Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vyhláška č. 358/2016 Sb. o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5554
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (4795 kB)]

358/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 24 odst. 7, § 56 odst. 2, § 57 odst. 3, § 58 odst. 7 a § 59 odst. 4: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje: a) obsah seznamu vybraných zařízení, b) rozsah a způsob zajišťování kvality vybraného zařízení v procesu jeho navrhování, výroby, montáže, obstarávání, uvádění do provozu a provozu, c) druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení, d) technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení, e) požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky, f) požadavky na dokumentaci zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky, g) postupy a rozsah posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky, h) požadavky na dokumentování posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky, i) jednotlivé postupy, které lze uplatnit k posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky, j) rozsah a způsob prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky a k) způsob dokumentování a obsah dokumentace prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky. § 2 Pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) tlakovým zařízením vybrané zařízení namáhané tlakem pracovního média s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku, bezpečnostní a tlakové výstroje a jiné výstroje, která zajišťuje jeho funkčnost, b) sestavou tlakového zařízení soubor několika dílů, z nichž alespoň jeden je tlakovým zařízením, které 1. jsou spojeny a provedeny tak, aby byly vzájemně slučitelné, 2. plní stanovenou bezpečnostní funkci jen, jsou-li přítomny všechny díly tohoto souboru, 3. jsou montovány jedním dodavatelem a 4. slouží ke společnému užití jako jeden celek. § 3 Obsah seznamu vybraných zařízení (1) V seznamu vybraných zařízení musí být v textové části jednoznačně určena jednotlivá vybraná zařízení a uvedena bezpečnostní třída, do které jsou zařazena. (2) Ve výkresové části seznamu vybraných zařízení musí být a) schematicky zobrazeny technologické systémy a stavební části jaderného zařízení, které obsahují vybraná zařízení, b) odlišně vyznačeny bezpečnostní třídy jednotlivých vybraných zařízení a zvýrazněna hranice mezi vybraným zařízením a jinými zařízeními nebo ostatními částmi stavby jaderného zařízení a c) uvedeny identifikační údaje vybraných zařízení a další údaje, ze kterých je jednoznačně zřejmá jejich funkce a umístění v rámci jaderného zařízení. (3) Součástí seznamu vybraných zařízení musí být pravidla pro a) určení hranic mezi systémy, zařízeními nebo částmi stavby jaderného zařízení zajišťujícími plnění bezpečnostní funkce a ostatními systémy, zařízeními nebo částmi stavby jaderného zařízení a b) určení hranic mezi jednotlivými bezpečnostními třídami vybraných zařízení. (4) V seznamu vybraných zařízení musí být označena vybraná zařízení, u kterých podle § 12 odst. 2 posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky (dále jen "posouzení shody") provádí autorizovaná nebo akreditovaná osoba. § 4 Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu navrhování vybraného zařízení (1) Při navrhování vybraného zařízení, které zahrnuje jeho vývoj, konstrukci a projektování, (dále jen "proces návrhu") musí být zpracována výstupní dokumentace procesu návrhu (dále jen "návrh vybraného zařízení"). (2) Proces návrhu a návrh vybraného zařízení musí být v souladu s technickými požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení uvedenými v § 9. (3) Ověření procesu návrhu musí být provedeno a) osobami, které proces návrhu prováděly, a b) osobami, které se nepodílely na procesu návrhu. (4) V návrhu vybraného zařízení musí být stanovena a) kritéria přijatelnosti pro sledování a hodnocení spolehlivosti, b) kritéria přijatelnosti pro sledování a hodnocení životnosti, c) podmínky pro zacházení a provozování, d) kritéria přijatelnosti týkající se plnění bezpečnostní funkce, e) kritéria přijatelnosti pro zajišťování kvality a f) technické předpisy, technické normy nebo technické podmínky, které mají být použity. § 5 Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu výroby a montáže vybraného zařízení (1) Před zahájením procesu výroby a montáže vybraného zařízení musí být zajištěna veškerá technická dokumentace vybraného zařízení podle přílohy č. 3 k této vyhlášce potřebná k provedení tohoto procesu. (2) Při výrobě a montáži vybraného zařízení musí být a) postupováno v souladu s návrhem vybraného zařízení, b) dostupná technická specifikace vybraného zařízení a její změny, c) prováděny kontroly ověřující soulad vybraného zařízení nebo jeho části s technickými požadavky, d) dokumentován způsob a průběh výroby a montáže vybraného zařízení, včetně jeho kontrol, v souladu s požadavky stanovenými v návrhu vybraného zařízení, e) stanoven způsob a rozsah přezkoumání, ověření a validace vybraného zařízení, f) vybrané zařízení nezaměnitelným způsobem identifikováno a tato identifikace udržována, g) dostupné informace o současném nebo minulém stavu, umístění a používání vybraného zařízení nebo o současném nebo minulém způsobu zacházení s ním a h) část vybraného zařízení, která je samostatně dodávána, ve stavu umožňujícím ověření procesu výroby a montáže této části. (3) Po ukončení výroby nebo montáže vybraného zařízení musí být a) provedeny kontroly vybraného zařízení, kterými se ověří soulad s technickými požadavky, a b) provedeno konečné posouzení k ověření shody vybraného zařízení s požadavky specifikovanými v návrhu vybraného zařízení a v dokumentaci pro jeho výrobu a montáž; konečné posouzení sestavy tlakového zařízení musí být provedeno po montáži sestavy tlakového zařízení jako celku. (4) Požadavky na kontroly a konečné posouzení podle odstavce 3 stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce. § 6 Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu obstarávání vybraného zařízení (1) Před obstaráváním vybraného zařízení musí být a) v dokumentaci pro obstarávání stanoveny požadavky na vybrané zařízení a b) stanoven způsob výběru a kritéria pro hodnocení dodavatele výrobku nebo služby (dále jen "dodavatel"). (2) Při obstarávání vybraného zařízení musí být a) dodavatel hodnocen a vybírán v souladu se stanoveným způsobem výběru a kritérii pro hodnocení, b) provedeno přezkoumání dokumentace dodavatele o zajišťování kvality vybraného zařízení z hlediska její správnosti a úplnosti, c) stanoveny požadavky na způsob a rozsah oznamování neshod dodavatelem a na způsob jejich řešení a d) přijata opatření k provádění dohledu nad dodavatelem spočívajícím v průběžném sledování a kontrole procesů z hlediska plnění požadavků na zajišťování kvality vybraného zařízení u dodavatele. § 7 Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení Při uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení musí být a) dokumentována identifikace vybraného zařízení a použití náhradního dílu vybraného zařízení, b) dostupné informace o současném a minulém stavu, umístění a používání vybraného zařízení nebo o současném a minulém způsobu zacházení s vybraným zařízením, c) zpracovány, zavedeny a udržovány plány a programy uvádění vybraného zařízení do provozu a jeho provozu, d) udržována identifikace vybraného zařízení přidělená při výrobě nebo montáži, e) provádění činností uskutečňováno v souladu s programy uvádění vybraného zařízení do provozu, f) provádění činností plánováno a uskutečňováno v souladu s vnitřními předpisy a další dokumentací pro provoz, včetně plánů a programů provozních kontrol vybraných zařízení, přeprovozního a provozního programu řízeného stárnutí a plánů a programů kontrol při provádění údržby, oprav nebo změn vybraného zařízení, a s technickými požadavky stanovenými touto vyhláškou, g) oprava, údržba nebo změna vybraného zařízení provedena v souladu s požadavky stanovenými v dokumentaci opravy, údržby nebo změny vybraného zařízení a h) zajištěno, že manipulace s vybraným zařízením a jeho skladování jsou prováděny způsobem, který zabrání poškození, nesprávnému použití nebo zničení vybraného zařízení nebo jeho části. § 8 Druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení (1) Zajišťování kvality vybraného zařízení musí být dokumentováno zejména a) záznamy týkajícími se zvláštních procesů, b) záznamy o posouzení a vyhodnocení neshod, c) záznamy dokladujícími splnění požadavků na kvalitu vybraného zařízení, včetně požadavků na kvalifikaci pracovníků provádějících kontroly a ověření návrhu vybraného zařízení, na kvalitu jeho části a na materiály použité k jeho výrobě, jde-li o tlakové zařízení zařazené do bezpečnostní třídy 1 nebo 2, a d) záznamy dokladujícími odstranění zjištěných vad vybraného zařízení a způsob provedení jeho oprav a záznamy o neodstraněných vadách a způsobu jejich řízeného sledování a hodnocení, jde-li o tlakové zařízení zařazené do bezpečnostní třídy 1 nebo 2. (2) Záznam zajišťování kvality vybraného zařízení je trvalý nebo dočasný. (3) Trvalým záznamem zajišťování kvality vybraného zařízení je a) návrh vybraného zařízení, b) záznam o přezkoumání správnosti a úplnosti dokumentace zajišťování kvality vybraného zařízení dodavatele, c) záznam o aktuálním technickém stavu vybraného zařízení po ukončení jeho výroby, d) záznam o aktuálním technickém stavu vybraného zařízení po jeho montáži a kontrolách, e) záznam o tom, že vybrané zařízení je provozováno, udržováno nebo podrobováno kontrolám v souladu s technickými požadavky, technickou specifikací, programem provozních kontrol, provozním programem řízeného stárnutí, programem údržby, postupy údržby nebo požadavky právních předpisů, f) záznam, který dokumentuje, že osoba, která plánuje, řídí nebo hodnotí procesy vztahující se k návrhu, výrobě a montáži, obstarávání, uvádění do provozu nebo provozu vybraného zařízení nebo jeho části, splňuje požadavky na kvalifikaci, g) záznam, který dokumentuje plánování a provádění údržby, opravy nebo změny vybraného zařízení, včetně průkazu kvality použitých náhradních dílů, h) záznam, který dokumentuje, že kvalita původně zabudovaného vybraného zařízení, opravovaného nebo vyměněného vybraného zařízení nebo vybraného zařízení, u nějž byla provedena změna, je v souladu s technickými požadavky a technickou specifikací vybraného zařízení, a i) záznam, který dokumentuje, že byla zajištěna náprava neshody a přijata preventivní opatření proti této neshodě. (4) Dočasným záznamem zajišťování kvality vybraného zařízení je záznam zajišťování kvality vybraného zařízení, který není trvalým záznamem zajišťování kvality vybraného zařízení. (5) Trvalý záznam zajišťování kvality vybraného zařízení musí být uchováván od návrhu vybraného zařízení po celou dobu jeho životnosti. (6) Záznamy zajišťování kvality vybraného zařízení musí být vedeny v rozsahu a způsobem, aby bylo možno kdykoliv posoudit, zda stav vybraného zařízení nebo jeho části odpovídá příslušným technickým požadavkům. (7) Záznamy z výroby a montáže a z obstarávání vybraného zařízení musí být vyhotoveny v průběhu výroby a montáže a obstarávání vybraného zařízení a zkompletovány před zahájením etapy uvádění vybraného zařízení do provozu. (8) Záznamy z etapy uvádění vybraného zařízení do provozu musí být vyhotoveny v průběhu uvádění vybraného zařízení do provozu a zkompletovány před zahájením provozu vybraného zařízení. (9) Záznamy z provozu musí obsahovat také způsob a rozsah provedení opravy, údržby nebo změny vybraného zařízení. § 9 Technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení Technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení, které se uplatňují při jeho navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu, stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce. § 10 Požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky (1) Zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky (dále jen "zajišťování shody") musí být prováděno a dokumentováno tak, aby byly zajištěny podklady a doklady nezbytné pro zajištění technické bezpečnosti. (2) Každý, kdo navrhuje, vyrábí, montuje, uvádí do provozu nebo opravuje vybrané zařízení nebo část vybraného zařízení, nebo provádí jeho údržbu, a držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) atomového zákona je povinen poskytovat dodavateli informace o vybraném zařízení nebo jeho části, včetně požadavků na typ, množství, podmínky a termíny dodání a úroveň kvality vybraného zařízení nebo jeho části, podle jeho zařazení do bezpečnostní třídy. (3) Při zajišťování shody je držitel povolení povinen zajistit a) dodavatelský systém s potřebnými zdroji a s vnější a vnitřní komunikací, včetně systému vzájemné nezávislé kontroly, b) zpracování dokumentace o zajišťování kvality vybraného zařízení a programů řízeného stárnutí a umožnit jejich přezkoumávání, c) kontrolní mechanismy a způsoby vzájemné komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce pro vybrané zařízení nebo jeho část, d) zavedení systému kontrol vybraného zařízení nebo jeho části odpovídajícího etapě životního cyklu vybraného zařízení, kterým se ověřuje soulad s předepsanými postupy a záznamy z kontrol, e) kontrolu průběhu činností na vybraném zařízení odpovídající etapě životního cyklu vybraného zařízení nebo jeho části v rámci systému nezávislé kontroly držitele povolení a systému nezávislé kontroly dodavatele, f) provedení konečného posouzení vybraného zařízení s technickými požadavky stanovenými v postupech pro výrobu, montáž nebo opravu vybraného zařízení, g) dokumentování konečného posouzení vybraného zařízení podle písmene f), h) ověření plnění technických požadavků stanovených v postupech pro údržbu vybraného zařízení dodavatelem, který provádí údržbu vybraného zařízení, i) dokumentování ověření plnění technických požadavků podle písmene h) a j) dostupnost dokumentace vztahující se k vybranému zařízení nebo jeho části odpovídající jeho skutečnému provedení v předem stanoveném rozsahu. (4) Ověřování kvality použitých materiálů a správnosti a úplnosti technické dokumentace, dokumentace oprav a údržby a průvodní technické dokumentace vybraného zařízení, včetně ověřování postupů konečného posouzení, musí být pro vybrané zařízení uvedené v § 12 odst. 2 nebo jeho část prováděno fyzickými osobami, které a) dosáhly vysokoškolského vzdělání nebo stupně vyššího odborného vzdělání úspěšným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu v oboru vzdělání strojním, elektrotechnickém, stavebním, případně oboru příbuzném, jehož absolvováním získaly teoretické odborné znalosti nezbytné pro provádění těchto činností, nebo stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojním, elektrotechnickém, stavebním, případně oboru příbuzném, jehož absolvováním získaly teoretické odborné znalosti nezbytné pro provádění těchto činností, a b) mají nejméně pět let praxe v příslušném oboru, jde-li o fyzické osoby se stupněm vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejméně tři roky praxe v příslušném oboru, jde-li o fyzické osoby se stupněm vzdělání vyšší odborné vzdělání, nebo nejméně dva roky praxe v příslušném oboru, jde-li o fyzické osoby s vysokoškolským vzděláním. (5) Příloha č. 2 k této vyhlášce stanoví požadavky na způsob zajišťování shody a) při navrhování, výrobě a montáži vybraného zařízení a části vybraného zařízení, b) při uvádění vybraného zařízení a části vybraného zařízení do provozu a c) při provozu vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky. § 11 Požadavky na dokumentaci zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení s technickými požadavky (1) Způsob návrhu, výroby a montáže vybraného zařízení a části vybraného zařízení musí být dokumentován tak, aby umožňoval provedení posouzení shody. (2) Zajišťování shody musí být dokumentováno v dokumentaci zajišťování shody podle požadavků stanovených a) v příloze č. 3 k této vyhlášce, jde-li o technickou dokumentaci vybraného zařízení, a b) v příloze č. 4 k této vyhlášce, jde-li o průvodní technickou dokumentaci vybraného zařízení. (3) Dokumentace zajišťování shody musí být uchovávána po celou dobu životnosti vybraného zařízení. § 12 Postupy a rozsah posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky (1) Posouzení shody musí být provedeno před použitím vybraného zařízení v jaderném zařízení. (2) Autorizovaná osoba provádí posouzení shody u a) vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní třídy 1, která tvoří hranici primárního okruhu chlazení jaderného reaktoru (dále jen "primární okruh), a to u 1. tlakových nádob, nádrží a chladičů, včetně tlakové nádoby jaderného reaktoru a parogenerátorů, pracujících s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž objem je větší než 10 l, a 2. čerpadel, potrubí a armatur pracujících s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž jmenovitá světlost je větší než DN 70, b) vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní třídy 2, a to u 1. tlakových nádob, nádrží a chladičů systémů zajišťujících chlazení jaderného reaktoru, kompenzaci objemu, chlazení hermetického prostoru, havarijní doplňování, dochlazování primárního okruhu a čištění pracovního média tlakového okruhu pracujících s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž objem je větší než 10 l, 2. čerpadel, potrubí a armatur systémů zajišťujících chlazení jaderného reaktoru, kompenzaci objemu, chlazení hermetického prostoru, havarijní doplňování, dochlazování primárního okruhu a čištění pracovního média tlakového okruhu pracujících s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž jmenovitá světlost je větší než DN 70, 3. tlakových zařízení tvořících systém ochranné obálky, včetně zařízení zajišťujících hermetičnost ochranné obálky při základní projektové nehodě, 4. tlakových zařízení sekundárního okruhu chlazení jaderného reaktoru (dále jen "sekundární okruh"), u nichž nejvyšší pracovní tlak pracovního média při pracovní teplotě vyšší než 100 °C přesahuje 4 MPa a jejichž jmenovitá světlost je větší než DN 200, 5. obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva a 6. železobetonové konstrukce stavby budovy jaderného reaktoru, včetně obrysu montážního poklopu budovy jaderného reaktoru, a ocelové výstelky vymezujících hermetický prostor a c) vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní třídy 3, a to u 1. tlakových nádob, nádrží a chladičů systémů zajišťujících normální doplňování, bórovou regulaci a chlazení zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva pracujících s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž objem je větší než 10 l, 2. čerpadel, potrubí a armatur systémů zajišťujících normální doplňování, bórovou regulaci a chlazení zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva pracujících s radioaktivními látkami s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,05 MPa, jejichž jmenovitá světlost je větší než DN 70, a 3. tlakových zařízení sekundárního okruhu, u nichž nejvyšší pracovní tlak pracovního média při pracovní teplotě vyšší než 100 °C přesahuje 4 MPa a jejichž jmenovitá světlost je větší než DN 200. (3) Výrobce nebo dovozce provádí posouzení shody u a) vybraného zařízení s parametry nižšími nebo rovnými hodnotám stanoveným v odstavci 2, b) elektrického vybraného zařízení a vybraného