Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení, v češtině

Po dlouhé přípravě vydává ÚNMZ výpočtovou technickou normu ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení. Tato norma byla převzata k užívání v anglickém znění již loni, nyní je k dispozici i v českém jazyce, doplněna o národní přemluvu a národní poznámky. S vydáním normy v češtině mohou být spojena nepřiměřená očekávání, protože do anglického textu se zřejmě podíval jen málokdo.

Norma obsahuje informace o přístupech k výpočtovým hodnocením a popisy výpočtových algoritmů a některé vstupní a další údaje. Vzhledem ke snaze o výstižnost pro budovy v odlišných klimatických podmínkách v zemích, pro které tato mezinárodní norma platí (včetně mimoevropských zemí s horkým suchým nebo horkým vlhkým klimatem), je nutně velmi rozsáhlá (více než 140 stran). Svým rozsahem, strukturou a mírou podrobnosti je určena zejména pro zpracovatele výpočetních programů a další specialisty.

Pro řešení běžných projekčních úloh a jednoduché deklarativní výpočty je i nadále nejúčelnější použít dostupných výpočetních programů, u kterých je zaručeno, že byly podle této normy zpracovány. Výpočty prováděné podle této normy pro obvyklé budovy v českých klimatických podmínkách se zpravidla nebudou příliš lišit od dosavadní praxe, vycházející z ČSN EN 832 (pro obytné budovy) a ČSN EN ISO 13790 (všechny budovy) v předchozím znění z roku 2004.

Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení chápaný jako podklad pro prognózu budoucí energetické náročnosti a finanční náročnosti provozu budovy nebo pro porovnání s naměřenými hodnotami přesahuje hranice několika odborností (stavební část, vytápění, větrání, chlazení, regulace apod.). Je zde navíc silná vazba s národní a evropskou legislativou v oblasti energetické náročnosti budov. Z toho mohou vyplývat požadavky na výběr konkrétní výpočtové metody z této normy i nutnost použít datové soubory popisující klimatické podmínky, podmínky užívání budov a další, pokud je norma použita k prokázání splnění národních nebo regionálních požadavků, podmínek poskytnutí dotačních prostředků apod.

Národní předmluva normy dále uvádí, že "pro účely hodnocení potřeby tepla na vytápění obytných budov v podmínkách České republiky se přednostně použije měsíční metody výpočtu v souladu s článkem 7.2 této normy. Okrajové podmínky výpočtu, způsoby referenčního užívání obytných budov a některé další údaje jsou také uvedeny v technických normalizačních informacích TNI 73 0329 (rodinné domy) a TNI 73 0330 (bytové domy). V těchto dokumentech jsou popsána umístění systémové hranice budovy k vymezení vytápěného prostoru, způsoby započtení podlahových ploch a další potřebné údaje pro provedení deklarativních výpočtů potřeby tepla na vytápění."

Hlavním rozšíření oproti původní verzi normy z roku 2004 je možné charakterizovat takto: Tvrzení a rovnice, které byly platné pouze pro režim vytápění, byly upraveny, aby pojaly oba případy - vytápění i chlazení. Všechny texty, které byly používány pouze pro měsíční a sezónní výpočty, byly upraveny, aby umožnily výpočty s hodinovým krokem a zároveň měsíční a sezónní výpočty. Obsah byl upraven, aby maximalizoval společné postupy, podmínky a vstupní údaje, bez ohledu na druh výpočtové metody. Byla přidána měsíční (a sezónní) metoda pro chlazení, analogická metodě pro vytápění. Byla přidána jednoduchá hodinová metoda pro vytápění a chlazení pro usnadnění zavedení hodinových, denních nebo týdenních profilů (např. regulace, uživatelské chování). Pro dynamické simulační metody byly přidány postupy, které jsou v souladu s okrajovými podmínkami a vstupními údaji pro sezónní, měsíční a jednoduché hodinové metody.

Komplikované věty z aktualizovaného znění programu Zelená úsporám "... výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem a případně s použitím metody výpočtu a okrajových podmínek podle TNI 73 0329 (rodinné domy) a TNI 73 0330 (bytové domy), a dosažená míra snížení této hodnoty..." se není třeba bát: Žádná harmonizovaná norma pro výpočet totiž neexistuje, jak můžete zjistit dotazem na ÚNMZ. Není jí ani zmiňovaná ČSN EN ISO 13790. V současné době je ovšem skutečně jedinou technickou normou platnou pro výpočet potřeby tepla na vytápění. Vymezení jejího použití pro výpočty obytných budov, soubor okrajových podmínek, informace o referenčním způsobu užívání, způsobech zahrnutí nehomogenit v konstrukcích obálky budovy atd. jsou přehledně k dispozici ve zmiňovaných dokumentech TNI. Že nám to úředníci mohli sdělit srozumitelněji, o tom není pochyb. Je zcela nezbytné, aby přijímané žádosti byly kontrolovány i z hlediska kvality a jednoznačnosti provedení výpočtů.

 
 
Reklama