Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (2. část)

Mlhová stabilní hasicí zařízení jsou vyhrazenými druhy stabilních hasicích zařízení (SHZ), která naházejí stále širší uplatnění v ochraně objektů a technologií. Hasicí účinky vycházejí z teorie malé kapky. Třídílný seriál uvádí historii vývoje mlhových SHZ v ČR a ve světě, hlavní komponenty, systémové řešení, specifiku navrhování, rozsah použití a typické aplikace včetně prostředků pro ruční hašení vodní mlhou. Jde o komplexně pojatou informaci reflektující dosažený stav v oblasti hašení vodní mlhou a očekávané vývojové trendy. V druhé části třídílného seriálu se podíváme na druhy, komponenty a navrhování mlhových SHZ.

Druhy a systémové řešení mlhových SHZ

Podle způsobu spouštění jsou mlhová SHZ:

 • s elektrickým spouštěním prostřednictvím EPS,
 • pneumatickým spouštěním,
 • hydraulickým spouštěním.

Podle počtu chráněných úseků:

 • jednozónová,
 • vícezónová.

Podle způsobu hašení:

 • lokální,
 • objemová,
 • zónová.

Podle účelu jsou určená k:

 • uhašení požáru,
 • potlačení a uvedení požáru pod kontrolu,
 • zamezení šíření sálavého tepla,
 • zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Podle tlaku jsou:

 • nízkotlaká s tlakem do 12,5 bar,
 • středotlaká 12,5 bar – 35 bar,
 • vysokotlaká s tlakem vyšším než 35 bar.

Podle konstrukce hubice resp. počtu hasiv:

 • jednofázová,
 • dvoufázová.

Podle systémového řešení:

 • standardní mlhová s mlhovými hubicemi nebo automatickými hlavicemi,
 • sprinklerová se sprinklery s výstřikem vysoce tříštěného proudu splňujícího kritéria na vodní mlhu.

Jednozónová a vícezónová mlhová SHZ

Jde o dělení obvyklé u plynových hasicích SHZ. Typickým příkladem vícezónových mlhových SHZ jsou systémy určené pro ochranu několika chráněných úseků. Jako vícezónové se navrhují i systémy pro ochranu liniových technologií a staveb jako jsou kabelové kanály nebo tunely.

Nízkotlaká a středotlaká mlhová SHZ

Mlhová SHZ v nízkotlakém a středotlakém provedení mají obdobné řešení jako SHZ sprinklerová nebo sprejová. Rozdíl je zejména ve výstřikových komponentech, kterými jsou otevřené mlhové hubice nebo automatické mlhové hlavice označované jako mlhové sprinklery. Jako sprinklerová zařízení mohou být s mokrou, suchou nebo předstihovou soustavou. Čerpací zařízení sestává obvykle z odstředivých čerpadel.

Vysokotlaká mlhová SHZ

K vývoji vysokotlakých mlhových SHZ vedla snaha dovést hasicí účinky spojené s kapkami malého průměru do praktického využití. Navrhují se pro tlak max. 100 bar až 150 bar. U vysokotlakých mlhových SHZ jde vždy o systém tj. soustavu komponentů vytvářejících kompaktní celek.

Kromě speciálních vysokotlakých hubic/hlavic se používají u vysokotlakých mlhových SHZ místo standardních ventilových stanic sekční solenoidové ventily. Potrubí je z nerez oceli a má podstatně menší rozměry než u sprinklrových a sprejových SHZ.

K zásobování vodou se používají pístová vysokotlaká čerpadla, pokud je provedené z atmosferické nádrže na vodu. Když je voda k vytvoření vodní mlhy v tlakových lahvích používají se k její dopravě čerpadla s plynovým pohonem nebo výtlačný plyn, obvykle dusík z tlakových lahví.

Jako neplatí, že vodní mlha se spektrem ultra malých kapek je nejúčinnější, tak neplatí, že vysokotlaká mlhová SHZ jsou vhodná pro všechny v úvahu přicházející aplikace. Stejně neplatí zevšeobecnění, že nízkotlaká a středotlaká mlhová SHZ jsou méně účinná než SHZ vysokotlaká.

