Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy

účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

txt

Zákon č. 133/1985 Sb.

o požární ochraně
se změnami:425/1990 Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 350/2012 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 Sb., 320/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674
schváleno:17.12.1985
účinnost od:01.07.1986
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 34/2016 Sb.

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
uveřejněno v: č. 13/2016 Sbírky zákonů na straně 378
schváleno:22.01.2016
účinnost od:29.01.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (647 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 91/2010 Sb.

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
se změnami:zrušeno 320/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 34/2010 Sbírky zákonů na straně 1106
schváleno:01.03.2010
účinnost od:01.01.2011
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF ke stažení (499 kB)]
txt

Vyhláška č. 23/2008 Sb.

o technických podmínkách požární ochrany staveb
se změnami:268/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 10/2008 Sbírky zákonů na straně 478
schváleno:29.01.2008
účinnost od:01.07.2008
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 246/2001 Sb.

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
se změnami:221/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 95/2001 Sbírky zákonů na straně 5446
schváleno:29.06.2001
účinnost od:23.07.2001
[Textová verze] [PDF ke stažení (303 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 202/1999 Sb.

kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
uveřejněno v: č. 69/1999 Sbírky zákonů na straně 3563
schváleno:31.08.1999
účinnost od:01.01.2000
[Textová verze] [PDF ke stažení (60 kB)]
txt

Vyhláška č. 21/1996 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
se změnami:zrušena předpisem: 246/2001 Sb.
uveřejněno v: č. 7/1996 Sbírky zákonů na straně 0330
schváleno:11.01.1996
účinnost od:06.02.1996
zrušeno:23.07.2001
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 111/1981 Sb.

o čištění komínů
uveřejněno v: č. 32/1981 Sbírky zákonů na straně 0659
schváleno:24.10.1981
účinnost od:01.01.1982
zrušeno:01.01.2011
[Textová verze] [PDF ke stažení (183 kB)]


TZB-info připravuje 2. ročník konference Požární bezpečnost staveb 2017

18.1.2017 | redakce
Vyvrcholením letošního stavebního roku bude jako obvykle mezinárodní veletrh FOR ARCH a TZB-info bude opět odborným garantem doprovodného programu. Ve čtvrtek dne 21. září 2017 se uskuteční druhý ročník konference „Požární bezpečnost staveb“ a v pátek dne 22. 9. konference s týmem ESTAV.cz „Jak bezpečněji bydlet“.

Revize komínů, nebo jen kontrola?

2.10.2016 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Kdy je povinná revize komínu a kdy stačí kontrola? Čištění a kontroly spalinových cest jsou pravidelně se opakující činnosti a jejich provedení je nařízeno v konkrétních lhůtách.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 20.10.2016 15:37

Konference TZB-info: Požární bezpečnost staveb

29.6.2016 | redakce
Portál TZB-info srdečně zve odborníky na konferenci, kde se potká požárně bezpečnostní řešení stavby s prvky aktivní ochrany a požadavky na facility management. Konference se koná v rámci doprovodného programu veletrhu For Arch 21. září 2016 v Praze v Letňanech. Přihlaste se ještě dnes

Stav požární ochrany kulturního dědictví

1.2.2016 | Ing. Rudolf Kaiser, Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (MV-GŘ HZS ČR)
Příspěvek popisuje současný stav zajištění požární ochrany kulturních památek. V příspěvku jsou uvedeny poznatky o nedostatcích, které se nejčastěji v památkových objektech vyskytují. Doplněny jsou návrhy opatření pro zvýšení úrovně požární ochrany kulturních památek.

Požární bezpečnost staveb v odborné diskusi

5.9.2015 | Vlastimil Růžička, redakce
Hlavním tématem sedmého ročníku mezinárodní mezinárodní odborné konference pořádané Profesní komorou požární ochrany (PKPO) byla aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb, od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb. Akce se konala pod záštitotu ministryně pro místní rozvoj a ČKAIT.

Umístění stavby, aneb povinnosti stavebníka v souvislosti se stavebním záměrem

10.8.2015 | Ivana Nohová, 2. viceprezidentka PKPO
Snahou většiny stavebníků je získat co nejlevnější projektovou dokumentaci a razítko stavebního úřadu, umožňující zahájení stavby. Málo pozornosti se věnuje jejímu správnému umístění. Zvyklostí je posadit stavbu co nejblíže k plotu se sousedem, aby zůstal větší prostor pro zahradu.

Výkon dozoru nad trhem v oblasti stavebních výrobků

31.7.2015 | Ing. Monika Košlerová, Ústřední inspektorát České obchodní inspekce (ČOI)
Česká obchodní inspekce obdržela podnět od Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, aby prověřila, zda se na trh a dále do staveb nedostávají dveře s deklarovanou požární odolností, které by tuto deklaraci nesplňovaly.

Požáry fotovoltaiky a riziko úrazu elektrickým proudem

4.8.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Hasiči mají již druhým rokem k dispozici předpisy pro hašení fotovoltaiky. Přesto se stále objevují fámy, že budovy s fotovoltaickými panely nehasí, protože jsou pro ně údajně obzvlášť nebezpečné z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem.
zemní plyn

Výsledky debaty u „kulatého stolu“ v redakci TZB-info

15.12.2013 | Ing. Milan Bechyně, redakce
Problematika provozu plynových spotřebičů s odtahem spalin do komína a přívodem vzduchu z místa jejich umístění, (odborně spotřebičů typu B), se stala v posledních několika letech velmi diskutovaným tématem. Důvodem je vysoký počet smrtelných otrav spalinami při provozu těchto spotřebičů. Organizace debaty je příspěvkem redakce k řešení problematiky.
Střídač pro fotovoltaickou elektrárnu. Jakou technologii zvolíte?

