Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární ochrana elektrických instalací

Stavební předpisy, požární bezpečnost staveb

Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější skupinu ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb ČSN třídy 73 skupiny 08. Pro elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon je možno zmínit hlavně vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

JUDr. Zbyněk Urban

JUDr. Zbyněk Urban
Po absolvování průmyslové školy elektrotechnické v Praze pracoval do roku 1965 jako zkušební technik v EZÚ Praha. V následujících třiceti letech vykonával činnost experta znalce na úseku elektrotechniky pro potřeby vyšetřování a soudů. Při zaměstnání vystudoval práva a studium završil rigorozní zkouškou na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorem řady článků a publikací v oblasti bezpečnosti v elektrotechnice.Jedním z druhů škod, které každoročně zničí značné hodnoty, jsou požáry. Společnost se snaží reagovat na vzniklé škody, a proto vznikají pravidla pro předcházení požárům, která v současnosti představují požární prevenci. Cílem prevence je účinná ochrana životů, zdraví a majetku před požáry. Je nutno řešit spolupůsobení celé řady faktorů, a to jak po stránce technické, tak z hlediska legislativy. Základem je stanovení a plnění úkolů a opatření v oblasti předcházení požárům, připravenost k hašení požárů a zabránění jejich šíření a nakonec i vlastní hašení požárů. Požární prevence je organickou a nedílnou součástí celého systému a do značné míry ovlivňuje úspěšnost fungování jednotlivých jeho prvků, ale i systému jako celku.

Několik slov k požární ochraně

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti, proto je předpisová základna velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy. Za základní oblasti problematiky požární prevence a požární bezpečnosti je možno jmenovat:

 1. Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy
 2. Oblast stavebního práva
 3. Oblast nebezpečných chemických látek a přípravků
 4. Požadavek bezpečného výrobku
 5. Oblast pracovního práva
 6. Oblast procesních zákonů pro výkon státní správy
 7. Systém vzdělávání a odborné způsobilosti
 8. Přehled platných zkušebních předpisů a norem

Základní zákon týkající se požární problematiky je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Zákon stanoví povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární ochrany. Základní povinnost je stanovena již v úvodním ustanovení, které obecně ukládá každému počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek (§ 1 odst. 2).

Obsahem zákona je také odborná způsobilost fyzických osob k plnění některých povinností na úseku požární ochrany. Upravuje též postihy právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob za neplnění stanovených povinností. Zvláštní část zákona je věnována jednotkám požární ochrany. Na základě zmocnění ze zákona o požární ochraně byly vydány prováděcí předpisy vztahující se k požární prevenci, ze kterých lze jmenovat:

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

S realizací požadavků zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů souvisí i dodržování řady dalších předpisových ustanovení, která se vztahují k výše uvedeným oblastem požární prevence. Vydávat stanoviska k těmto ustanovením by měly pouze úřady – autoři. Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vydává na úseku požární prevence stanoviska k zákonu o požární ochraně a jeho prováděcím předpisům.

Legislativa k požární prevenci – bezpečnosti zařízení

Mimo již uvedené legislativní podklady vydané na základě zákona o požární ochraně je nutno respektovat ještě další související předpisy navazující na konkrétní řešení u staveb, technických zařízení nebo jednotlivých činností. Ve vztahu k elektrickým zařízením se mimo závazné předpisy jedná o ČSN. K výběru norem je třeba upozornit elektrotechniky, že v celé řadě případů se jedná o normy mimo nejčastěji používané třídy 33 až 38, kdy jde o požární bezpečnost staveb. Důležité je správné stanovení vnějších vlivů, zejména u zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Z technických norem pro požární bezpečnost staveb a souvisejících elektrotechnických norem lze zmínit:

 • ČSN 33 20004482 Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
 • ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
 • ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
 • ČSN EN 135011 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
 • ČSN 33 2000552 Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení
 • ČSN 33 20007713 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek
 • ČSN EN 6033212 Požární bezpečnost kabelů – samozhášivé
 • Soubory norem požární bezpečnosti kabelů – společné metody zkoušek ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, ČSN EN 61034 a normy požární bezpečnosti staveb
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
 • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody

Provedení elektrického zařízení staveb

Nejpodstatnější částí elektrického zařízení stavby je obvykle elektrická instalace – vnitřní rozvody a vedení. Před započetím realizace instalace musí být vypracován projekt elektroinstalace, který zohledňuje specifika daného místa. U projektanta je vyžadována odborná způsobilost podle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Při tvorbě projektu a následné instalaci je nutné respektovat ustanovení platných ČSN, a to zejména v případech, kdy se na ně odvolává závazný předpis. Jde ve značné míře o soubor norem ČSN 33 2000 pro elektrické instalace nízkého napětí, ale také o související normy, které mohou být mimo běžně používané třídy v elektrotechnice (např. ČSN třídy 73). Všechny použité komponenty musí být ve shodě s ustanoveními platných předpisů a musí souhlasit s předepsanými komponenty ve schválené dokumentaci či projektu, především pro vybrané stavební výrobky. Dokončená instalace musí být revidována a o revizi musí být vystavena zpráva podle ČSN 33 20006, ČSN 33 1500 a podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

