Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kalkulátor cen energií TZB-info vybírá nejlevnějšího dodavatele elektřiny i optimální tarif (1)

Kalkulátor cen energií TZB-info

Odběratelé zemního plynu mohou snížit výši částky na faktuře buď úspornými opatřeními ve spotřebě nebo výběrem levnějšího dodavatele. Odběratelé elektřiny mají kromě těchto dvou možností ještě třetí. Tou je volba optimálního odběrového tarifu. Tuto možnost si ale většina z nás neuvědomuje. Slušný a odborně zdatný obchodník s elektřinou by měl možnost změny tarifu nabídnout, protože nevýhodný tarif nezvyšuje zisk jemu, ale distribuční společnosti. Problémem je, že mnozí obchodníci nejsou ani slušní, ani odborně zdatní, a navíc jsou často propojeni s distribuční společností.

Pro přechod na jiný odběrový tarif platí pravidla určená v aktuálním cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2013 je to Cenové rozhodnutí č. 6/2012. V něm je možno dohledat podrobnosti pro přiznání tarifu.

Jak jsou přiřazovány tarify k odběrným místům?

Přiřazování tarifů určuje Vyhláška č. 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou... Podle ní se odběrná místa dělí na 4 kategorie – A, B, C, D.

Kategorie A, B jsou určeny pro ty odběratele, u kterých je napětí mezi fázemi vyšší než 1 000 V. Většina odběratelů je tedy zařazena do kategorie D nebo do kategorie C. Výše uvedená vyhláška definuje v Příloze 4a kategorie takto:

odběratel kategorie D – fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.

odběratel kategorie C – odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D.

Poznámka: např. pro společenství vlastníků BD z této definice vyplývá, že elektrická energie spotřebovaná všemi elektrickými spotřebiči, které jsou v „Prohlášení vlastníka“ zahrnuty do společných částí domu (osvětlení chodeb, STA, ale i výtahy a např. i společné tepelné čerpadlo určené k vytápění domácností) by měla být fakturována pro společenství v příslušné sazbě „D“. Určitě se vyplatí si tarif na vaší faktuře zkontrolovat!

V příloze 4 jsou pak uvedeny jednotlivé typy odběrů:

Třídy typových diagramů dodávek
TřídaTyp zákazníkaCharakter odběruPevné ceny distribuce
1Kategorie C– odběr bez tepelného využití elektřinyC01d, C02d, C03d
2Kategorie C– odběr s akumulačním spotřebičem
– odběr s tepelným čerpadlem
C25d, C26d, C35d
3Kategorie C– odběr s akumulačním spotřebičem
– odběr s hybridním vytápěním
C45d, C55d, C56D
4Kategorie D– odběr bez tepelného využití elektřinyD01d, D02d, D61d
5Kategorie D– odběr s akumulačním spotřebičemD25d, D26d
6Kategorie D– odběr s hybridním vytápěnímD35d
7Kategorie D– odběr s přímotopným systémem vytápění
– odběr s tepelným čerpadlem
D45d, D55d, D56d
8Kategorie C– odběr pro veřejné osvětleníC62

Nově je od 1. července 2013 zaváděna dvoutarifní sazba D27d pro vlastníky elektromobilů.

Které sazby kategorie D jsou zaměnitelné bez jakýchkoliv podmínek?

Jednoduše vzájemně zaměnitelné jsou tarify D01d a D02d a z druhé skupiny tarifů pak tarify C01d, C02d, C03d. Pokud budeme analyzovat rozdíl mezi oběma tarify, zjistíme, že zařazení do nesprávné kategorie nám může docela citelně zvyšovat cenu elektřiny. Tarif D01d je výhodnější pro malé odběry do 1,3 MWh/rok. Nicméně jak ukazují následující grafy, tak pro nižší spotřeby než je tato hranice není rozdíl mezi tarify nijak výrazný, v daném případě roční spotřeby 500 kWh pouze 25 Kč, tedy asi 1 %. Naopak pro vyšší spotřeby může zařazení odběratele do tarifní skupiny D01d způsobovat větší rozdíl. V daném případě je to pro roční odběr 5 000 kWh asi 10 %.

Následující grafy jsou sestaveny z aktuálních cen pro rok 2013. Cena silové elektřiny v daném tarifu je brána jako průměr z ceny nejlevnějšího dodavatele, průměrného dodavatele a nejdražšího dodavatele pro distribuční oblast Pražské energetiky, a.s. Pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info si můžete velmi jednoduše porovnat oba tarify pro vaši spotřebu i vaši distribuční oblast.

Jestliže pro průměrného dodavatele a roční spotřebu 5 000 kWh v tarifní sazbě D02d znázorníme regulovanou část ceny, silovou elektřinu a DPH, vychází nám koláčový graf 1.

Pokud bychom rozdělili jen tu regulovanou část ceny, dostáváme graf 2. Do grafu je zahrnuta i DPH 21 %, protože i ta je regulovanou složkou ceny elektřiny. I  když v tomto případě ji nereguluje Energetický regulační úřad, ale námi volení poslanci.

Graf 1
Graf 1
Graf 2
Graf 2

Z řady mediálních výstupů je zřejmé, že regulační činnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je zaměřena především na regulaci příspěvku na podporované zdroje energie (PoZE). Tento příspěvek tvoří v tomto případě jen 17 % regulované složky ceny elektřiny (u jiných tarifů je to ještě méně). Naopak obě platby za distribuci v tomto konkrétním případě tvoří 53 % regulovaného podílu ceny. A obě tyto složky se ERÚ nepodařilo snížit ani o sebemenší procento. U tarifních sazeb „D“ zůstaly nezměněny, kromě tarifu D55d, který vzrostl o cca 15 % (Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005). U distribučních sazeb skupiny „C“ vzrostly platby za distribuci prakticky ve všech tarifních sazbách v rozmezí od 3 do 13 %.

Kolik můžete příští rok za elektřinu ušetřit změnou vašeho dodavatele si můžete snadno spočítat pomocí Kalkulátoru cen energií TZB-info. Stačí k tomu znát průměrnou roční spotřebu z vaší faktury, tarifní sazbu, velikost hlavního jističe a samozřejmě místo odběru. Kalkulátor vám seřadí všechny dostupné dodavatele podle ceny a nabídne vám řadu další detailů.

 
 
Reklama