Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Teplou vodu, dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Teplá voda musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny touto vyhláškou.

Vyhláška je vydána na základě zákona č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů), je platná od 1.5.2004 a jejím vydáním se ruší vyhláška č. 376/2000 Sb.

Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody2) včetně pitné vody balené3) a teplé vody dodávané potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen "teplá voda"), jakož i vody teplé vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Vyhláška dále stanoví rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody.

Pro ZTI je důležitá jednoznačná definice pojmu "TEPLÁ VODA", která je dodávána potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem. Dříve užívaný pojem teplá užitková voda je v dikci tohoto nového předpisu zveřejněného ve Sbírce předpisů (tj. závazného) neznámý. Stejně tak je uvedeno i v zákoně 258/2000 Sb. v platném znění.

Vyhláška se vztahuje rovněž na výdejní automaty - uměle instalované nádrže pitné vody, které nejsou přímo napojeny na vodovod, ale voda se do nich dováží nebo přivádí z vhodného zdroje vody, přičemž odběr pitné vody se děje automatickým nebo ručním dávkováním; za výdejní automat pitné vody se nepovažuje nápojový výdejní automat a výdejní automat balené vody, obvykle označovaný jako "watercooler".

VYBRANÁ DŮLEŽITÁ USTANOVENÍ:

Ukazatele jakosti:
Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví.

  • Ukazatele a limity pro pitnou vodu - viz příloha č. 1 vyhlášky (Radiologické ukazatele pitné vody a jejich limity stanoví zvláštní právní předpis)
  • Ukazatele a limity pro teplou vodu podle § 3 zákona*) - viz příloha 2
  • Ukazatele a limity pro teplou vodu podle § 41 a) zákona**) - viz příloha 3

*)§ 3 zákona 258/2000 Sb. v platném znění:
Teplou vodu, dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce vyrobit jen z vody pitné. Tato teplá voda musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem. V ostatních případech musí výrobce teplé vody dodávané jako součást své podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby zajistit, aby teplá voda splňovala požadavky podle § 6 odst. 3 písm. a) stanovené pro jakost bazénové vody umělých koupališť; takovou vodu musí výrobce na všech odběrových místech označit jako nepitnou.

**)§ 41 a zákona 258/2000 Sb. v platném znění:
Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé používány biologické činitele skupin 2 až 4, upravené zvláštním právním předpisem, a změny ve výkonu takové práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis.

Kontrola pitné vody:
Minimální roční četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody pro provádění kontroly, zda voda má jakost pitné vody, stanoví příloha č. 4. Je-li pitná voda dodávána jen po část roku (sezónně), četnost rozborů se úměrně krátí, je však stanoveno minimum.
Dále se provádí odběry a rozbory vzorků:
a) z nové části vodovodu4), která má být uvedena do provozu,
b) v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin,
c) před zahájením sezónního využívání části vodovodu nebo individuálního zdroje pitné vody,
d) po opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu.
Vzorky musí být reprezantativní pro jakost vody během celého roku a celou vodovodní síť. (min. 50% míst odběru se musí měnit).

Za přerušení zásobování vodou se považuje odstávka vodovodu nebo jeho části spojená s vypuštěním vody z potrubí.

Místa splnění požadavků jakosti vody:

  • Pitná voda - uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu
  • Pitná voda ze studní (nádrží, cisteren) - v místě jejího výtoku ze studny, nádrže nebo cisterny
  • Balená pitná voda - v místě stáčení + po dobu minimální trvanlivosti do otevření originálního obalu s výjimkou ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C.
  • Pitná voda v potravinářském zařízení - na místě jejího použití
  • Teplá voda - na všech místech uvnitř stavby nebo na pozemku, kde teplá voda vytéká z kohoutku nebo ze sprchy

Pozn:
Vyhláška přesně stanoví náležitosti žádosti o využití vody pro veřejnou spotřebu, která nesplňuje požadavky na pitnou vodu, náležitosti návrhu na úpravu ukazatelů i oznámení o výskytu dalších látek. Náležitosti těchto dokumentů budou zveřejněny na TZB-info v připravované oblasti Vzory dokumentů.

Odkazy:
1) Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
2) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
3) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 241/1998 Sb. a vyhlášky č. 465/2000 Sb.
4) § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

 
 
Reklama