zařízení automatizovaných systémů řízení technologických procesů, včetně jejich softwaru, (dále jen "řídicí vybrané zařízení"), c) vybraného zařízení, které je součástí stavební části jaderného zařízení, (dále jen "stavební vybrané zařízení") zařazeného do bezpečnostní třídy 3 a d) jiného vybraného zařízení zařazeného do bezpečnostní třídy 2 nebo 3, nejde-li o vybrané zařízení uvedené v odstavci 2. (4) Akreditovaná osoba provádí posouzení shody u vybraného zařízení uvedeného v odstavci 2 písm. c), pokud je posouzení shody prováděno postupem podle § 15 odst. 1 písm. e) bodu 1. (5) V případě posouzení shody sestavy tlakového zařízení musí být tato sestava posouzena jako celek. Při posouzení shody sestavy tlakového zařízení se využijí výsledky posouzení shody jednotlivých vybraných zařízení, které jsou díly sestavy tlakového zařízení. Posouzení shody sestavy tlakového zařízení musí být provedeno s ohledem na nejvýznamnější bezpečnostní třídu, do které je zařazeno některé z vybraných zařízení, které jsou díly sestavy tlakového zařízení. (6) Pro jednotlivé části vybraného zařízení samostatně navrhované, vyráběné nebo montované po výrobě musí být posouzení shody provedeno v rozsahu odpovídajícím této části vybraného zařízení; to neplatí pro části vybraného zařízení uvedeného v odstavci 3, pro které není posouzení shody v rozsahu odpovídajícím této části vybraného zařízení předepsáno v návrhu vybraného zařízení. Při posouzení shody vybraného zařízení se využijí výsledky posouzení shody jednotlivých částí vybraného zařízení samostatně navrhovaných, vyráběných nebo montovaných po výrobě. (7) Posouzení shody musí být prováděno včetně posouzení výchozích materiálů a polotovarů s technickými požadavky na tyto materiály a polotovary. (8) Jednotlivý postup posouzení shody může být vždy prováděn pouze jednou autorizovanou osobou, akreditovanou osobou, výrobcem nebo dovozcem vybraného zařízení. Je-li předepsána kombinace postupů posouzení shody, mohou být jednotlivé postupy posouzení shody prováděny různými osobami. § 13 Značka shody (1) Výrobce nebo dovozce musí v rámci provádění posouzení shody zajistit označení vybraného zařízení značkou shody spolu s identifikací výrobce; je-li v rámci postupu posouzení shody stanovena účast autorizované nebo akreditované osoby, musí být připojena též identifikace této osoby. (2) Označením značkou shody se potvrzuje shoda vybraného zařízení s technickými požadavky a dodržení zvoleného postupu posouzení shody stanoveného touto vyhláškou. (3) Značka shody musí být připojena na vybrané zařízení nesmazatelným a čitelným způsobem a její velikost nesmí být menší než 5 mm. Značku shody lze vyznačit v průvodní technické dokumentaci vybraného zařízení, neumožňuje-li její připojení na vybrané zařízení jeho konstrukce nebo rozměry, nebo nebude-li po montáži toto vybrané zařízení přístupné. (4) Grafickou podobu značky shody stanoví příloha č. 9 k této vyhlášce. § 14 Požadavky na dokumentování posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky (1) Dokumentací využívanou při posouzení shody je a) technická dokumentace vybraného zařízení uvedená v příloze č. 3 k této vyhlášce a b) dokumentace týkající se systému řízení výrobce nebo osoby provádějící montáž a dokumentace zajišťování kvality vybraného zařízení výrobcem nebo osobou provádějící montáž, je-li v rámci postupu posouzení shody prováděno posouzení systému řízení výrobce nebo osoby provádějící montáž. (2) Posouzení shody musí být dokumentováno a) doklady o použitém postupu posouzení shody a b) dokumenty vydanými při posouzení shody autorizovanou osobou, akreditovanou osobou, výrobcem nebo dovozcem vybraného zařízení v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech posouzení shody. (3) Ke každému vybranému zařízení, u kterého bylo provedeno posouzení shody, musí být vydáno písemné prohlášení o shodě vydané tím, kdo provádí návrh, výrobu nebo montáž po výrobě tohoto zařízení. Náležitosti prohlášení o shodě stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce. (4) Prohlášení o shodě je součástí průvodní technické dokumentace vybraného zařízení. (5) Odmítne-li autorizovaná nebo akreditovaná osoba vydat doklad o posouzení shody, je součástí dokumentace posouzení shody odůvodnění tohoto rozhodnutí. (6) Dokumentace podle odstavce 2 musí být uchovávána po celou dobu životnosti vybraného zařízení. § 15 Jednotlivé postupy, které lze uplatnit k posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky (1) Jednotlivými postupy posouzení shody jsou pro a) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. a) 1. postupy posouzení shody B a D, 2. postupy posouzení shody B a F, nebo 3. postup posouzení shody G, b) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. b) bodech 1 až 4 1. postupy posouzení shody B1 a D, 2. postupy posouzení shody B1 a F, 3. postupy posouzení shody B a E, nebo 4. postup posouzení shody G, c) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. b) bodě 5 postup posouzení shody F, d) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. b) bodě 6 1. postupy posouzení shody B a E, 2. postupy posouzení shody B a D, nebo 3. postup posouzení shody G, e) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. c) 1. postup posouzení shody A1, 2. postup posouzení shody D1, 3. postup posouzení shody E1, nebo 4. postup posouzení shody nebo kombinace postupů posouzení shody, je-li předepsána, uvedené v písmenu a) nebo b) a f) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 3 postup posouzení shody A. (2) Jednotlivými postupy posouzení shody v rozsahu části vybraného zařízení podle § 12 odst. 6 jsou pro a) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. a) a b) 1. postup posouzení shody D1, 2. postup posouzení shody E1, nebo 3. postup posouzení shody G, b) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 2 písm. c) 1. postup posouzení shody A1, 2. postup posouzení shody D1, nebo 3. postup posouzení shody E1 a c) vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 3 postup posouzení shody A. (3) Jednotlivé postupy posouzení shody stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce. § 16 Rozsah a způsob prověřování shody provozovaných vybraných zařízení s technickými požadavky (1) Prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky (dále jen "prověřování shody") musí být prováděno způsobem a v rozsahu stanoveném v příloze č. 8 k této vyhlášce a v souladu s dokumentací prověřování shody podle § 17 odst. 2. (2) Pravidelné prověřování shody musí být plánováno a prováděno v intervalech a způsobem stanovenými v programu provozních kontrol a v souladu s technickými specifikacemi jednotlivých vybraných zařízení. (3) V rámci pravidelného prověřování shody musí být provedeny kontroly vybraného zařízení stanovené v programu provozních kontrol. Požadavky na tyto kontroly stanoví příloha č. 6 k této vyhlášce. (4) V rámci pravidelného prověřování shody musí být výsledky kontrol vyhodnoceny z hlediska technické bezpečnosti vybraného zařízení. (5) V rámci prověřování shody po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení musí být výsledky kontrol stanovených v dokumentaci oprav nebo údržby vyhodnoceny z hlediska technické bezpečnosti tohoto zařízení. (6) V rámci prověřování shody po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení musí být provedeno ověření, že část vybraného zařízení uvedeného v § 12 odst. 2 použitá při opravě nebo údržbě vybraného zařízení je v souladu s technickými požadavky. Ověření části vybraného zařízení musí být provedeno postupem F1 podle přílohy č. 8 k této vyhlášce. (7) V rámci prověřování shody po opravě nebo zpětné montáži po opravě a po provedení změny vybraného zařízení musí být provedeno konečné posouzení podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. § 17 Způsob dokumentování a obsah dokumentace prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky (1) Požadavky na dokumentování prověřování shody stanoví příloha č. 8 k této vyhlášce. (2) Dokumentace prověřování shody musí obsahovat a) pracovní příkazy a metodiky k prověřování shody, b) vnitřní předpisy, pokud obsahují informace o kontrolách vybraných zařízení, c) plány provozních kontrol, d) program provozních kontrol, e) provozní program řízeného stárnutí, f) průvodní technickou dokumentaci vybraného zařízení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, g) dokumentaci vztahující se k přípravě a provádění oprav a údržby vybraného zařízení a h) záznamy z provedených provozních kontrol a z kontrol při provádění oprav, údržby nebo změny vybraného zařízení. (3) Program provozních kontrol musí obsahovat a) seznamy jednotlivých vybraných zařízení členěné podle druhů vybraných zařízení, b) programy provozních kontrol jednotlivých vybraných zařízení obsahující 1. kontrolní místa na vybraných zařízeních, 2. kontrolní metody aplikované na kontrolních místech vybraných zařízení, 3. kritéria přijatelnosti pro vyhodnocení kontrolní metody a 4. periodu kontrol v průběhu provozu a c) přehled změn programu provozních kontrol provedených v průběhu uvádění do provozu a provozu vybraných zařízení. § 18 Oznámení Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. § 19 Přechodná ustanovení (1) Posouzení shody vybraného zařízení, které je speciálně navrhované pro jaderné zařízení, s technickými požadavky k zajištění technické bezpečnosti podle vyhlášky č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za posouzení shody vybraného zařízení nebo části vybraného zařízení podle této vyhlášky a ověření podle § 16 odst. 6 této vyhlášky a má se za to, že toto vybrané zařízení splňuje požadavky této vyhlášky. (2) Vybrané zařízení, které není speciálně navrhovaným vybraným zařízením pro jaderné zařízení, podle vyhlášky č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a které splňuje požadavky vyhlášky č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za vybrané zařízení nebo část vybraného zařízení, u nějž bylo posouzení shody provedeno postupem podle této vyhlášky, a má se za to, že splňuje požadavky této vyhlášky. § 20 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Předsedkyně: Ing. Drábová, Ph.D., v. r. Příl.1 Technické požadavky na vybrané zařízení a části vybraného zařízení A. Technické požadavky na tlaková zařízení a některá další vybraná zařízení a obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva 1. Všeobecné požadavky 1.1. Technické požadavky uvedené v této příloze se vztahují na všechna tlaková zařízení a sestavy tlakového zařízení a jejich části. 1.2. Technické požadavky uvedené v 1.2.1. bodech 1.3 až 1.8, 1.13, 1.14, 2 až 5 a 11 až 14 se vztahují na obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva a 1.2.2. bodech 1.3 až 1.10, 1.12 až 1.14, 2 až 5, 7, 8 a 11 až 15 se vztahují na vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 3 písm. a) a d). 1.3. Tlakové zařízení musí být navrženo v souladu s požadavky stanovenými 1.3.1. v jeho technické specifikaci podle vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení a 1.3.2. touto vyhláškou. 1.4. Tlakové zařízení musí být navrženo tak, aby 1.4.1. nemohlo dojít k jeho náhlé poruše při všech zkušebních a provozních stavech, včetně nepřípustných úniků média, 1.4.2. bylo možné bezpečně provádět v průběhu jeho provozu všechny nezbytné plánované i neplánované kontroly nebo diagnostiku tohoto zařízení a 1.4.3. bylo možné bezpečně provádět jeho opravy a údržbu. 1.5. Tlakové zařízení musí být navrženo tak, aby odolalo nebezpečí plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení, vnějších vlivů a vnitřních vlivů. 1.6. Tlakové zařízení musí být schopno plnit požadovanou funkci ve všech provozních stavech jaderného zařízení a v havarijních podmínkách, k jejichž zvládání je určeno. 1.7. Na materiály použité k výrobě tlakových zařízení a jejich částí zabezpečujících hermetičnost ochranné obálky se vztahují požadavky na materiály pro tlaková zařízení podle bodu 12 a 13 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce. 1.8. Tlakové zařízení musí být navrženo tak, aby bylo možné provést jeho dekontaminaci a pokud je to možné následnou pasivaci vnitřních povrchů. 1.9. Při tvorbě návrhu tlakového zařízení se musí vycházet ze stanovených 1.9.1. výpočtových, provozních a zkušebních zatížení a jejich limitů, 1.9.2. provozních podmínek pro dané tlakové zařízení, 1.9.3. limitních parametrů provozuschopnosti tlakového zařízení, při jehož funkci dochází k mechanickému pohybu, 1.9.4. provozních režimů s ohledem na zařazení tlakového zařízení do bezpečnostní třídy, 1.9.5. chemických a fyzikálních parametrů médií používaných v tlakovém zařízení, 1.9.6. korozních vlivů použitých médií na materiál tlakového zařízení po dobu požadované životnosti tohoto zařízení a 1.9.7. požadavků na odolnost tlakového zařízení vůči seismickým účinkům nebo vůči cyklickým zatížením. 1.10. Tlakové zařízení musí být navrženo tak, aby bylo vyloučeno nebo minimalizováno riziko podstatné ztráty odolnosti vůči tlaku v důsledku poruchy vedoucí k porušení celistvosti tlakového zařízení a úniku radioaktivních látek. V případech, kdy nelze toto riziko vyloučit, musí být při provozu tlakového zařízení a po jeho odstavení vhodnými prostředky ochrany k udržení provozních parametrů zajištěno udržení dostatečné výše hladiny média v tlakovém zařízení a odvod zbytkového tepla, a to navazujícími napájecími systémy a systémy odvodu tepla. 1.11. Tlakové zařízení tvořící systém ochranné obálky, včetně zařízení ovlivňujících hermetičnost ochranné obálky, musí být navrženo tak, aby bylo možné stanovit těsnost při projektovaném výpočtovém tlaku po instalaci všech hermetických průchodek, hermetických dveří a vstupů. 1.12. Potrubí, které je tlakovým zařízením, musí být navrženo tak, aby riziko přetížení v důsledku nepřípustných vůlí nebo nadměrných sil vznikajících zejména na přírubách, spojích a vlnovcích bylo minimalizováno zejména pomocí podpor, výztuh, ukotvení, vyrovnání polohy a předpětí závěsů. 1.13. Tlakové zařízení musí být navrženo pro zatížení ve všech provozních stavech jaderného zařízení a v havarijních podmínkách, k jejichž zvládání je určeno. Je nutné brát v úvahu různá zatížení, která mohou působit společně, se zřetelem k pravděpodobnosti jejich současného výskytu. 1.14. Návrh tlakového zařízení zabezpečující náležitou pevnost musí být založen na výpočtové metodě podle bodu 2 v případě potřeby doplněné experimentální metodou. Při zpracování výpočtu mohou být použity pouze ověřené výpočtové programy. 2. Výpočtová metoda 2.1. Použitá výpočtová metoda musí uplatňovat konzervativní přístup a omezit rizika ohrožení fyzických osob a majetku na nejnižší rozumně dosažitelnou míru v souladu s požadavky stanovenými v technických předpisech a technických podmínkách na 2.1.1. provádění výpočtů pevnosti, 2.1.2. mechanické vlastnosti použitých základních a přídavných materiálů, 2.1.3. nerozebíratelné spoje, 2.1.4. provádění kontrol tlakového zařízení a 2.1.5. sledování a hodnocení stárnutí tlakového zařízení. Odolnost vůči vnitřnímu tlaku a další hlediska zatížení 2.2. Dovolené namáhání u tlakových zařízení musí být omezeno s ohledem na druhy poruch, jejichž výskyt za provozních podmínek a provozních režimů je možné předvídat. Musí být použity součinitele bezpečnosti, které umožňují zcela vyloučit jakékoli nejistoty vyplývající z výroby, skutečných provozních podmínek, namáhání, výpočtových modelů a vlastností a chování materiálu. Pevnost 2.3. K zajištění pevnosti tlakového zařízení musí být použity vhodné pevnostní výpočty zahrnující příslušná výpočtová, provozní a zkušební zatížení. 2.4. Při výpočtu pevnosti tlakového zařízení musí být zohledněna zejména tato zatížení: 2.4.1. vnitřní a vnější tlak, 2.4.2. účinek vlastní tíhy zařízení a jeho náplně, 2.4.3. doplňková zatížení, včetně účinku tíhy připojených zařízení, izolace a potrubí, 2.4.4. síly vyvolané podpěrami a potrubím, 2.4.5. teplotní účinky, včetně teplotních rázů, 2.4.6. vibrační zatížení, 2.4.7. seismické účinky a podmínky prostředí při extrémních atmosférických jevech, 2.4.8. procesy způsobující degradaci materiálu, včetně vlivu radioaktivity, 2.4.9. hydraulické odpory a tlakové rázy, 2.4.10. pád letadla a 2.4.11. jiná zatížení vyplývající z analýzy rizik podle bodu 3.1 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce. Výpočtová zatížení 2.5. Výpočtový tlak musí být větší než nejvyšší dovolený tlak a musí zohledňovat 2.5.1. tlakové rázy, 2.5.2. chyby řídicího systému a nejistoty měření a 2.5.3. vlivy konfigurace systému. 2.6. U částí tlakového zařízení zatížených současně vnitřním a vnějším tlakem je výpočtový tlak stanoven jako rozdíl těchto tlaků, při kterém je dosažena největší tloušťka stěny. 2.7. Výpočtová teplota nesmí být menší než očekávaná maximální střední teplota po tloušťce uvažované části, na kterou se vztahují limity pro normální a abnormální provozní podmínky. Jsou-li zařízení nebo potrubí vyhřívána přenosem tepla ze zdrojů, jako jsou indukční spirály, opláštění nebo vnitřní zdroje tepla, musí být jejich vliv zohledněn při stanovení výpočtové teploty. 2.8. Další výpočtová zatížení musí být vybrána tak, aby v kombinaci s vlivy výpočtového tlaku, na které se vztahují limity pro normální provozní podmínky, byla určena největší tloušťka stěny zařízení. 2.9. Tlakové zařízení musí být navrženo tak, aby nejvyšší hodnoty namáhání a koncentrace napětí odpovídající výpočtovým zatížením byly udrženy v bezpečných mezích. Provozní zatížení 2.10. Při výpočtu pevnosti tlakového zařízení musí být vzata v úvahu veškerá zatížení, která se mohou vyskytnout ve všech provozních stavech jaderného zařízení a v havarijních podmínkách, k jejichž zvládání je určeno. Uvažována musí být zejména zatížení způsobující napětí a deformace v materiálu, ze kterého je zařízení vyrobeno, vzniklé při výrobě, přepravě, montáži a tlakových zkouškách, a to včetně zbytkových napětí, jejichž vliv na mezní stavy pevnosti musí být posouzen jednotlivě podle jejich významnosti. Zkušební zatížení 2.11. Při výpočtu pevnosti pro tlakové zařízení musí být zohledněna předpokládaná zkušební zatížení, kterým je tlakové zařízení při tlakové zkoušce během konečného posouzení vystaveno. 2.12. Zkušební tlak musí být stanoven v poměru k výpočtovému, případně k nejvyššímu dovolenému tlaku s přihlédnutím k hodnocení geometrických a materiálových vlastností a zkušebním podmínkám při výrobě a provozu v souladu s požadavky uvedenými v technických předpisech nebo technických podmínkách pro výrobu tlakového zařízení. Výpočet pevnosti, návrh základních rozměrů a kontrolní výpočet 2.13. Výpočet pevnosti pro tlaková zařízení musí být vypracován pro následující mezní stavy: 2.13.1. náhlé porušení celistvosti houževnatým nebo křehkým lomem, 2.13.2. plastické deformace v celém průřezu části tlakového zařízení, 2.13.3. jednosměrný růst plastické složky poměrné deformace při cyklickém zatížení vedoucí k nepřípustné změně rozměrů nebo k porušení celistvosti, 2.13.4. vznik trhlin při cyklickém zatížení a 2.13.5. ztráta stability. 2.14. Ve výpočtu pevnosti pro mezní stavy uvedené v bodě 2.13 musí být použity hodnoty, které odpovídají materiálovým, pevnostním, plastickým a křehkolomovým charakteristikám a odolnosti vůči deformaci, které jsou pro dané materiály stanoveny v technických předpisech, nebo experimentálně stanoveny akreditovanou zkušebnou. Pro účely tohoto výpočtu pevnosti lze použít hodnoty stanovené v technických normách. 