Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požární bezpečnost kabelů

Problematice požární bezpečnosti osob a majetku je v poslední době věnována zvýšená pozornost. V oblastech, které přímo souvisejí se zvýšením této bezpečnosti, vzniká a je trvale přijímána celá řada nových předpisů, norem a vyhlášek tempem, které nemělo ještě před několika lety obdoby.

Na předních místech je pak zmiňována požární bezpečnost, zajištění funkce v případě požáru a záchrana života a bezpečnost člověka. Oblast elektrických i optických kabelů do této skupiny nesporně svou podstatou patří. Proto jí budeme věnovat v následujícím příspěvku pozornost.

Stanovení pojmů
Pojmy bezhalogenní (dle ČSN EN 50267 a 50268), samozhášivý (dle ČSN EN 50265-2-1) a oheň retardující kabel (řada ČSN EN 50266) jsou všeobecně známé. Někdy však dochází k záměně pojmů kabel s izolační integritou (ohniodolné) (dle ČSN IEC 60331-21, -23, -25) a kabel s funkčností (testován současně s úložným systémem dle normy DIN 4102-12). Přesný přehled aktuálních norem platných pro jednotlivé typy a skupiny kabelů je možno najít na internetových stránkách např. www.jhm.cz.

Zákony a předpisy
Jedná se především o Stavební zákon č. 291 a jeho novelizaci ze dne 5. 10. 2001. V oblasti požární bezpečnosti ve vazbě na kabely a vodiče tento zákon předepisuje pro elektrické obvody následující pravidlo: "u obvodů, na které jsou kladeny zvýšené požadavky na funkčnost v případě požáru, musí být zajištěna nepřetržitá dodávka elektrické energie od hlavního rozváděče až po spotřebič po dobu určenou příslušnou normou nebo vyhláškou".

Jak sami vidíte, nikde se zde nehovoří o vlastnostech jednotlivých komponentů (kabely, vodiče, spojky.), ale o systému jako celku. Doba dodávky elektrické energie určená v minutách je pak dána požárními požadavky na jednotlivé požární zóny nebo sekce.

Požární bezpečnost staveb - nevýrobních objektů - řeší norma ČSN 73 0902 vydaná v prosinci 2000. Určuje pravidla (např. doby funkčnosti el. obvodu) pro požární sekce, zóny a ostatní požární nařízení v této oblasti. Vyhlášky jsou nejčastěji spojeny s lokálními rozhodnutími místních orgánů.

Znalost výše uvedených dokumentů je především pro projektanty, zabývající se vazbou na požární bezpečnost staveb, samozřejmá. Vidíme, že dřívější pravidla pro projektování "požárně bezpečných" obvodů se nemálo změnila. Odkazy na konkrétní kabely a kabelové příslušenství se vytrácí a nastupuje vlastnostní - popisová - kabelová interpretace, kterou tvoří sám projektant v duchu výše uvedených předpisů. Na elektrické obvody se dnes pohlíží jako na celek na rozdíl od dřívějšího pohledu na jednotlivé komponenty. Spolu s osobní zodpověd se dnes z projektanta ještě více než dřív stává klíčový článek v požární bezpečnosti staveb.

  Značení dle ČSN Značení dle EN
Kabely oheň retardující CHKE-R/A, B, C, D
CXKE-R/A, B, C, D
CHKH-R/A, B, C, D
HNXMH
NHM FE5
N2XH
(do 500 V)
(do 1 kV)
(1 kV)
Kabely oheň retardující stíněné CHFE-R/A, B, C, D
CXFE-R/A, B, C, D
CHFM-R/A, B, C, D
 
N2XCH
NHH FE5-CLE
 
 
(do 1 kv)*
(do 1 kV)**
Kabely ohniodolné CHKE-V
CXFE-V
CHKH-V
NHH FE180
NHXK FE180/E30
NHXK FE180/E90
(do 1 kV)
(do 1 kV)
(do 1 kV)
Kabely ohniodolné stíněné CHFE-V
CXFE-V
CHFH-V
NHH FE180-CLE
NHXCHFE180/E30
NHXCHFE180/E30
(do 1 kV)**
(do 1 kV)*
(do 1 kV)*
* s koncentrickým vodičem
** s ocelovým pancířem

