Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavosti z doprovodného programu druhého dne veletrhu FOR ARCH 2012

Včera pokračoval veletrh FOR ARCH 2012, jeho souběžné veletrhy a doprovodný program druhým dnem. Naše redakce Vám přináší nejzajímavější postřehy z dosavadních seminářů a konferencí, které se v těchto dnech konají na letňanském výstavišti. Představen byl nový Kalkulátor cen energií na TZB-info.

Nezávislý Kalkulátor cen energií TZB-info

Další částí úterního doprovodného programu veletrhu FOR ARCH byla prezentace nového Kalkulátoru cen energií. Kalkulátor porovnává ceny elektřiny a zemního plynu od různých dodavatelů na českém trhu. Na rozdíl od řady podobných porovnávačů cen není vývoj ani provoz kalkulátoru financován a ovlivňován žádným prodejcem energie. Jeho hlavní předností je nezávislost.

Kalkulátor cen energií TZB-info je zcela novou výpočetní pomůckou portálu TZB-info. Již od včerejška si můžete na internetové adrese kalkulator.tzb-info.cz porovnat, jak výhodně nakupujete elektřinu a zemní plyn od svého dodavatele. Po zvolení kraje a okresu místa spotřeby a zadání vaší spotřeby vám kalkulátor nabídne aktuální ceny od řady dodavatelů působících na trhu. V přehledné tabulce jsou okamžitě vidět roční náklady na elektřinu a plyn pro zadané spotřeby.


Fotovoltaika pro budovy
Seminář České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO)

Seminář zahájila Zuzana Musilová, která posluchače seznámila s trendy využívání fotovoltaiky v České republice i v zahraničí. Přebytek výrobních kapacit a dumpingové ceny čínských výrobců vedly ke krachu řady firem v Evropě a USA (viz článek na TZB-info). Přestože panely čínských výrobců tvořily podstatnou část trhu v roce 2011, dominance evropských výrobců v oborech střídačů a kabeláže a skutečnost, že montáž provádějí výhradně evropské firmy, znamená, že podíl komponent z Evropy je stále přes 50 % na celosvětovém trhu.

V ČR se na jednu stranu chystá zastavení podpory fotovoltaiky od roku 2014, přičemž již v současnosti jsou problémy s připojováním z důvodu naplnění bilančních limitů jednotlivých distributorů, navíc E.ON paušálně odmítá připojovat. Na druhou stranu malé fotovoltaické elektrárny jsou veřejností vnímány pozitivně (viz průzkum trhu), nová legislativa EU dává velký prostor pro fotovoltaiku na budovách a cena elektřiny z fotovoltaiky již začíná konkurovat ceně elektřiny pro domácnosti.

Luděk Šikola z advokátní kanceláře Šikola a partneři seznámil posluchače s nejnovějším vývojem legislativy a se změnami v podpoře výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, které vstoupí v platnost od 1. 1. 2013. Nejvýznamnější je vrácení podpory pro ostrovní systémy a snížení výkupní ceny u nových instalací na nejvýše 4,50 Kč/kWh, tj. pod úroveň ceny elektřiny pro domácnosti v sazbě D02d (viz ceny energií). Do poloviny příštího roku musí provozovatelé FVE uzavřít smlouvu s recyklační společností na likvidaci fotovoltaických panelů a do 1. 1. 2019 zaplatit za jejich likvidaci (podrobněji v článku na TZB-info).

Aleš Hradecký navázal informacemi o možnostech připojování v různých regionech ČR. E.ON nepřipojuje, PRE naopak připojuje, ale počet žádostí je tak vysoký, že žádost nemusí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 dní. Možnosti připojení v rámci sítě ČEZ se v čase mění, na většině území se však připojuje.

Semináře se zúčastnilo cca 60 osob, ponejvíce potenciálních investorů, které zajímalo zejména, zda se mohou spolehnout, že FVE bude po realizaci připojena, případně za jakých podmínek. Nejvíce se obávali složité administrativy.