Jednofázová a dvoufázová mlhová SHZ

Obr.8 Schéma dvoufázového vícezónového SHZ Sinorix GasSpray
Obr.8 Schéma dvoufázového vícezónového SHZ Sinorix GasSpray

Jednofázové mlhové SHZ vytváří mlhu z vody nebo vody s aditivy.

Dvoufázové mlhové SHZ (twin fluid systém) vytváří vodní mlhu v hlavici/hubici směšováním vody s plynem přiváděným samostatným potrubím odděleným od potrubí pro přívod vody. Tímto způsobem, označovaným jako atomizace vodního proudu, lze vytvořit mlhu se spektrem velmi malých kapek a to i u nízkotlakých systémů.

Obdobné, nikoliv definičně, je mlhové SHZ, u kterého do hubice přichází společným potrubím směs vody a plynu. Příkladem tohoto systému je nízkotlaké hasicí zařízení Sinorix GasSpray firmy Siemens. Výrobce deklaruje spolehlivé uhašení požáru zaplavením celého chráněného prostoru, včetně skrytých ohnisek plynem, a současně účinné ochlazení stavebních konstrukcí a instalovaných technologií vodní mlhou. Dusík se skladuje ve vysokotlaké láhvi 80 l /200 bar. Tento tlak se v potrubí redukuje na 60 bar s tím, že tlak na hubici je 10 bar. Vysoce homogenní mlhový oblak vzniká turbulentním prouděním obou médií, čímž se dosáhne velikosti kapek o průměru 0,01 mm – 0,05 mm. Výsledkem kombinovaného účinku obou hasiv je snížení hasicí koncentrace na 30 % obj. oproti 39 % obj. – 41,5 % obj. obvyklých pro plynová hasicí zařízení na dusík – viz obr. 12.

Obr. 9a Provedení dvouzónového vysokotlakého mlhového SHZ typu GPU MarioffObr. 9b Plynové čerpadloObr. 9 Provedení dvouzónového vysokotlakého mlhového SHZ typu GPU Marioff (vlevo) a plynové čerpadlo (vpravo)

Hlavní komponenty

Čerpací zařízení

U nízko a středotlakých mlhových SHZ se obvykle používají odstředivá čerpadla a u středotlakých a zejména u vysokotlakých mlhových SHZ čerpadla objemová – pístová.

U vysokotlakých mlhových SHZ jsou následující možná řešení čerpacího zařízení resp. zásobování vodou:

 • SPU   čerpací zařízení s čerpadly poháněnými elektromotory,
 • SPUD  čerpací zařízení s čerpadly poháněnými diesel motorem,
 • GPU   čerpací zařízení s čerpadlem poháněným plynem,
 • MSPU  modulové zásobování vodou
 • MAU   akumulátorové zásobování vodou s tlakovými láhvemi na vodu a výtlačný plyn.

Čerpací zařízení SPU (Sprinkler Pump Unit) se dodává se dvěma, čtyřmi nebo šesti čerpacími jednotkami poháněnými elektromotory. Z důvodu vysokého příkonu se vysokotlaká čerpadla spouští kaskádově, aby se snížil počáteční záběrový proud. Spouštění je u mokrých soustav samočinné na základě poklesu tlaku v rozváděcím potrubí. U suchých soustav se obvykle provádí prostřednictvím EPS. Pro některé specifické aplikace se čerpací zařízení dodává v zatepleném kontejneru včetně nádrže.

V případě modulového zásobování vodou (MSPU) jde o kompaktní celek sestávající z několika čerpadel s elektropohonem nebo diesel pohonem, pohotovostní nádrže, tlakového spínače, filtrů, pneumaticky poháněného čerpadla na udržování pohotovostního tlaku 25 bar a řady dalších komponentů.

Jako příklad zařízení SPU lze uvést čerpací zařízení Marioff, které se dodává v sedmi velikostech. Nejmenší sestává ze dvou čerpacích jednotek, nejvýkonnější z osmi čerpacích jednotek. Každá čerpací jednotka jmá dvě pístová čerpadla. Čerpací zařízení se čtyřmi pístovými čerpadly má celkový průtok 390 l/min při 80 bar – 140 bar.

