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu, f) údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření a požadovanou částku, g) lhůtu, v níž bude opatření provedeno, h) u žadatele, jedná-li se o právnickou osobu, informace o identifikaci 1. osoby jednající za žadatele s uvedením důvodu, na základě kterého je oprávněna jednat nebo na základě plné moci, 2. osob s podílem v žadateli, 3. osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu, i) kontaktní údaje žadatele, kterými jsou telefon a elektronická adresa nebo identifikace datové schránky. (2) Součástí žádosti je a) doklad o vlastnictví stavby, v níž má být provedeno opatření uvedené v odstavci 1 písm. a), kterým je výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu, b) doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky, c) rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření; vlastník bytu v bytovém nebo rodinném domě předkládá projektovou dokumentaci, jen překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu za obvyklého užívání 3 000 Bq/m3, d) prohlášení žadatele o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu, nemá-li doklad prokazující vlastnictví, e) prohlášení žadatele nebo doklad potvrzující, že je byt v bytovém nebo rodinném domě bydlištěm jiné osoby, má-li žadatel jiné bydliště. § 3 Postup při přijímání a předávání žádostí (1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok přijímá krajský úřad, v jehož správním obvodu je stavba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), do 30. září příslušného kalendářního roku. (2) Krajský úřad žádosti se svým stanoviskem a souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle atomového zákona^2) předává Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") nejpozději do 31. října roku, v němž má být dotace poskytnuta. (3) Vzor žádosti je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy. § 4 Postup po provedení opatření (1) Po provedení opatření předá žadatel krajskému úřadu doklad o výsledcích kontrolního měření prokazujícího účinnost provedených opatření, a dále a) podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž, b) doklady prokazující skutečnou výši účelně vynaložených nákladů a c) souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením. (2) Krajský úřad posoudí doklady uvedené v odstavci 1 a předá je včetně souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením ministerstvu. § 5 Dotace může být poskytnuta po prokázání splnění podmínek uvedených v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích^3) kontrolním měřením. § 6 Přechodné ustanovení Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 461/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Ministr: Ing. Babiš v. r. Příl. Vzor Žádost o poskytnutí dotace na opatření podle vyhlášky č. 464/2016 Sb. 1) § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích. 2) § 103 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 3) § 2 odst. 3 vyhlášky č. 362/2016 Sb.

 
 
Reklama