Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podle návrhu Nové tarifní soustavy elektřina podraží většině malých spotřebitelů

V současné době prochází odvětví energetiky transformací, která by se dala nazvat jako „doba decentralizační". Její hlavní charakteristikou je rozšiřování výstavby malých výroben, především na bázi obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů, budovaných přímo v místě spotřeby nebo její blízkosti. Tyto změny promítá Energetický regulační úřad i do nové tarifní struktury.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Decentralizace má zásadní vliv na změnu využití existujících energetických sítí a bude jej mít bezesporu i nadále. Již dnes musíme počítat s dodatečnými náklady na přizpůsobení se novým potřebám decentralizované výroby tak, abychom byli schopni zajistit bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy s nepřetržitou dodávkou elektřiny v požadovaném množství a kvalitě pro všechny uživatele systému.

Energetický regulační úřad k nové tarifní struktuře říká:

V současné době je zpoplatnění služeb sítí v elektroenergetice založeno na principech, které jsou dlouhodobě neudržitelné. Hlavním důvodem je, že podstatná část nákladů na zajištění těchto služeb má charakter fixních nákladů nezávislých na odběru elektřiny, avšak od zákazníků je tato fixní část nákladů vybírána v závislosti na velikosti jejich odběru. Je zřejmé, že pokles odběru nevyvolává pokles těchto nákladů. Celý systém musí být nepřetržitě schopen uspokojit okamžitou potřebu všech uživatelů k němu připojených.

Chceme-li poskytnout spotřebitelům elektřiny dlouhodobě udržitelné podmínky a korektní investiční signály pro realizaci jejich podnikatelských záměrů, včetně výstavby vlastních výrobních zdrojů, je nezbytné výrazně upravit stávající tarifní systém v elektroenergetice. Pokud bychom tak neučinili, budeme čelit obrovským křížovým subvencím mezi kategoriemi spotřebitelů elektřiny a skrytým dotacím decentrálních výroben, které jsou sociálně neobhajitelné. Nový jednodušší systém

Při tvorbě nové tarifní struktury sledoval Energetický regulační úřad (ERÚ) několik hlavních cílů, především to, aby jednotlivé složky regulované ceny odpovídajícím způsobem odrážely strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí. Nový tarifní systém bude dále vytvářet podmínky pro stabilní a dlouhodobě udržitelné financování provozu a investic do elektrických sítí a infrastruktury na optimální úrovni a bude motivovat zákazníky k racionálním požadavkům na zajištění příkonu v elektrizační síti. Nový tarifní systém také povede k tomu, aby každý zákazník uhradil náklady, které svými požadavky a chováním vyvolal. Zároveň bude nový tarifní systém pro zákazníky jednodušší, spravedlivější a flexibilnější z pohledu schopnosti reagovat na nové požadavky zákazníků, obchodníků a výrobců elektřiny i nových technologií.

Hlavní změny v tarifním systému

Změny tarifního systému se týkají výhradně regulovaných cen, tj. „ceny služby přenosové soustavy" a „ceny služby distribuční soustavy". Ceny silové elektřiny, které nejsou regulovány, se budou vyvíjet nadále na základě situace na trhu s elektřinou a na základě případné změny obchodní strategie jednotlivých dodavatelů elektřiny.

 1. Hlavní změnou nového tarifního systému je spravedlivější a transparentnější rozdělení nákladů provozovatelů soustav mezi stálou a proměnnou složku ceny služby přenosové soustavy a ceny služby distribuční soustavy. Toto nové rozdělení odpovídajícím způsobem odráží strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby těchto sítí. Nové rozdělení se projeví zvětšením velikosti stálých regulovaných plateb v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/A/měsíc a zmenšením velikosti plateb závislých na objemu elektřiny odebrané z elektrizační soustavy.
 2. Další významnou změnou je vyčlenění nové samostatné složky ceny služby přenosové soustavy nebo ceny služby distribuční soustavy. To znamená, že ze současné fixní ceny vztažené na výkonový požadavek zákazníka (v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/A/měsíc pro hladinu nízkého napětí) bude vyčleněna samostatná cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc. Tato cena pokrývá náklady provozovatele přenosové a distribuční soustavy spojené s měřením, odečty a fakturací spotřeby elektřiny a náklady na pořízení a údržbu měřicích zařízení. Souhrnný přehled složek cen služby distribuční soustavy je uveden níže.

Cena zajištění distribuce elektřiny na hladině nízkého napětí

Cena zajištění distribuce elektřiny se bude skládat ze tří složek:
 • cena za rezervovaný příkon zařízení provozovatele distribuční soustavy v Kč/A podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem,
 • cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc; v naprosté většině případů je místo připojení totožné s odběrným místem,
 • cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh vztažená na množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy.

