Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Přihlaste se na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018

Portál TZB-info ve spolupráci s veletrhem For Arch pořádá již třetí ročník konference Požární bezpečnost staveb. Přednášky na téma bezpečnosti výškových staveb, větraných fasád, ETICS, panelových domů, sídlišť a požárního větrání připravují přední kapacity z oboru stavebnictví a požární bezpečnosti. Konference proběhne 20. září 2018 na veletrhu For Arch.

Konference Požární bezpečnost staveb 2017

PROGRAM A PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI KONFERENCE.TZB-INFO.CZ

"Naší snahou je představit problematiku požární bezpečnosti výškových staveb a bytových domů v kontextu. Analýzy příčin požárů a jejich rozšíření jsou důležitým zdrojem informací, které by měly být postupně reflektovány v předpisech a doporučeních," říká Ing. Petr Bohuslávek, odborný garant konference, a pokračuje: "Fasády bytových domů z hlediska požární bezpečnosti jsou důležitým tématem zejména v souvislosti s problematikou zateplování, proto se na ně chceme trochu více zaměřit. Věnovat se budeme kontaktnímu zateplování a také zejména větraným fasádám, které v našich požárních předpisech příliš oporu nemají. Diskuzi u nás i v Evropě na toto téma rozdmýchal tragický požár Grenfell Tower v Londýně."

"Úpravu předpisů pro extrémní stavby i běžnou zástavbu za oceánem vyvolalo i 11. září v New Yorku. Proto bude nesmírně zajímavé seznámit se s konstrukcemi nových věží Světového obchodního centra a s novými pravidly pro navrhování domů v USA."

"U nás doma je efektním příkladem požárního řešení např. z hlediska prevence a hladkého zásahu hasičů sídliště Jižní město na Praze 11. Nedílnou součástí požární bezpečnosti je také hladká a rychlá evakuace z místa požáru. Proto se budeme věnovat i únikovým cestám a jejich větrání. Samozřejmě nejdůležitějším výstupem konference jsou pravidla pro účinnou požární prevenci," vysvětluje Petr Bohuslávek.

"V předchozích ročnících byla vždy centrální přednáškou konkrétní zajímavá realizace a její detaily s ohledem na požární bezpečnost. V roce 2016 to byla rekonstrukce divadla v Kladně, v roce 2017 v té době nejvyšší dřevostavba na světě, postavená v Norsku," uzavírá Petr Bohuslávek.


Přijďte si poslechnout problematiku a novinky například k tématům: požární bezpečnost výškových budov a jejich odolnost v mimořádných situacích, požární bezpečnost a rizika větraných fasádních systémů, vliv materiálové skladby ETICS na požární bezpečnost budov, role města v otázkách požární bezpečnosti a prevence, reálné problémy při zásahu a preventivní opatření, aktuální úvahy nad větráním chráněných únikových a zásahových cest.

Medialonky přednášejích a přednášek

Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA zrekapituluje příčiny zhroucení věží Světového obchodního centra v New Yorku v září 2001 se zřetelem na povahu a účinky vzniklého požáru. Vysvětlí hlavní koncepční, konstrukční a technologická opatření zvyšující odolnost výškových budov vůči účinkům požáru a dalším mimořádným zatížením a vlivům zavedená globálně v bezprostřední reakci na kolaps věží WTC. Uvede příklady moderních opatření zvyšujících požární bezpečnost a odolnost v mimořádných situacích mrakodrapů nového Světového obchodního centra v New Yorku a dalších progresivních výškových budov světa.

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. poukáže na legislativně nedostatečné národní požadavky pro větrané fasádní systémy. Ty jsou v současné době předmětem odborné diskuze TNK 27 pro požární bezpečnost staveb a Hasičského záchranného sboru ČR. Právě fasády jsou v Evropě posledním stavebním výrobkem, pro které není definován jednotný postup velkorozměrového zkoušení z hlediska reakce na oheň, tj. hodnocení rizika šíření požáru po vnější straně budovy. Závažnost problému a požární rizika větraných fasád budou konfrontovány také s dostupnými informacemi z loňského tragického požáru výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýně a s výsledky souvisejícího výzkumu fasád na ČVUT v Praze.