Střídač pro fotovoltaickou elektrárnu. Jakou technologii zvolíte?

11.2.2013 | Ing. Petr Klimek, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Vedle fotovoltaických panelů, o nichž bylo již napsáno dost, jsou druhou hlavní součástí fotovoltaických elektráren střídače, jejichž stručnému přehledu jsou věnovány následující odstavce.

Odolnost stavebních konstrukcí obytných budov proti výbuchu

31.12.2012 | doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Při posuzování požární bezpečnosti staveb je třeba se zaměřit nejen na požáry, ale také na výbuchy. Účinky výbuchu patří do kategorie mimořádného zatížení stavebních konstrukcí. V průběhu užívání stavby nebo při její výstavbě se mohou vyskytovat jen ve výjimečném případě. ČSN EN 1991‑1‑7 (73 0035) požaduje takové zatížení uvažovat a tedy řešit stavební konstrukce tak, aby tomuto havarijnímu zatížení odolávaly.

Protipožární automatické tlakové stanice dle EN 12845

31.10.2012 | IVAR CS spol. s r.o.
Norma EN 12845 stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro návrh, montáž a údržbu stabilních sprinklerových zařízení v budovách.

Videodetekce požáru

29.10.2012 | Ing. Slavomír Entler
Videodetekce požáru patří mezi nejmodernější mechanismy detekce jevů a procesů doprovázejících požár. Její hlavní výhodou je schopnost rychlé detekce kouře nezávisle na dopravení kouře k čidlu. Videodetekce požáru může současným sledováním různých parametrů ve velkém prostoru dosahovat vyšší citlivosti detekce než jiná čidla EPS.

Stanovení nosné a dělicí funkce lehkých skeletů dřevostaveb za požáru

24.9.2012 | doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Magdaléna Dufková, Stavební fakulta, ČVUT v Praze
Chování dřeva za požáru je velmi dobře předvídatelný jev. Pomocí zjednodušených výpočetním metod lze stanovit nosnou a dělicí funkci konstrukcí. U tyčových nosných prvků se jedná o parametr R (únosnost a stabilita), u plošných – svislých nebo vodorovných konstrukcí jde o mezní kritéria R, E, I (nosnost, celistvost, izolace). V mnoha případech je velmi obtížné a dle Eurokódu 5 (1–2) téměř nemožné stanovit čas počátku zuhelnatění dřevěného prvku pod protipožární ochranou a čas porušení protipožární ochrany.

Dřevostavby v současné nízkoenergetické výstavbě z hlediska protipožární bezpečnosti

3.9.2012 | prof. Ing. Anton Osvald, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho Inžinierstva, prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta
Novodobé konstrukční systémy pro nízkoenergetickou výstavbu, v pasivním a nulovém standardu nebo energeticky autonomní budovy, jakož i zvýšená popularita konstrukcí z masivního dřeva znamenají zásahy do samotné konstrukce, její statiky, stavební fyziky, ale i protipožárních vlastností. Některé prototypové konstrukční řešení nejsou ověřená, ať už zkouškám, hodnověrnou výpočetní analýzou nebo ověřením při dlouhodobém užívání stavby.

Požární odolnost obvodových stěn pro pasivní domy s využitím slaměných balíků jako tepelné izolace

27.8.2012 | Ing. Jan Růžička, Ph.D., ČVUT Praha, fakulta stavební
V rámci Projektu 1221420507: „Vybrané vlastnosti přírodních a dalších stavebních materiálů, stavebních prvků a budov“ programu Efekt MPO ČR byly provedeny zkoušky požární odolnosti obvodových plášťů pro nízkoenergetické a pasivní domy na bázi přírodních a recyklovaných materiálů. Ukazuje se, že sláma vyhovuje nejen tepelnětechnickým ale při správné aplikaci i požárním požadavkům na obvodové pláště.

Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska požární bezpečnosti výtahů (3. díl)

20.8.2012 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. Ve třetím díle se budeme věnovat Normativním požadavkům a normovým technickým podmínkám požární ochrany staveb.

Aktuální právní předpisy a technické normy z hlediska požární bezpečnosti výtahů (2. díl)

13.8.2012 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V druhém díle se budeme věnovat Vybavení staveb výtahy, obecným a zvláštním požadavkům.

Aktuální právní předpisy a technické normy v projektech z hlediska požární bezpečnosti výtahů (1. díl)

6.8.2012 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V prvním díle se budeme věnovat terminologii a technickým požadavkům.

Hodnoty požární odolnosti konstrukcí bez uvažování namáhání

30.7.2012 | Ing. Roman Zoufal, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., prof. Ing. František Wald, CSc., Stavební fakulta, ČVUT v Praze
Při řešení požární bezpečnosti staveb je třeba znát hodnoty požární odolnosti stavebních výrobků a konstrukcí a navrhovat konstrukce, které požadované hodnoty požární odolnosti splní. Při realizaci staveb lze rozlišit dvě kategorie prvků: stavební výrobky a stavební konstrukce.

další články

Projekty 2017

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czBrno vybuduje dva domovy pro seniory s pečovatelskou službou s 90 bytyJak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovyPojištění zahradního domkuM2C získal licenci a certifikaci na letecké činnosti bezpilotních dronů