Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 362/2016 Sb. o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

uveřejněno v: č. 143/2016 Sbírky zákonů na straně 5704
schváleno:17.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (279 kB)]

362/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2016 o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. a): § 1 Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu^1) a upravuje podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na a) přijetí odůvodněného opatření, které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, a b) přijetí opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu. § 2 (1) Dotaci na přijetí odůvodněného opatření, které snižuje míru ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti, lze poskytnout vlastníkovi a) bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, nebo rodinného domu, které jsou užívány k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991 (dále jen "povolení"), jestliže průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1 000 Bq/m3, b) budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3, nebo c) budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány, neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti při pobytu těchto osob dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1 000 Bq/m3. (2) Dotaci podle odstavce 1 lze poskytnout za podmínky, že provedeným opatřením došlo ke snížení obsahu radonu v ovzduší stavby pod referenční úroveň 300 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % původní hodnoty. § 3 (1) Dotaci na přijetí opatření, která snižují obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu, lze poskytnout vlastníkovi vodovodu pro veřejnou potřebu, jestliže obsah přírodních radionuklidů ve vodě dodávané tímto vodovodem překročil nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, při jejímž překročení nesmí být podle § 100 odst. 1 písm. a) atomového zákona pitná voda dodávána pro veřejnou potřebu. (2) Dotaci podle odstavce 1 lze poskytnout za podmínky, že provedeným opatřením došlo ke snížení obsahu přírodních radionuklidů pod referenční úroveň stanovenou vyhláškou o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, při jejímž překročení nesmí být podle § 100 odst. 1 písm. b) atomového zákona pitná voda dodávána pro veřejnou potřebu. § 4 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Předsedkyně: Ing. Drábová, Ph.D., v. r. 1) Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. Směrnice Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě.

 
 
Reklama