Ing. Ladislav Valeš zhodnotí vliv materiálové skladby sestavy ETICS, především vliv kvality použitého izolantu, na požární bezpečnost budovy. Z rozboru konkrétních požárů je v první části vyvozen závěr, že kritickou cestou šíření požáru přes fasádu je u bytových domů vzestupná vertikální linie okno – okno.

1WTC - Světové obchodní centrum v New Yorku
1WTC - Světové obchodní centrum v New Yorku
Požár výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýně
Požár výškového bytového domu Grenfell Tower v Londýně
Účinek požáru odpadní nádoby na zateplenou fasádu domu
Účinek požáru odpadní nádoby na zateplenou fasádu domu

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. vysvětlí posluchačům, s jakými specifiky musí na svém území bojovat městské části v rámci požární bezpečnosti a jak mohou být nápomocni hasičům HZS hl. m. Prahy v rámci zajištění a řešení mimořádných událostí spojených s požáry výškových budov, zahořením panelových domů či zajištění ochrany všech zde bydlících nájemníků? Na příkladu dobré praxe bude z pohledu zástupce oddělení krizového řízení prezentována jedna z mnoha částí bezpečnostní mozaiky sídlištního konceptu osmdesátitisícového Jižního Města – největšího sídliště v ČR.

kpt. Ing. Martin Podjukl bude na příkladu městské části Praha 11 demonstrovat, s jakými reálnými problémy se jednotky požární ochrany při vedení zásahu setkávají a zda i preventivní opatření vyplývající z aktivit Úřadu městské části Praha 11 mají svá opodstatnění. Analýzou vybraných aspektů zmapuje některé současné trendy, které mohou mít vliv na rychlost a efektivitu účinného zásahu.

Ing. Stanislav Toman bude prezentovat kritickou analýza současných národních normových předpisů pro větrání chráněných únikových a zásahových cest v budovách. Vysvětlí nedostatky, kontroverze a chyby stávající úpravy tohoto větrání. Současně představí základní potenciální návrhy, které chtějí přispět k tvorbě nové koncepce a revidovaných standardů pro oblast požárního větrání.

POŘADATEL

ZÁŠTITA


Veškeré informace k připravované konferenci a přihlášku naleznete na KONFERENCE.TZB-INFO.CZ

Retrospektiva 2016, 2017

V minulých ročnících konference Požární bezpečnost staveb posluchače nejvíce zaujaly přednášky herce a architekta Davida Vávry o rekonstrukci památkově chráněného divadla v Kladně a Oleho Herbranda Kleppeho, ředitele norské developerské společnosti BOB, o rezidenční budově Treet, v té době nejvyšší dřevostavbě na světě.

Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2016: David Vávra, Eva Polatová, Radek Kislinger, Michal Randa, Dagmar Kopačková, foto: Petr Bohuslávek
Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2016: David Vávra, Eva Polatová, Radek Kislinger, Michal Randa, Dagmar Kopačková, foto: Petr Bohuslávek
Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2017: Dagmar Kopačková, Petr Hejtmánek, Michal Randa, Ole Herbrand Kleppe, Eva Polatová, Petr Bohuslávek, Martin Podjukl, Petr Kuklík, Ondřej Chybík, foto: Eva Nečasová
Účastníci konference Požární bezpečnost staveb 2017: Dagmar Kopačková, Petr Hejtmánek, Michal Randa, Ole Herbrand Kleppe, Eva Polatová, Petr Bohuslávek, Martin Podjukl, Petr Kuklík, Ondřej Chybík, foto: Eva Nečasová

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI letošního ročníku

 
 
Reklama