2.15. V případě nerozebíratelných spojů musí být zvoleny pro materiálové vlastnosti vhodné součinitele nerozebíratelných spojů závislé na druhu spojovaných materiálů, na druhu použitých nedestruktivních kontrol a na funkci vybraného zařízení ve všech provozních stavech jaderného zařízení a v havarijních podmínkách, k jejichž zvládání je určeno. 2.16. Při návrhu tlakového zařízení musí být vhodným způsobem odpovídajícím určenému použití tlakového zařízení a jeho plánované životností zohledněny předvídatelné degradační mechanizmy, zejména vliv radioaktivity, koroze a únavy materiálu. 2.17. Při výpočtu pevnosti tlakového zařízení musí být proveden 2.17.1. výpočet pro návrh základních rozměrů zařízení (dále jen "návrh základních rozměrů") a 2.17.2. kontrolní výpočet tlakového zařízení (dále jen "kontrolní výpočet"). 2.18. Při návrhu základních rozměrů se dovolená napětí vypočtou z pevnosti v tahu a ze smluvní meze kluzu přípustných pro výrobu tlakového zařízení. Při výpočtu dovolených napětí musí být uvažovány příslušné součinitele bezpečnosti. 2.19. Při návrhu základních rozměrů je nutno uvažovat mezní stavy 2.19.1. porušení celistvosti houževnatým lomem, 2.19.2. plastické deformace v celém průřezu části tlakového zařízení a 2.19.3. ztráty stability. 2.20. Po návrhu základních rozměrů tlakového zařízení musí být proveden kontrolní výpočet, kterým musí být prokázána 2.20.1. pevnost při statickém zatížení, 2.20.2. pevnost při cyklickém zatížení, 2.20.3. odolnost proti náhlému porušení, 2.20.4. pevnost při vibracích, 2.20.5. odolnost proti ztrátě stability a 2.20.6. odolnost proti seismickým účinkům. 2.21. V kontrolním výpočtu musí být zohledněna všechna zatížení, včetně teplotních účinků, a všechny provozní stavy uvedené v technické specifikaci. Zejména musí být zohledněna degradace vlastností materiálu během provozu, jakost povrchu, vliv gradientu napětí a vliv korozního prostředí. 3. Experimentální metoda provedení návrhu tlakového zařízení 3.1. Správnost návrhu tlakového zařízení nebo jeho částí musí být ověřena vhodnými kontrolami uskutečněnými na reprezentativním vzorku tlakových zařízení v souladu s programem kontrol stanoveným pro účely experimentální metody provedení návrhu. Tento program kontrol musí být schválen autorizovanou osobou provádějící posouzení shody návrhu. 3.2. V programu kontrol musí být definovány zkušební podmínky a kritéria přijatelnosti. Před provedením jednotlivých kontrol musí být změřeny skutečné hodnoty základních rozměrů a vlastností materiálů, z nichž se tlakové zařízení skládá. 4. Návrh bezpečné manipulace a provozu tlakového zařízení 4.1. Předepsaný způsob manipulace a provozu tlakového zařízení musí vyloučit rizika vyplývající z analýzy rizik podle bodu 3.1 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce. Zvláštní pozornost musí být věnována 4.1.1. uzávěrům a otvorům, 4.1.2. nebezpečným odfukům z pojistných armatur a 4.1.3. prvkům, které brání fyzickému vstupu do tohoto zařízení, pokud je v tomto zařízení tlak nebo vakuum. 5. Prostředky přezkoušení 5.1. Tlakové zařízení musí být navrženo tak, aby bylo možné uskutečnit všechny nezbytné kontroly k zajištění technické bezpečnosti. 5.2. Pokud tlakové zařízení nemůže být navrženo tak, aby bylo možné v průběhu provozu provádět kontroly tohoto zařízení v požadovaném rozsahu, musí být 5.2.1. stanoveny jiné kontroly zajišťující stejnou úroveň technické bezpečnosti, včetně nepřímých kontrol, nebo 5.2.2. použity schválené výpočtové metody a musí být použity bezpečnostní rezervy stanovené konzervativním přístupem a přiměřená bezpečnostní opatření k vyloučení možného neočekávaného selhání tlakového zařízení. 6. Prostředky odvodnění a odvzdušnění 6.1. Návrh tlakového zařízení musí po celou dobu životnosti tlakového zařízení i při provádění jeho kontrol užitím vhodných prostředků odvodnění a odvzdušnění tlakového zařízení 6.1.1. zabránit vodnímu rázu, zborcení tlakového zařízení vlivem vakua nebo koroze a nekontrolované chemické reakci a jiným nepříznivým účinkům a 6.1.2. umožnit bezpečnou dekontaminaci, čištění, kontrolu a údržbu tlakového zařízení. 7. Koroze a jiné chemické účinky 7.1. Bylo-li v analýze rizik podle bodu 3.1 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce identifikováno riziko koroze nebo jiných chemických účinků, musí být s ohledem na zamýšlené použití tlakového zařízení v návrhu tlakového zařízení minimalizovány tyto účinky užitím 7.1.1. jiného materiálu odolávajícího korozi, 7.1.2. zesílení tloušťky stěny přídavkem na korozi, nebo 7.1.3. ochrany proti korozi nebo jiných chemickým účinkům. 8. Opotřebení 8.1. Bylo-li v analýze rizik podle bodu 3.1 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce identifikováno riziko eroze nebo otěru, musí být s ohledem na zamýšlené použití tlakového zařízení v návrhu tlakového zařízení minimalizovány tyto účinky užitím 8.1.1. jiného materiálu odolávajícího erozi nebo otěru, 8.1.2. zesílení tloušťky stěny přídavkem na opotřebení, 8.1.3. použitím výstelky či přeplátování, které umožní výměnu součástí, jež jsou nejvíce postiženy, nebo 8.1.4. jiných opatření minimalizujících účinky opotřebení. 9. Sestava tlakového zařízení 9.1. Sestava tlakového zařízení musí být navržena tak, aby 9.1.1. společně sestavované díly sestavy tlakového zařízení byly pro dané použití vhodné a spolehlivé, 9.1.2. všechny díly sestavy tlakového zařízení byly správně začleněny a vhodným způsobem smontovány a 9.1.3. zařazení dílů do sestavy tlakového zařízení bylo provedeno 9.1.3.1. na základě předem předvídatelných rizik identifikovaných v analýze rizik podle bodu 3.1 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, 9.1.3.2. s ohledem na vhodnost a spolehlivost montáže a 9.1.3.3. na základě správného členění společně sestavovaných dílů sestavy tlakového zařízení. 9.2. Způsob ochrany sestavy tlakového zařízení proti překročení provozních mezí a kontrola bezpečnostní výstroje sestavy musí být navrženy s ohledem na nevýznamnější bezpečnostní třídu, do které je zařazeno některé z vybraných zařízení, které jsou díly sestavy tlakového zařízení. 10. Plnění a vypouštění 10.1. V návrhu tlakového zařízení musí být vhodnou konstrukcí, příslušenstvím tlakového zařízení nebo užitím opatření pro jeho instalaci zajištěno bezpečné plnění a vypouštění tlakového zařízení a odběr vzorků pracovního média, zejména se zřetelem k rizikům 10.1.1. při jeho plnění, kterými jsou 10.1.1.1. přeplnění nebo překročení tlaku, zejména s ohledem na plnící poměr a na tlak par při odpovídající teplotě, a 10.1.1.2. nestabilita tlakového zařízení, 10.1.2. při vypouštění, kterým je nekontrolovaný únik média pod tlakem, a 10.1.3. při plnění nebo vypouštění, kterými jsou nebezpečná spojení a porušení spojení. 11. Ochrana proti překročení dovolených mezí 11.1. Jestliže by v průběhu provozu tlakového zařízení mohlo dojít k překročení dovolených mezí, musí být v návrhu tlakového zařízení 11.1.1. doplněno ochranné zařízení zabraňující překročení těchto mezí nebo kombinace takových ochranných zařízení, nebo 11.1.2. užita vhodná opatření pro jeho instalaci. 11.2. Ochranné zařízení nebo kombinace ochranných zařízení musí být navrženy s ohledem na specifické vlastnosti tlakového zařízení nebo sestavy tlakového zařízení, které jimi mají být chráněny. 11.3. Ochranným zařízením nebo kombinací ochranných zařízení je 11.3.1. bezpečnostní výstroj, nebo 11.3.2. kontrolní zařízení, jako jsou indikátory nebo výstražná zařízení, která umožňují, aby byl automaticky nebo manuálně proveden vhodný zásah, pomocí něhož se provoz tlakového zařízení udrží v dovolených mezích. 12. Bezpečnostní výstroj 12.1. Bezpečnostní výstroj musí 12.1.1. být navržena tak, aby pro tlakové zařízení byla zajištěna vhodná a spolehlivá ochrana, 12.1.2. být navržena s ohledem na požadavky údržby a kontroly tohoto zařízení, 12.1.3. být navržena tak, aby byly zejména zajištěny 12.1.3.1. ochrana proti poruchám, 12.1.3.2. zálohování bezpečnostní výstroje, 12.1.3.3. různost provedení bezpečnostní výstroje a 12.1.3.4. automatická diagnóza vlastní funkčnosti, 12.1.4. zajišťovat, je-li to pro její správnou funkci nezbytné, kromě ochrany strojních částí tlakového zařízení i ochranu systémů napájení, ovládání, měření a regulace a souvisejících řídicích systémů jaderného zařízení a 12.1.5. být posouzena v rámci posouzení shody tlakového zařízení nebo sestavy tlakového zařízení. 12.2. Bezpečnostní výstroj nesmí být určena k plnění dalších funkcí nesouvisejících s ochranou tlakového zařízení kromě případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže být ovlivněno plnění její ochranné funkce. 12.3. Zařízení omezující tlak, výšku hladiny nebo průtok média musí být navržena tak, aby nedocházelo k překračování nejvyššího dovoleného tlaku, výšky hladiny nebo průtoku média; krátkodobé zvýšení tlaku při zapůsobení bezpečnostní výstroje je přípustné, pokud nepřesáhne 10 % hodnoty nejvyššího dovoleného tlaku. 12.4. Zařízení na kontrolu teploty musí mít vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí. 13. Elektrická výstroj 13.1. Elektrická výstroj musí být navržena 13.1.1. společně s tlakovým zařízením a 13.1.2. tak, aby umožňovala spolehlivé plnění bezpečnostní funkce tlakového zařízení. 14. Ochrana proti vnějšímu požáru 14.1. Tlakové zařízení musí být s ohledem na účel jeho použití vybaveno vhodným příslušenstvím nebo musí být přijata taková opatření pro jeho instalaci tak, aby splňovalo požadavky na omezení škod v případě vnějšího požáru. 15. Hydraulická a pneumatická zařízení, která zajišťují ovládání, regulaci, signalizaci a měření 15.1. Pro hydraulická a pneumatická zařízení, která zabezpečují ovládání, regulaci, signalizaci a měření se uplatňují všeobecné požadavky uvedené v bodech 1.1 až 1.8, 1.13 a 1.14 a technické požadavky pro tlaková zařízení uvedené v bodech 2, 3, 5 až 8 a 13. 15.2. Každá rychločinná armatura bezpečnostního systému jaderného zařízení musí být řízena vlastním rozvaděčem vzduchu. 15.3. Pneumatické pohony a rozvaděče vzduchu musí připouštět opakované tlakování vzduchem nebo jiným plynem. 15.4. Pneumatický pohon musí být navržen tak, aby 15.4.1. byla minimalizována tvorba usazenin, korozních produktů, prachu a jiných nečistot a 15.4.2. vnější a vnitřní úprava jeho povrchu umožňovala v nejvyšší možné míře odstraňování usazenin, korozních produktů, prachu a jiných nečistot. B. Technické požadavky na řídicí vybraná zařízení 1. Řídicí vybrané zařízení musí být navrženo v souladu s požadavky stanovenými 1.1. v jeho technické specifikaci podle vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení a 1.2. touto vyhláškou. 2. Na řídicím vybraném zařízení musí být uvedena identifikace výrobce tohoto zařízení, nebo, nelze-li identifikaci výrobce uvést přímo na tomto zařízení, musí být tato identifikace uvedena na obalu. Identifikace výrobce musí být vždy uvedena v průvodní technické dokumentaci tohoto zařízení. 3. Základní technické charakteristiky řídicího vybraného zařízení, jejichž dodržení při provozu tohoto zařízení je nezbytné pro to, aby bylo toto zařízení používáno bezpečně a v podmínkách, pro které bylo vyrobeno, musí být vyznačeny na vybraném zařízení a uvedeny v jeho průvodní technické dokumentaci, nebo, nelze-li tyto údaje uvést přímo na tomto zařízení, musí být uvedeny v jeho průvodní technické dokumentaci. 4. Řídicí vybrané zařízení musí být navrženo tak, aby bylo zajištěno, že 4.1. fyzické osoby budou přiměřeně chráněny před nebezpečím zranění nebo jiným nebezpečím, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem při dotyku živých nebo neživých částí, 4.2. fyzické osoby a majetek budou chráněny před nebezpečími neelektrického charakteru, která může vybrané zařízení řídicí způsobovat, 4.3. nedojde k nebezpečnému zvýšení teploty, vzniku elektrického oblouku nebo záření, 4.4. navržená izolace řídicího vybraného zařízení odpovídá podmínkám všech provozních stavů jaderného zařízení a havarijních podmínek, k jejichž zvládání je určeno, 4.5. bude odolávat nebezpečí plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení, vnějších vlivů a vnitřních vlivů, 4.6. bude schopno plnit požadovanou funkci ve všech provozních stavech jaderného zařízení a v havarijních podmínkách, k jejichž zvládání je určeno, 4.7. na něm lze za provozu nebo při plánovaném odstavení provádět činnosti bezpečně, zejména musí být zajištěna oddělitelnost a rozpojitelnost zařízení, a 4.8. lze účinně využít diagnostických zařízení. 5. Kabely, které jsou řídícím vybraným zařízením nebo které jsou součástí řídicího vybraného zařízení, musí být 5.1. navrženy tak, aby mohly být způsobem bránícím jejich poškození montovány v prostředí, pro které jsou svými charakteristikami určeny, a 5.2. pokládány na lávkách v předem stanoveném uspořádání ve vrstvách a mezerách předepsaných v kladečském plánu tak, aby bylo zajištěno oddělení kabelů systémů zajištěného napájení od ostatních souborů kabelů. C. Technické požadavky na stavební vybraná zařízení 1. Stavební vybrané zařízení musí být navrženo v souladu s požadavky stanovenými 1.1. v jeho technické specifikaci podle vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení a 1.2. touto vyhláškou. 2. Stavební vybrané zařízení musí být navrženo tak, aby požadavky podle bodu 1 splňovalo ve všech provozních stavech jaderného zařízení a v havarijních podmínkách, k jejichž zvládání je určeno. 3. Stavební vybrané zařízení musí být navrženo tak, aby odolalo nebezpečí plynoucímu z vlastností území k umístění jaderného zařízení, vnějších vlivů a vnitřních vlivů. 4. Stavební vybrané zařízení musí být schopno plnit požadovanou funkci ve všech provozních stavech jaderného zařízení a v havarijních podmínkách, k jejichž zvládání je určeno. 5. Návrh stavebního vybraného zařízení musí být podložen výpočty, modely nebo v případě potřeby doplněn experimentálním ověřením. Při zpracování výpočtu lze použít pouze ověřené výpočtové programy. 6. Stavební vybrané zařízení musí být navrženo tak, aby účinky zatížení, vlastností území k umístění jaderného zařízení, vnějších vlivů a vnitřních vlivů stanovené projektem jaderného zařízení nemohly způsobit 6.1. zřícení stavby, 6.2. nepřípustné přetvoření stavby, 6.3. narušení stability stavby, 6.4. snížení mechanické odolnosti stavby, 6.5. nepřípustné kmitání konstrukce, 6.6. ohrožení funkce vybraného zařízení nacházejícího se v prostoru stavby nebo jejím okolí, nebo 6.7. poškození stavby v míře nepřiměřené původní příčině. 7. Stavební vybrané zařízení musí být navrženo tak, aby v případě požáru 7.1. byla po určenou dobu zachována celistvost a nosnost stavební konstrukce, 7.2. bylo prostorovým řešením a hermetickými prvky omezeno jeho šíření v rámci stavby, 7.3. bylo omezeno jeho šíření na sousední stavby a 7.4. fyzické osoby mohly stavbu opustit únikovými cestami. Příl.2 Požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení A. Požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě a montáži tlakových zařízení a některých dalších vybraných zařízení a jejich částí a obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva 1. Vybrané zařízení a části vybraného zařízení musí být 1.1. navrhovány, vyráběny a montovány takovým způsobem, aby při jejich uvedení do provozu byla zajištěna jejich technická bezpečnost a 1.2. vyrobeny v souladu s technickou dokumentací daného typu obalového souboru schváleného podle vyhlášky o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky, jde-li o obalový soubor pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva. 2. Požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě a montáži vybraných zařízení uvedené v 2.1. bodech 1 a 3 až 17 se vztahují na obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva a 2.2. bodech 1, 3 až 5, 6.1 až 6.4, 6.5 věta první, 6.6, 6.8, 7.1, 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13.1 až 13.5, 13.7, 13.8, 13.9.3 a 14 až 17 se vztahují na vybraná zařízení uvedená v § 12 odst. 3 písm. a) a d). Navrhování tlakového zařízení 3. Při navrhování tlakového zařízení musí být 3.1. zpracována analýza rizik z hlediska technické bezpečnosti s cílem identifikace a vyhodnocení rizik, které u něj přicházejí v úvahu; pro vyhodnocení těchto bezpečnostních vlivů analýzou rizik musí být stanoveny požadované stavy, ve kterých má tlakové zařízení plnit svoji funkci, 3.2. technické řešení tlakového zařízení provedeno se zřetelem k výsledku analýzy rizik podle bodu 3.1, 3.3. při výběru nejvhodnějšího technického řešení tlakového zařízení 3.3.1. v rozumně dosažitelné míře vyloučeno každé předvídatelné riziko, nebo 3.3.2. uplatněna vhodná ochranná opatření k omezení dopadů rizika, které nelze vyloučit, a 3.4. návrh vybraného zařízení přezkoumán z hlediska vhodnosti a přiměřenosti stanovení technických požadavků, ověřen z hlediska souladu s technickými požadavky a validován z hlediska souladu technických požadavků a jeho zamýšleného použití. Výroba tlakového zařízení 4. Výrobní postupy 4.1. Tlakové zařízení musí být vyráběno v souladu s technickou dokumentací tohoto zařízení. Metody a výrobní postupy musí být navrženy tak, aby bylo možné uskutečnit všechny předepsané kontroly. Při výrobě se uplatňují technické požadavky, které byly přijaty v procesu návrhu. 5. Výroba částí 5.1. Při výrobě částí tlakového zařízení nesmí docházet ke vzniku vad a trhlin nebo ke změnám mechanických vlastností, které by mohly ohrozit technickou bezpečnost tlakového zařízení. 6. Nerozebíratelné spoje 6.1. Požadavky na nerozebíratelné spoje, se vztahují zejména na spoje typu 6.1.1. tavné svařování a natavování kovů, 6.1.2. pájení a 6.1.3. nástřiky a návary. 6.2. Nerozebíratelné spoje a jejich přilehlé oblasti musí být provedeny tak, aby byly prosté jakýchkoli povrchových nebo vnitřních vad, které by mohly ohrozit technickou bezpečnost tlakového zařízení. 6.3. Základní mechanické vlastnosti nerozebíratelných spojů musí odpovídat minimálně vlastnostem základních materiálů, které jsou spojovány, pokud nebyly při pevnostním výpočtu úmyslně vzaty v úvahu hodnoty odpovídající jiným mechanickým vlastnostem materiálu. 6.4. Technické, kontrolní a technologické činnosti vztahující se k nerozebíratelným spojům na vybraných zařízeních mohou být prováděny jen pracovníky svářečského dozoru kvalifikovanými národním autorizovaným orgánem pro oblast tvorby a zkoušení nerozebíratelných spojů. 6.5. Nerozebíratelné spoje části vybraných zařízení uvedených v § 12 odst. 2, které přispívají k odolnosti zařízení vůči vnitřnímu tlaku, a prvků, jež jsou k němu přímo připojeny, musí provádět příslušně kvalifikovaní pracovníci za použití vhodných pracovních postupů. Tyto pracovní postupy a příslušní pracovníci provádějící nerozebíratelné spoje a pracovníci svářečského dozoru musí být odsouhlaseni autorizovanou osobou, nejde-li o nerozebíratelný spoj na vybraném zařízení uvedeném v § 12 odst. 3. 6.6. V rámci posouzení shody vybraných zařízení 6.6.1. musí být provedeny kontroly ověřující, že navržený technologický postup provedení nerozebíratelného spoje je v souladu s technickými požadavky na nerozebíratelné spoje, včetně požadavků technických norem pro provádění kontrol nerozebíratelných spojů, nebo 6.6.2. musí být proveden kontrolní svarový spoj, jde-li o vybrané zařízení uvedené v § 12 odst. 2 písm. a) nebo b). 6.7. Dohled nad prováděním kontrol podle bodu 6.6.1 a kontrolního svarového spoje, včetně dohledu nad prováděním příslušných kontrol k vyhodnocení tohoto spoje a přenášením značení, musí být prováděn autorizovanou osobou. 6.8. V technické dokumentaci vybraného zařízení týkající se svařování musí být doloženo splnění požadavků na 6.8.1. zpracování, posouzení a odsouhlasení pracovních postupů pro zhotovování nerozebíratelných spojů, 6.8.2. potřebnou kvalifikaci pracovníků, kteří nerozebíratelné spoje provádějí, 6.8.3. potřebnou kvalifikaci pracovníků, kteří proces svařování navrhují, ověřují a hodnotí, a 6.8.4. způsobilost zařízení použitých při provádění procesu svařování a kontrolách. 7. Nedestruktivní kontroly 7.1. Nedestruktivní kontroly nerozebíratelných spojů musí provádět pracovníci certifikovaní osobou akreditovanou akreditačním orgánem podle příslušných technických norem týkajících se kvalifikace a certifikace pracovníků provádějících nedestruktivní kontroly svarových spojů. 7.2. Pracovníci provádějící nedestruktivní kontroly nerozebíratelných spojů musí být odsouhlaseni autorizovanou osobou, nejde-li o nerozebíratelný spoj na vybraném zařízení uvedeném v § 12 odst. 3. 8. Tepelné zpracování 8.1. Hrozí-li riziko, že výrobní postup změní vlastnosti materiálu v rozsahu, který by mohl ohrozit technickou bezpečnost tlakového zařízení, musí být ve vhodném stadiu výroby provedeno přiměřené tepelné zpracování. 8.2. Tepelné zpracování částí tlakového zařízení musí provádět kvalifikovaní pracovníci. 8.3. Vlastní tepelné zpracování částí tlakových vybraných zařízení uvedených v § 12 odst. 2 písm. a) musí být provedeno pod dohledem autorizované osoby. 8.4. Pracovníci provádějící tepelné zpracování částí tlakového zařízení uvedených v § 12 odst. 2 písm. a) musí být odsouhlaseni autorizovanou osobou. 9. Identifikovatelnost 9.1. Musí být zavedeny a dodržovány postupy zabezpečující identifikaci 9.1.1. materiálů, 9.1.2. částí tlakového zařízení a 9.1.3. kontrol materiálů a částí tlakového zařízení. 9.2. Identifikovatelnost musí být zajištěna od vstupních kontrol přejímaného materiálu nebo části tlakového zařízení do konečného posouzení tlakového zařízení. 10. Označování a opatřování štítkem 10.1. Tlakové zařízení musí být označeno štítkem nebo jiným způsobem. Na štítku nebo jiném způsobu označení musí být uvedeny 10.1.1. identifikace výrobce nebo osoby provádějící montáž; například jméno, příjmení a adresa místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma a sídlo, jde-li o právnickou osobu, 10.1.2. rok výroby, 10.1.3. identifikace tlakového zařízení podle jeho povahy, například typ, série nebo identifikace výrobní dávky a výrobní číslo, 10.1.4. základní nejvyšší a nejnižší pracovní meze a 10.1.5. označení osoby, která provedla posouzení shody tlakového zařízení, jde-li o zařízení uvedené v § 12 odst. 2. 10.2. Požadované informace musí být uvedeny na tlakovém zařízení nebo na štítku pevně k němu připojeném s výjimkou případů, kdy 10.2.1. je použita vhodná dokumentace, přichází-li to v úvahu, aby se předešlo opakovanému označování jednotlivých dílů určených pro tutéž sestavu tlakového zařízení, například potrubních částí, nebo 10.2.2. tlakové zařízení je příliš malé a informace jsou uvedeny na samostatném štítku připevněném k tlakovému zařízení. 11. Návody k použití 11.1. Je-li tlakové zařízení uváděno do provozu, musí být, pokud to připadá v úvahu, k němu připojen návod nebo jiná odpovídající provozní dokumentace obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k technické bezpečnosti a týkající se jeho 11.1.1. montáže, případně montáže jeho částí, 11.1.2. uvádění do provozu, 11.1.3. provozu, včetně označení jeho částí, pracovních podmínek a způsob jeho užití, a 11.1.4. údržby, včetně kontrol prováděných v průběhu provozu. 11.2. Návod musí obsahovat informace uvedené v bodě 11.1 a, je-li to nezbytné k plnému pochopení návodu, musí být opatřen doplňující technickou dokumentací, výkresy a schématy. 12. Materiály tlakového zařízení 12.1. Pro výrobu, opravy nebo změnu tlakového zařízení lze použít pouze schválené základní a přídavné materiály zařazené do seznamu materiálů přípustných pro toto použití. Seznam materiálů musí být zpracován v návaznosti na zařazení tlakového zařízení do bezpečnostní třídy. 12.2. Použité základní a přídavné materiály musí být vhodné pro dané použití, a to po celou dobu předpokládané životnosti tlakového zařízení. 12.3. Přídavné materiály pro svařování musí splňovat požadavky uvedené v bodech 12 a 13, a to jak samostatně, tak ve spojení s konstrukcí. 13. Materiály částí tlakového zařízení vystavených působení tlaku 13.1. Základní materiály ovlivňující technickou bezpečnost tlakového zařízení musí, a to jak samostatně, tak v konstrukci ve spojení s vhodným přídavným materiálem, splňovat požadavky technické specifikace tlakového zařízení, zejména požadavky na vhodné vlastnosti za všech provozních podmínek, ve kterých má tlakové zařízení plnit svoji funkci. 13.2. Za části vybraného zařízení vystavené působení tlaku jsou vždy považovány díly, které tvoří tlakové rozhraní nebo jsou s těmito díly spojeny nerozebíratelným způsobem. 13.3. Při volbě materiálu pro výrobu, montáž, opravu nebo změnu tlakového zařízení se musí přihlížet k jeho chemickému složení, fyzikálním a mechanickým vlastnostem, svařitelnosti a způsobilosti k provozu v provozních podmínkách, ve kterých má tlakové zařízení plnit svoji funkci. 13.4. K výrobě, montáži, údržbě, opravám nebo změně části tlakového zařízení musí být použit materiál 13.4.1. shodný s materiálem původní části uvedený v technické specifikaci tlakového zařízení, 13.4.2. zařazený do seznamu materiálů přípustných pro dané použití, nebo 13.4.3. jiný materiál, nelze-li použít materiál podle bodu 13.4.1 nebo 13.4.2. 13.5. Pokud je použit materiál podle bodu 13.4.2, který má jiné vlastnosti než původní materiál, je třeba prokázat, že jeho vlastnosti jsou vhodné pro dané použití s ohledem na provozní podmínky a bezpečnostní třídu, do které je tlakové zařízení zařazeno. 13.6. V případě, že navrhovaný materiál není uveden v seznamu materiálů přípustných pro dané použití, musí být provedeno specifické ohodnocení navrhovaného materiálu; pro tlaková zařízení uvedená v § 12 odst. 2 musí být specifické ohodnocení navrhovaného materiálu zajištěno autorizovanou osobou. 13.7. Při výrobě, montáži, opravě nebo změně musí být učiněna vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že použitý materiál je v souladu požadavky technické specifikace tlakového zařízení. Zejména musí být pro všechny použité základní a přídavné materiály k dispozici dokumentace potvrzující shodu použitých materiálů s technickou specifikací materiálu. 13.8. K výrobě, montáži, opravě nebo změně tlakového zařízení lze použít pouze materiál, u kterého bylo provedeno posouzení shody s technickými požadavky na materiál. 13.9. Posouzení materiálu z hlediska jeho shody s technickou specifikací materiálu musí být doloženo 13.9.1. materiálovým osvědčením vydaným výrobcem, které bylo potvrzeno autorizovanou osobou, jde-li o materiál pro tlakové zařízení uvedené v § 12 odst. 2 písm. a) nebo b), 13.9.2. materiálovým osvědčením vydaným výrobcem, jde-li o materiál pro tlakové zařízení uvedené v § 12 odst. 2 písm. c), a 13.9.3. materiálovým osvědčením vydaným výrobcem, jde-li o materiál pro tlakové zařízení uvedené v § 12 odst. 3. 13.10. Pro tlakové zařízení uvedené v § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) lze použít materiál, pro který bylo vydáno materiálové osvědčení podle bodu 13.9.2 a 13.9.3, pouze pokud byly za účasti autorizované osoby provedeny doplňující kontroly tak, aby bylo prokázáno, že tento materiál je vhodný k použití pro toto tlakové zařízení. Shodují-li se výsledky kontrol s hodnotami uvedenými v původním materiálovém osvědčení, vydá autorizovaná osoba inspekční zprávu nebo certifikát prokazující splnění podmínky pro použití materiálu pro tlakové zařízení uvedené v § 12 odst. 2 písm. a) nebo b). 14. Kontrola kvality materiálů 14.1. Kontrola kvality materiálů musí být provedena v rozsahu a metodami uvedenými v technických předpisech, technických normách nebo technických podmínkách pro materiály. 14.2. Polotovary pro výrobu tlakových zařízení, zejména plechy, výkovky, výlisky, odlitky, válcovaná ocel pro spojovací díly a polotovary pro výrobu těsnění, musí být vyrobeny v souladu s požadavky stanovenými návrhem tlakového zařízení, technickými normami nebo technickými podmínkami, které určují rozsah a metody kontrol za účelem prověření jejich kvality. 14.3. U polotovarů z austenitických ocelí pro výrobu tlakových zařízení, které jsou ve styku s médiem primárního okruhu, musí být stanoveny limitní hodnoty pro obsah kobaltu v oceli. Montáž tlakového zařízení 15. Montáž tlakového zařízení musí být prováděna v souladu technologickým postupem montáže zahrnujícím metody a montážní postupy tak, aby bylo možné uskutečnit všechny předepsané kontroly. Při montáži se uplatňují technické požadavky, které byly přijaty v procesu návrhu. 16. Zvláštní procesy využívané při montáži vybraného zařízení nebo sestavy tlakového zařízení musí prováděny v souladu s požadavky na nerozebíratelné spoje, nedestruktivní kontroly a tepelné zpracování uvedenými v bodech 6 až 8. 17. Kvalita montáže musí být ověřována na základě plánu nebo programu kontrol, podle kterého je montáž prováděna. B. Požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě a montáži řídicího vybraného zařízení a jeho části 1. Vybrané zařízení a části vybraného zařízení musí být navrhovány, vyráběny a montovány takovým způsobem, aby při jejich uvedení do provozu byla zajištěna technická bezpečnost. Navrhování řídicího vybraného zařízení 2. Při navrhování řídicího vybraného zařízení musí být 2.1. zpracována analýza rizik z hlediska technické bezpečnosti s cílem identifikace a vyhodnocení rizik, které u něj přicházejí v úvahu; pro vyhodnocení těchto bezpečnostních vlivů analýzou rizik musí být stanoveny požadované stavy, ve kterých má řídicí vybrané zařízení plnit svoji funkci, 2.2. technické řešení řídicího vybraného zařízení provedeno se zřetelem k výsledku analýzy rizik podle bodu 2.1, 2.3. při výběru nejvhodnějšího technického řešení řídicího vybraného zařízení 2.3.1. v rozumně dosažitelné míře vyloučeno každé předvídatelné riziko, nebo 2.3.2. uplatněna vhodná ochranná opatření k omezení dopadů rizika, které nelze vyloučit, a 2.4. návrh vybraného zařízení přezkoumán z hlediska vhodnosti a přiměřenosti stanovení technických požadavků, ověřen z hlediska souladu s technickými požadavky a validován z hlediska souladu technických požadavků a jeho zamýšleného použití. Výroba řídicího vybraného zařízení 3. Řídicí vybraná zařízení musí být vyrobena v souladu s technickou dokumentací tohoto zařízení zahrnující vhodné metody a odpovídající výrobní postupy tak, aby bylo možné uskutečnit všechny předepsané kontroly. Při výrobě se uplatňují technické požadavky, které byly přijaty v procesu návrhu. 4. Pro výrobu řídicího vybraného zařízení je nutno zavést a dodržovat postupy zajišťující identifikaci tohoto zařízení během jeho výroby. 5. Během výroby řídicího vybraného zařízení musí být prováděny kontroly v souladu s požadavky stanovenými v jeho technické dokumentaci. Montáž řídícího vybraného zařízení 6. Montáž řídícího vybraného zařízení musí být prováděna v souladu s technologickým postupem montáže zahrnujícím metody a montážní postupy tak, aby bylo možné uskutečnit všechny předepsané kontroly. Při montáži se uplatňují technické požadavky, které byly přijaty v procesu návrhu. 7. Zvláštní procesy využívané při montáži řídícího vybraného zařízení musí být prováděny v souladu s požadavky na nerozebíratelné spoje, nedestruktivní kontroly a tepelné zpracování uvedenými v části A bodech 6 až 8 a požadavky na tvorbu softwaru. 8. Kvalita montáže musí být ověřována na základě programu kontrol, podle kterého je montáž prováděna. C. Požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě a montáži stavebního vybraného zařízení a jeho části 1. Vybrané zařízení a části vybraného zařízení musí být navrhovány, vyráběny a montovány takovým způsobem, aby při jejich uvedení do provozu byla zajištěna technická bezpečnost. Navrhování stavebního vybraného zařízení 2. Při navrhování stavebního vybraného zařízení musí být jeho návrh přezkoumán z hlediska vhodnosti a přiměřenosti stanovení technických požadavků, ověřen z hlediska souladu s technickými požadavky a validován z hlediska souladu technických požadavků a jeho zamýšleného použití. Výroba a montáž stavebního vybraného zařízení 3. Stavební vybrané zařízení musí být provedeno, vyrobeno a montováno v souladu s technickou dokumentací tak, aby bylo možné uskutečnit všechny předepsané kontroly k zajištění technické bezpečnosti. Při stavbě se uplatňují technické požadavky, které byly přijaty v procesu návrhu. 4. Výroba betonů musí probíhat v souladu s předepsanými výrobními postupy, které v průběhu tuhnutí zaručují předepsané hodnoty pevnosti a další vlastnosti stanovené v návrhu vybraného zařízení. V rámci výrobních postupů musí být stanoveny kontroly předepsaných hodnot pevnosti a dalších vlastností stanovených v návrhu vybraného zařízení. 5. Zvláštní procesy využívané při montáži stavebního vybraného zařízení musí být prováděny v souladu s požadavky na nerozebíratelné spoje, nedestruktivní kontroly a tepelné zpracování uvedenými v části A bodech 6 až 8. 6. Pro výrobu a montáž stavebního vybraného zařízení lze použít pouze kovové a stavební materiály stanovené v návrhu tohoto zařízení. D. Požadavky na způsob zajišťování shody při uvádění vybraného zařízení a jeho části do provozu 1. Vybrané zařízení nebo jeho část musí být vyrobeny a dodány tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná a správná montáž a připojení. 2. Po ukončení montáže technologie a stavby jaderného zařízení, jehož součástí jsou vybraná zařízení, musí být ověřeno, zda technická specifikace a jednoznačná identifikace umístění vybraných zařízení je v souladu se skutečným provedením jaderného zařízení a zda jsou tato vybraná zařízení vybavena odpovídající průvodní technickou dokumentací dodanou výrobcem vybraného zařízení nebo jeho části a dodavatelem montáže a stavby v rozsahu přílohy č. 4 k této vyhlášce a je v ní vyznačeno skutečné provedení dodávek a prací, a to 2.1. před prvním zavezením jaderného paliva do jaderného reaktoru nebo u jaderného zařízení bez jaderného reaktoru v období neprodleně po ukončení dodávek nebo prací a 2.2. před převzetím vybraného zařízení provozovatelem jaderného zařízení a jeho použitím k účelu, ke kterému bylo zhotoveno. 3. Při uvádění jaderného zařízení do provozu musí být jeho jednotlivá vybraná zařízení postupně zkoušena v souladu s předem zpracovaným 3.1. programem provozních kontrol, 3.2. předprovozním programem řízeného stárnutí pro první fyzikální spouštění a 3.3. provozním programem řízeného stárnutí pro první energetické spouštění a zkušební provoz tak, aby byla ověřena jejich shoda s technickými požadavky dle přílohy č. 1 k této vyhlášce, které se uplatňují za provozu, a bylo tak umožněno funkční ověření celého jaderného zařízení před zahájením zkušebního provozu. 4. Před zahájením každé etapy uvádění do provozu vybraných zařízení musí být dokladovány 4.1. zaškolení obsluhujících a řídících pracovníků jmenným seznamem a uvedením jejich funkcí, 4.2. způsobilost pracovníků řídit a provádět kontroly vybraného zařízení, 4.3. připravenost vybraných zařízení v příslušné etapě a 4.4. splnění dalších požadavků stanovených Úřadem na základě vyhodnocení předchozí etapy uvádění do provozu. E. Požadavky na způsob zajišťování shody při provozu vybraného zařízení a jeho části 1. Vybrané zařízení musí být provozováno tak, aby v průběhu provozu byla udržována jeho technická bezpečnost. 2. V průběhu provozu musí být průvodní technická dokumentace vybraného zařízení doplňována dalšími doklady o provedení opravy, údržby nebo provedení změny tohoto zařízení. Musí být zaveden systém udržování průvodní technické dokumentace tak, aby bylo možné ověřovat plnění technických požadavků na vybrané zařízení. 3. Vybrané zařízení lze montovat a demontovat jen za předem stanovených bezpečných podmínek a v souladu s předpisy pro montáž, demontáž a opětovné uvedení do provozu. 4. Vybrané zařízení musí být provozováno v souladu s požadavky vnitřních předpisů a další dokumentací pro provoz jaderného zařízení. Do předpisů pro údržbu a provoz vybraného zařízení musí být zahrnuty technické požadavky a doporučení výrobce vybraného zařízení. 5. Vybrané zařízení smí být provozováno a používáno pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno, a v souladu s projektem jaderného zařízení. Musí být přijata technická a organizační opatření, která zajistí, že vybrané zařízení je provozováno v podmínkách, pro které bylo projektováno, a neohrožuje zdraví fyzických osob a nepředstavuje nepřípustné riziko poškození majetku. 6. Při provozu vybraného zařízení musí být zaveden systém sledování a dokumentování odchylek od normálního provozu, které by mohly vést k poruchám a snížení úrovně technické bezpečnosti vybraného zařízení. 7. Při provozu vybraného zařízení musí být v rámci zavedeného procesu řízeného stárnutí vybraného zařízení prováděno soustavné sledování jeho stavu a určování vývoje dopadů stárnutí a působení degradačních mechanismů, které by mohly vést ke snížení úrovně technické bezpečnosti vybraného zařízení. 8. Při provozu vybraného zařízení musí být zavedeny systém údržby a systém kontrol prováděných při provozu vybraného zařízení, které musí 8.1. být zavedeny s ohledem na provozní podmínky ovlivňující technickou bezpečnost tohoto zařízení a 8.2. stanovit technická a organizační opatření k zajišťování shody. 9. Údržba, oprava nebo změna provozovaného vybraného zařízení musí být prováděny v souladu s požadavky na způsob zajišťováni shody při navrhování, výrobě, montáži a uvádění do provozu vybraných zařízení uvedenými v části A až D; jsou-li při údržbě, opravě nebo změně provozovaného vybraného zařízení prováděny zvláštní procesy musí být prováděny v souladu s požadavky na nerozebíratelné spoje, nedestruktivní kontroly a tepelné zpracování uvedenými v části A bodech 6 až 8. 10. V průběhu údržby, oprav a změn vybraného zařízení musí být prováděn dohled nad dodavatelem, v rámci kterého musí být ověřeno, že prováděné činnosti při údržbě, opravě nebo změně vybraného zařízení jsou prováděny v souladu s dokumentací vztahující se k přípravě a provádění oprav, údržby nebo změny vybraného zařízení. 11. Činnosti na řídicích vybraných zařízeních mohou být prováděny pouze pracovníky kvalifikovanými podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Příl.3 Požadavky na technickou dokumentaci vybraného zařízení Technická dokumentace vybraného zařízení musí být přehledně zpracována tak, aby umožnila posouzení shody v rozsahu stanoveném touto vyhláškou. A. Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž tlakového zařízení a některých dalších vybraných zařízení a obalového souboru pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž tlakového zařízení a jiného vybraného zařízení uvedeného v § 12 odst. 3 písm. d) a obalového souboru pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva musí obsahovat 1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a popis, 2. identifikaci výrobce, 3. návrh vybraného zařízení, 4. schémata zapojení, 5. výrobní výkresy a schémata a výkresy sestav a podsestav obsahující 5.1. označení předepsané kvality a stavu hutních polotovarů, případně jiných dílů vybraného zařízení, 5.2. označení předepsané kvality přídavných materiálů, 5.3. rozměry a tloušťku stěn a údaje potřebné pro jejich dimenzování, 5.4. umístění, druh, rozměry a hodnoty součinitelů svarových spojů a jejich klasifikační stupeň, 5.5. druh kontrol, zkušební média a jejich parametry a kritéria přijatelnosti kontrol, 5.6. popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení výkresů, schémat a funkce vybraného zařízení a 5.7. nejvyšší dovolený tlak, výpočtovou teplotu a zkušební tlak, jde-li o tlakové zařízení, 6. technické údaje o tlakové výstroji, včetně její technické dokumentace je-li samostatným vybraným zařízením, 7. technické údaje o bezpečnostní výstroji a výstroji, která zajišťuje funkčnost tlakového zařízení, 8. seznam technických předpisů, technických norem a technických podmínek, které byly nebo mají být použity, 9. průkazy vhodnosti řešení použitých v návrhu vybraného zařízení, 10. výsledky pevnostních výpočtů, výpočtů životnosti, včetně podmínek jejich platnosti, výpočtů seismické odolnosti a další důležité technické údaje vypracované podle použitých technických norem, technických podmínek, případně nových poznatků vědy a techniky, 11. degradační mechanizmy nebo dopady stárnutí vstupující do výpočtů životnosti, 12. výsledky analýzy rizik z hlediska technické bezpečnosti zpracované při navrhování vybraného zařízení, 13. doklady potvrzující shodu materiálu s technickou specifikací pro základní a přídavné materiály použité k výrobě vybraného zařízení nebo jeho části, 14. technické podmínky pro výrobu a montáž vybraného zařízení nebo obdobné dokumenty obsahující 14.1. technické specifikace pro základní a přídavný materiál nebo polotovar, 14.2. specifické požadavky na technologii zpracování materiálu, zejména požadavky na postup tepelného zpracování a vnitřní krystalickou strukturu a homogenitu, 14.3. popis předpokládaných pracovních podmínek, 14.4. údaje důležité z hlediska spolehlivosti a životnosti a další údaje důležité z hlediska technické bezpečnosti, 14.5. popis průběhu vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, kritéria přijatelnosti kontrol, média použitá při těchto kontrolách a jejich parametry, 14.6. způsob a rozsah ověřování technického stavu vybraného zařízení během jeho provozu a 14.7. popis rozsahu průvodní technické dokumentace vybraného zařízení, 15. plány a programy kontrol pro navrhování, výrobu a montáž vybraného zařízení, 16. předběžný program řízeného stárnutí, 17. výčet částí vybraného zařízení a technických požadavků na tyto části, 18. popis technologických postupů výroby nebo montáže, včetně popisu technických a organizačních opatření, 19. předpisy pro montáž, uvádění do provozu nebo provoz vybraného zařízení, 20. seznam pracovníků svářečského dozoru a pracovníků provádějících kontroly a vyhodnocování nerozebíratelných spojů, včetně jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, je-li při výrobě nebo montáži prováděn nerozebíratelný spoj, 21. seznam osob provádějících zvláštní procesy, včetně druhu a platnosti jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, je-li při výrobě nebo montáži prováděn zvláštní proces, a 22. vzory záznamů, včetně osvědčení a protokolů o kontrolách, použitých v rámci výroby nebo montáže vybraného zařízení. B. Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž řídicího vybraného zařízení Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž řídicího vybraného zařízení musí obsahovat 1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a popis, 2. návrh vybraného zařízení, 3. identifikaci výrobce, 4. výkresy a schémata součástí a obvodů obsahující 4.1 označení předepsané kvality dílů vybraného zařízení a 4.2 popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení výkresů, schémat, a funkce vybraného zařízení, 5. seznam technických předpisů, technických norem a technických podmínek, které byly nebo mají být použity, 6. výsledky analýzy rizik z hlediska technické bezpečnosti zpracované při navrhování vybraného zařízení, 7. návody k použití, 8. výsledky provedených konstrukčních výpočtů, 9. výsledky výpočtů životnosti, včetně podmínek jejich platnosti, výpočtů seismické odolnosti a další důležité technické údaje vypracované podle použitých technických norem a technických podmínek, případně nových poznatků vědy a techniky, 10. degradační mechanizmy nebo dopady stárnutí vstupující do výpočtů životnosti, 11. plány a programy kontrol pro navrhování, výrobu a montáž vybraného zařízení, 12. předběžný program řízeného stárnutí, 13. protokoly z provedených typových zkoušek s výsledky posouzení nezávislými zkušebnami, 14. výčet částí vybraného zařízení a technických požadavků na tyto části, 15. požadavky na kontroly vybraného zařízení a jeho části, 16. seznam pracovníků svářečského dozoru a pracovníků provádějících kontroly a vyhodnocování nerozebíratelných spojů, včetně jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, je-li při výrobě nebo montáži prováděn nerozebíratelný spoj, 17. seznam osob provádějících zvláštní procesy, včetně druhu a platnosti jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, je-li při výrobě nebo montáži prováděn zvláštní proces, 18. popis rozsahu průvodní technické dokumentace vybraného zařízení a 19. předpisy pro montáž, uvádění do provozu a provoz vybraného zařízení. C. Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž stavebního vybraného zařízení Technická dokumentace pro navrhování, výrobu a montáž stavebního vybraného zařízení musí obsahovat 1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a popis, 2. návrh vybraného zařízení, 3. popis stavební části, do které bude zabudováno, 4. vymezení způsobu jeho zabudování nebo jeho použití ve stavební části, 5. identifikaci výrobce, 6. seznam technických předpisů, technických norem a technických podmínek, které byly nebo mají být použity, 7. kompletní statické výpočty a dynamické výpočty, byly-li provedeny, 8. výrobní výkresy a výkresy stavební části, do které bude vybrané zařízení zabudováno, obsahující, 8.1 označení předepsané kvality dílů vybraného zařízení, 8.2 označení předepsané kvality použitých materiálů a 8.3 popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení výkresů a funkce vybraného zařízení, 9. postupy pro výrobu, montáž a použití vybraného zařízení, včetně požadavků na 9.1 ukládání betonů a provedení betonářské výztuže, 9.2 provedení průchodek, hermetických dveří, poklopů a uzávěrů, 9.3 provedení povrchových úprav stavebních konstrukcí, 9.4 provedení jednotlivých vývodů sloužících k individuální těsnostní kontrole jednotlivých částí tlakového zařízení, které je součástí systému ochranné obálky, a 9.5 provedení stavební elektroinstalace, 10. údaje o vlastnostech stavebních nebo kovových materiálů, 11. výsledky výpočtů životnosti, včetně podmínek jejich platnosti, výpočtů seismické odolnosti a další důležité technické údaje vypracované podle použitých technických norem a technických podmínek, případně nových poznatků vědy a techniky, 12. degradační mechanizmy nebo dopady stárnutí vstupující do výpočtů životnosti, 13. plány a program kontrol pro navrhování, výrobu a montáž vybraného zařízení, 14. předběžný program řízeného stárnutí, 15. seznam pracovníků svářečského dozoru a pracovníků provádějících kontroly a vyhodnocování nerozebíratelných spojů, včetně jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, je-li při výrobě nebo montáži prováděn nerozebíratelný spoj, 16. seznam osob provádějících zvláštní procesy, včetně druhu a platnosti jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, je-li při výrobě nebo montáži prováděn zvláštní proces, 17. záznamy s výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek, popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před posouzením shody, a 18. popis rozsahu průvodní technické dokumentace vybraného zařízení. Příl.4 Požadavky na průvodní technickou dokumentaci vybraného zařízení Průvodní technická dokumentace vybraného zařízení musí být přehledně zpracována tak, aby v nezbytné míře dokumentovala výsledky zajišťování a prověřování shody, a to po celou dobu provozu tohoto zařízení. A. Průvodní technická dokumentace tlakového zařízení a některých dalších vybraných zařízení a obalového souboru pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva Průvodní technická dokumentace tlakového zařízení a jiného vybraného zařízení uvedeného v § 12 odst. 3 písm. d) a obalového souboru pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva musí obsahovat 1. pasport vyhotovený výrobcem obsahující 1.1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a popis, 1.2. prohlášení o shodě, 1.3. plán a program kontrol při navrhování, výrobě a montáži vybraného zařízení vyhodnocené z hlediska naplnění požadavků v nich obsažených, 1.4. materiálová osvědčení, 1.5. záznamy z provedených kontrol a jejich vyhodnocení, 1.6. záznamy o tepelném zpracování a 1.7. záznamy z konečného posouzení, 2. výsledky pevnostních výpočtů, výpočtů životnosti, včetně podmínek jejich platnosti, výpočtů seismické odolnosti a další technické údaje vypracované podle použitých technických norem, technických podmínek a nových poznatků vědy a techniky, 3. předběžný program řízeního stárnutí, 4. výkresovou dokumentaci vybraného zařízení obsahující 4.1. výkres sestavení s hlavními připojovacími rozměry, 4.2. výkresy jednotlivých částí vybraného zařízení, 4.3. výkres pro předpokládaný rozsah oprav, je-li součástí návodu, 4.4. axonometrická schémata s označením jednotlivých svarů, závěsů, pevných bodů a podpěr, jde-li o potrubní trasy, a 4.5. výkresy s označením jednotlivých svarů, průchodek, průlezů, poklopů, hermetických dveří nebo dalších zařízení zajišťujících hermetičnost ochranné obálky, jde-li o tlakové zařízení tvořící systém ochranné obálky, 5. doklady o osvědčení použité technologie svařování, 6. seznam pracovníků provádějících zvláštní procesy, včetně druhu a platnosti jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, 7. seznam pracovníků svářečského dozoru a pracovníků provádějících kontroly a vyhodnocování nerozebíratelných spojů, včetně jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, 8. technické údaje o tlakové výstroji, včetně její technické dokumentace je-li samostatným vybraným zařízením, 9. technické údaje o bezpečnostní výstroji a výstroji, která zajišťuje funkčnost tlakového zařízení, 10. údaje o opravách provedených v průběhu výroby nebo montáže, 11. dokumentaci obsahující informace vztahující se k technické bezpečnosti při provozu vybraného zařízeni, zejména návod k obsluze a pokyny pro montáž, uvádění do provozu a provoz, včetně pokynů pro opravy a údržbu, 12. dokumentaci obsahující informace vztahující se k řízenému stárnutí vybraného zařízení při jeho uvádění provozu a provozu, zejména sledované parametry a jejich mezní hodnoty pro sledování a hodnocení stárnutí vybraného zařízení a opatření při dosažení mezních hodnot sledovaných parametrů, 13. záznamy o provedených opravách a údržbě vybraného zařízení, včetně záznamů o výsledcích kontrol provedených po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení, nebo odkazy, kde jsou tyto záznamy vedeny a uloženy a 14. záznamy o provedených změnách vybraného zařízení, včetně záznamů o výsledcích kontrol provedených po zpětné montáži tohoto zařízení, nebo odkazy, kde jsou tyto záznamy vedeny a uloženy. B. Průvodní technická dokumentace řídicího vybraného zařízení Průvodní technická dokumentace řídicího vybraného zařízení musí obsahovat 1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a popis, 2. prohlášení o shodě, 3. plán a program kontrol při navrhování, výrobě a montáži vybraného zařízení vyhodnocené z hlediska naplnění požadavků v nich obsažených, 4. předběžný program řízeného stárnutí, 5. záznamy z provedených kontrol a revizní zprávy a jejich vyhodnocení, 6. dokumentaci obsahující informace vztahující se k technické bezpečnosti při provozu vybraného zařízeni, zejména návod k obsluze a pokyny pro montáž, uvádění do provozu a provoz, včetně pokynů pro opravy a údržbu, 7. seznam pracovníků provádějících zvláštní procesy, včetně druhu a platnosti jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, 8. seznam pracovníků svářečského dozoru a pracovníků provádějících kontroly a vyhodnocování nerozebíratelných spojů, včetně jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, 9. kladečské plány, včetně dokladů o provedených protipožárních opatřeních v kabelových kanálech a prostorech, kde jsou kabely umístěny, 10. návrh vybraného zařízení, včetně vnitřních schémat rozvaděče, 11. doklady o osvědčení použité technologie svařování, 12. záznamy o provedených opravách a údržbě vybraného zařízení, včetně záznamů o výsledcích kontrol provedených po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení, nebo odkazy, kde jsou tyto záznamy vedeny a uloženy, 13. dokumentaci obsahující informace vztahující se k řízenému stárnutí vybraného zařízení při jeho uvádění do provozu a provozu, zejména sledované parametry a jejich mezní hodnoty pro sledování a hodnocení stárnutí vybraného zařízení a opatření při dosažení mezních hodnot sledovaných parametrů, a 14. záznamy o provedených změnách vybraného zařízení, včetně záznamů o výsledcích kontrol provedených po zpětné montáži tohoto zařízení, nebo odkazy, kde jsou tyto záznamy vedeny a uloženy. C. Průvodní technická dokumentace stavebního vybraného zařízení Průvodní technická dokumentace stavebního vybraného zařízení musí obsahovat 1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a popis, 2. prohlášení o shodě, 3. plán a program kontrol při navrhování, výrobě a montáži vybraného zařízení vyhodnocené z hlediska naplnění požadavků v nich obsažených, 4. předběžný program řízeného stárnutí, 5. výsledky pevnostních výpočtů, výpočtů životnosti, včetně podmínek jejich platnosti, výpočtů seismické odolnosti a další technické údaje vypracované podle použitých technických norem, technických podmínek a nových poznatků vědy a techniky, 6. záznamy z provedených kontrol a jejich vyhodnocení, včetně záznamů z kontrol vlastností betonů, 7. výkresy vybraného zařízení a výkresy stavební části, do které bude vybrané zařízení zabudováno, 8. dokumentaci obsahující informace o vlastnostech vybraného zařízení, 9. seznam pracovníků provádějících zvláštní procesy, včetně druhu a platnosti jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, 10. seznam pracovníků svářečského dozoru a pracovníků provádějících kontroly a vyhodnocování nerozebíratelných spojů, včetně jejich oprávnění a uvedení jejich jména, příjmení a data narození, 11. vymezení způsobu jeho zabudování nebo jeho použití ve stavební části, 12. dokumentaci obsahující informace vztahující se k technické bezpečnosti při provozu vybraného zařízeni, zejména pokyny pro uvádění do provozu a provoz, včetně pokynů pro opravy a údržbu, a 13. dokumentaci obsahující informace vztahující se k řízenému stárnutí vybraného zařízení při jeho uvádění do provozu a provozu, zejména sledované parametry a jejich mezní hodnoty pro sledování a hodnocení stárnutí vybraného zařízení a opatření při dosažení mezních hodnot sledovaných parametrů. Příl.5 Náležitosti prohlášení o shodě Prohlášení o shodě vybraného zařízení musí obsahovat 1. identifikaci prohlášení o shodě, 2. identifikační údaje osoby vydávající prohlášení o shodě, 3. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a základní popis, 4. identifikaci stavební části, do které má být vybrané zařízení zabudováno, jde-li o stavební vybrané zařízení, 5. identifikační údaje výrobce, 6. identifikační údaje osoby, která provádí posouzení shody vybraného zařízení, 7. odkazy na technické požadavky a technickou specifikaci vybraného zařízení, 8. údaj o použitém postupu posouzení shody nebo kombinaci postupů posouzení shody, 9. odkazy na dokumenty vydané při posouzení shody osobou provádějící posouzení shody v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech posouzení shody, 10. odkazy na použité právní předpisy, technické předpisy, technické normy nebo technické podmínky, 11. prohlášení výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě o tom, že vybrané zařízení splňuje požadavky této vyhlášky, 12. datum a místo vydání prohlášení o shodě a 13. jméno a funkci osoby oprávněné podepsat prohlášení o shodě za osobu vydávající prohlášení o shodě. Identifikačními údaji jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu. Příl.6 Požadavky na provádění kontrol vybraného zařízení a konečného posouzení A. Všeobecné požadavky na kontroly 1. Základní požadavky na rozsah, druh a způsob provedení kontrol při navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení a kritéria přijatelnosti použitá při těchto kontrolách musí být stanoveny v 1.1. technické dokumentaci vybraného zařízení, 1.2. dokumentaci oprav, údržby nebo změn vybraného zařízení, nebo 1.3. programu provozních kontrol vybraného zařízení. 2. Rozsah, druh a způsob provedení kontrol vybraného zařízení a kritéria přijatelnosti použitá při těchto kontrolách musí být voleny tak, aby bylo prokázáno, že vybrané zařízení splňuje technické požadavky. 3. Kontrola vybraného zařízení musí být prováděna ve shodě s postupy stanovenými v programu kontrol. Musí být zavedena technická, organizační a bezpečnostní opatření tak, aby byly naplněny požadavky na rozsah, druh a způsob provedení kontroly. 4. Kontrolu vybraného zařízení mohou provádět jen pracovníci s kvalifikací k provádění kontroly na vybraném zařízení pověření k výkonu této činnosti osobou, která je podle § 57 atomového zákona povinna zajišťovat shodu; kontrolu provozovaného vybraného zařízení mohou provádět jen pracovníci pověření držitelem povolení k provozu jaderného zařízení. 5. Všechna měřidla použitá ke kontrole musí mít v době konání kontroly platnou metrologickou kalibraci nebo ověření v souladu s požadavky na metrologické zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření podle zákona o metrologii. Metrologická návaznost použitých měřidel musí být dokumentována. 6. Výsledky kontroly musí být dokumentovány záznamem o provedení kontroly. Záznam o provedení kontroly musí obsahovat 6.1. údaje o předmětu kontroly, 6.2. popis rozsahu kontroly, 6.3. popis použitého postupu při kontrole nebo metodiku kontrolní činnosti, 6.4. seznam měřidel a jiných přístrojů použitých při kontrole a 6.5. vyhodnocení výsledků kontroly z hlediska kritérií přijatelnosti použitých při kontrole. 7. Záznam o provedené kontrole musí být potvrzen podpisem a přidělenou značkou jejich zpracovatele. B. Požadavky na konečné posouzení a kontroly vybraného zařízení po ukončení výroby a montáže a kontroly vybraného zařízení prováděné v rámci prověřování shody po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení 1. Konečné posouzení 1.1. Před zahájením konečného posouzení vybraného zařízení musí být oprávněným pracovníkům provádějícím dohled při výrobě, montáži nebo opravě vybraného zařízení k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení konečného posouzení zahrnující zejména 1.1.1. postupy provádění konečného posouzení, včetně postupů provádění konečné zkoušky, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti nebo jiné rovnocenné kontroly, a 1.1.2. průvodní technickou dokumentaci vybraného zařízení. 