Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Stavební konstrukce podle nové ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

V dubnu letošního roku vyšla nová ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, která nahrazuje doposud používanou normu stejného označení z června 2005. Oproti předchozímu vydání nová norma některé stávající články rozšiřuje nebo i mění.

Některé zásadní změny budou rozčleněny do následujících bodů:

Bod 3.1.1: Vliv stavebních výrobků na rozvoj požáru je stanoven podle ČSN EN 13501-1 třídami reakce na oheň s označením A1, A2, B, C, D, E, F. Pokud se u těchto tříd objevují dolní indexy fl, charakterizují podlahoviny, L pak tepelné izolace potrubí. V nové normě není uplatněn požadavek na celistvost, homogenitu a hmotnostní obsah nejvýše 5 % organických látek pro výrobky třídy reakce na oheň A2.

Bod 3.1.2: Pokud v normách řady ČSN 73 08.. není jmenovitě uveden požadavek na doplňkovou klasifikaci podle vývoje kouře s1, s2, s3 (viz čl.8.4. ČSN EN 13501-1:2007) nebo podle plamenně hořících kapek (částic d0, d1, d2 (viz čl.8.5 ČSN EN 13501-1:2007), nebere se při posuzování požadavků podle bodu 3.1.1 k těmto doplňkovým klasifikacím zřetel.

Bod 3.1.3: Tento bod vztahující se ke konstrukcím dodatečných tepelných izolací je ze stavebního hlediska velmi podstatný. Zásadní změna spočívá v posunutí původní požární výšky objektu z 9 m na 12 m. Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou hp > 12 m se tak navrhují podle dosavadních zásad uvedených v bodě 3.1.3 původní normy (ČSN 73 0810:2005), avšak tyto zásady jsou rozšířeny o požadavek na kvalitu provedení nadpraží a založení zateplovacího systému. Konstrukce se tedy hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová úprava, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky atd.) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky:

 1. Konstrukce se třídou reakce na oheň B, jde-li o konstrukce s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou;
 2. konstrukce mající třídu reakce na oheň A1 nebo A2 v případech nekontaktního spojení s dutinami, které umožňují svislé proudění plynů, popř. jsou-li tyto konstrukce ve výškové poloze hp > 22,5 m;
 3. povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1.

Kromě těchto stávajících požadavků konstrukce dodatečných tepelných izolací musí být v úrovni založení zateplovacího systému, okenních a jiných otvorů zajištěny tak, aby při zkoušce podle ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci obvodové stěny, a to přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku do 15.minuty zkoušky.

Rovněž za vyhovující bez zkoušky lze považovat taková nadpraží oken, kde bude ve vzdálenosti do 0,15 m nad stávající plochou nadpraží použita tepelná izolace pouze z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v pásu výšky 0,5 m probíhajícím nad všemi okny obvodové stěny nebo minimálně do vzdálenosti 1,5 m od hrany ostění okna. Výška pásu z těchto nehořlavých hmot může být i snížena, ale potom musí být na základě zkoušky ISO 13785-1 prokázáno, že nedojde k rozšíření plamene nad 0,5 m při použití zkušebního hořáku.

Také u dodatečných vnějších tepelných izolací stávajících objektů s požární výškou hp > 12 m se považuje ochrana proti šíření požáru za vyhovující, pokud jen kolem ostění a nadpraží oken jsou provedeny takové úpravy, aby nedošlo při zkoušce podle ISO 13785-1 k výše uvedenému šíření požáru, přičemž tato úprava musí být provedena u všech oken v dodatečně zateplených obvodových stěnách. U chráněných únikových cest nemusí být tyto úpravy dodrženy, poněvadž u těchto oken není riziko úniku plynů z požáru.

Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou hp ≤ 12 m se výše uvedené požadavky nevztahují - doporučuje se však obdobný postup jako u objektů vyšších. Dodatečné vnější tepelné izolace jsou změnou (stávajících) staveb, zejména dříve realizovaných panelových bytových objektů, nikoli tedy o právě nově dokončené objekty nebo objekty kolaudované po roce 2000.

Při určení druhu konstrukční části obvodových stěn nových objektů se nebere zřetel na vnější tepelné izolace, pokud splňují následující požadavky:

 1. požární výšky objektů hp ≤ 12,0 m (aniž by výška obvodové stěny s touto tepelnou izolací přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce,
 2. tepelné izolace tvoří ucelený výrobek (povrchová úprava, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky atd.)třídy reakce na oheň B, přičemž výrobek tepelně izolační části musí být nejméně třídy reakce na oheň E a musí být kontaktně spojen se zateplovanou stěnou,
 3. povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1, u objektů s hořlavými konstrukčními systémy musí být is ≤ 100 mm.min-1,
 4. pokud jsou podle normových ustanovení požadovány v obvodových stěnách požární pásy (např. u stěn mezi objekty), musí být tepelné izolace jako ucelený výrobek třídy reakce na oheň A1, popř. A2

Bod 3.2.3: Obvodové stěny lze považovat za konstrukce druhu DP1 v těchto případech:

 1. Nosná část obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části je z materiálů třídy reakce na oheň A1, popř. A2, jde-li o objekty s požární výškou do 22,5 m nebo větší požární výškou, pokud je v objektu instalováno samočinné hasicí stabilní zařízení ve všech požárních úsecích s požárním rizikem (za větší požární výšku se považuje také druhé a další podzemní podlaží). Stejná skladba výrobků musí být i u obvodových stěn nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, avšak tvoří nosnou konstrukci vlastní obvodové stěny a také z vnitřní strany obvodové stěny je použito výrobků třídy reakce na oheň A1, popř.A2.
 2. Požární úseky, které mají v obvodové stěně otvory (okna apod.) umožňující únik kouře (horkých plynů), popř.plamenů z vnitřního požáru, mají samočinné stabilní hasicí zařízení.
 3. Vnější části obvodových stěn podle bodu 1) mohou být z výrobků i třídy reakce na oheň B (třída reakce na oheň se týká jednotlivých materiálů - povrchové vrstvy, tepelně izolační vrstvy atd.), pokud:
  • stěna není v požárně nebezpečném prostoru požárního úseku jiného objektu,
  • stěna je s touto vnější povrchovou úpravou v objektu s požární výškou hp ≤ 22,5 m, aniž by přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této tloušťce,
  • vnější povrchové úpravy (včetně i tepelně izolační části) musí být uchyceny na nosné části obvodové stěny podle bodu 1), případné provětrávací mezery v povrchových vrstvách , popř. jiné úpravy nesmí umožnit šíření požáru (horkých plynů apod.) mimo hranici požárního úseku na obvodové stěně,
  • index šíření plamene is = 0 mm.min-1.
 4. V těch případech, kde není splněn bod 2) nebo kde obvodová stěna přesahuje výšku hp podle bodu 3), popř. kde začíná stěna podle bodu 3) nad terénem v úrovni zateplovacího systému, nebo ve stěně jsou i okenní a jiné otvory, musí být zkouškou podle ISO 13785-1 prokázáno, že v době do 30 minut nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci obvodové stěny přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku.

Za konstrukční části druhu DP1 mohou být považovány také obvodové stěny jednopodlažních objektů, ať již zajišťují či nezajišťují stabilitu objektu, které z vnitřní i z vnější strany jsou z materiálů třídy reakce na oheň A1 (např. trapézové plchy) a jejichž stabilita je nezávislá na tepelně izolační výplni i třídy reakce na oheň B, pokud požadovaná požární odolnost nepřesahuje 30 minut.

Obvodové stěny druhu DP1 s požadovanou požární odolností vyhovují i jako požární pásy. Aby obvodové stěny byly hodnoceny jako konstrukce DP1 musí být splněny body 1) + 3) nebo bod 4).

Střešní pláště mohou být hodnoceny jako konstrukční části druhu DP1 v těchto případech>

 1. Spodní vrstva zajišťující stabilitu střešního pláště je z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v tloušťce alespoň 40 mm (např. železobetonová deska).
 2. Pokud tloušťky spodní vrstvy je menší než 40 mm (např. při použití trapézových plechů), musí být nad touto vrstvou výrobky v tloušťce nejméně 40 mm třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tloušťka této části s měří od horního povrchu trapézového plechu apod. Užije-li se desek, musí být provedeny nejméně dvě vrstvy s celkovou tloušťkou alespoň 40 mm se vzájemně krytými půdorysnými spárami.
 3. Tepelně izolační výrobky (tloušťky přes 1 mm) nad spodní vrstvou musí být třídy reakce na oheň A1 až B s horní hydroizolační vrstvou - krytinou - klasifikace BROOF(t3), popř. BROOF(t1) podle ČSN EN 13501-5.
 4. Tepelně izolační a jiné výrobky nad spodní vrstvou mohou mít třídu reakce na oheň C až E jen v případě, že horní hydroizolační krytina má klasifikaci s touto tepelnou izolací BROOF(t3) podle ČSN EN 13501-5.
 5. Celý střešní plášť sestává pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, popř. A2 (např. zasklená ocelová konstrukce).
 6. Není-li spodní vrstva podle bodu 1) a použije se např. trapézový plech, mohou být výrobky nad horním povrchem trapézového plechu třídy reakce na oheň B v celé tloušťce střešního pláště (nejméně však v tloušťce 50 mm) v úpravě podle bodu 2). Pokud nad výrobky třídy reakce na oheň B (popř. mezi těmito avšak se spodní vrstvou v tloušťce alespoň alespoň 40 mm) bude tepelná izolace podle bodu 4), je toto řešení přípustné pouze pokud zkouškou požární odolnosti střešního pláště se prokáže, že na rozhraní spodní vrstvy a dolní strany tepelné izolace nepřesáhne teplota 110°C a hydroizolační krytina musí mít klasifikaci BROOF(t3).

Střešní plášť se skladbou podle bodů 1), 3) nebo 2) může bez dalších úprav procházet i nad požární stěnou bez ohledu na plošnou velikost střešní plochy. Střešní plášť s tepelně izolačními výrobky třídy reakce na oheň C až E podle bodů 1), 4) nebo 2), 4) nebo 6) může procházet i nad požární stěnou, avšak v ploše do 1500 m2. Střešní plášť podle bodu 5) nebo podle bodu 6) ale bez tepelné izolace podle bodu 4) může procházet nad požární stěnou bez dalších úprav jen v případě, že vykazuje požadovanou požární odolnost. Střešní pláště s horním povrchovým výrobkem klasifikace BROOF(t1) se v případě užití tepelných izolací podle bodu 4) za konstrukce DP1 nepovažují.

Literatura:

[1] ČSN 73 0810 (2005 a 2007) Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
[2] ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - Část 1:Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
[3] ISO 13785-1 Reaction-to-fire tests for facades - Part 1: Intermediate-scale-tests (Zkoušení reakce fasád na oheň - Část 1: Zkouška středního rozměru)

English Synopsis
Building constructions according to the standard ČSN 73 0810 Fire protection of buildings - General requirements

New Czech technical standard ČSN 73 0810 Fire protection of buildings - General requirements was issued in April 2009. This standard replaced the standard of the same title issued in June 2005. New standard has expanded or changed some of the paragraphs. Important changes are defined in the article.

 
 
Reklama