Využití solárního tepla pro bydlení

Seminář České společnosti pro solární energii (ČSSE) a časopisu Alternativní energie. Podobně jako v případě fotovoltaiky byla úvodní přednáška Davida Borovského věnována základním informacím o možnostech využívání slunečního záření k výrobě tepla. Podíl tepla ze solárních systémů na celkovém teple z OZE je 3 %, na celkové energii z OZE však jen 0,7 %. Předpoklady Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje (NREAP – na TZB-info zde) zaostávají za potenciálem podle Pačesovy komise (na TZB-info zde), přesto se do roku 2020 předpokládá trojnásobný nárůst na 924 TJ ročně. Podle §25 odst. 2 bude investiční podpora tepla z OZE povinně zařazována při vyhlašování dotačních programů. K tématu je na TZB-info rubrika Solární kolektory.

Jiří Kalina z firmy Regulus přednesl základní informace o možnostech využití slunečního záření pro ohřev teplé vody případně i přitápění, nebo naopak jen předehřev teplé vody, a to jak v rodinných a bytových domech, tak například v hotelech nebo plaveckých areálech. Většina informací z této přednášky je rovněž dostupných na TZB-info v rubrice Solární kolektory.

Jiří Hrádek z firmy JH Solar seznámil posluchače s postupem realizace solární soustavy od A do Z, tj. od prvotního záměru, přes realizaci až po provozní údržbu. Kromě vstupních předpokladů návrhu se zaměřil se například na náležitosti, které by měly obsahovat smlouva o dílo a předávací protokol jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu realizační firmy. Z praktických informací lze jmenovat například doporučení používat zásadně kovové rozvody (měď nebo nerez), protože největší podíl závad je právě na potrubních rozvodech. Regulace by měla být co nejjednodušší a zákazník by do ní raději neměl zasahovat. Kolektory je vhodnější pokládat do roviny střechy i v případě, že orientace a sklon nejsou optimální; obvykle je levnější, estetičtější a bezpečnější přidat jeden kolektor než konstrukce pro optimální sklon.

Ekologické vytápění domácností
Seminář pořádaný Klastrem Česká peleta

Seminář zahájila přednáška Vladimíra Stupavského, předsedy Klastru, který porovnával český a rakouský trh, který je z hlediska rozlohy území a počtu obyvatel srovnatelný. Zcela rozdílný je však přístup k využívání obnovitelných zdrojů. Zatímco v Rakousku je v provozu asi 90 tisíc kotlů na pelety, v České republice je to pouze 12 tisíc kotlů. V Rakousku se ročně vyrobí asi 1 milion tun dřevních pelet ročně, zatímco v ČR pouze kolem 150 tisíc tun, z čehož se však pouze 50 tisíc tun spotřebuje v České republice. Problém však není v nedostatku vstupní suroviny, které je k dispozici asi 500 tisíc tun ročně, ale v malém počtu peletových kotlů.

V závěru přednášky se Vladimír Stupavský věnoval dotacím na využívání biomasy v rámci programu Zelená úsporám. Podle jeho názoru ze současného stavu návrhu zákona vyplývá, že dotace pro domácnosti v pokračování programu Zelená úsporám nejspíše nebudou.

Podle novely zákona o ochraně ovzduší čeká zhruba půl milionu domácností během několika let povinnost vyměnit zastaralý kotel na tuhá paliva za moderní variantu. Údaj o počtu obyvatel vyplývá z posledního sčítání lidu. Po roce 2022 bude možno používat pouze kotle emisní třídy 3 a vyšší. Ze zařízení v současnosti dostupných na trhu se jedná o kondenzační kotle na plyn, vysokoúčinné elektrokotle, zplynovací kotle na dřevo, automatické kotle na pelety a tepelná čerpadla.

Následovaly prezentace firem, které jsou členy Klastru. Tradiční český výrobce kotlů na biomasu Verner zastupovaný Tomášem Šimkem prezentoval novinky svého sortimentu. Marek Řebíček z CDP vysvětloval, jak má vypadat moderní a komfortní dodávka pelet, a popsal situaci v dřevařském průmyslu a výrobě pelet. Ctirad Bryol z firmy Ponast z Valašského Meziříčí – jediné české firmy, která se specializuje na automatické kotle na pelety – představil nový kotel, který měl na ForThermu svou světovou premiéru. Firma Schiedel prezentovala speciální stavebnicový komín pro kotle na biomasu. Seminář uzavírala přednáška Alice Kotlánové z certifikační a inspekční agentury TÜV Nord, která seznámila posluchače s novými normami pro tuhá biopaliva platnými pro celou Evropskou unii.

