Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zajímavosti z prvního dne veletrhu For Arch 2011

Včera byl zahájen veletrh For Arch 2011. Hned první den veletrhu přinesl v rámci doprovodného programu několik zajímavých seminářů. S redakcí jsme nevštívili semináře o tepelných čerpadlech, obnovitelných zdrojích energie, nekonvenčních zdrojích elektrické energie a seminář Programy podpory bydlení pro obce.

Seminář Tepelné čerpadlo – energetický zdroj pro další desetiletí

Zájemcům o tepelná čerpadla byl věnován odborný seminář s názvem „Tepelné čerpadlo – energetický zdroj pro další desetiletí“ pořádaný v rámci doprovodného programu veletrhů For Arch a For Therm 2011 pod záštitou AVTČ.

Přednáška o nové tepelnětechnické normě ČSN 73 0540-2 již dnes na semináři TZB-info

V úvodu přednáškového bloku vystoupil předseda AVTČ Ing. Josef Slováček, který ve stručnosti představil historii asociace, její činnost a přínosy zejména při zavádění speciálních tarifů cen elektrické energie. Za cíle AVTČ do budoucna označil boj za snížení cen elektřiny prostřednictvím zrušení cenové složky příspěvku na OZE, školení všech činností od projektantů, přes montážní firmy až po provozní servis zařízení, a konečně prosazování systému kvality cestou tzv. labelingu, který odliší kvalitní výrobky od těch horších nebo vyloženě špatných. Ve druhé polovině svého příspěvku popsal Ing. Slováček vývoj v oblasti tepelných čerpadel, který směřuje k posilování pozic systémů vzduch-voda. Tyto systémy tvoří již cca 70 % prodejů, zatímco na systémy země-voda připadá zhruba 25 % a na systémy voda-voda pouhých 5 %, což je dáno ne příliš vhodnými přírodními podmínkami pro jejich uplatnění na území ČR.

Rozmach systému vzduch-voda je dán ekonomickou výhodností založenou na nižších investičních nákladech a postupném zkvalitňování technických parametrů výrobků. Na pana Slováčka navázal Ing. Jakub Kirchner ze společnosti Tepelná čerpadla IVT, jenž ve svém vystoupení porovnal investiční a provozní náklady na vytápění domu prostřednictvím zdroji na elektřinu, plyn a tepelnými čerpadly, přičemž neopomněl zdůraznit, že zvyšování cen energií má pozitivní vliv na hodnocení tepelných čerpadel ve srovnání s jinými druhy vytápění, což se mimo jiné projevilo tím, že v k vytápění téměř čtvrtiny v současné době dokončovaných novostaveb je využíván právě některý ze systémů s tepelným čerpadlem.

Následovala přednáška Ing. Davida Šafránka z firmy Stiebel Eltron zaměřená na vytápění a ventilaci v nízkoenergetických a pasívních domech. Přestože NED nejsou díky nízkým tepelným ztrátám pro aplikaci tepelných čerpadel zrovna ideální, lze i v těchto stavbách čerpadla využít, a to např. způsobem, kdy je teplo odnímáno odpadnímu větracímu vzduchu. Praktické informace o montáži tepelného čerpadla země-voda poté přinesl Ing. Jiří Plaček z firmy Bosch Termotechnika. Účastníkům semináře popsal, jak probíhá montáž, co by mělo být v rámci montáže obsaženo a na co by si měli zákazníci při dodávce systému dávat pozor.

K tématu hodnocení kvality tepelných čerpadel se poté vrátil Ing. Slováček. Uvedl, že v současné době mají tři výrobci na našem trhu udělen certifikát kvality a do konce roku by se jejich počet mohl rozrůst na deset až dvanáct. Pro orientaci zákazníků v oblasti kvality slouží i členství dodavatelů v AVTČ, která podle slov Ing. Slováčka za své členy ručí.

Další program byl věnován vrtům a zemním kolektorům pro tepelná čerpadla systému země-voda. Milan Trs z firmy Gerotop mimo jiné uvedl výhody a nevýhody obou způsobů odnímání tepla z půdy a zmínil se o efektivitě provozu podloženou vyhodnocením 170 aplikací sledovaných v sousedním Německu, dle kterého bylo prokazatelně dosaženo SPF v rozmezí od 2,6 do 3,8. Ing. Tomáš Straka, Ph.D., ze společnosti Regulus poté přiblížil problematiku tepelných čerpadel i posluchačům z řad laické veřejnosti. Srozumitelným způsobem popsal princip fungování tepelného čerpadla a specifika jeho provozu. Závěrečným příspěvkem semináře byla přednáška Filipa Hofmana z PZP HEATING, který popsal jednotlivé varianty systému vzduch-voda, zmínil se o komponentech otopné soustavy s tepelným čerpadlem a uvedl řadu doporučení pro zájemce o tento druh zdroje tepla.

Seminář Obnovitelné zdroje energie

První den veletrhu proběhla první část semináře Obnovitelné zdroje energie, který moderoval šéfredaktor časopisu Alternativní energie Zdeněk Kučera.

JUDr. Aleš Spáčil z České fotovoltaické a průmyslové asociace ve své přednášce uvedl, že v roce 2014 se předpokládá instalované kapacita fotovoltaiky ve světě 24.5 GWp, přičemž v letech 2012 a 2013 se čeká spíše stagnace růstu instalovaného výkonu. V Evropě se ale bude jednat o pokles růstu. Zbytek světa „potáhnou“ USA, Čína, Japonsko.

V roce 2010 byly hlavními trhy co do velikosti výkonu na obyvatele Německo a ČR. Ze všech evropských zemí se však v ČR v následujících letech čeká největší stagnace. V některých zemích se oproti tomu očekává nárůst několik desítek procent až sto procent.

Spáčil prognózuje nárůst ceny elektřiny za 5 let o 25 procent na 6,25 Kč/kWh. Řešení vidí v povolování malých instalací na domech, jejichž dlouhodobým efektem bude pokles růstu ceny elektřiny.

Aleš Hradecký ze společnosti Solarinvest představil principy instalací fotovoltaiky na rodinných domech, a to včetně způsobu akumulace elektrické energie v bateriových systémech. Prezentoval vzorovou realizaci na rodinném domě s instalací fotovoltaických panelů na fasádě i šikmé střeše, kde jsou přebytky elektrické energie využívány k ohřívání vody v zásobníku. Na zásobník je napojen i kotel na pelety, který zajišťuje vytápění domu.

O využívání obnovitelných zdrojů na úrovni měst a obcí ve své přednášce hovořil Ing. Jaroslav Jakubes (ENA s.r.o.) Výhody využívání OZE v rámci měst a obcí vidí mimo jiné v bezpečnosti, soběstačnosti a spolehlivosti zásobování energií (dostupná a spolehlivá energie pro občany). Neplatí se jen dovoz energie, prostředky se udrží i v regionu, rozvíjí se technologie, služby a zaměstnanost. Snižují se dopady na životní prostředí. Obec a region získávají pozitivní image.

Využití solární tepelné energie je výhodné pro RD a menší bytové domy, zařízení služeb s celoroční poptávkou po TV (domovy pro seniory, objekty sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení), zařízení s hlavní sezonou v letních měsících - ubytovací zařízení (hotely, penziony, kempy), koupaliště, bazény. Ve světě existují i aplikace v sítích CZT pro ohřev TV.

Ohledně využívání biomasy je v ČR přes 40 příkladů obecních zdrojů CZT s výkonem od 0,4 do 30 MW. Jako palivo se obvykle využívá odpadní dřevo a štěpku, případně slámu. Absolutní většina zdrojů a sítí CZT je realizována s dotační podporou (SFŽP, fondy EU). Mezi projekty jsou úspěšné i dstrašující příklady. Provoz CZT je realizován nejčastěji obchodními společnostmi s účastí města / obce.

Nezbytné předpoklady pro úspěšnou realizaci CZT využívající biomasu jsou: Ověřený logistický řetězec biomasy, reálné ekonomické představy, konzervativní podnikatelský záměr, nespoléhat se jen na dotace, kvalitní technické řešení a projektová dokumentace.

Jinou variantou je také decentralizované využití biomasy - náhrada tuhých paliv (uhlí / koks) kusovým dřevem, peletami, ve středních a větších zdrojích štěpka. Město má v takových případech důležitou roli iniciátora a koordinátora místního / regionálního trhu s biomasou. Předpokládá se využití místních zdrojů biomasy (obecní/městské lesy, údržba veřejné zeleně atd.).

Využití větru je poměrně kontroverzní téma, realizovaný projekt VTE je vždy kompromisem. Příprava projektů VTE je během na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Větrné elektrárny jsou vhodné pouze mimo urbanizované prostředí. V ČR se jedná vesměs čistě podnikatelské záměry, výjimkou je VTE Jindřichovice pod Smrkem (dotace SFŽP). Komunální větrné parky a větrné parky s podílem veřejnosti / obcí jsou běžné v Rakousku, SRN, Velké Británii.

Komunální bioplynové stanice využívají rozmanitější zdroje substrátu – BRKO, odpady z údržby zeleně, odpady z restaurací a další organické odpady. S výhodou se dají integrovat do systému odpadového hospodářství. Oproti zemědělským BPS se jedná o složitější technologie, nutná homogenizace / hygienizace substrátu. V ČR jsou známé realizace, např. Vysoké Mýto, Kněžice, Velký Karlov, Otrokovice. Komunální bioplynová stanice vyžaduje vyšší investice – až 200 tis. Kč/kW (zemědělské BPS 80 - 120 tis. Kč/kW). V praxi realizace pouze s využitím podpor.

