Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kalkulátor cen energií TZB-info rozšířen o tarify „C“

Kalkulátor cen energií TZB-info vybírá nejlevnějšího dodavatele elektřiny i optimální tarif

Volbou optimálního tarifu se dá výrazně ušetřit především u tarifů kategorie „C“ s větší spotřebou elektřiny. Proto byl Kalkulátor cen energií TZB-info nově doplněn i o tyto „C“ tarify. Článek ukazuje možnosti úspor na konkrétních příkladech školních budov, které nemají tepelné využití elektřiny.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Odběratelé zemního plynu mohou snížit výši částky na faktuře buď úspornými opatřeními ve spotřebě nebo výběrem levnějšího dodavatele. Odběratelé elektřiny mají kromě těchto dvou možností ještě třetí. Tou je volba optimálního odběrového tarifu. Tuto možnost si ale většina z nás neuvědomuje. Slušný a odborně zdatný obchodník s elektřinou by měl možnost změny tarifu nabídnout, protože nevýhodný tarif nezvyšuje zisk jemu, ale distribuční společnosti. Problémem je, že mnozí obchodníci nejsou ani slušní, ani odborně zdatní, a navíc jsou často propojeni s distribuční společností.

Pro přechod na jiný odběrový tarif platí pravidla určená v aktuálním cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2013 je to Cenové rozhodnutí č. 6/2012. V něm je možno dohledat podrobnosti pro přiznání tarifu.

Jak jsou přiřazovány tarify k odběrným místům?

Přiřazování tarifů určuje Vyhláška č. 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou .... Podle ní se odběrná místa dělí na 4 kategorie – A, B, C, D.

Kategorie A, B jsou určeny pro ty odběratele, u kterých je napětí mezi fázemi vyšší než 1 000 V. Většina odběratelů je tedy zařazena do kategorie D nebo do kategorie C. Výše uvedená vyhláška definuje v Příloze 4a kategorie takto:

odběratel kategorie D – fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

odběratel kategorie C – odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D.

Poznámka: např. pro společenství vlastníků BD z této definice vyplývá, že elektrická energie spotřebovaná všemi elektrickými spotřebiči, které jsou v „Prohlášení vlastníka“ zahrnuty do společných částí domu (osvětlení chodeb, STA, ale i výtahy a např. i společné tepelné čerpadlo určené k vytápění domácností) by měla být fakturována pro společenství v příslušné sazbě D. Určitě se vyplatí si tarif na vaší faktuře zkontrolovat!

V příloze 4 jsou pak uvedeny jednotlivé typy odběrů:

Třídy typových diagramů dodávek
TřídaTyp zákazníkaCharakter odběruPevné ceny distribuce
1Kategorie C– odběr bez tepelného využití elektřinyC01d, C02d, C03d
2Kategorie C– odběr s akumulačním spotřebičem
– odběr s tepelným čerpadlem
C25d, C26d, C35d
3Kategorie C– odběr s akumulačním spotřebičem
– odběr s hybridním vytápěním
C45d, C55d, C56d
4Kategorie D– odběr bez tepelného využití elektřinyD01d, D02d, D61d
5Kategorie D– odběr s akumulačním spotřebičemD25d, D26d
6Kategorie D– odběr s hybridním vytápěnímD35d
7Kategorie D– odběr s přímotopným systémem vytápění
– odběr s tepelným čerpadlem
D45d, D55d, D56d
8Kategorie C– odběr pro veřejné osvětleníC62

Nově je od 1. července 2013 zaváděna dvoutarifní sazba D27d pro vlastníky elektromobilů.

Které sazby kategorie D jsou zaměnitelné bez jakýchkoliv podmínek?

Jednoduše vzájemně zaměnitelné jsou tarify D01d a D02d a z druhé skupiny tarifů pak tarify C01d, C02d, C03d. Pokud budeme analyzovat rozdíl mezi tarify D01d a D02d, zjistíme, že zařazení do nesprávné kategorie může docala citelně zvyšovat cenu elektřiny. Tarif D01d je výhodnější pro malé odběry do 1,3 MWh/rok. Nicméně jak ukazují následující grafy, tak rozdíl mezi tarify není až tak výrazný. Naopak docela zarážející je, jak zvětšující se spotřebou roste podíl regulované ceny elektřiny oproti ceně silové elektřiny, kterou inkasuje obchodník s elektřinou.

