Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Oficiální regulované platby za energie

Dnes byly na tiskové konferenci Energetickým regulačním úřadem představeny státem regulované ceny elektřiny a plynu pro rok 2016. Se změnou energetiky a stagnací spotřeby v České republice dochází i ke změně cen. V čem spočívají nejdůležitější změny a budou spotřebitelé platit více?

Kalkulátor cen energií TZB-info

Elektroenergetika

V letošním roce jsme zaznamenali pokles velkoobchodních cen silové elektřiny o 10 %. Předpokládáme, že spotřeba elektřiny v následujících letech u nás neporoste.

ERÚ se snaží nastavit podmínky regulace pro provozovatele distribučních soustav a pro Operátora trhu s elektřinou (OTE) pro nadcházející tři roky. Cenové rozhodnutí na rok 2016 se liší od předcházejících způsobem výběru některých regulovaných plateb, což je v souladu s novelou energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích.

Hlavní odlišnost spočívá v jiném výpočtu příspěvku na činnost OTE, který se v předešlých letech se počítal podle spotřeby, nyní je tento poplatek stanoven na jedno odběrné místo. Zákazníky tato změna vyjde asi na 50 Kč za rok.

Proti původnímu návrhu se zvyšuje příspěvek na obnovitelné zdroje z 21,98 na 23,96 Kč/A/jedna fáze/měsíc. Tímto zvýšením se ještě zvyšuje počet zákazníků, kteří na výpočet podpory podle druhého způsobu nedosáhnou.

Platby za distribuci se zvyšují v průměru o 1,5%, zvyšuje se především platba za jistič, což opět znevýhodňuje zákazníky s menší spotřebou.


Tab1: Změny regulovaných cen v roce 2016. Změny regulovaných cen jsou vypočteny na základě maximální možné platby za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, někteří zákazníci mohou mít konečné průměrné regulované ceny nižší.(Zdroj:ERÚ)
Obr. 1: Očekávané změny plateb za elektřinu v roce 2016 (Zdroj:ERÚ)
Obr. 1: Očekávané změny plateb za elektřinu v roce 2016 (Zdroj:ERÚ)
Obr. 2: Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti (Zdroj: ERÚ)
Obr. 2: Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti (Zdroj: ERÚ)

Změny v cenách pro podporované zdroje energie podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015 (věstník částka 6/2015)

Vypsání podpory pouze pro výrobny elektřiny s vydaným kladným notifikačním rozhodnutím o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU

 • Výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu v letech 2013 - 2015
 • Nevypsání podpory pro:
 • Výrobny OZE s jiným datem uvedení do provozu než 2013 – 2015
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 • Druhotné zdroje
 • Výrobny tepla

Další změny:

 • U stávajících výroben elektřiny z OZE zákonné 2% navýšení výkupních cen (vyjma BMS a BPS).
 • Navýšení zelených bonusů pro výrobny elektřiny z OZE v důsledku poklesu cen silové elektřiny.
 • Zvýšení zelených bonusů pro společné spalování (zpřísnění podmínek zákonem – podpora pouze na elektřinu z KVET).
 • Aktualizace výše odchylek pro obnovitelné zdroje

Rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem pro obnovitelné zdroje energie pro rok 2016

Informujeme výrobce s možností volby formy podpory mezi výkupní cenou a zeleným bonusem, že v případě vypsání podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů i pro zdroje, které nejsou součástí cenového rozhodnutí č. 5/2015, zůstane tzv. ekvivalentní cena silové elektřiny (rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem) nezměněna oproti návrhu cenového rozhodnutí zveřejněného ve veřejném konzultačním procesu dne 23. října 2015.

Ceny plynu

„Podařilo se nám i přes obstrukce pracovní komise legislativní rady vlády prosadit pravidla pro IV. regulační období v plynárentsví. Díky tomu jsme i přes řadu negativních faktorů udrželi cenu na hodnotách z loňského roku. Na regulovanou složku ceny negativně působil především fakt, že kvůli teplé zimě a nižší spotřebě plynu nevybraly distribuční společnosti stanovené prostředky na provoz soustav, a museli jsme tedy tuto ztrátu dorovnat,“ uvedla Alena Vitásková.