Obr.10a Vysokotlaké mlhové SHZ typu MAUObr.10b Čerpací zařízení typu SPUObr.10 Vysokotlaké mlhové SHZ typu MAU (vlevo) a čerpací zařízení typu SPU (vpravo)
Obr.11 Schéma vysokotlakého mlhového SHZ typu MAU s pilotní lahví
Obr.11 Schéma vysokotlakého mlhového SHZ typu MAU s pilotní lahví

Čerpací zařízení GPU (Gas Driven Pump Unit) je na rozdíl od předcházejícího řešení opatřeno pístovým čerpadlem poháněným plynem. Tím je nezávislé na elektrickém proudu. To ho předurčuje pro protipožární zabezpečení lodí, kde se tento požadavek běžně uplatňuje. Ve svém důsledku jde o dvoufázový systém s mlhovým proudem, ve kterém je vysoké zastoupení ultra malých kapek. Ty vznikají atomizací vodního proudu plynem využívaným k pohonu pístového čerpadla. Firma Marioff dodává toto čerpací zařízení v osmi základních velikostech. Obvykle se používá pro ochranu před nebezpečím OH1 a ochranu strojoven s tím, že max. průtok je 150 l/min.

V případě zařízení MAU (Machinery Accumulator Unit), jde o tzv. zásobování akumulátorové typu s vlastním zdrojem hasiva. Tvoří ho baterie tlakových lahví na vodu a výtlačný plyn, kterým je obvykle dusík. K řízení spouštěcích ventilů tlakových láhví s vodou se používá v některých případech pilotní láhev s dusíkem. Nevýhodou zařízení MAU je omezená doba činnosti. Dodává se pro ochranu před nebezpečím OH1 a ochranu pro malé prostory. Výhodou je jednoduchost a nižší cena.

Výstřikové hubice / automatické hlavice

Účelem mlhových hubic/automatických hlavic je vytvořit homogenní vodní mlhu s definovaným průměrem kapek. Automatické hlavice mají, obdobně jako standardní sprinklery, tepelnou pojistkou, která po dosažení otevírací teploty praskne a uvolní cestu vodní mlze. Pro speciální aplikace, jako je ochrana hangárů nebo vězeňských cel, se používají hlavice vysunovací. V pohotovostním stavu jsou zasunuté ve stavební konstrukci ve stropu nebo stěně, aby se nedaly snadno poškodit.

Hlavními parametry hubic/automatických hlavic jsou z hlediska navrhování:

 • K faktor,
 • výstřikový úhel,
 • velikost kapek.

Pro vytvoření mlhy se nejčastěji využívají následující principy tříštění vody:

 • nárazový,
 • tlakový,
 • atomizací kapek.
Obr. 12a Vysokotlaký mlhový sprinkler a hubice HI-FOGObr. 12b Nízkotlaká mlhová hubice AM 10 TYCO, součást systému AQUAMISTObr. 12 Vysokotlaký mlhový sprinkler a hubice HI-FOG (vlevo) a nízkotlaká mlhová hubice AM 10 TYCO, součást systému AQUAMIST (vpravo)

V prvním případě jde o přeměnu plného proudu ve vodní mlhu nárazem plného proudu na tříštič. Výhodou je jednoduchá konstrukce a malé nebezpečí zanesení výstřikového otvoru nečistotami. Tento způsob je omezen na vytvoření kapek o střední a větší velikosti. Obvykle se používá u hubic určených pro nízkotlaká a středotlaká mlhová SHZ. Pracovní tlak je v závislosti na typu hubice/hlavice 11,6 bar až 17,2 bar a chráněná plocha 8 m2 a 16 m2. Širokou nabídku nízkotlakých hubic má ve svém výrobním programu firma MINIMAX. Jde například o spirálové hubice Minifog s K faktorem 3, 6 a 9 a velikostí kapek 0,1 mm komodit až 0,2 mm. Jsou určené pro objektovou ochranu při tlaku na hubici 5 bar až 25 bar. Do této skupiny patří i sprinklery tvořící mlhový proud při tlaku 16 bar, které jsou součástí systému Econ Aqua Minimax certifikovaného pro nebezpečí LH a OH1 a OH2 garáže. U hubic MicroDrop typu FS 5, 7,10 a 14 je pracovní tlak na hubici 4 bar až 12,5 bar. VdS je schválilo mimo jiné i pro ochranu kabelových kanálů, plynových a parních turbín a lakovacích linek.