Pro použité výrobky a komponenty je třeba vycházet ze zásady, že jsou použity jen takové, které jsou schválené a způsobilé k uvedení na trh pro použití v konkrétních podmínkách – vlivech. Obvykle se vychází z prohlášení o shodě k výrobku a k požadavkům některých dalších předpisů. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba připomenout ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění. Z požadavků na stavby jde např. o ustanovení, že stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

 1. byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
 2. byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
 3. bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,
 4. mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem.

Nařízení vlády řeší oblast výrobků určených k zabudování do staveb. Jedná se o nařízení vlády, které je z hlediska požární ochrany nejnáročnější. Upravuje podmínky posuzování shody u vybraných skupin výrobků, které mají být trvale zabudovány do stavby. Pro stavbu mohou být podle směrnice Rady 89/106/EHS a novelizovaného stavebního zákona (§ 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb.) navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. V závěru ustanovení se stavební zákon odvolává na zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, a tím nepřímo na technické normy.

Požadavky na elektrické instalace

Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější skupinu českých technických norem z oboru požární bezpečnosti staveb ČSN třídy 73 skupiny 08. Další významné skupiny ČSN tvoří normy upravující oblasti elektrické instalace a zařízení, hořlavých kapalin, technických plynů, lokálních spotřebičů a zdrojů tepla, komínů a kouřovodů, přičemž podmínky v oblasti požární bezpečnosti jsou součástí celé řady dalších předmětových ČSN. Nutno poznamenat, že i tyto skupiny norem zpravidla obsahují ustanovení vztahující se k požární bezpečnosti staveb. Samostatným problémem v oblasti technické normalizace je existence platných ČSN, jejichž některá ustanovení nereagovala na vývoj právních předpisů a nejsou tedy s nimi v souladu.

Další ustanovení z hlediska požární bezpečnosti obsahuje stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon je řešeno v prováděcích vyhláškách a požadavcích na dokumentaci. Zde je možno zmínit hlavně vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V § 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací, obsahuje ustanovení související s požární bezpečností. Jde o odstavec 2 písm. e): elektrický rozvod musí splňovat požadavky na dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru. Odstavec 3 v závěru požaduje u transformačních stanic a náhradních zdrojů elektrické energie umístěných v budovách, aby vyhovovaly všem požárně bezpečnostním požadavkům. V odstavci 5 je pro každou stavbu požadováno trvale přístupné a viditelně označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. Do této problematiky zasahuje částečně i zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Pro instalace a rozvody energií v budovách jsou důležité požadavky na bezpečnost některých prvků, zejména požárně dělicí konstrukce a dále požární uzávěry, požární přepážky a ucpávky. Požární uzávěry, přepážky a ucpávky slouží ke zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Základním požadavkem u požárních uzávěrů je, aby otvory v požárních stěnách a stropech byly uzavíratelné v případě požáru. Cílem požárních přepážek nebo ucpávek je uzavřít otvory potřebné buď k průchodu potrubí, nebo kabelů stěnami, stropy či příčkami. Docílí se tím zabránění rozšíření ohně, kouře a dalších zplodin v případě požáru. Že se jedná o záležitost dosti významnou, dokazují dlouhodobé poznatky z praxe na základě vyhodnocení průběhu požárů, jejich likvidace a následků. Velmi rizikové je zejména přenesení požáru do dalšího požárního úseku, únikových cest, schodišť a chodeb. Posuzování těsnosti prostupů se provádí podle ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Prostupy kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud prostupují jedním otvorem a mají izolaci nebo povrchovou úpravu šířící požár s hmotností větší než 1,0 kg/m vyžadují odolnost EI. Norma stanovuje podmínky pro potrubní systémy kapalin, plynů a některých dalších médií.

Konstrukce uzavírající otvory při prostupech instalačních rozvodů požárně dělicími konstrukcemi zahrnují také požární přepážky v kabelových rozvodech, jako jsou shora přístupné, průlezné a průchozí kanály, a rozdělují prostor na menší sekce pro možnost postupného hašení nebo spolehlivějšího úniku osob. Dále se jedná o použití požárních kabelových ucpávek utěsňujících systém na úrovni prokazatelné požární odolnosti EI včetně požadovaného času. Čas je stanoven na základě požárně bezpečnostního řešení. K této problematice je možno doplnit, že těsnicí konstrukce a materiály musí vykazovat stejnou požární odolnost, jakou má konstrukční prvek, kterým procházejí.

Pokračování...

 
 
Reklama