Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požární ochrana elektrických instalací

Stavební předpisy, požární bezpečnost staveb
Datum: 25.1.2012  |  Autor: JUDr. Zbyněk Urban  |  Zdroj: Elektroinstalatér 6/2011

Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější skupinu ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb ČSN třídy 73 skupiny 08. Pro elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon je možno zmínit hlavně vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

JUDr. Zbyněk Urban

JUDr. Zbyněk Urban
Po absolvování průmyslové školy elektrotechnické v Praze pracoval do roku 1965 jako zkušební technik v EZÚ Praha. V následujících třiceti letech vykonával činnost experta znalce na úseku elektrotechniky pro potřeby vyšetřování a soudů. Při zaměstnání vystudoval práva a studium završil rigorozní zkouškou na Univerzitě Karlově v Praze. Je autorem řady článků a publikací v oblasti bezpečnosti v elektrotechnice.Jedním z druhů škod, které každoročně zničí značné hodnoty, jsou požáry. Společnost se snaží reagovat na vzniklé škody, a proto vznikají pravidla pro předcházení požárům, která v současnosti představují požární prevenci. Cílem prevence je účinná ochrana životů, zdraví a majetku před požáry. Je nutno řešit spolupůsobení celé řady faktorů, a to jak po stránce technické, tak z hlediska legislativy. Základem je stanovení a plnění úkolů a opatření v oblasti předcházení požárům, připravenost k hašení požárů a zabránění jejich šíření a nakonec i vlastní hašení požárů. Požární prevence je organickou a nedílnou součástí celého systému a do značné míry ovlivňuje úspěšnost fungování jednotlivých jeho prvků, ale i systému jako celku.

Několik slov k požární ochraně

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti, proto je předpisová základna velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy. Za základní oblasti problematiky požární prevence a požární bezpečnosti je možno jmenovat:

 1. Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy
 2. Oblast stavebního práva
 3. Oblast nebezpečných chemických látek a přípravků
 4. Požadavek bezpečného výrobku
 5. Oblast pracovního práva
 6. Oblast procesních zákonů pro výkon státní správy
 7. Systém vzdělávání a odborné způsobilosti
 8. Přehled platných zkušebních předpisů a norem

Základní zákon týkající se požární problematiky je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Zákon stanoví povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární ochrany. Základní povinnost je stanovena již v úvodním ustanovení, které obecně ukládá každému počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek (§ 1 odst. 2).

Obsahem zákona je také odborná způsobilost fyzických osob k plnění některých povinností na úseku požární ochrany. Upravuje též postihy právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob za neplnění stanovených povinností. Zvláštní část zákona je věnována jednotkám požární ochrany. Na základě zmocnění ze zákona o požární ochraně byly vydány prováděcí předpisy vztahující se k požární prevenci, ze kterých lze jmenovat:

 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
 • Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

S realizací požadavků zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů souvisí i dodržování řady dalších předpisových ustanovení, která se vztahují k výše uvedeným oblastem požární prevence. Vydávat stanoviska k těmto ustanovením by měly pouze úřady – autoři. Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vydává na úseku požární prevence stanoviska k zákonu o požární ochraně a jeho prováděcím předpisům.

Legislativa k požární prevenci – bezpečnosti zařízení

Mimo již uvedené legislativní podklady vydané na základě zákona o požární ochraně je nutno respektovat ještě další související předpisy navazující na konkrétní řešení u staveb, technických zařízení nebo jednotlivých činností. Ve vztahu k elektrickým zařízením se mimo závazné předpisy jedná o ČSN. K výběru norem je třeba upozornit elektrotechniky, že v celé řadě případů se jedná o normy mimo nejčastěji používané třídy 33 až 38, kdy jde o požární bezpečnost staveb. Důležité je správné stanovení vnějších vlivů, zejména u zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Z technických norem pro požární bezpečnost staveb a souvisejících elektrotechnických norem lze zmínit:

 • ČSN 33 20004482 Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
 • ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
 • ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
 • ČSN EN 135011 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
 • ČSN 33 2000552 Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení
 • ČSN 33 20007713 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Nábytek
 • ČSN EN 6033212 Požární bezpečnost kabelů – samozhášivé
 • Soubory norem požární bezpečnosti kabelů – společné metody zkoušek ČSN EN 50266, ČSN EN 50267, ČSN EN 61034 a normy požární bezpečnosti staveb
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení
 • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody

Provedení elektrického zařízení staveb

Nejpodstatnější částí elektrického zařízení stavby je obvykle elektrická instalace – vnitřní rozvody a vedení. Před započetím realizace instalace musí být vypracován projekt elektroinstalace, který zohledňuje specifika daného místa. U projektanta je vyžadována odborná způsobilost podle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Při tvorbě projektu a následné instalaci je nutné respektovat ustanovení platných ČSN, a to zejména v případech, kdy se na ně odvolává závazný předpis. Jde ve značné míře o soubor norem ČSN 33 2000 pro elektrické instalace nízkého napětí, ale také o související normy, které mohou být mimo běžně používané třídy v elektrotechnice (např. ČSN třídy 73). Všechny použité komponenty musí být ve shodě s ustanoveními platných předpisů a musí souhlasit s předepsanými komponenty ve schválené dokumentaci či projektu, především pro vybrané stavební výrobky. Dokončená instalace musí být revidována a o revizi musí být vystavena zpráva podle ČSN 33 20006, ČSN 33 1500 a podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