Regulované složky ceny plynu tvoří pro domácnosti a maloodběratele v roce 2016 v průměru přibližně 24,86 % z celkové ceny služeb dodávky plynu.

Průměrná výše ceny služby přepravy plynu do domácího bodu v roce 2016 bude 18,74 Kč/MWh. Tato položka tvoří přibližně 1 – 2 % z celkové ceny za služby dodávky plynu.

Cena služby distribuční soustavy zahrnující službu přepravy plynu českým zákazníkům v průměru narůstá. Nárůst této složky ceny za všechny kategorie zákazníků v ČR činí průměrně 2,65 %.

Z regulovaných složek ceny tvoří nejvyšší podíl cena služby distribuční soustavy včetně služby přepravy plynu českým zákazníkům, přičemž pro rok 2016 na její zvýšení měly vliv zejména následující faktory:

 • nárůst ceny služby přepravy plynu do domácího bodu,
 • kladné hodnoty korekčních faktorů za činnost přepravy plynu a pro činnost distribuce plynu, vycházející z rozdílu plánovaných povolených výnosů na rok 2014 a skutečných tržeb za rok 2014, které se vyrovnávají s dvouletým zpožděním,
 • nárůst hodnoty míry výnosnosti regulační báze aktiv,
 • nárůst hodnoty povolených tržeb ve vstupních hraničních bodech,
 • navýšení hodnoty regulační báze aktiv.

Pozitivní vliv na cenu dodávky plynu zahrnující cenu službu distribuční soustavy včetně služby přepravy plynu českým zákazníkům pro rok 2016 měly zejména následující faktory:

 • pokles hodnoty regulační báze aktiv u provozovatele přepravní soustavy,
 • pokles nákladů na poskytování služby flexibility, která zajišťuje fyzické vyrovnávání odchylek v přepravní soustavě,
 • pokles nákladů souvisejících s pořízením plynu na krytí povoleného množství ztrát a vlastní technologickou spotřebu v distribučních soustavách.

Cena za činnost zúčtování operátorem trhu se pro rok 2016 zvýšila z částky 1,16 Kč/MWh na 1,28 Kč/MWh. Součástí uvedených cen za činnost zúčtování operátorem trhu není poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu dle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), který stanoví svým nařízením vláda a který není v současné době k dispozici. Důvodem zvýšení této ceny je především pokles plánovaného množství dodaného plynu do odběrných míst, nárůst hodnoty zisku a kladná hodnota korekčního faktoru pro činnost operátora trhu.

Změny regulované složky (cena služby distribuční soustavy, služby přepravy plynu a činnosti operátora trhu) průměrných cen u jednotlivých distribučních společností a v rámci ČR jsou uvedeny v tabulce č. 1 v členění na zákazníky s roční spotřebou do 630 MWh a zákazníky s roční spotřebou vyšší než 630 MWh. Hodnota za ČR není uvedena jako aritmetický průměr, ale jako vážený průměr jednotlivých distribučních společností podle množství distribuovaného plynu.

Tab.č.2: Procentní změna regulované části ceny pro rok 2016 (distribuce, přeprava, OTE) – porovnání oproti roku 2015
Tab.2: Procentní změna regulované části ceny pro rok 2016 (distribuce, přeprava, OTE) – porovnání oproti roku 2015
Obrázek č. 1	Vývoj průměrných regulovaných cen plynu (distribuce, přeprava, OTE) pro kategorii zákazníků domácnost a maloodběratel s ročním odběrem do 630 MWh podle jednotlivých distribučních společností a celkem za ČR
Obr 3: Vývoj průměrných regulovaných cen plynu (distribuce, přeprava, OTE) pro kategorii zákazníků domácnost a maloodběratel s ročním odběrem do 630 MWh podle jednotlivých distribučních společností a celkem za ČR (Zdroj:ERÚ)
Obr 4:	Podíly jednotlivých složek v celkové ceně dodávky plynu pro kategorii zákazníků domácnost a maloodběratel, bez daňových položek
Obr.4: Podíly jednotlivých složek v celkové ceně dodávky plynu pro kategorii zákazníků domácnost a maloodběratel, bez daňových položek (Zdroj:ERÚ)
 
 
Reklama