Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Měření malých zdrojů znečišťování

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Od července 2001 platí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změněn některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), který se také obecně nebo přímo týká malých zdrojů znečišťování. Spalovací zdroje zařazují podle tepelného příkonu nebo výkonu do 4 kategorii (Podle § 5, článku 5,). Malé spalovací zdroje jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW.

Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování, jsou stanoveny § 12. K jejich povinnostem, kromě jiného patří podle odstavce (1): podle písmene b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné doklady, a podle písmene f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele a to nejméně za dva roky a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalující tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel oprávnění v oboru kominictví.

V odstavci (3) § 12 je uvedeno, že plnění povinností týkající se kontroly podle odstavce 1 písmeno f) je provozovatel povinen na požádání osob pověřených obcí prokázat záznamem oprávněné osoby ne starší než 2 roky.

Oprávněná osoba musí být autorizovaná. Souhrnné podmínky pro získání autorizace stanoví § 15. Osvědčení o autorizaci vydává Ministerstvo pro životní prostředí (dále MŽP), na základě úspěšného složení předepsaných zkoušek a na dobu 5 let. Autorizovaná osoba musí mít živnostenský list na vázanou živnost Kominictví - měření účinnosti spalovacího zdroje, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest.

V § 50 jsou uvedené povinnosti obcí. V odstavci (1), pod písmenem j) je uvedeno, že obec vede evidenci malých stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu.

K zákonu č. 86/2002 Sb., bylo vydáno nařízení vlády č. 352/2002 Sb., ze dne 3.července 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

V § 10 Zjišťování znečišťujících látek malých zdrojů je v úvodu uvedeno, že u malých zdrojů se provádí jednorázové měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest postupem podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení. V § 11 se dále uvádí, že malý zdroj je provozován účinností spalování paliv a s přípustnou koncentrací CO ve spalinách stanovenou v příloze 7.

V příloze 7 k nařízení vlády č. 325/2002 Sb., je v kapitole 1 uveden postup měření. Vlastní měření se provádí opakovaně, nejméně třikrát v intervalu nejméně 10 minut při jmenovitém výkonu kotle nebo zařízení, kdy zdroj je v ustáleném stavu. Při měření se zjišťuje:

a) účinnost zdroje, která se vypočte ze vztahu:

η = 100 - ζ

kde:

η je účinnost spalování
ζ je komínová ztráta
Při hodnocení účinnosti spalování se uvažuje pouze komínová ztráta. Další ztráty, jako jsou poměrná ztráta mechanickým a plynným nedopalem a poměrná ztráta sdílením tepla do okolí se neuvažuje.

b) koncentrace CO ve spalinách, která nesmí překročit hodnotu 1000 ppm při referenčním obsahu kyslíku (O2), který je pro plynná a kapalná paliva 3 % obsahu O2 a 6 % pro tuhá paliva.

V kapitole 2 jsou limity účinnosti spalování dané druhem paliva, jmenovitým výkonem spotřebiče a datem uvedení spotřebiče do provozu.

Pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva platí:

Výkon spotřebiče datum do 31.12.1989 do 31.12.1985 od 1.1.1990
11 až 25 kW min. účinnost 85 % 86 % 88 %
25 až 50 kW 86 % 87 % 89 %
větší než 50 kW 87 % 88 % 90 %

Pro spotřebiče spalující tuhá paliva platí tyto limity:

Výkon spotřebiče datum do 31.12.1989 do 31.12.1985 od 1.1.1990
15 až 20 kW min. účinnost 68 % 69 % 70 %
20 až 50 kW 70 % 71 % 72 %
větší než 50 kW 72 % 73 % 74 %


V kapitole 3 je uveden rozsah kontroly spalinových cest

Kontrolou spalinových cest prováděnou samostatně nebo při jednorázovém měření účinnosti spalování malých zdrojů znečišťování ovzduší se rozumí ověřování, zda:

  • je zajištěn dostatečný a bezpečný odvod a rozptyl spalin ze spotřebiče do volného ovzduší,
  • je ve spalinové cestě dostatečný počet vhodných kontrolních, čistících a měřících otvorů,
  • nejsou ohroženy životy a zdraví obyvatel objektu možným únikem spalin netěsnostmi kouřovodů a komínů,
  • je zajištěn bezpečný průchod pro vymetací a čistící nástroje v celé účinné a neúčinné výšce průduchu komína,
  • je zajištěn přístup k místům kontroly a čištění komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a větracích průduchů umožňující, aby při jejich kontrole a čištění byly dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kontrola spalinových cest se provádí podle schválených technologických postupů. Tyto postupy jsou stanoveny pro jednotlivé typy spalinových cest v závislosti na druhu připojeného spotřebiče spalovacího zdroje a použitého paliva. Na základě výsledků kontroly je posouzeno, zda aktuální stav spalinových cest odpovídá požadavkům stavebního zákona a příslušným technickým normám; případně je stanoven postup k odstranění zjištěných nedostatků. Kontrolou spalinové cesty se zjišťuje shoda s platnými právními předpisy a technickými předpisy (ČSN EN 1443, ČSN 73 4201).

K zákonu 86/2002 Sb., byla vydána ještě vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavost kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

V § 6, odstavec 2 je uvedeno, že seznam držitelů platného osvědčení podle § 15 zákona se zpřístupňuje ve Věstníku MŽP. V § 7, v odstavci 6 se uvádí, že vybudování místa odběru vzorku nebo měření emisí (měřící místo) a jeho udržování v provozuschopném stavu zajišťuje provozovatel v souladu s technickými normami a zabezpečí je z hlediska bezpečnosti podle zvláštního předpisu.

V § 18 v odstavci 1 se mimo jiné uvádí, že o provedeném měření účinnosti spalovacího procesu u malých spalovacích zdrojů a kontrole spalinových cest podle zvláštního předpisu zpracovává autorizovaná osoba protokol. Protokol vystavuje osoba s autorizací podle § 15. Jeho vyhotovení předává provozovateli, orgánu obce a pověřené právnické osobě (pověřená právnická osoba je SKČR). Protokol obsahuje vyhodnocení výsledků měření včetně zprávy o kontrole spalinové cesty.


NABÍDKA NA PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ

Rozhodnutím MŽP č. 3318/740/02 ze dne 6.11.2002 jsem obdržel osvědčení o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest podle § 9 ods. 5 zákona o ochraně ovzduší s účinností do 31.12.2005.

Obecná kalkulace ceny za měření jednoho kotle vychází z podílů nákladů na pořízení analyzátoru spalin, tiskárny, nezbytných doplňků a softwarového vybavení a z provozních nákladů jako výměna opotřebených elektrochemických článků, baterii, filtrů, záslepek, nákladů na povinnou kalibraci přístrojů a další.

Cena za měření kotle (3 x v intervalu 10 min.), včetně kontroly spalinové cesty a vystavení protokolu s výsledky měření a protokolu o kontrole spalinové cesty byla obecně vykalkulovaná částkou cca 950,- Kč, jako cena mezní.

Při měření většího počtu kotlů na jednom místě, nebo měření spalin v rámci prováděných periodických kontrol, popřípadě po jiné dohodě se pochopitelně cena sníží.

Kontakt:
Ing. František Jiřík - KOMÍNSERVIS

Informace o firmě v TZB-adresáři
Vyžádat další informace nebo podklady

 
 
Reklama