Druhou možností je vytváření malé kapky zvyšováním tlaku vodního proudu a jeho protlačování přes jeden nebo více výstřikových otvorů o velmi malém průměru. K historickým řešením patří tzv. kaskádové hubice známé z ručních mlhových proudnic. U vysokotlakých hubic/hlavic, kromě malých otvorů, používají někteří výrobci vyměnitelné kroužky se štěrbinami o velikosti vlasu. Účinek tříštění kapek lze zvýšit tangenciálním nasměrováním vytékajícího paprsku speciálně upraveným tělesem uvnitř hubice. Konstrukce tohoto typu hubic je oproti nárazovému tříštění komplikovanější a energeticky náročnější. Nevýhodou jsou i vysoké požadavky na čistotu vody. Příkladem jsou výstřikové koncovky HI-FOG 1000 a HI-FOG 2000 firmy Marioff. Montují se v závěsné nebo horizontální poloze. Tepelné skleněné pojistky mají otevírací teplotu 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C a 141 °C a RTI 22. K faktor je 0,9–5.

Obr. 13 Konstrukční provedení dvoufázové mlhové hubice
Obr. 13 Konstrukční provedení dvoufázové mlhové hubice

K unikátnímu řešení vysokotlakých hubic/hlavic patří výrobky FOGTEC, jejichž součástí je membrána (burst disc). Výhodou tohoto řešení je možnost navrhnout zaplavovací soustavu s nižším reakčním časem, než se dosahuje u standardní suché zaplavovací soustavy. Toto řešení je vhodné i pro kombinovaná nebezpečí například ve skladech, kde je kombinace komodit s nízkým nebezpečím, pro které jsou vhodné automatické hlavice, a komodit s vysokým nebezpečím, u kterého je nutné použít zaplavovací systém s otevřenými hubicemi.

Další možností je vytvoření mlhy tzv. atomizací kapek s využitím plynu (obvykle dusíku), který se přivádí do směšovací komory hubice spolu s vodou. Jde o tzv. dvoufázové (twin fluid) mlhové hubice resp. mlhové systémy. Hubice tohoto typu se původně používaly ke zvyšování vlhkosti, stříkání barev a hnojení. Pro účely hašení požáru jsou vhodné jak pro nízkotlaká, tak i vysokotlaká mlhová SHZ.

Vývoj se zaměřuje na další možnosti vytvoření malé kapky. Jednou z nich je metoda FSW (Flashing of Superheated Water) založená na aplikaci vody zahřáté na í teplotu vyšší než 100 °C, což je možné při vyšším tlaku v nádrži na vodu. Při výstřiku takto zahřáté vody dochází k její bouřlivé expansi doprovázené přeměnou vody na páru a atomizací kapek. Zkoušky ukázaly, že tento způsob hašení je účinný pro předcházení explose prachů. Výzkum v této oblasti pokračuje. Praxe ukáže, které z navrhovaných řešení bude i prakticky využitelné.

Z pohledu výsledné hasicí schopnosti je způsob vytváření vodní mlhy pouze jedním z mnoha faktorů. Je třeba vzít v úvahu, že se v chráněném prostoru instaluje řada hubic, jejichž výstřikové proudy se vzájemně ovlivňují. Nejen, že dochází u nízko a středotlakých systémů k dalšímu vzájemnému tříštění kapek, ale mění se lokálně i intensita dodávky vodní mlhy. O tom rozhoduje podstatnou měrou rozmístění hubic/hlavic v chráněném prostoru, mezi sebou a od stěn a od hašeného objektu.

Hasivo

Hasivem může být voda nebo voda s aditivy případně voda a plyn. Upřednostňuje se voda pitná. Zejména u vysokotlakých systémů je zásadním požadavkem vysoká kvalita vody, která musí být definovaná v průvodní dokumentaci výrobce. Nepřipouští se výskyt vláknitých nebo jiných nečistot a mechanických částí. Zvýšení hasicí schopnosti vody lze dosáhnout aditivy. To předpokládá použití vhodného přiměšovacího zařízení a pěnidla. Možná je i aplikace předmíchaného pěnotvorného roztoku.

Filtry

Instalují se v každém přívodu vody a obvykle jsou součástí i výstřikových koncovek. Vyrobeny jsou z korozivzdorných materiálů. Síto musí být vyměnitelné, aby se zachycené usazeniny daly snadno odstranit bez demontáže filtru. Filtry se navrhují tak, aby jimi neprošla kulička o průměru větším než je 0,8násobek minimálního výtokového otvoru hlavice/hubice.

Potrubí

Obr. 14 Sekční ventily vysokotlakého vícezónového mlhového SHZ
Obr. 14 Sekční ventily vysokotlakého vícezónového mlhového SHZ

Zvláštní požadavky se kladou na potrubí, což se týká zejména vysokotlakých mlhových SHZ. Nejen pevnostní, ale i z hlediska odolnosti proti korozi. Z těchto důvodu je potrubí vyrobeno z nerez oceli nejvyšší kvality. Tomu odpovídá i značně vysoká cena. Obvykle se dává přednost potrubí bezešvému. V porovnání se sprinklerovým nebo nízkotlakým sprejovým rozvodem má vysokotlaké potrubí podstatně menší průměry. To umožňuje provádět jeho formování do oblouků, na speciálních ohýbačkách, přímo na stavbě. Vysokotlaké rozváděcí potrubí k hubicím/hlavicím má obvykle průměr 12 mm až 40 mm a hlavní přívodní potrubí 50 mm. Pro porovnání, u sprinklerových zařízení je průměr hlavního přívodního potrubí 100 mm až 200 mm. U rozsáhlých instalací vysokotlakých mlhových SHZ může být použito až 20 km potrubí a 4 000 hubic/hlavic.

Obr. 15a Komponenty potrubního rozvodu vysokotlakého mlhového SHZObr. 15b Komponenty potrubního rozvodu vysokotlakého mlhového SHZObr. 15 Komponenty potrubního rozvodu vysokotlakého mlhového SHZ

Navrhování mlhových SHZ

Přednávrhová etapa

Platí zásada, že bezpečné používání mlhového SHZ je omezeno aplikacemi, pro které bylo zkoušeno. Z těchto zkoušek pak vyplynou návrhové požadavky, které jsou součástí návrhového manuálu.

Mlhové hasicí lze použít pokud:

 • je vyhodnoceno jako optimální ochrana v porovnání s ostatními SHZ a požárně bezpečnostními opatřeními,
 • je k dispozici mlhové SHZ s deklarací jakou předpokládá řešitel požárně bezpečnostního řešení a provozovatel,
 • dodavatel předmětného mlhové SHZ je držitelem návrhového Manuálu, protokolu ze zkoušek hasicí schopnosti, certifikát shody resp. osvědčení stálosti vlastností,
 • dodavatel má reference prokazující, že je schopen deklarovat provedení návrhu, montáže a údržby mlhového SHZ v souladu s požadavky ČSN P CEN/TS 14972 [5],
 • konkrétní chráněný úsek a technologie jsou v souladu s podmínkami protokolu zkoušky hasicí schopnosti a Manuálu výrobce. Jde např. o rozměrové a dispoziční požadavky, druh technologie skladování a omezující podmínky týkající se řízení odvodu kouře a tepla.

Zvlášť obezřetně je třeba posuzovat prohlášení výrobce, že předmětné mlhové SHZ má deklaraci uhašení požáru nebo dokonce univerzální použití.

Při rozhodování o použití mlhového SHZ je třeba vzít v úvahu bezpečnostní rezervu danou náchylností konkrétního SHZ na nedodržení návrhových požadavků u reálné instalace. Tato bezpečnostní rezerva je u mlhových SHZ, pracujících s minimální intensitou dodávky, podstatně menší než u sprinklerových nebo plynových zařízení. To je zvlášť závažné v zemích, kde se systematicky neprovádí přejímací prohlídky nových instalací nezávislou akreditovanou zkušebnou.

Návrhová etapa

Mlhová SHZ se navrhují s deklarací:

 • uhašení požáru,
 • uvedení požáru pod kontrolu a potlačení požáru,
 • zamezení šíření sálavého tepla,
 • zvýšení požární odolnosti prvků stavebních konstrukcí.

Výchozími dokumenty pro návrh mlhového SHZ jsou:

 • technické podmínky ČSN PEN/TS 14972 [5],
 • průvodní dokumentace výrobce, především návrhový Manuál platný pro danou aplikaci a zkušební protokol z relevantní zkoušky,
 • další související technické dokumenty jako certifikáty na komponenty a mlhový systém jako celek,
 • právní předpisy.

Zpracovatelé velmi obezřetně koncipovali ČSN P CEN/TS 14972. Na rozdíl od ostatních normativních dokumentů pro navrhování SHZ neuvádí žádné univerzálně platné intensity dodávky pro typické třídy nebezpečí jako je tomu u sprinklerových zařízení. Odpovědnost za návrh mlhového SHZ je přenesena na výrobce. Ten musí každou aplikaci doložit protokolem o zkoušce hasicí schopnosti. To představuje významnou finanční překážku. Na straně druhé je to jediná cesta ke stanovení zdůvodněné deklarace konkrétního mlhového SHZ pro konkrétní aplikaci.

V žádném případě nelze připustit jakékoliv expertní zásahy do návrhových požadavků stejně jako nekvalifikované interpretace výsledků zkoušek. Odpovědnost navrhovatele mlhového SHZ je nedělitelná a nepřenosná. Ten musí dodržet podmínky návrhového Manuálu a příslušného certifikátu včetně skladby komponentů. Ty v žádném případě o vlastní vůli nelze zaměňovat.

Pro mlhová SHZ platí, že jakékoliv odchýlení reálného provedení od zkušebních podmínek může zásadně ovlivnit hasicí schopnost resp. deklaraci, která byla prokázána zkouškami hasicí schopnosti. Nelze ani připustit snižování návrhových požadavků se zdůvodněním, že se k požáru musí dostavit jednotka PO, která ho uhasí. Potom se nabízí otázka, proč mělo být mlhové SHZ instalované, o vynaložených finančních nákladech nemluvě.

S poukazem na výše uvedené důvody mohou kvalitní návrh mlhového SHZ provádět jenom projektanti s vysokou odbornou úrovní prokázanou relevantními referencemi. Pokud se dodávka mlhového SHZ realizuje přes zprostředkující organizaci, musí se vždy požadovat šéfprojektáž a šéfmontáž od nositele know how.

Požadavky na zásobování vodou

Jako u všech druhů vodních SHZ má zásobování vodou i u mlhových SHZ zásadní význam pro dosažení požadované hasicí schopnosti. Výběr druhu zásobování vodou je závislý na tom zda jde o mlhové SHZ pro ochranu osob, nebo pro ochranu majetku.

Nádrže se navrhují na objem vody dostatečný minimálně pro nejkratší čas hašení. U mlhových SHZ s deklarací uhašení požáru, pokud není v protokolu ze zkoušky stanoveno jinak, je to dvojnásobek doby hašení zjištěné při zkouškách hasicí schopnosti, nejméně však 10 min.

U mlhových SHZ s deklarací potlačení a uvedení požáru pod kontrolu je doba hašení, v závislosti na daném nebezpečí podle ČSN EN 12845, min. 30 min nebo 60 min.

V každém případě dodávka vody musí být nepřerušovaná po celou dobu hašení. Evropské normativní dokumenty na navrhování vodních SHZ jsou v otázce doby činnosti konsistentní. Bylo by hrubou chybou stanovené doby činnosti snižovat.

Součinnost a integrita

U mlhových SHZ přichází v úvahu:

 • vnitřní systémová integrita,
 • součinnost s ostatními PBZ,
 • součinnost s ostatními instalovanými technickými zařízeními vybavení budov.

Vnitřní systémová integrita mlhového SHZ se týká především samočinných mlhových SHZ. Ta musí být navržená jako jeden integrální celek s logistickými vazbami mezi detekční, řídící a hasicí částí.