Česko versus Evropa
Až do konce 90. let byly v ČR nasazovány požárně odolné kabely zpravidla tuzemských výrobců. Z této doby pak přežívá označení "eRkové" pro kabely oheň retardující a "Véčkové" pro kabely ohniodolné. Většímu použití zahraničních kabelů kupodivu nebránila legislativa. Zahraniční kabely procházejí stejným certifikačním procesem jako kabely tuzemské. Stejně tak nedůvěra v kvalitu nebo ve vlastnosti zahraničních kabelů nehrála v jejich rozšíření roli. Byla to především neznalost a nevědomost stran značení, norem a ekvivalentních porovnání. Velký kus osvětové práce zde odvedli zástupci zahraničních kabeloven, kteří jak pro odbornou veřejnost, tak koncové zákazníky připravili řadu školení a školicích prezentací. Jejich práce však zdaleka ještě není u konce. Sortiment zahraničních výrobců požárně bezpečnostních kabelů je podstatně širší, než výrobců tuzemských. A nabízené portfolio se stále rozšiřuje. Pro snadnou orientaci mezi "českým" značením a značením v EU uvádíme v tomto článku jednoduchou převodní tabulku (i když značení N2XH a N2XCH je vlastně již také dle ČSN).

Nová generace kabelů NHH
Rozvoj v oblasti nových hmot a v technologii jejich zpracování přinesl řadu novinek i do výroby kabelů. Zářným příkladem použití nejmodernějších technologií a hmot v kabelážním průmyslu je nová generace kabelů s označením NHH švýcarského výrobce STUDER AG. Při vývoji kabelů NHH byl kladen důraz na minimalizaci rozměrů a snížení hmotnosti jednotlivých kabelových částí. Optimalizací směsí použitých pro výrobu izolace žil i pro vlastní pláš# kabelu bylo dosaženo pozoruhodného snížení tlouš#ek těchto částí kabelu. To vše při dodržení náročných požadavků na elektrické i mechanické vlastnosti kabelů. Zlepšení tažnosti a pružnosti jednotlivých použitých materiálů umožnilo eliminovat výplňový obal a tím dále snížit hmotnost. Vznikl tak kabel, který svými elektrickými i mechanickými vlastnostmi plně vyhovuje všem požadavkům v těchto oblastech, ale jeho průřez a hmotnost je výrazně nižší. Porovnání jednotlivých hodnot průřezů pro kabely několika vybraných výrobců je provedeno v grafu. Na první pohled je patrné, že největší rozdíl je u kabelů nižších průřezů. S rostoucím příspěvkem průřezů vlastních měděných žil (který zatím pochopitelně zmenšit nedokážeme) na celkovém průřezu kabelu se poměrný rozdíl jednotlivých výrobců snižuje. (Data pro graf byla převzata z oficiálních katalogů jednotlivých výrobců.)

Průřezy [mm2] pro 5stupňové kabely

Je pochopitelné, že změna vlastního průřezu kabelu se adekvátně promítne i do další důležité vlastnosti - hmotnosti. Hmotnost požárně bezpečných kabelů nelze zdaleka opomíjet. Nezapomínejme, že se vstupem ČR do EU se připravují další změny v nárocích na tuto skupinu kabelů. Jedná se především o integrační proces mezi vlastním kabelem a jeho nosným kabelovým systémem. Spojení kabelu a kabelového systému do celku a následné požární testy řeší již německá norma DIN 4102-12. Postupné rozšiřování tohoto nebo podobného předpisu lze bezesporu očekávat i u nás (dle posledních informací je připravováno společností PAVUS). Se snižující se hmotností kabelů v takových systémech klesají i nároky na nosnost a prostorovou náročnost pro ukládané kabely. Je možno použít nosný systém s menšími žlaby, slabšími podpěrami ... To samozřejmě nejenom výrazně snižuje náklady na úložný systém, ale dále usnadňuje vlastní manipulaci jak s ním, tak s ukládanými kabely.

Certifikace
Certifikace požárně odolných kabelů je naprosto nezbytná a každý zákazník by ji měl striktně vyžadovat. V současnosti je proces certifikace poměrně komplikovaný v tom, že dochází k řadě změn ve značení norem a částečně i v jejich obsahu. Autorizovaná osoba pro certifikaci kabelů v ČR je Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ), který sdružuje veškeré informace o vystavených certifikátech pro jednotlivé výrobce. Na žádost je pak schopen jak zájemci potvrdit vlastní existenci certifikátu, tak případně ověřit jeho pravost. Naštěstí většina zákazníků v této oblasti již řádné certifikace od výrobců vyžaduje.

Závěr
Elektroinstalační společnost, která hodlá fungovat v budoucnu na našem trhu, se bez požárně bezpečnostních kabelů neobejde. Snad tento článek alespoň částečně přispěl k základní informaci o nich.

 
 
Reklama