Pro použité výrobky a komponenty je třeba vycházet ze zásady, že jsou použity jen takové, které jsou schválené a způsobilé k uvedení na trh pro použití v konkrétních podmínkách – vlivech. Obvykle se vychází z prohlášení o shodě k výrobku a k požadavkům některých dalších předpisů. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba připomenout ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění. Z požadavků na stavby jde např. o ustanovení, že stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

 1. byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
 2. byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
 3. bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,
 4. mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem.

Nařízení vlády řeší oblast výrobků určených k zabudování do staveb. Jedná se o nařízení vlády, které je z hlediska požární ochrany nejnáročnější. Upravuje podmínky posuzování shody u vybraných skupin výrobků, které mají být trvale zabudovány do stavby. Pro stavbu mohou být podle směrnice Rady 89/106/EHS a novelizovaného stavebního zákona (§ 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb.) navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. V závěru ustanovení se stavební zákon odvolává na zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, a tím nepřímo na technické normy.

Požadavky na elektrické instalace

Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější skupinu českých technických norem z oboru požární bezpečnosti staveb ČSN třídy 73 skupiny 08. Další významné skupiny ČSN tvoří normy upravující oblasti elektrické instalace a zařízení, hořlavých kapalin, technických plynů, lokálních spotřebičů a zdrojů tepla, komínů a kouřovodů, přičemž podmínky v oblasti požární bezpečnosti jsou součástí celé řady dalších předmětových ČSN. Nutno poznamenat, že i tyto skupiny norem zpravidla obsahují ustanovení vztahující se k požární bezpečnosti staveb. Samostatným problémem v oblasti technické normalizace je existence platných ČSN, jejichž některá ustanovení nereagovala na vývoj právních předpisů a nejsou tedy s nimi v souladu.

Další ustanovení z hlediska požární bezpečnosti obsahuje stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon je řešeno v prováděcích vyhláškách a požadavcích na dokumentaci. Zde je možno zmínit hlavně vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V § 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací, obsahuje ustanovení související s požární bezpečností. Jde o odstavec 2 písm. e): elektrický rozvod musí splňovat požadavky na dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru. Odstavec 3 v závěru požaduje u transformačních stanic a náhradních zdrojů elektrické energie umístěných v budovách, aby vyhovovaly všem požárně bezpečnostním požadavkům. V odstavci 5 je pro každou stavbu požadováno trvale přístupné a viditelně označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. Do této problematiky zasahuje částečně i zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Pro instalace a rozvody energií v budovách jsou důležité požadavky na bezpečnost některých prvků, zejména požárně dělicí konstrukce a dále požární uzávěry, požární přepážky a ucpávky. Požární uzávěry, přepážky a ucpávky slouží ke zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Základním požadavkem u požárních uzávěrů je, aby otvory v požárních stěnách a stropech byly uzavíratelné v případě požáru. Cílem požárních přepážek nebo ucpávek je uzavřít otvory potřebné buď k průchodu potrubí, nebo kabelů stěnami, stropy či příčkami. Docílí se tím zabránění rozšíření ohně, kouře a dalších zplodin v případě požáru. Že se jedná o záležitost dosti významnou, dokazují dlouhodobé poznatky z praxe na základě vyhodnocení průběhu požárů, jejich likvidace a následků. Velmi rizikové je zejména přenesení požáru do dalšího požárního úseku, únikových cest, schodišť a chodeb. Posuzování těsnosti prostupů se provádí podle ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Prostupy kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud prostupují jedním otvorem a mají izolaci nebo povrchovou úpravu šířící požár s hmotností větší než 1,0 kg/m vyžadují odolnost EI. Norma stanovuje podmínky pro potrubní systémy kapalin, plynů a některých dalších médií.

Konstrukce uzavírající otvory při prostupech instalačních rozvodů požárně dělicími konstrukcemi zahrnují také požární přepážky v kabelových rozvodech, jako jsou shora přístupné, průlezné a průchozí kanály, a rozdělují prostor na menší sekce pro možnost postupného hašení nebo spolehlivějšího úniku osob. Dále se jedná o použití požárních kabelových ucpávek utěsňujících systém na úrovni prokazatelné požární odolnosti EI včetně požadovaného času. Čas je stanoven na základě požárně bezpečnostního řešení. K této problematice je možno doplnit, že těsnicí konstrukce a materiály musí vykazovat stejnou požární odolnost, jakou má konstrukční prvek, kterým procházejí.

Pokračování...

 

Hodnotit:  

Datum: 25.1.2012
Autor: JUDr. Zbyněk UrbanSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 30.01.2012 19:31)


Témata 2019

Partneři - Požární bezpečnost staveb

technická podpora výrobců

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila