Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příjem žádostí o zařazení vzdělávací akce do vzdělávání energetických specialistů

Vzdělávací akce pro průběžné vzdělávání energetických specialistů hodnocené kredity musí projít výběrem v komisi zřízené SEI a následně zařazeny do seznamu. V současnosti SEI vyhlásila druhé kolo příjmu žádostí.

Státní energetická inspekce dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, oznámila, že první kolo příjmu žádostí o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo ukončeno dne 20. března 2020.

Žádosti přijaté po tomto datu budou zařazeny do druhého kola výběru vzdělávacích akcí a stanovení počtu kreditů odbornou komisí s předpokladem ukončení příjmu žádostí do 20. května 2020.

Formulář k registraci: https://www.mpo-enex.cz/registracevzdelavaciakce/
Odkaz k vyhlášení první výzvy: https://www.cr-sei.cz/?p=5170

Energetický specialista

Energetický specialista je odborník s kvalifikací, které se ověřuje zkouškou. Podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, na základě oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděleného ministerstvem, energetický specialista:

  1. provádí energetický audit a zpracovává energetický posudek,
  2. zpracovává průkaz,
  3. provádí kontroly provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání, nebo
  4. provádí kontroly provozovaných systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání.

Fyzická osoba je odborně způsobilá,

pokud získala:

  1. vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělávání elektrotechnika, energetika, stavebnictví podle právního předpisu upravujícího oblasti vzdělávání ve vysokém školství nebo ve studijních oborech obdobných těmto oblastem a má 3 roky praxe v oboru,
  2. střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oborech energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a má 6 let praxe v oboru, nebo
  3. vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a má 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky.

Jak probíhá odborná zkouška?

Odborná zkouška je podle § 10a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pořádána Státní energetickou inspekcí a provádí se před zkušební komisí.

Skládá se z písemné a ústní části, jejichž obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní zkoušky. Ústní část je provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek uchazečem o oprávnění.

Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.

Průběžné aktualizační vzdělávání

Energetický specialista je povinen absolvovat vzdělávací akce zařazené do průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a (dále jen „průběžné vzdělávání“) v období do 3 let od udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty nebo od ukončení posledního průběžného vzdělávání a získat potřebný počet kreditů stanovený prováděcím právním předpisem účastí na vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání.

Průběžné vzdělávání zajišťuje Státní energetická inspekce. Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti v oblasti nakládání s energií a jejího užití pro zajištění provozu budov, úspor energie, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, účinnosti užití energie zdrojů tepla a výroben elektřiny včetně těch, které využívají obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Výběr vzdělávacích akcí a stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci je prováděn odbornou komisí jmenovanou Státní energetickou inspekcí minimálně dvakrát za kalendářní rok. Pravidla pro výběr vzdělávacích akcí stanoví prováděcí právní předpis.

Jak vyhledat energetického specialistu?

Seznam energetických specialistů spravuje Odbor energetické účinnosti a úspor, MPO ČR.

 
 
Reklama