V oboru fotovoltaiky v současnosti zažíváme nejisté období po „fotovoltaickém boomu“ (stop stav, změny legislativy). Podpora možná pro projekty do 30 kW na střechách, pokračující snižování cen technologie (60 – 70 tis. Kč/kWp). Výkupní cena v roce 2011 je 7,50 Kč/kWh. FVE do 30 kW nejsou předmětem „solární daně“. Pro města / obce reálnější spíše spolupráce s podnikateli (pronájem střech apod.), případně menší aplikace na střechách budov, možné jsou i společné projekty.

Nekonvenční zdroje elektrické energie

V úvodní přednášce popsal doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., technické principy používaných způsobů akumulace elektřiny, které lze mimo jiné použít pro akumulaci přebytků výroby z neřízených zdrojů – fotovoltaických a větrných elektráren – pro použití v době nedostatku energie, ale stejně tak v oblastech bez přístupu k elektrizační soustavě, což se v současnosti stále týká celých dvou miliard lidí.

V praxi se k akumulaci elektřiny používají:

  • Přečerpávací vodní elektrárny
  • Energie stlačeného vzduchu (CAES)
  • Sekundární elektrochemické zdroje
  • Elektromechanické setrvačníky
  • Energie supravodivého magnetického systému (SMES)
  • Superkapacitory
  • Vodíkové hospodářství

Přednáška vychází z článku publikovaného na portálu TZB-info.

Seminář uzavírala přednáška Ing. Petra Křivíka, Ph.D., věnovaná popisu akumulátorů používaných pro výkonové aplikace. Pro energetiku s vysokým podílem neřízených obnovitelných zdrojů (fotovoltaika a vítr) je otázka vyrovnání výroby a spotřeby klíčová. Řešením je řízení spotřeby, respektive její přesunu do období s dostatkem energie, případně akumulace energie pro pozdější použití.

Kdo se domnívá, že olověné akumulátory jsou zastaralé, může být překvapen, že i v tomto segmentu probíhá intenzivní výzkum zaměřený na prodloužení životnosti a zlepšení výkonových charakteristik. Jednou z možností je spojení akumulátoru (obecně libovolného typu) se superkapacitorem. Taková kombinace má některé velmi výhodné vlastnosti, například je možno špičkově odebírat několikanásobně vyšší výkon, což je výhodné při použití v elektromobilech jak při startu, tak při rekuperaci brzdné energie. Ve většině případů sníží superkapacitor zatížení akumulátoru, čímž se prodlouží jeho životnost.

Seminář Programy podpory bydlení pro obce

Na odborném semináři, který byl součástí doprovodného programu veletrhu For Arch v pražských Letňanech, představili zástupci Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) a Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nové možnosti podpory bydlení.

Seminář nejen pro obce a města inicioval plnění nedávno schválené vládní koncepce bydlení ČR do roku 2020. Zástupce SFRB Jan Wagner seznámil s možnostmi podpory nájemního bydlení a uvedl, že SFRB bude mít v první fázi programu připraveno 120 milionů korun pro žadatele, kteří budou stavět nájemní byty, zejména pro seniory, osoby se zdravotním postižením a pro osoby s nízkými příjmy. „Právě na tento účel půjde minimálně 70 procent celkové výše prostředků programu,“ uvedl. Úvěr bude poskytován právnickým i fyzickým osobám na novou výstavbu bytových domů s nájemními byty, případně na rekonstrukce existujících staveb, ze kterých vzniknou bytové domy s nájemními byty. Úvěr nelze čerpat na výstavbu nebo rekonstrukci rodinných domů. V případě výstavby nájemních bytů pro cílovou skupinu bude poskytnut úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou, jejíž výše nebyla prozatím zveřejněna. Jednalo se o první seminář o pilotním programu na podporu nájemních bytů k naplňování nové Koncepce bytové politiky státu do roku 2020 a podrobnější informace se budu postupně uveřejňovat na stránkách SFRB (www.sfrb.cz).

„Pilotní program bude spuštěn již tento rok, zřejmě od prvního října do 8. listopadu, a fond má na jeho realizaci připraveno prvních 120 milionů korun“, uvedl na semináři Jan Wagner, náměstek ředitele SFRB a dále seznámil účastníky s podmínkami programu s odkazem na internetové stránky fondu.

Dalším tématem odborného semináře na veletrhu For Arch byly možnosti podpory přímo od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. S aktuálními dotačními tituly seznámila zájemce Hana Pejpalová, vedoucí oddělení administrativy národních programů a IOP. Ve své přednášce se věnovala možnostem podpory regenerace panelových sídlišť, technické infrastruktury, výstavby dětských hřišť, veřejných ploch i parkovacích stání, ale i podpoře oprav domovních olověných rozvodů včetně podmínek pro žadatele a pozvala přítomné na bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. „Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek,“ uvedla na semináři Hana Pejpalová.

 
 
Reklama