U obou odběratelských kategorií - domácností a podnikatelského maloodběru - nadále zůstávají zachovány dvoutarifní sazby (s cenami pro nízký tarif a vysoký tarif) pro odběry s řízením (blokováním) spotřeby elektřiny pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO). I v novém tarifním systému bude u dvoutarifních sazeb diferencována cena za použití sítí distribuční soustavy; cenové rozdíly mezi vysokým a nízkým tarifem budou však v novém tarifním systému menší než ve stávajícím systému.

Vedle plateb za zajištění přenosu elektřiny a zajištění distribuce elektřiny budou všichni zákazníci dále hradit platbu za systémové služby, platbu na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie a platbu za činnosti operátora trhu zahrnující poplatek na činnost ERÚ.

Cena za systémové služby

V novém tarifním systému dojde ke změně platby za systémové služby, vázané doposud na množství odebrané elektřiny, na platbu vázanou na rezervovaný příkon (na hladině nízkého napětí bude platba vázána na velikost hlavního jističe).

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Již od 1. ledna 2016 je složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie vztažena na výkonový požadavek zákazníka, tj. platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je úměrná velikosti rezervovaného příkonu zákazníka. Platba za fakturační období však je limitována tak, že zákazník zaplatí maximálně částku určenou součinem zákonem stanovené ceny 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy. Znamená to, že žádný zákazník nebude platit za jednu megawatthodinu odebrané elektřiny více než podle předcházejícího tarifního systému.

Další změnou v novém tarifním systému je snížení počtu tarifních sazeb pro zákazníky na hladině nízkého napětí. V případě zákazníků z kategorie „podnikatelský maloodběr" se snižuje počet sazeb z 13 na 7 a v případě zákazníků z kategorie „domácnost" dochází ke snížení počtu sazeb z 10 na 5.

Nově se na hladině nízkého napětí zavádí distribuční sazba pro odběry s neblokovanou spotřebou elektřiny s regulovanými cenami jednotarifní sazby. Zavedení této sazby umožní obchodníkům nabízet elektřinu ve dvoutarifech pro ty zákazníky, kteří nemají řízené spotřebiče nutné pro přiznání stávajících dvoutarifních sazeb (vytápění nebo zařízení pro ohřev vody na elektřinu). Výsledný úsporný efekt bude záviset pouze na nabídce cen ze strany obchodníků a na samotném zákazníkovi – čím více zákazník přesune své spotřeby elektřiny do doby trvání nízkého tarifu, tím více ušetří.

 • U kategorie „podnikatelský maloodběr" (sazba D2Bc) bude doba nízkého tarifu 20 hodin s dvěma přerušeními pásmem vysokého tarifu v ranní a večerní špičce pro každý den v týdnu.
 • U kategorie „domácnosti" (sazba D2Bd) bude doba nízkého tarifu 20 hodin s dvěma přerušeními pásmem vysokého tarifu v ranní a večerní špičce pro každý pracovní den v týdnu a celý víkend, tj. od soboty 0:00 hodin do neděle 24:00 hodin.

Odběratelé elektřiny

Obecně lze konstatovat, že v celkové sumě zákazníci zaplatí za služby placené prostřednictvím regulovaných cen stejně jako doposud, protože způsob výpočtu tzv. povolených výnosů a nákladů na ztráty, které jsou základem pro výpočet regulovaných cen, se nemění. Mění se pouze rozdělení této základny do jednotlivých sazeb a cen. Je samozřejmé, že většina zákazníků nebude platit úplně stejné částky vypočtené podle starého a nového tarifního systému. Více než dosud pravděpodobně zaplatí zákazníci s nevhodně zvoleným rezervovaným příkonem ve vztahu k výši jejich odběru elektřiny ze soustavy. Jednoduchým ukazatelem tohoto vztahu je roční využití rezervovaného příkonu (podíl roční spotřeby elektřiny v kWh a rezervovaného příkonu v kW). Hodnoty menší než 100 hodin pravděpodobně budou znamenat větší platbu v novém tarifním systému. Naopak menší platby s velkou pravděpodobností dosáhnou zákazníci, u kterých bude tato hodnota větší než 500 hodin. Nový tarifní systém je koncipován tak, aby případné zvýšení platby nebylo významné.

Zákazníci na hladině nízkého napětí

Při změně tarifního systému v lednu 2017 budou nové distribuční sazby přiřazeny zákazníkům automaticky podle převodních pravidel uvedených v následujících tabulkách. Většina zákazníků nebude muset dělat vůbec nic a změna se projeví až ve faktuře.

V souvislosti se snížením počtu distribučních sazeb dojde u některých sazeb pravděpodobně i ke změnám v oblasti neregulované části ceny elektřiny (tzv. silové elektřiny). Toto upozornění se týká zejména sazeb C35d, C45d, C55d, C56d a D35d, D45d,D55d, D56d.