Expozice Klastru Česká peleta

V expozici Klastru Česká peleta vystavují společně firmy, které jsou členy Klastru. Mezi vystavenými exponáty zaujme zejména zmenšený model kompletního řešení vytápění peletovým kotlem včetně zásobníku jak ve variantě s dopravou cisternou, tak ve variantě dopravy v pytlích. Vystaven je rovněž peletový kotel s integrovaným akumulačním zásobníkem teplé vody rakouského výrobce. Nejnovější model kotle firmy Ponast snese srovnání s rakouskou konkurencí jak po technické, tak po estetické stránce.

Doprovodný program Centrum pasivního domu


Středeční menu Centra pasivního domu

Druhý den doprovodného programu pod taktovkou Centra pasivního domu měl podtitul Dobrá praxe. Program byl zahájem dokumentem rakouské ORF s českým zněním Bydlení budoucnosti, pojednávajícím o výstavbě pasivních budov v Rakousku. Byly ukázány rozličné druhy budov (horské chaty, rodinné domy, kancelářské komplexy, školy, školky) z různých stavebních materiálů (dřevo, hlína, beton, zdivo) a hlavně skutečnost, že stavění v pasivním standardu není žádný problém.

Následně se slova ujal Ing. Jiří Beranovský, Ph.D. MBA, který ve své první přednášce referoval o rekonstrukcích českého panelového dědictví bytových domů do pasivního standardu. Podotkl, že nynější opravy jsou nejen nedostatečné, se slepým přihlížením pouze k pořizovacím nákladům bez výhledu do budoucna, ale také z důvodů absence větracích systémů pro obyvatele zdraví škodlivé. Špatná rekonstrukce je promarněnou šancí, která může zapříčinit neprodejnost bytů v budoucnu. Promyšlenou rekonstrukcí byť se zvýšenými náklady se „panelák“ může směle vyšvihnout do řad nadstandardních developerských projektů.


Problematika pasivních domů lidí zajímá

Druhou přednáškou připravenou panem Karlem Srdečným, přednesenou opět Jiřím Beranovským, bylo přiblížení ekonomiky pasivního domu v cenách roku 2012 se snahou odpovědět na otázku, zda se pasivní dům vyplatí. Názor na tuto otázku si každý posluchač mohl udělat sám, po představení porovnávání cen na technologie, energie a účinností jednotlivých opatření. Podrobnější informace o celé problematice lze nalézt na stránkách Centra pasivního domu či sdružení EkoWatt.

Během dne bylo také možno prohlížet mobilní pasivní domek, na kterém členové Centra pasivního domu demonstrují veškeré technologie, především seznamují veřejnost s větracím systémem s rekuperací.

Inteligentní digitální domácnost

Na problematiku systémové integrace v moderní domácnosti byla zaměřena konference pořádaná nakladatelstvím Sdělovací technika. Úvodní slovo, ve kterém početnému publiku popsal princip tzv. chytrých domů, přednesl šéfredaktor a vydavatel pořádajícího nakladatelství, RNDr. Petr Beneš. Následovaly příspěvky zaměřené na popis, funkce a přínosy instalací v oblastech spotřební elektroniky, komunikační techniky, zabezpečení objektů, regulace vytápění, větrání a klimatizace, nebo audiovizuální techniky a multimédií. Všechny tyto aplikace, funkce a koncová zařízení se sdružují pod pojem digitální domácnost. Výsledkem je zvýšený komfort, zábava, úspory energií a možnost dálkové správy a ovládání. Náklady na tato řešení jsou sice oproti klasickým instalacím vyšší, ale dle zástupce společnosti Activehouse, Ing. Milana Hoška, je návratnost vícenákladů cca 10 let.

Z pohledu ochrany objektů před tepelnými zisky ze slunečního záření byla přínosnou přednáška o novém výrobku na poli stínicí techniky. Interiérové žaluzie s ovládáním od firmy LG systém jsou díky fotovoltaickému elektropohonu energeticky zcela nezávislé. Absence silového připojení navíc zjednodušuje instalaci žaluzií, které se ovládají prostřednictvím bezdrátového rádiového spojení nebo pomocí aplikace nahrané v mobilním telefonu. Na závěr konference proběhla prezentace smart TV společnosti LG Electronics, přinášející nové možnosti do oblasti domácí zábavy.

 
 
Reklama