Mlhová SHZ obecně, ale zejména vysokotlaká mlhová SHZ, patří do skupiny SHZ, u kterých musí být v požárně bezpečnostním řešení a v příslušném projektu stanoveny podmínky, aby nedošlo k ovlivnění jejich funkce a účinnosti jiným požárně bezpečnostním zařízením. Za kolizní se považuje zařízení pro odvětrání kouře a tepla. U vysokotlakých mlhových SHZ se připouští pouze ruční spouštění přirozeného odvětrání kouře a tepla. Nedoporučuje se samočinné spouštění pomocí tepelných pojistek nebo prostřednictvím elektrické požární signalizace. U ostatních mlhových a sprejových SHZ se za optimální považuje ruční spouštění s tím, že za určitých podmínek jsou možné i možnosti, které u vysokotlaké mlhy jsou uváděné jako nedoporučené.

Důvodem pro uvedená omezení je náchylnost vodní mlhy na odklonění od ohniska požáru při zvýšeném proudění vzduchu. To může způsobit i větší tepelný výkon požáru spojený s vyšší sílou vznosného proudění zplodin hoření. Pokud výrobce (dodavatel) prokáže zkouškami, že za zvýšeného proudění není snížena hasicí schopnost navrhovaného vysokotlakého mlhového zařízení lze ho použít. Typickým příkladem je ochrana tunelů.

U rozsáhlých instalací jako jsou zónová mlhová SHZ pro ochranu tunelů nebo inteligentních budov je třeba řešit i součinnost s ostatními technickými a technologickými zařízeními jako je kamerový systém, řídící a ovládací zařízení, systémy vstupu, zabezpečovací signalizace, vytápění, informační systémy apod.

Ochrana zdraví

Ačkoliv vodní mlha není jako taková zdraví škodlivá jsou k ní vztažena, z hlediska vypouštění do chráněného prostoru, obdobná omezení jako u hasicích plynů. Zejména pokud se do chráněného prostoru vypouští i plyn. K zajištění ochrany zdraví se potom podle potřeby aplikují opatření, jako je zpoždění vypouštění hasiva, instalace výstražných a poplachových zařízení, školení osob nacházejících se v prostoru chráněném mlhovým SHZ apod. Pokud se použije suchá a předstihová soustava musí začít vypouštění hasiva nejpozději do 60 s po otevření první automatické hlavice nebo do 30 s jsou-li instalované otevřené hubice.

Mlhová SHZ s přísadami se nesmějí používat v prostorech obsazených lidmi, pokud se nejedná o látky prokazatelně bezpečné. V opačném případě může dojít k podráždění kůže, očí nebo aspirační toxicitu.

Prostory chráněné mlhovým SHZ by měly být opuštěny z důvodu možného ohrožení sálavým teplem, toxickými plyny a zplodinami hoření. Ohrožení parou, která vzniká v zóně plamenného hoření, je třeba posuzovat v kontextu s ohrožením sálavým teplem, které je pravděpodobnější.

Při vypouštění vodní vysokotlaké mlhy dochází v chráněném prostoru k výraznému snížení viditelnosti. U některých mlhových zařízení, jako jsou zařízení dvoufázová, je třeba počítat se zvýšenou hlučností při jeho uvedení do činnosti.

V závěrečné části seriálu se podíváme na metody pro stanovení hasicí schopnosti, na rozsah použití mlhových SHZ a na prostředky pro ruční aplikaci vysokotlaké mlhy. Nechybí samozřejmě avizovaný seznam literatury a závěr.

English Synopsis

Water mist fixed firefighting systems are dedicated types of stationary fire extinguishers, which are increasingly widespread in the protection of objects and technologies. Extinguishing effects are based on the theory of a small drop. The three-part series presents the history of fog water mist development in the Czech Republic and the world, the main components, the system solution, the design specifics, the range of applications and typical applications including the hand watermist fire extinguishing equipment . It is a comprehensive concept that reflects the state of water mist elimination and the prospective trends. In the second part of the three-part series we look at the types, components and design of watermist fixed firefighting systems (FFS).

 
 
Reklama