Následující grafy 1 a 2 jsou sestaveny z aktuálních cen pro rok 2013. Cena silové elektřiny v daném tarifu je brána jako průměr z ceny nejlevnějšího dodavatele, průměrného dodavatele a nejdražšího dodavatele pro distribuční oblast Pražské energetiky, a.s. Pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info si můžete velmi jednoduše porovnat oba tarify pro vaši spotřebu i vaši distribuční oblast.

Graf 1
Graf 1
Graf 2
Graf 2

Které sazby kategorie C jsou zaměnitelné bez jakýchkoliv podmínek?

U tarifů kategorie C jsou jednoduše zaměnitelné tarify:
C01d – jednoduchý tarif bez tepelného využití elektřiny pro nízkou spotřebu
C02d – jednoduchý tarif bez tepelného využití elektřiny pro střední spotřebu
C03d – jednoduchý tarif bez tepelného využití elektřiny pro vyšší spotřebu

A právě tady se naskýtá nejvyšší potenciál úspor. Jako příklad uveďme dvě konkrétní školní budovy v distribuční oblasti Pražské energetiky, a.s.:

Graf 3
Graf 3

Příklad 1

Mateřská škola s podlahovou plochou asi 1000 m2 napojená na centrální zásobování teplem

Roční spotřeba (VT – vysoký tarif):17 MWh
Hlavní jistič:3 × 25 A
Současný distribuční tarif:C02d
Současný dodavatel elektřiny:dodavatel s průměrnou cenou silové elektřiny současné nabídky

V tomto případě má Mateřská škola distribuční tarif C02d. Pokud by požádala distributora o změnu na tarif C03d ušetřila by bez změny dodavatele 6 390 Kč/rok. Samozřejmě, že další významná úspora je dosažitelná změnou dodavatele elektřiny, jak bude prezentováno v následujícím příkladu.

 
Graf 4
Graf 4

Příklad 2

Základní škola s podlahovou plochou asi 10 000 m2 vytápěná z vlastní plynové kotelny

Roční spotřeba (VT – vysoký tarif):192 MWh
Hlavní jistič:3 × 40 A
Současný distribuční tarif:C03d
Současný dodavatel elektřiny:dodavatel s nejvyšší cenou silové elektřiny současné nabídky

Z porovnání je zřejmé, jak rozdílné jsou regulované složky ceny pro tři vzájemně zaměnitelné tarify.

 
Graf 6
Graf 6

Pro konkrétní příklad spotřeby 192 MWh/rok v distribuční sazbě C03d je složení regulované části ceny v grafu 5. Do grafu je zahrnuta i DPH 21 %, protože i ta je regulovanou složkou ceny elektřiny. I když v tomto případě ji nereguluje Energetický regulační úřad, ale námi volení poslanci. V zájmu objektivity je třeba upřesnit, že podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, mají nárok na vrácení DPH. Ovšem např. školy plátci DPH nejsou.

Z řady mediálních výstupů je zřejmé, že regulační činnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je zaměřena především na regulaci příspěvku na podporované zdroje energie (PoZE). Tento příspěvek tvoří ale jen 12 % regulované složky ceny elektřiny. Naopak obě platby za distribuci v tomto konkrétním případě tvoří 69 % regulovaného podílu ceny. A obě tyto složky se ERÚ nepodařilo snížit ani o sebemenší procento. U tarifních sazeb D zůstaly nezměněny, kromě tarifu D55d, který vzrostl o cca 15 % u (Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005). U distribučních sazeb skupiny C vzrostly platby za distribuci prakticky ve všech tarifních sazbách v rozmezí od 3 do 13 %.

Graf 6 ukazuje možnosti úspor změnou dodavatele elektřiny. V tomto konkrétním případu Základní školy s roční spotřebou elektřiny v distribuční sazbě C03d lze změnou současného nejdražšího dodavatele za nejlevnějšího dosáhnout celkové úspory 124 538 Kč, což je 14,4 % nákladů na elektřinu. Konkrétní dodavatele si můžete snadno dohledat pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info.

 
 
Reklama