Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Asociace energetických specialistů (AES) poskytuje výhody

Asociace energetických specialistů je nově založenou asociací sdružující energetické specialisty za účelem získání výhod společným postupem. Prvním benefitem, který je platný od 1. května 2013, je možnost výhodného pojištění ze zákona povinného pro každého specialistu. Dalším připravovaným benefitem je možnost společného postupu při využívání SW, připravuje se rámcová smlouva s nakladatelstvím GRADA o možnosti zakoupení publikací se slevou, ale nejen toto.

V loňském roce vyšla na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU novela zákona č. 406/2000 Sb. pod číslem 318/2012 Sb. Tato novela zákona počítala i s revizí souvisejících vyhlášek, které měly nabýt platnosti k 1. lednu 2013. To se, bohužel, z mnoha různých příčin nestalo a vyhlášky vycházejí postupně v letošním roce. Poslední vydanou vyhláškou je vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška zavádí nový způsob energetického hodnocení budov, které bude nutné, jak je již všeobecně známo, nejen jako jeden z podkladů pro vydání stavebního povolení, ale i pro každý prodej či pronájem budovy. Postupně také bude nutné hodnotit všechny budovy na základě toho, kdo je vlastní, a na základě jejich velikosti, resp. velikosti energeticky vztažné plochy.

Toto vše bude klást velké nároky. Zpracovatelé, kterých bude postupně přibývat, se budou setkávat s pro ně dosud neznámými budovami, stavebními systémy, materiálovými variantami, energetickými systémy a technologiemi. Svoje znalosti budou muset prokazovat nejen složením zkoušky před zkušební komisí Ministerstva průmyslu a obchodu, ale především v terénu při obhlídce staveb.

Dalším úskalím, se kterým se budou setkávat, je aplikace zákona a vyhlášky do praxe, neboť vyhláška a její text je jedna strana, druhá je však dána praxí. Jako méně problematický je například výklad, jaké foto se bude dávat na průkaz energetické náročnosti, pokud se jedná o novostavbu. Má jít o typický půdorys, čelní pohled, axonometrii či perspektivu? Problémy nastávají nejen při zpracovávání průkazů podle nové vyhlášky, ale i např. při zpracovávání energetického auditu podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., kdy ve vyhláškou předepsaném Evidenčním listu energetického auditu chybí řádek pro „Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie“, navíc předepsaný Evidenční list má komplikovaný tvar, takže jeho formátování v excelu je zbytečně složité, aniž by to přinášelo jakýkoliv praktický efekt.

Jako jeden z problémů, který vidíme, jsou nyní velmi nízké nabízené ceny průkazů energetické náročnosti, které nemohou být za nabízené ceny zpracovávané dostatečně kvalitně. Proto bychom rádi ve spolupráci s ostatními pomohli nastavit i cenovou hladinu, při které lze zpracovat průkaz zodpovědně a kvalitně. U průkazů zpracovávaných za nižší cenu bychom rádi znali jejich kvalitativní úroveň a při zjištění nesrovnalostí chceme působit na jejich zpracovatele všemi prostředky tak, aby neodváděli nekvalitní práci.

Za nesmysl lze považovat i některými subjekty nabízené průkazy energetické náročnosti zpracovávané na samostatné byty.

Je také tristní, že veřejné instituce stále letos inzerují prodej nemovitostí, aniž by uváděly jejich energetickou náročnost, čímž nejen porušují zákon, ale dávají i signál široké veřejnosti, že Průkaz energetické náročnosti vlastně být nemusí.

Logo AES

Problémů, komplikací i potřeb, se kterými se budou Energetičtí specialisté potýkat, je mnoho. Některé známe, některé očekáváme, mnoho dalších ani netušíme.

Toto vše jsou důvody, které nás vedly k založení neziskového sdružení ASOCIACE ENERGETICKÝCH SPECIALISTŮ (www.asociacees.cz).

Co AES nabízí?

  1. spolupráci vedoucí k vyšší kvalitě za přiměřenou cenu
  2. bezplatný software pro zpracovávání průkazů energetické náročnosti (bude k dispozici v létě letošního roku).
  3. odbornou pomoc při zpracovávání průkazů a dalších dokumentů, jež vyžadují zapsání v seznamu energetických specialistů na Ministerstvu průmyslu a obchodu
  4. všem, kteří budou vykonávat svoji profesi kvalitně a zodpovědně certifikát kvality
  5. výhodné pojištění (viz tabulku)
  6. možnost získání razítka energetického specialisty
  7. společný postup na trhu tak, aby v co nejkratší době byly všechny vydávané průkazy odpovídající kvality
  8. společná diskuzní setkání, kde bude vždy podle potřeby krátká informace o novinkách, následovat bude diskuze jak všeobecná, tak i na základě osobních kontaktů a potřeb

Jak to bude probíhat?

Zájemci o členství se mohou hlásit na webu www.asociacees.cz, případně e-mailem na adrese info@asociacees.cz.

Logo Člen asociace AES

Základní členský poplatek byl pro rok 2013 stanoven na částku 2 000 Kč, hromadný členský poplatek pro firmy bude stanoven individuálně dle dohody.

Pro prvních několik desítek zájemců jsou připraveny jako dárek odborné knihy (Katalog tepelných mostů 1 – běžné detaily a Okno – klíčová součást staveb), které budou předány při první členské schůzi.

Výhled

Doufáme, že v budoucnu se bude AES věnovat dalším aktivitám, které lze považovat za rozumné a prospěšné. Předpokládáme zpracovávání studií porovnávající odchylky ve výpočtech zpracovávaných různými specialisty, porovnávání vypočtených potřeb energií se skutečnými spotřebami. Předpokládáme také společný postup při zpracovávání pomůcek vedoucích ke sjednocení průkazů (např. databáze obvyklých stavebních konstrukcí, obvyklých tepelných mostů, …).

Rádi bychom také iniciovali nezávislou kontrolu průkazů, která bude upozorňovat na podezřele levné, a tudíž pravděpodobně nekvalitně zpracované průkazy.

Zakládající členové:

Ing. Zdeněk Mirvald, organizační garant

Ing. Roman Šubrt, energetický auditor (specialista), soudní znalec v oboru energetika budov

Ing. Petr Kotek, Ph.D., energetický auditor (specialista) a spoluzakladatel České rady pro šetrné budovy

Ing. Jan Antonín, energetický konzultant zabývající se mimo jiné i technickou podporou iniciativy Šance pro budovy.

Orientační tabulka ceny pojištění
limit pojistného plnění 100 000 Kč se spoluúčastí ve výši 3 000 Kč1 140 Kč
limit pojistného plnění 1 000 000 Kč se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč2 375 Kč
limit pojistného plnění 5 000 000 Kč se spoluúčastí ve výši 10 000 Kč4 750 Kč
limit pojistného plnění 10 000 000 Kč se spoluúčastí ve výši 10 % min. 10 000 Kč max. 50 000 Kč6 413 Kč
limit pojistného plnění 20 000 000 Kč se spoluúčastí ve výši 10 % min. 10 000 Kč max. 50 000 Kč8 785 Kč
 
 
Reklama