Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Aktuální výběr novinek ze Sbírky zákonů za měsíc duben

Zákon o vodovodech a kanalizacích - hygienické požadavky na provozy - rychle rostoucí dřeviny - Natura 2000 - tvorba norem - autorizovaní inženýři - regenerace panelových domů - novinky ve Sbírce zákonů za duben jsou opět důležité a závazné!!!

Ve Sbírce zákonů za měsíc duben pokračují kromě novinek v zákoně o vodovodech a kanalizacích březnové úpravy hygienických požadavků (tentokrát na stravovací služby, zotavovací akce pro děti a na výrobny potravin), najdeme zde také NV týkající se rychle rostoucích dřevin pro energetické účely.

Tentokrát jsem do přehledu uvedla i předpisy, které se sice nevztahují přímo k TZB, ale jsou v přímé návaznosti na problematiku projektování - novelu zákona o povolání autorizovaných inženýrů, NV vztahující se k tvorbě norem a novelu stavebního zákona. Zajímavá je i legislativa pro poskytování financí na opravy panelových domů.

Pravidla zveřejněná ve Sbírce zákonů jsou závazná, proto pro všechny důležitá.

Částka 45, rozeslaná dne 1. dubna 2004
137 Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Účinnost od 1.4.2004, ruší 107/2001 Sb. a navazuje na 258/2000 Sb. Komentář byl již zveřejněn na TZB-info
Částka 48, rozeslaná dne 5. dubna 2004
146 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
Účinnost od 5.4.2004, mění 428/2001 Sb. a navazuje na 274/2001 Sb.
Komentář bude zveřejněn na TZB-info 3.5.2004
Částka 50, rozeslaná dne 7. dubna 2004
148 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Účinnost od 7.4.2004, mění 106/2001 Sb. a navazuje na 258/2000 Sb.
Komentář bude zveřejněn na TZB-info 4.5.2004
Částka 51, rozeslaná dne 7. dubna 2004
150 Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn.
Účinnost od 1.1.2004.
Částka 52, rozeslaná dne 7. dubna 2004
152 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.
Účinnost od 1.5.2004, mění 299/2001 Sb. a navazuje na 211/2000 Sb.
Částka 60, rozeslaná dne 21. dubna 2004
178 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.
Účinnost od 1.5.2004 (vstup ČR do EU), mění 339/2002 Sb. a navazuje na 22/1997 Sb.
Částka 68, rozeslaná dne 26. dubna 2004
203 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.
Účinnost od 26.4.2004, mění 505/2000 Sb. a navazuje na 252/1997 Sb.
Částka 71, rozeslaná dne 28. dubna 2004
210 Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu.
Účinnost od 1.5.2004 (vstup ČR do EU), ruší 451/2002 Sb. a navazuje na 110/1997 Sb.
Komentář bude zveřejněn na TZB-info 6.5.2004
Částka 72, rozeslaná dne 28. dubna 2004
218 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost od 28.4.2004, mění 114/1992 Sb., 50/1976 Sb. a 219/2000 Sb.
Částka 79, rozeslaná dne 30. dubna 2004
239 Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby
Účinnost od 1.5.2004, navazuje na 40/2004 Sb.
Částka 82, rozeslaná dne 30. dubna 2004
252 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Účinnost od 1.5.2004, ruší 376/2000 Sb. a navazuje na 258/2000 Sb.
Komentář bude uveřejněn na TZB-info 5.5.2004.
Částka 88, rozeslaná dne 30. dubna 2004
275 Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
Účinnost od 1.5.2004, ruší 292/1997 Sb., 241/1998 Sb., 465/2000 Sb., navazuje na 110/1997 Sb.
 
 
Reklama