Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dodatečné zateplování objektů z hlediska požadavků požární bezpečnosti

V první polovině letošního roku začaly platit novelizované normy, ve kterých jsou nově definovány požadavky na navrhování zateplovacích systémů budov. Jedná se o ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (duben 2009) a ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Změny v těchto normách přinášejí i řadu zásadních novinek. Podívejme se na ně prostřednictvím obrazového materiálu.

Zpřísňování tepelnětechnických požadavků a nabídky různých dotačních programů motivují majitele nemovitostí k čím dál častějšímu provádění zateplovacích systémů obvodových plášťů budov.


Vznícení obvodového pláště nedopalkem cigarety na balkoně panelového domu

V zásadě dělíme tyto zateplovací systémy:

  • na kontaktní "KZS" (v ploše spojené s obvodovým zdivem) a
  • nekontaktní, neboli větrané fasádní systémy

a dle druhu použitého izolantu zpravidla srovnáváme tyto typy:

  • fasádní expandovaným polystyren (EPS-f), který je do určité míry hořlavý, reakce na oheň E, zpravidla již difuzně otevřený, levnější, lehčí
  • minerální vlna (MV), reakce na oheň A1 nebo A2, difuzně otevřená, dražší, těžší.

Norma ČSN 73 0802 se ve své novelizaci na problematiku dodatečného zateplení, a tím i použití správného typu izolantu odkazuje na také již zmiňovanou novelizovanou normu ČSN 73 0810. Jedná se převážně o objekty s požární výškou hp > 12m, realizované a zkolaudované do roku 2000.

Při dodatečném zateplení budov, které je provedeno po kolaudaci objektu, se kontaktní zateplovací systém hodnotí z hlediska požární bezpečnosti samostatně, tedy bez zateplované stěny - oproti zateplení novostaveb, kde je uvažováno a posuzováno jako celek.


Obr 1. Požární výška objektu hp

Stručné rozdělení použití návrhu zateplovacího systému v závislosti na požární výšce hp., dle ČSN 73 0810

Objekty s požární výškou hp < 12m

Na dodatečné zateplení výše zmiňovaných objektů z požární výškou hp < 12m, nejsou kladený žádné požadavky.


Obr 2. Požární výška objektu hp ≤12m - druh KZS

Objekty s požární výškou: 12m < hp ≤ 22,5m

1.) KZS se hodnotí i z požárního hlediska jako ucelený výrobek - SYSTÉM a musí splňovat (viz. Obr.3.):


Obr.3

2.) u nekontaktních zateplovacích systémů musejí mít tyto konstrukce třídu reakce na oheň A1 nebo A2

3.) povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm / min.

4.) konstrukce dodatečných tepelných zateplení musí být v úrovni založení zateplovacího systému, okenních a jiných otvorů zajištěna tak, aby při zkoušce ISO 13785-1 nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu (15 min, 0,5 m - zkušební vzorek). Vyhovující je pokud (tzn. bez zkoušky):

  • spodní hrana založení KZS je třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kalcium-silikátové desky opatřené impregnací - systém na trhu dostupný a certifikovaný) nebo KZS je založen pod terénem
  • nad oknem vytvoření pruhu šířky min. 500 mm z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2, vzdáleného max 150 mm nad stávající plochou nadpraží oken, od hrany okna k hraně pruhu min. 1500 mm.


  • kolem ostění a nadpraží všech oken provedení takových úprav, aby nedošlo podle zkoušky ISO 13785-1 k výše uvedenému šíření požáru

Předchozí úpravy nutné prokázat u oken s hp nad 12m, doporučeny jsou úpravy od nejnižšího podlaží!

Objekty s požární výškou hp > 22,5m


Obr 4. Požární výška objektu hp>22,5m - druh KZS

Opět platí, že povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamenu po povrchu is = 0 mm / min.

Závěrem:

Pro provádění vnějších zateplovacích systémů u objektů kolaudovaných po roce 2000 a u novostaveb se musí postupovat podle dalších požadavků uvedených v článcích normy ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802, zejména ve vazbě na třídění konstrukčních částí na druhy DP1, DP2, DP3.

Provádění dodatečného zateplování vyžaduje kvalitní návrh, nelépe zpracovaný projektantem specialistou, aplikaci uceleného kvalitního systému a výběr dobrého, nejlépe referencemi prověřeného zhotovitele.

English Synopsis
Additional thermoinsulating of buildings in term of the fire safety requirements

In the first half of this year new came in force new standards that define new requirements for the design of thermo insulation systems in buildings. They are ČSN 73 0810 - Fire safety of buildings - Common provisions (April 2009) and ČSN 73 0802 - Fire safety of buildings- Non industrial buildings. The changes in these standards bring a number of major innovations. Let's have a look with them with the aid of images.From the result it is evident that the implementation of external thermal insulation systems for buildings with final approval before 200, and new buildings must follow the additional requirements listed in the articles of the standards ČSN 73 0810 and ČSN 73 0802, particularly in relation to the classification of types of components on the DP1, DP2, DP3. The implementation of additional insulation requires good design, preferably done by a specialist, the application of comprehensive quality and the choice of contractors with certifiable good references.

 
 
Reklama