1.2. Podmínkou pro vystavení prohlášení o shodě je kladný výsledek konečného posouzení. Konečné posouzení tlakového zařízení 1.3. Konečné posouzení tlakového zařízení musí zahrnovat 1.3.1. konečnou zkoušku, 1.3.2. tlakovou zkoušku, zkoušku těsnostní nebo jinou rovnocennou kontrolu a 1.3.3. kontrolu bezpečnostní výstroje a výstroje zajišťující funkčnost tlakového zařízení. 1.4. Tlaková zkouška, zkouška těsnostní nebo jiná rovnocenná kontrola 1.4.1. Při tlakové zkoušce nebo zkoušce těsnostní musí být ověřeno, že při zkušebním tlaku tlakové zařízení nevykazuje významné deformace nebo netěsnosti, které překračují stanovené kritérium přijatelnosti. 1.4.2. V případě, že je tlaková zkouška nebo zkouška těsnostní pro dané tlakové zařízení nevhodná nebo neproveditelná, musí být provedeny jiné rovnocenné kontroly, jejichž provedením lze ověřit pevnost a těsnost tlakového zařízení. 1.4.3. Tlaková zkouška a zkouška těsnostní musí být prováděna tlakem předepsaným v technické specifikaci daného tlakového zařízení. Zkušební tlak musí být stanoven v souladu s bodem 2.12 části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. 1.5. Konečná zkouška 1.5.1. Při konečné zkoušce musí být na základě vizuální prohlídky tlakového zařízení a kontroly průvodní technické dokumentace vybraného zařízení zhodnoceno, zda vybrané zařízení a související záznamy zajišťování kvality jsou ve vzájemném souladu a odpovídají všem požadavkům, které byly stanoveny v technické dokumentaci nebo v dokumentaci prověřování shody. 1.5.2. Při provádění konečné zkoušky lze přihlédnout i ke kontrolám provedeným během výroby tlakového zařízení. 1.5.3. Vizuální prohlídka tlakového zařízení v rámci konečné zkoušky musí být provedena zevnitř i zvnějšku každé části tlakového zařízení, pokud je to nezbytné z hlediska technické bezpečnosti. Není-li možné zajistit provedení této prohlídky v rámci konečné zkoušky, zejména v případech, kdy povaha tlakového zařízení neumožňuje prohlídku jeho jednotlivých částí bez nutnosti jeho rozebrání, lze tuto prohlídku provést v průběhu kontrolních operací předcházejících konečné zkoušce a při konečné zkoušce se provede pouze kontrola průvodní technické dokumentace. 1.5.4. V rámci konečné zkoušky musí být ověřeny zejména 1.5.4.1. identifikační znaky tlakového zařízení, včetně údajů na štítcích zařízení a údajů vyražených na tlakových dílech a značky materiálů, taveb a polotovarů, 1.5.4.2. hlavní rozměry zařízení, umístění hrdel, průlezů, výstroje, patek, podstavců a smontování jednotlivých částí podle výkresů, 1.5.4.3. výsledky kontrol svarových spojů vnější nebo vnitřní prohlídkou včetně výsledků předepsaných kontrol v průběhu provádění zvláštních procesů, značky svářečů, záznamy o výsledcích svářečského dozoru, záznamy o tepelném zpracování a materiálová osvědčení materiálů a použitých polotovarů a 1.5.4.4. soulad identifikačních značek svářečů uvedených na vybraném zařízení se seznamy svářečů s vymezením jejich kvalifikace. 1.6. Kontrola bezpečnostní výstroje a jiné výstroje zajišťující funkčnost tlakového zařízení 1.6.1. Kontrolou bezpečnostní výstroje a jiné výstroje zajišťující funkčnost tlakového zařízení musí být ověřeno plnění požadavků stanovených 1.6.1.1. na bezpečnostní výstroj v bodě 12 části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, 1.6.1.2. na elektrickou výstroj v bodě 13 části A přílohy č. 1 k této vyhlášce a 1.6.1.3. na hydraulická a pneumatická zařízení, která zabezpečují ovládání, regulaci, signalizaci a měření při provozu v bodě 15 části A přílohy č. 1 k této vyhlášce. 1.7. Konečného posouzení po opravě nebo změně vybraného zařízení uvedeného v § 12 odst. 2 písm. a) nebo b), musí být vždy prováděno za účasti odpovědného zástupce držitele povolení. 1.8. Konečné posouzení pro tlakové zařízení, které tvoří systém ochranné obálky, a zařízení zajišťujících hermetičnost ochranné obálky při maximální projektové nehodě, včetně stavebních vybraných zařízení, se sestává pouze z konečné zkoušky, která musí zahrnovat 1.8.1. kontrolu kompletnosti stavby a příslušného zařízení po dokončení stavebních a montážních prací, 1.8.2. kontrolu kompletnosti záznamů o kvalitě jednotlivých vybraných zařízení, včetně záznamů o kvalitě zařízení zabezpečujících jejich hermetičnost, 1.8.3. individuální těsnostní kontroly jednotlivých částí tlakového zařízení, které je součástí systému ochranné obálky, dimenzovaných na vnitřní přetlak a 1.8.4. integrální těsnostní kontrolu systému ochranné obálky tlakem předepsaným v technické specifikaci tlakového zařízení. 1.9. Úspěšné provedení konečné zkoušky je podmínkou zahájení tlakové zkoušky, zkoušky těsnostní nebo jiné rovnocenné kontroly. 1.10. Konečná zkouška, tlaková zkouška, zkouška těsnostní nebo jiná rovnocenná kontrola prováděná v rámci prověřování shody po opravě nebo zpětné montáži po opravě musí být provedena revizním technikem podle vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Konečné posouzení řídicího vybraného zařízení 1.11. Konečné posouzení řídicího vybraného zařízení zahrnuje konečnou zkoušku, při které musí být na základě vizuální prohlídky a kontroly průvodní technické dokumentace zhodnoceno, zda vybrané zařízení a související záznamy zajišťování kvality jsou ve vzájemném souladu a odpovídají všem požadavkům, které byly stanoveny v technické dokumentaci nebo v dokumentaci prověřování shody. 1.12. Při provádění konečné zkoušky lze přihlédnout ke kontrolám provedeným během výroby řídicího vybraného zařízení. 1.13. V rámci konečné zkoušky řídicího vybraného zařízení musí být ověřeny zejména 1.13.1. identifikace vybraného zařízení a 1.13.2. úplnost provedených kontrol stanovených v technické dokumentaci nebo dokumentaci opravy vybraného zařízení. 2. Další kontroly po ukončení výroby nebo montáže vybraného zařízení 2.1. Po ukončení montáže tlakového zařízení musí být provedena individuální zkouška tlakového zařízení, je-li stanovena v návrhu tohoto vybraného zařízení, kterou musí být prověřena úplnost a funkce zařízení a řádné provedení montáže. 2.2. Po ukončení montáže řídicího vybraného zařízení, které zabezpečuje činnost havarijních systémů a systémů dochlazování primárního okruhu, zejména jejich napájení, ovládání, regulaci, ochranu, signalizaci a měření, musí být prověřena jeho správná funkce. C. Požadavky na kontroly vybraného zařízení v rámci pravidelného prověřování shody 1. Kontrolami prováděnými v rámci pravidelného prověřování shody musí být ověřeno, zda nedošlo ke zhoršení technického stavu vybraného zařízení a zda je toto zařízení způsobilé k dalšímu provozu. 2. V rámci prověřování shody musí být zajištěno provedení 2.1. periodických provozních kontrol, 2.2. kontrol podle provozního programu řízeného stárnutí, 2.3. konečného posouzení po provedené opravě nebo změně, 2.4. periodických kontrol pevnosti a těsnosti primárního a sekundárního okruhu jaderného zařízení, 2.5. periodických kontrol pevnosti a těsnosti hermetických prostor systému ochranné obálky a 2.6. dalších kontrol předepsaných vnitřními předpisy pro provoz jaderného zařízení. 3. V rámci prověřování shody řídicího vybraného zařízení musí být zajištěno provedení 3.1. periodických provozních kontrol, 3.2. kontrol podle provozního programu řízeného stárnutí, 3.3. konečného posouzení po provedené opravě nebo změně a 3.4. dalších kontrol předepsaných vnitřními předpisy pro provoz jaderného zařízení. Příl.7 Postupy posouzení shody 1. POSTUP POSOUZENÍ SHODY A (VNITŘNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě provádějící posouzení shody tímto postupem musí v souladu s tímto postupem zajistit, že vybrané zařízení splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení počáteční zkoušky vzorku vybraného zařízení, které má být vyráběno, (dále jen "výrobní typ") a posoudit, zda výrobní typ odpovídá technickým předpisům, stanoveným technickým normám nebo technickým podmínkám, jde-li o stavební vybrané zařízení podle § 12 odst. 3 písm. c). 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vybraných zařízení s požadavky této vyhlášky. 4. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení vybraného zařízení. 5. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě jej musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a musí vydat prohlášení o shodě; jde-li o stavební vybrané zařízení podle § 12 odst. 3 písm. c), lze prohlášení o shodě vydat pouze, je-li vybrané zařízení ve shodě s výrobním typem posouzeným podle bodu 2. 2. POSTUP POSOUZENÍ SHODY A1 (VNITŘNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY S DOHLEDEM NAD KONEČNÝM POSOUZENÍM) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě provádějící posouzení shody tímto postupem musí v souladu s tímto postupem a postupem posouzení shody A a pod dohledem akreditované nebo autorizované osoby nad konečným posouzením zajistit, že vybrané zařízení nebo jeho část splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Akreditovaná nebo autorizovaná osoba formou neohlášených kontrol provádí dohled nad konečným posouzením, v rámci kterého 2.1. ověřuje, že konečné posouzení vybraného zařízení je prováděno v souladu s požadavky na konečné posouzení v příloze č. 6 k této vyhlášce a 2.2. odebírá vzorky vybraných zařízení z výrobních nebo skladových prostor ke kontrole. 3. Akreditovaná nebo autorizovaná osoba určí počet vybraných zařízení ve vzorku, u kterých se zúčastní provedení konečného posouzení. 4. V případech, kdy jedno nebo více vybraných zařízení nevyhovuje, akreditovaná nebo autorizovaná osoba určí vhodná opatření k odstranění neshody. 5. Na základě výsledků dohledu nad konečným posouzením musí akreditovaná nebo autorizovaná osoba vydat zprávu o provedené kontrole. 6. Odpovídá-li provedení konečného posouzení požadavkům této vyhlášky, akreditovaná nebo autorizovaná osoba musí označit vybrané zařízení, u kterého prováděla dohled nad konečným posouzením, svou identifikací; označení vybraného zařízení identifikací akreditované nebo autorizované osob může být provedeno výrobcem nebo dovozcem na základě pověření akreditovanou nebo autorizovanou osobou. 3. POSTUP POSOUZENÍ SHODY B (PŘEZKOUŠENÍ VÝROBNÍHO TYPU) 1. Výrobce nebo dovozce musí v souladu s tímto postupem zajistit, že výrobní typ splňuje požadavky této vyhlášky. 2. Výrobní typ může zahrnovat více modifikací vybraného zařízení za předpokladu, že rozdíly mezi jednotlivými modifikacemi neovlivňují úroveň technické bezpečnosti. 3. Výrobce nebo dovozce musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 3.1. identifikační údaje o výrobci, nebo dovozci, a to 3.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 3.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 3.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 3.3. technickou dokumentaci vybraného zařízení, 3.4. výrobní typ a 3.5. další informace o vybraném zařízení nebytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 4. Autorizovaná osoba si vyžádá další vzorky, jestliže je to nutné k provedení zkušebního programu. 5. Autorizovaná osoba musí 5.1. provést přezkoumání technické dokumentace vybraného zařízení, včetně posouzení, zda splňuje požadavky stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce, 5.2. provést posouzení použitých materiálů, včetně posouzení materiálových osvědčení podle bodu 13.9 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebyly-li již dříve posouzeny jinou autorizovanou osobou, 5.3. provést kontroly technologických postupů provedení nerozebíratelných spojů podle bodu 6.5 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce a tyto postupy odsouhlasit, nebyly-li již dříve odsouhlaseny jinou autorizovanou osobou, 5.4. ověřit, zda pracovníci provádějící zvláštní procesy a pracovníci svářečského dozoru mají platné doklady o kvalifikaci, a tyto pracovníky odsouhlasit podle bodu 6.5, 7.2 a 8.4 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, 5.5. provést nebo nechat provést potřebné kontroly, aby zjistila, zda byly správně použity technické normy nebo technické podmínky, 5.6. dohodnout s výrobcem, dovozcem nebo osobou provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě místo, kde bude provedeno ověření, zda byl výrobní typ vyroben v souladu s přezkoumanou technickou dokumentací, 5.7. ověřit, zda je výrobní typ v souladu s požadavky této vyhlášky, včetně provedení nezbytných kontrol s tím souvisejících, a 5.8. vypracovat inspekční zprávu o hodnocení činností uvedených v bodech 5.1 až 5.7 a jejich výstupů. 6. Odpovídá-li výrobní typ požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě certifikát o přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat 6.1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a základní popis, 6.2. identifikační údaje výrobce nebo dovozce, a to 6.2.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 6.2.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 6.3. závěry přezkoušení výrobního typu, 6.4. dobu platnosti certifikátu a 6.5. další dokumenty nezbytné k prokázání shody výrobního typu s požadavky této vyhlášky. 7. Výrobce nebo dovozce musí informovat autorizovanou osobu, která vydala certifikát o přezkoušení typu, o všech změnách výrobního typu popsaného v certifikátu o přezkoušení typu. Pokud změna výrobního typu může ovlivnit shodu vybraného zařízení s technickými požadavky, autorizovaná osoba musí tuto změnu prověřit postupem podle bodu 5 a, odpovídá-li tato změna požadavkům této vyhlášky, musí vydat dodatek k původnímu certifikátu o přezkoušení typu. 8. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis certifikátu o přezkoušení typu a inspekční zprávy. 9. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o přezkoušení typu nebo dodatcích k nim a na žádost je Úřadu zpřístupnit. 10. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o přezkoušení typu nebo dodatcích k nim. 4. POSTUP POSOUZENÍ SHODY B1 (PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ) 1. Výrobce nebo dovozce musí v souladu s tímto postupem zajistit, že návrh vybraného zařízení splňuje požadavky této vyhlášky. 2. Tento postup posouzení shody nelze použít pro experimentální metodu návrhu. 3. Výrobce nebo dovozce musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 3.1. identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, a to 3.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 3.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 3.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 3.3. technickou dokumentaci vybraného zařízení, 3.4. návrh vybraného zařízení a 3.5. další informace o vybraném zařízení nebytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 4. Návrh vybraného zařízení může zahrnovat několik modifikací navrhovaného vybraného zařízení za předpokladu, že rozdíly jednotlivých modifikací neovlivňují úroveň jeho technické bezpečnosti. 5. Autorizovaná osoba musí 5.1. provést přezkoumání technické dokumentace vybraného zařízení, včetně posouzení, zda splňuje požadavky stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce, 5.2. provést posouzení použitých materiálů, včetně posouzení materiálových osvědčení podle bodu 13.9 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebyly-li již dříve posouzeny jinou autorizovanou osobou, 5.3. provést kontroly technologických postupů provedení nerozebíratelných spojů podle bodu 6.5 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce a tyto postupy odsouhlasit, nebyly-li již dříve odsouhlaseny jinou autorizovanou osobou, 5.4. ověřit, zda pracovníci provádějící zvláštní procesy a pracovníci svářečského dozoru mají platné doklady o kvalifikaci, a tyto pracovníky odsouhlasit podle bodu 6.5, 7.2 a 8.4 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, 5.5. provést nebo nechat provést potřebné kontroly, aby zjistila, zda byly správně použity technické normy nebo technické podmínky, 5.6. ověřit, zda je návrh vybraného zařízení v souladu s požadavky této vyhlášky, a 5.7. vypracovat inspekční zprávu o hodnocení činností uvedených v bodech 5.1 až 5.6 a jejich výstupů. 6. Odpovídá-li návrh vybraného zařízení požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba musí vydat výrobci nebo dovozci certifikát o přezkoušení návrhu. Certifikát musí obsahovat 6.1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a základní popis, 6.2. identifikační údaje výrobce, nebo dovozce, a to 6.2.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 6.2.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 6.3. závěry přezkoušení návrhu vybraného zařízení, 6.4. dobu platnosti certifikátu a 6.5. další dokumenty nezbytné k prokázání shody návrhu vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 7. Výrobce nebo dovozce musí informovat autorizovanou osobu, která vydala certifikát o přezkoušení návrhu, o všech změnách návrhu vybraného zařízení popsaného v certifikátu o přezkoušení návrhu. Pokud změna návrhu vybraného zařízení může ovlivnit shodu vybraného zařízení s technickými požadavky, autorizovaná osoba musí tuto změnu prověřit postupem podle bodu 5 a, odpovídá-li tato změna požadavkům této vyhlášky, musí vydat dodatek k původnímu certifikátu o přezkoušení návrhu. 8. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis certifikátu o přezkoušení návrhu a inspekční zprávy. 9. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o přezkoušení návrhu nebo dodatcích k nim a na žádost je Úřadu zpřístupnit. 10. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o přezkoušení návrhu nebo dodatcích k nim. 5. POSTUP POSOUZENÍ SHODY D (SHODA ZALOŽENÁ NA ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VÝROBY) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí v souladu s tímto postupem a pod dohledem autorizované osoby zajistit, že vybrané zařízení je ve shodě s 1.1. výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu podle postupu posouzení shody B, nebo 1.2. návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu podle postupu posouzení shody B1 a splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí mít zaveden systém řízení, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, v souladu s vyhláškou o požadavcích na systém řízení. Dovozce musí mít zaveden systém kontrol vybraných zařízení. 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení vybraného zařízení. 4. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 4.1. identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 4.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 4.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 4.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 4.3. dokumentaci systému řízení vztahující se ke způsobu zajišťování kvality výroby nebo montáže, nebo dokumentaci systému kontrol, jde-li o žádost podanou dovozcem, 4.4. kopii certifikátu o přezkoušení typu nebo certifikátu o přezkoušení návrhu, 4.5. technickou dokumentaci vybraného zařízení a 4.6. další informace o vybraném zařízení nezbytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 5. Autorizovaná osoba musí posoudit systém řízení výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, a ověřit, že 5.1. systém řízení zajišťuje shodu vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu, včetně shody s technickou dokumentací vybraného zařízení, a s požadavky této vyhlášky a 5.2. dokumentace systému řízení obsahuje 5.2.1. popis cílů kvality a organizační struktury, včetně práv a povinností osob, které plánují a řídí výrobu nebo montáž vybraného zařízení, 5.2.2. popis výrobních postupů, způsobu řízení a zajišťování kvality procesů a dalších systematických opatření, která budou používána, zejména postupů zabezpečujících naplnění základních požadavků k zajištění technické bezpečnosti, 5.2.3. popis kontrol, které budou prováděny před zahájením, v průběhu a po ukončení výroby nebo montáže, s uvedením četnosti jejich uskutečňování a kritérií přijatelnosti uplatněných při těchto kontrolách, 5.2.4. záznamy zajišťování kvality vybraného zařízení a 5.2.5. popis prostředků umožňujících dohled nad dosahováním předepsané úrovně kvality vybraných zařízení a posuzování účinnosti systému řízení v oblasti zajišťování jejich kvality. 6. Posouzení systému řízení musí provádět autorizovaná osoba v provozu výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Posouzení se musí účastnit alespoň jeden pracovník autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie výroby vybraného zařízení a znalosti požadavků této vyhlášky. Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě výsledky posouzení systému řízení, včetně požadavků na odstranění případných neshod. 7. Dovozce musí zajistit posouzení systému řízení zahraničního výrobce podle bodu 5 a 6. Autorizovaná osoba musí posoudit systém kontrol dovozce a ověřit, že jím prováděné kontroly na vybraném zařízení zajišťují shodu vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu, včetně shody s technickou dokumentací vybraného zařízení, a s požadavky této vyhlášky. 8. Odpovídá-li systém řízení požadavkům uvedeným v bodě 5, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě doklad o schválení systému řízení. 9. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí plnit požadavky stanovené v systému řízení tak, jak byl schválen autorizovanou osobou, a zajišťovat, aby i nadále byl věcně správný a účinný. 10. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí podávat autorizované osobě, která schválila systém řízení, informace o plánovaných změnách systému řízení popsaného v dokladu o schválení systému řízení. Autorizovaná osoba musí posoudit navrženou změnu a rozhodnout, zda změněný systém řízení splňuje požadavky podle bodu 5. Autorizovaná osoba musí sdělit své závěry posouzení, včetně odůvodnění, výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě a, odpovídá-li změna systému řízení požadavkům podle bodu 5, musí vydat dodatek k původnímu dokladu o schválení systému řízení. 11. Dohled autorizované osoby 11.1. Dohled musí zajistit, aby výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému řízení, včetně požadavků na zajištění kvality výroby. 11.2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí umožnit autorizované osobě pro výkon dohledu vstup do výrobních, kontrolních a zkušebních prostor a do skladů a poskytnout jí všechny potřebné informace. 11.3. Autorizovaná osoba musí mít pro účely dohledu zaveden systém kontrol, v rámci kterého jsou stanoveny druh a četnost kontrol prováděných u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 11.4. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu pravidelné kontroly, aby se ujistila o tom, že výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě udržuje a uplatňuje systém řízení tak, jak byl schválen. Četnost pravidelných kontrol musí volit tak, aby nové úplné prověření bylo vykonáno nejméně jedenkrát za 12 měsíců. 11.5. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu neohlášené kontroly u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Druh a četnost neohlášených kontrol musí autorizovaná osoba stanovit zejména s ohledem na 11.5.1. bezpečnostní třídu, do které je vybrané zařízení zařazeno, 11.5.2. výsledky předešlých kontrol prováděných v rámci dohledu, 11.5.3. potřebu sledovat dodržování opatření k nápravě neshody a 11.5.4. významné změny organizace výroby, koncepce nebo technologie výroby. 11.6. Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo dát provést kontroly pro ověření, zda systém řízení správně funguje. 11.7. Autorizovaná osoba musí na základě provedených kontrol vypracovávat zprávy o výsledcích dohledu a předávat je výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 12. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky a je-li ve shodě s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě jej musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a s identifikaci autorizované osoby a musí vydat prohlášení o shodě. 13. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis dokladu o schválení systému řízení a zprávy o výsledcích dohledu. 14. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim a na žádost je zpřístupnit Úřadu. 15. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim. 6. POSTUP POSOUZENÍ SHODY D1 (ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VÝROBY) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí v souladu s tímto postupem a pod dohledem autorizované osoby zajistit, že vybrané zařízení splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí mít zaveden systém řízení, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, v souladu s vyhláškou o požadavcích na systém řízení. Dovozce musí mít zaveden systém kontrol vybraných zařízení. 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení vybraného zařízení. 4. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 4.1. identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 4.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 4.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 4.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 4.3. dokumentaci systému řízení vztahující se ke způsobu zajišťování kvality výroby, nebo dokumentaci systému kontrol, jde-li o žádost podanou dovozcem, 4.4. technickou dokumentaci vybraného zařízení a 4.5. další informace o vybraném zařízení nezbytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 5. Autorizovaná osoba musí posoudit systém řízení výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, a ověřit, že 5.1. systém řízení zajišťuje shodu vybraného zařízení s technickou dokumentací vybraného zařízení a s požadavky této vyhlášky a 5.2. dokumentace systému řízení obsahuje 5.2.1. popis cílů kvality a organizační struktury, včetně práv a povinností osob, které plánují a řídí výrobu nebo montáž vybraného zařízení, 5.2.2. popis výrobních postupů, způsobu řízení a zajišťování kvality procesů a dalších systematických opatření, která budou používána, zejména postupů zabezpečujících naplnění základních požadavků k zajištění technické bezpečnosti, 5.2.3. popis kontrol, které budou prováděny před zahájením, v průběhu a po ukončení výroby nebo montáže, s uvedením četnosti jejich uskutečňování a kritérií přijatelnosti uplatněných při těchto kontrolách, 5.2.4. záznamy zajišťování kvality vybraného zařízení a 5.2.5. popis prostředků umožňujících dohled nad dosahováním předepsané úrovně kvality vybraných zařízení a posuzování účinnosti systému řízení v oblasti zajišťování jejich kvality. 6. Posouzení systému řízení musí provádět autorizovaná osoba v provozu výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Posouzení se musí účastnit alespoň jeden pracovník autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie výroby vybraného zařízení a znalosti požadavků této vyhlášky. Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě výsledky posouzení systému řízení, včetně požadavků na odstranění případných neshod. 7. Dovozce musí zajistit posouzení systému řízení zahraničního výrobce podle bodu 5 a 6. Autorizovaná osoba musí posoudit systém kontrol dovozce a ověřit, že jím prováděné kontroly na vybraném zařízení zajišťují shodu vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 8. Odpovídá-li systém řízení požadavkům uvedeným v bodě 5, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě doklad o schválení systému řízení. 9. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí plnit požadavky stanovené v systému řízení tak, jak byl schválen autorizovanou osobou, a zajišťovat, aby i nadále byl věcně správný a účinný. 10. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí podávat autorizované osobě, která schválila systém řízení, informace o plánovaných změnách systému řízení popsaného v dokladu o schválení systému řízení. Autorizovaná osoba musí posoudit navrženou změnu a rozhodnout, zda změněný systém řízení splňuje požadavky podle bodu 5. Autorizovaná osoba musí sdělit své závěry posouzení, včetně odůvodnění, výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě a, odpovídá-li změna systému řízení požadavkům podle bodu 5, musí vydat dodatek k původnímu dokladu o schválení systému řízení. 11. Dohled autorizované osoby 11.1. Dohled musí zajistit, aby výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému řízení, včetně požadavků na zajištění kvality výroby nebo montáže. 11.2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí umožnit autorizované osobě pro výkon dohledu vstup do výrobních, kontrolních a zkušebních prostor a do skladů a poskytnout jí všechny potřebné informace. 11.3. Autorizovaná osoba musí mít pro účely dohledu zaveden systém kontrol, v rámci kterého jsou stanoveny druh a četnost kontrol prováděných u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 11.4. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu pravidelné kontroly, aby se ujistila o tom, že výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě udržuje a uplatňuje systém řízení tak, jak byl schválen. Četnost pravidelných kontrol musí volit tak, aby úplné prověření bylo vykonáno nejméně jedenkrát za 12 měsíců. 11.5. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu neohlášené kontroly u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Druh a četnost neohlášených kontrol musí autorizovaná osoba stanovit zejména s ohledem na 11.5.1. bezpečnostní třídu, do které je vybrané zařízení zařazeno, 11.5.2. výsledky předešlých kontrol prováděných v rámci dohledu, 11.5.3. potřebu sledovat dodržování opatření k nápravě neshody a 11.5.4. významné změny organizace výroby, koncepce nebo technologie výroby. 11.6. Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo dát provést kontroly pro ověření, zda systém řízení správně funguje. 11.7. Autorizovaná osoba musí na základě provedených kontrol vypracovávat zprávy o výsledcích dohledu a předávat je výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 12. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě jej musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a identifikací autorizované osoby a musí vydat prohlášení o shodě. 13. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis dokladu o schválení systému řízení a zprávy o výsledcích dohledu. 14. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim a na žádost je zpřístupnit Úřadu. 15. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim. 7. POSTUP POSOUZENÍ SHODY E (ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí v souladu s tímto postupem a pod dohledem autorizované osoby zajistit, že vybrané zařízení je ve shodě s 1.1. výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu podle postupu posouzení shody B, nebo 1.2. návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu podle postupu posouzení shody B1 a splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí mít zaveden systém řízení, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, v souladu s vyhláškou o požadavcích na systém řízení. Dovozce musí mít zaveden systém kontrol vybraných zařízení. 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení vybraného zařízení. 4. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 4.1. identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 4.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 4.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 4.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 4.3. dokumentaci systému řízení vztahující se ke způsobu zajišťování kvality výroby, nebo dokumentaci systému kontrol, jde-li o žádost podanou dovozcem, 4.4. kopii certifikátu o přezkoušení typu nebo certifikátu o přezkoušení návrhu, 4.5. technickou dokumentaci vybraného zařízení a 4.6. další informace o vybraném zařízení nezbytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 5. Autorizovaná osoba musí posoudit systém řízení výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, a ověřit, že 5.1. systém řízení zajišťuje shodu vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu, včetně shody s technickou dokumentací vybraného zařízení, a s požadavky této vyhlášky a 5.2. dokumentace systému řízení pro výrobu obsahuje 5.2.1. popis cílů kvality a organizační struktury, včetně práv a povinností osob, které plánují a řídí výrobu nebo montáž vybraného zařízení, 5.2.2. popis výrobních postupů, způsobu řízení a zajišťování kvality procesů a dalších systematických opatření, která budou používána, zejména postupů zabezpečujících naplnění základních požadavků k zajištění technické bezpečnosti, 5.2.3. popis kontrol, které budou provedeny po ukončení výroby nebo montáže, s uvedením četnosti jejich uskutečňování a kritérií přijatelnosti uplatněných při těchto kontrolách, 5.2.4. záznamy zajišťování kvality vybraného zařízení a 5.2.5. popis prostředků umožňujících dohled nad dosahováním předepsané úrovně kvality vybraných zařízení a posuzování účinnosti systému řízení v oblasti zajišťování jejich kvality. 6. Posouzení systému řízení musí provádět autorizovaná osoba v provozu výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Posouzení se musí účastnit alespoň jeden pracovník autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie výroby vybraného zařízení a znalosti požadavků této vyhlášky. Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě výsledky posouzení systému řízení, včetně požadavků na odstranění případných neshod. 7. Dovozce musí zajistit posouzení systému řízení zahraničního výrobce podle bodu 5 a 6. Autorizovaná osoba musí posoudit systém kontrol dovozce a ověřit, že jím prováděné kontroly na vybraném zařízení zajišťují shodu vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu, včetně shody s technickou dokumentací vybraného zařízení, a s požadavky této vyhlášky. 8. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí vybrané zařízení po ukončení výroby nebo montáže přezkoušet. Dovozce musí vybrané zařízení přezkoušet v rámci dovozu. V rámci přezkoušení musí být provedeny kontroly uvedené v technické dokumentaci vybraného zařízení tak, aby byla zajištěna shoda vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu a s požadavky této vyhlášky. 9. Odpovídá-li systém řízení požadavkům uvedeným v bodě 5, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě doklad o schválení systému řízení. 10. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí plnit požadavky stanovené v systému řízení tak, jak byl schválen autorizovanou osobou, a zajišťovat, aby i nadále byl věcně správný a účinný. 11. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí podávat autorizované osobě, která schválila systém řízení, informace o plánovaných změnách systému řízení popsaného v dokladu o schválení systému řízení. Autorizovaná osoba musí posoudit navrženou změnu a rozhodnout, zda změněný systém řízení splňuje požadavky podle bodu 5. Autorizovaná osoba musí sdělit své závěry posouzení, včetně odůvodnění, výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě a, odpovídá-li změna systému řízení požadavkům podle bodu 5, musí vydat dodatek k původnímu dokladu o schválení systému řízení. 12. Dohled autorizované osoby 12.1. Dohled musí zajistit, aby výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému řízení, včetně požadavků na zajištění kvality vybraného zařízení. 12.2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí umožnit autorizované osobě pro výkon dohledu vstup do výrobních, kontrolních a zkušebních prostor a do skladů a poskytnout jí všechny potřebné informace. 12.3. Autorizovaná osoba musí mít pro účely dohledu zaveden systém kontrol, v rámci kterého jsou stanoveny druh a četnost kontrol prováděných u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 12.4. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu pravidelné kontroly, aby se ujistila o tom, že výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě udržuje a uplatňuje systém řízení tak, jak byl schválen. Četnost pravidelných kontrol musí volit tak, aby úplné prověření bylo vykonáno nejméně jedenkrát za 12 měsíců. 12.5. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu neohlášené kontroly u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Druh a četnost neohlášených kontrol musí autorizovaná osoba stanovit zejména s ohledem na 12.5.1. bezpečnostní třídu, do které je vybrané zařízení zařazeno, 12.5.2. výsledky předešlých kontrol prováděných v rámci dohledu, 12.5.3. potřebu sledovat dodržování opatření k nápravě neshody a 12.5.4. významné změny organizace výroby, koncepce nebo technologie výroby. 12.6. Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo dát provést kontroly pro ověření, zda systém řízení správně funguje. 12.7. Autorizovaná osoba musí na základě provedených kontrol vypracovávat zprávy o výsledcích dohledu a předávat je výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 13. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky a je-li ve shodě s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu nebo návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě jej musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a identifikací autorizované osoby a musí vydat prohlášení o shodě. 14. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis dokladu o schválení systému řízení a zprávy o výsledcích dohledu. 15. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim a na žádost je zpřístupnit Úřadu. 16. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim. 8. POSTUP POSOUZENÍ SHODY E1 (ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY KONTROL VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí v souladu s tímto postupem a pod dohledem autorizované osoby zajistit, že vybrané zařízení splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí mít zaveden systém řízení, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, v souladu s vyhláškou o požadavcích na systém řízení. Dovozce musí mít zaveden systém kontrol vybraných zařízení. 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení každého vybraného zařízení. 4. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 4.1. identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 4.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 4.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 4.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 4.3. dokumentaci systému řízení vztahující se ke způsobu zajišťování kvality výroby, nebo dokumentaci systému kontrol, jde-li o žádost podanou dovozcem, 4.4. technickou dokumentaci vybraného zařízení a 4.5. další informace o vybraném zařízení nezbytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 5. Autorizovaná osoba musí posoudit systém řízení výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, včetně způsobu zajišťování kvality výroby, a ověřit, že 5.1. systém řízení zajišťuje shodu vybraného zařízení s technickou dokumentací vybraného zařízení a s požadavky této vyhlášky a 5.2. dokumentace systému řízení pro výrobu obsahuje 5.2.1. popis cílů kvality a organizační struktury, včetně práv a povinností osob, které plánují a řídí výrobu nebo montáž vybraného zařízení, 5.2.2. popis výrobních postupů, způsobu řízení a zajišťování kvality procesů a dalších systematických opatření, která budou používána, zejména postupů zabezpečujících naplnění základních požadavků k zajištění technické bezpečnosti, 5.2.3. popis kontrol, které budou provedeny po ukončení výroby nebo montáže, s uvedením četnosti jejich uskutečňování a kritérií přijatelnosti uplatněných při těchto kontrolách, 5.2.4. záznamy zajišťování kvality vybraného zařízení a 5.2.5. popis prostředků umožňujících dohled nad dosahováním předepsané úrovně kvality vybraných zařízení a posuzování účinnosti systému řízení v oblasti zajišťování jejich kvality. 6. Posouzení systému řízení musí provádět autorizovaná osoba v provozu výrobce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Posouzení se musí účastnit alespoň jeden pracovník autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie výroby vybraného zařízení a znalosti požadavků této vyhlášky. Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě výsledky posouzení systému řízení, včetně požadavků na odstranění případných neshod. 7. Dovozce musí zajistit posouzení systému řízení zahraničního výrobce podle bodu 5 a 6. Autorizovaná osoba musí posoudit systém kontrol dovozce a ověřit, že jím prováděné kontroly na vybraném zařízení zajišťují shodu vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 8. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí vybrané zařízení po ukončení výroby nebo montáže přezkoušet. Dovozce musí vybrané zařízení přezkoušet v rámci dovozu. V rámci přezkoušení musí být provedeny kontroly uvedené v technické dokumentaci vybraného zařízení tak, aby byla zajištěna shoda vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 9. Odpovídá-li systém řízení požadavkům uvedeným v bodě 5, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě doklad o schválení systému řízení. 10. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí plnit požadavky stanovené v systému řízení tak, jak byl schválen autorizovanou osobou, a zajišťovat, aby i nadále byl věcně správný a účinný. 11. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí podávat autorizované osobě, která schválila systém řízení, informace o plánovaných změnách systému řízení popsaného v dokladu o schválení systému řízení. Autorizovaná osoba musí posoudit navrženou změnu a rozhodnout, zda změněný systém řízení splňuje požadavky podle bodu 5. Autorizovaná osoba musí sdělit své závěry posouzení, včetně odůvodnění, výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě a, odpovídá-li změna systému řízení požadavkům podle bodu 5, musí vydat dodatek k původnímu dokladu o schválení systému řízení. 12. Dohled autorizované osoby 12.1. Dohled musí zajistit, aby výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě náležitě plnil požadavky vyplývající ze schváleného systému řízení, včetně požadavků na zajištění kvality vybraného zařízení. 12.2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí umožnit autorizované osobě pro výkon dohledu vstup do výrobních, kontrolních a zkušebních prostor a do skladů a poskytnout jí všechny potřebné informace. 12.3. Autorizovaná osoba musí mít pro účely dohledu zaveden systém kontrol, v rámci kterého jsou stanoveny druh a četnost kontrol prováděných u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 12.4. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu pravidelné kontroly, aby se ujistila o tom, že výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě udržuje a uplatňuje systém řízení tak, jak byl schválen. Četnost pravidelných kontrol musí volit tak, aby úplné prověření bylo vykonáno nejméně jedenkrát za 12 měsíců. 12.5. Autorizovaná osoba musí provádět v rámci dohledu neohlášené kontroly u výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. Druh a četnost neohlášených kontrol musí autorizovaná osoba stanovit zejména s ohledem na 12.5.1. bezpečnostní třídu, do které je vybrané zařízení zařazeno, 12.5.2. výsledky předešlých kontrol prováděných v rámci dohledu, 12.5.3. potřebu sledovat dodržování opatření k nápravě neshody a 12.5.4. významné změny organizace výroby, koncepce nebo technologie výroby. 12.6. Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo dát provést kontroly pro ověření, zda systém řízení správně funguje. 12.7. Autorizovaná osoba musí na základě provedených kontrol vypracovávat zprávy o výsledcích dohledu a předávat je výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě. 13. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě jej musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a identifikací autorizované osoby a musí vydat prohlášení o shodě. 14. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis dokladu o schválení systému řízení a zprávy o výsledcích dohledu. 15. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim a na žádost je musí zpřístupnit Úřadu. 16. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených dokladech o schválení systému řízení nebo dodatcích k nim. 9. POSTUP POSOUZENÍ SHODY F (OVĚŘOVÁNÍ VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí v souladu s tímto postupem zajistit, že vybrané zařízení je ve shodě s 1.1. Výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu podle postupu posouzení shody B, 1.2. návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu podle postupu posouzení shody B1, nebo 1.3. typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona, jde-li o vybrané zařízení uvedené v § 12 odst. 2 písm. b) bod 5, a splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí přijmout nezbytná opatření, aby výrobní nebo montážní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu, návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu, nebo s typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona a s požadavky této vyhlášky. 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení vybraného zařízení. 4. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí vybrané zařízení po ukončení výroby nebo montáže přezkoušet. Dovozce musí vybrané zařízení přezkoušet v rámci dovozu. V rámci přezkoušení musí být provedeny kontroly uvedené v technické dokumentaci vybraného zařízení tak, aby byla zajištěna shoda vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu, návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu nebo typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona a s požadavky této vyhlášky. 5. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 5.1. identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 5.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 5.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 5.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 5.3. technickou dokumentaci vybraného zařízení, 5.4. kopii certifikátu o přezkoušení typu, certifikátu o přezkoušení návrhu nebo rozhodnutí o schválení typu výrobku podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona a 5.5. další informace o vybraném zařízení nezbytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 6. Autorizovaná osoba musí 6.1. provést posouzení použitých materiálů, včetně posouzení materiálových osvědčení podle bodu 13.9 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebyly-li již dříve posouzeny jinou autorizovanou osobou, 6.2. provést kontroly technologických postupů provedení nerozebíratelných spojů podle bodu 6.5 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce a tyto postupy odsouhlasit, nebyly-li již dříve odsouhlaseny jinou autorizovanou osobou, 6.3. ověřit, zda pracovníci provádějící zvláštní procesy a pracovníci svářečského dozoru mají platné doklady o kvalifikaci, a tyto pracovníky odsouhlasit podle bodu 6.5, 7.2 a 8.4 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, 6.4. provádět dohled nad konečným posouzením, 6.5. ověřit, zda je vybrané zařízení ve shodě s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu, návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu nebo s typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona a splňuje požadavky této vyhlášky, včetně provedení nezbytných kontrol s tím souvisejících, a 6.6. vypracovat inspekční zprávu o hodnocení činností uvedených v bodech 6.1 až 6.5 a jejich výstupů. 7. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky a je-li ve shodě s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu, návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu nebo s typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě certifikát o ověření vybraného zařízení. Certifikát musí obsahovat 7.1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a základní popis, 7.2. identifikační údaje výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 7.2.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 7.2.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 7.3. závěry ověřování vybraného zařízení a 7.4. další dokumenty nezbytné k prokázání shody vybraného zařízení s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu, návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu nebo s typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona a s požadavky této vyhlášky. 8. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky a je-li ve shodě s výrobním typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu, návrhem vybraného zařízení popsaným v certifikátu o přezkoušení návrhu nebo s typem výrobku schváleným podle § 137 odst. 1 písm. a) atomového zákona, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě jej musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a identifikací autorizované osoby a musí vydat prohlášení o shodě. 9. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis certifikátu o ověření vybraného zařízení a inspekční zprávy. 10. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o ověření vybraného zařízení a na žádost je zpřístupnit Úřadu. 11. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o ověření vybraného zařízení. 10. POSTUP POSOUZENÍ SHODY G (OVĚŘOVÁNÍ CELKU) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí v souladu s tímto postupem zajistit, že vybrané zařízení splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 2.1. identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 2.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 2.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 2.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 2.3. technickou dokumentaci vybraného zařízení, 2.4. návrh vybraného zařízení a 2.5. další informace o vybraném zařízení nezbytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení každého vybraného zařízení. 4. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí vybrané zařízení po ukončení výroby nebo montáže přezkoušet. Dovozce musí vybrané zařízení přezkoušet v rámci dovozu. V rámci přezkoušení musí být provedeny kontroly uvedené v technické dokumentaci vybraného zařízení tak, aby byla zajištěna shoda vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 5. Autorizovaná osoba musí 5.1. provést přezkoumání technické dokumentace vybraného zařízení, včetně posouzení, zda splňuje požadavky stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce, 5.2. provést posouzení použitých materiálů, včetně posouzení materiálových osvědčení podle bodu 13.9 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebyly-li již dříve posouzeny jinou autorizovanou osobou, 5.3. provést kontroly technologických postupů provedení nerozebíratelných spojů podle bodu 6.5 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce a tyto postupy odsouhlasit, nebyly-li již dříve odsouhlaseny jinou autorizovanou osobou, 5.4. ověřit, zda pracovníci provádějící zvláštní procesy a pracovníci svářečského dozoru mají platné doklady o kvalifikaci, a tyto pracovníky odsouhlasit podle bodu 6.5, 7.2 a 8.4 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, 5.5. provést nebo dát provést ověření a potřebné kontroly, aby zjistila, zda byly správně použity technické normy nebo technické podmínky, 5.6. ověřit, zda je návrh vybraného zařízení v souladu s požadavky této vyhlášky, 5.7. provádět dohled nad konečným posouzením, 5.8. ověřit, zda je vybrané zařízení ve shodě s návrhem vybraného zařízení a splňuje požadavky této vyhlášky, včetně provedení nezbytných kontrol s tím souvisejících, a 5.9. vypracovat inspekční zprávu o hodnocení činností uvedených v bodech 5.1 až 5.8 a jejich výstupů. 6. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě certifikát o ověření celku. Certifikát musí obsahovat 6.1. název vybraného zařízení, jeho identifikaci a základní popis, 6.2. identifikační údaje výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě, a to 6.2.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 6.2.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 6.3. závěry ověřování celku a 6.4. další dokumenty nezbytné k prokázání shody návrhu vybraného zařízení a vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 7. Odpovídá-li vybrané zařízení požadavkům této vyhlášky, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě jej musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a identifikací autorizované osoby a musí vydat prohlášení o shodě. 8. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis certifikátu o ověření celku a inspekční zprávy. 9. Autorizovaná osoba musí informovat Úřad o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o ověření celku a na žádost je musí zpřístupnit Úřadu. 10. Autorizovaná osoba musí informovat ostatní autorizované osoby provádějící posouzení shody o vydaných, odejmutých, pozastavených či jinak omezených certifikátech o ověření celku. Příl.8 Požadavky na prověřování shody OVĚŘENÍ ČÁSTI VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ (POSTUP F1) 1. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž části vybraného zařízení po výrobě musí v souladu s tímto postupem zajistit, že část vybraného zařízení splňuje požadavky této vyhlášky, a vydat prohlášení o shodě. 2. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž části vybraného zařízení po výrobě musí přijmout nezbytná opatření, aby výrobní nebo montážní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu části vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 3. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž části vybraného zařízení po výrobě musí zajistit provedení konečného posouzení každé části vybraného zařízení. 4. Výrobce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě musí každou část vybraného zařízení po ukončení výroby nebo montáže přezkoušet. Dovozce musí každou část vybraného zařízení přezkoušet v rámci dovozu. V rámci přezkoušení musí být provedeny kontroly uvedené v části technické dokumentace vybraného zařízení vztahující se k posuzované části vybraného zařízení tak, aby byla zajištěna shoda části vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky. 5. Výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž části vybraného zařízení po výrobě musí u zvolené autorizované osoby podat žádost o posouzení shody. Žádost musí obsahovat 5.1. identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž části vybraného zařízení po výrobě, a to 5.1.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 5.1.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, 5.2. písemné prohlášení, že smlouva o posouzení shody nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, 5.3. část technické dokumentace vybraného zařízení vztahující se k posuzované části vybraného zařízení a 5.4. další informace o vybraném zařízení a části vybraného zařízení nezbytné k posouzení shody, zejména bezpečnostní třídu, do které je zařazeno. 6. Autorizovaná osoba musí 6.1. provést posouzení použitých materiálů, včetně posouzení materiálových osvědčení podle bodu 13.9 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebyly-li již dříve posouzeny jinou autorizovanou osobou, 6.2. provést kontroly technologických postupů provedení nerozebíratelných spojů podle bodu 6.5 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce a tyto postupy odsouhlasit, nebyly-li již dříve odsouhlaseny jinou autorizovanou osobou, 6.3. ověřit, zda pracovníci provádějící zvláštní procesy a pracovníci svářečského dozoru mají platné doklady o kvalifikaci, a tyto pracovníky odsouhlasit podle bodu 6.5, 7.2 a 8.4 části A přílohy č. 2 k této vyhlášce, 6.4. provádět dohled nad konečným posouzením a 6.5. ověřit, zda část vybraného zařízení splňuje požadavky této vyhlášky, včetně provedení nezbytných kontrol s tím souvisejících. 7. Odpovídá-li část vybraného zařízení požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba musí vydat výrobci, dovozci nebo osobě provádějící montáž části vybraného zařízení po výrobě certifikát o ověření části vybraného zařízení. Certifikát musí obsahovat 7.1. název části vybraného zařízení, její identifikaci a základní popis, 7.2. identifikační údaje výrobce, dovozce nebo osoby provádějící montáž části vybraného zařízení po výrobě, a to 7.2.1. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa pobytu, nebo místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu, nebo 7.2.2. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, a 7.3. závěry ověřování části vybraného zařízení. 8. Odpovídá-li část vybraného zařízení požadavkům této vyhlášky, výrobce, dovozce nebo osoba provádějící montáž vybraného zařízení po výrobě ji musí označit značkou shody spolu se svojí identifikací a identifikací autorizované osoby a musí vydat prohlášení o shodě. 9. Autorizovaná osoba musí uchovávat stejnopis certifikátu o ověření části vybraného zařízení. Požadavky na rozsah a způsob prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky 1. Na kontroly prováděné v rámci prověřování shody provozovaného vybraného zařízení s technickými požadavky se uplatňují všeobecné požadavky na kontroly podle části A přílohy č. 6 k této vyhlášce. 2. Každé provozované vybrané zařízení musí být kontrolováno v souladu s 2.1. vnitřními předpisy, 2.2. programem provozních kontrol vybraného zařízení a 2.3. dokumentaci oprav, údržby nebo změn vybraného zařízení. 3. Při stanovení požadavků na rozsah, druh, způsob provedení a periodicitu kontrol provozovaného vybraného zařízení a kritéria přijatelnosti používaná při těchto kontrolách musí být zohledněny zejména 3.1. vlastnosti vybraného zařízení, 3.2. stanovené podmínky bezpečného provozu, 3.3. požadavky vnitřních předpisů pro provoz jaderného zařízení a 3.4. znalosti a zkušenosti s dosavadním provozem vybraného zařízení a jaderného zařízení. 4. Plány provozních kontrol musí být pracovníkům provádějícím kontroly oznámeny před zahájením provozních kontrol. Příl.9 Značka shody 1. Značkou shody je velké řecké písmenem delta v tomto tvaru: 2. Pokud je značka shody zmenšena nebo zvětšena, musí být zachovány proporce dané mřížkou na obrázku uvedeném v bodě 1. 3. Značka shody musí být alespoň 5 mm široká. 4. Vzor značky shody je vyobrazen na pomocné mřížce, která není součástí této značky a slouží pro potřeby jejího proporcionálního zvětšení nebo zmenšení.

 
 
Reklama