Nový tarifní systém bude mít méně distribučních sazeb než stávající a zákazníci budou automaticky převedeni do nové sazby podle převodní tabulky. Zákazník si však může zvolit i jinou sazbu, k rozhodnutí by mu měl pomoci cenový kalkulátor. Upozorňujeme ale, že si lze zvolit jen sazbu, jejíž podmínky pro využívání budou splněny.

Zavedením nového tarifního systému vzroste vliv velikosti hlavního jističe na výši plateb za elektřinu, a tak doporučujeme zákazníkům, aby si prověřili, zda jejich hlavní jistič před elektroměrem nemá s ohledem na příkon instalovaných spotřebičů zbytečně velkou hodnotu (v tomto případě doporučujeme kontaktovat místně příslušného provozovatele distribuční soustavy pro bližší informace o možnosti úpravy velikosti jističe).

V novém tarifním systému již nebude existovat víkendová sazba a zákazníci budou automaticky převedeni na jednotarifní sazbu. Zákazník však může zvážit přechod na dvoutarifní neblokovanou sazbu.

Zákazník s dvoutarifní sazbou s blokováním spotřeby elektřiny dosáhne na regulované ceny této sazby pouze v případě dosažení minimálního podílu odběru elektřiny v nízkém tarifu v celkovém odběru elektřiny. Požadované minimální podíly odběru elektřiny pro každou distribuční sazbu je možno zjistit pomocí cenového kalkulátoru. Pokud odběr elektřiny zákazníka nedosáhne požadovaného podílu, zákazníkovi budou účtovány regulované ceny jako u jednotarifní sazby.

U zákazníků s instalovanou výrobnou bude mít výkon instalované výrobny dopad na cenu za místo připojení, která bude u výrobny s instalovaným výkonem nad 10 kW výrazně vyšší.

Dochází ke změně platby za systémové služby, vázané doposud na množství odebrané elektřiny, na platbu vázanou na velikost hlavního jističe.

Zákazníci si mohou pomocí cenové kalkulačky v předstihu během roku 2016 ověřit, zda v novém tarifním systému zaplatí více nebo méně a jaký vliv bude mít velikost jejich hlavního jističe na výslednou platbu za zajištění distribuce elektřiny, příp. celkovou platbu za elektřinu.

Výrobce elektřiny platí regulovanou cenu:

 • zajištění přenosu elektřiny nebo zajištění distribuce elektřiny,
 1. cenu za rezervovaný příkon podle hodnoty rezervovaného příkonu případně snížené o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu (v mezním případě neplatí výrobce elektřiny nic, protože veškerý odběr elektřiny je pro technologickou vlastní spotřebu),
 2. cenu za místo připojení a cenu za použití sítí,
 • za systémové služby podle hodnoty rezervovaného příkonu případně snížené o hodnotu příkonu pro technologickou vlastní spotřebu (v mezním případě neplatí výrobce elektřiny nic, protože veškerý odběr elektřiny je pro technologickou vlastní spotřebu).

Pokud má zákazník na hladině nízkého napětí i výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 10 kW a více, může si sjednat hodnotu rezervovaného příkonu nižší než je hodnota odpovídající hodnotě hlavního jističe, ale v jeho odběrném místě musí být osazeno měření, které je schopné vyhodnocovat průběhy obou směrů toků elektřiny. Sjednaná nižší hodnota rezervovaného příkonu bude vyhodnocována z průběhů toků elektřiny a překročení sjednané hodnoty rezervovaného příkonu bude penalizováno.

Pokud je výrobce elektřiny současně zákazníkem, tj. pokud poměr hodnoty instalovaného výkonu k hodnotě rezervovaného příkonu je menší než 5, nemá právo na snížení hodnoty rezervovaného příkonu z titulu technologické vlastní spotřeby (platí pro všechny napěťové hladiny).

V případě odstávky může výrobce elektřiny požádat o navýšení hodnoty svého rezervovaného příkonu na dobu odstávky o část příkonu pro technologickou vlastní spotřebu, aby se vyhnul sankcím za překročení rezervovaného příkonu.Tabulka rozdílů plateb 2016-2017 při různých spotřebách, produkt ČEZ Standard, distribuční oblast ČEZ (zelená čísla= úspora, červená = vyšší platba).

Komentář

Zákazníci, kteří si kupovali úsporné spotřebiče a šetřili každou kWh, nyní nad účty zapláčou. Ti, kteří na spotřebu nehleděli, ti si libují, jak jim stát sníží ceny elektřiny. Nejhůře na tom bude babička, která bydlí v domku, má velký jistič a malou spotřebu. Nejen jistič hraje roli, ale i to, zda se jedná o jistič jednofázový či třífázový. Tři fáze se posuzují stejně, jako by se jednalo o jistič na velký proud.

Zdroje:

 
 
Reklama