Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Požární bezpečnost staveb

Druhy konstrukčních částí z požárního hlediska

4 Druhy konstrukčních částí

V České republice jsou stavební konstrukce z požárního hlediska hodnoceny na základě toho, z jakých stavebních materiálů a výrobků sestávají, resp. jakou třídu reakce na oheň vykazují (Obrázek 4). Smyslem klasifikace je stanovit chování stavebních konstrukcí za požáru jako celku, tedy jakým způsobem mohou hořlavé stavební výrobky použité v konstrukci zvyšovat intenzitu požáru a zda mohou mít vliv na její únosnost a stabilitu. Na základě těchto kritérií jsou konstrukce v rámci českých technických norem děleny do druhů DP1, DP2 a DP3 (dříve značeno D1, D2 a D3).

  • Stavební konstrukce druhu DP1 představují konstrukce, které nezvyšují v požadované době intenzitu požáru a sestávají se především z nehořlavých materiálů a výrobků (třída reakce na oheň A1 nebo A2). Stavební konstrukce DP1 může obsahovat i výrobky hořlavé (třída reakce na oheň B až F), nicméně tyto prvky musí být umístěné uvnitř konstrukce, nesmí dojít v požadované době k jejich vzplanutí a nesmí na nich být závislá únosnost a stabilita konstrukce.
  • Stavební konstrukce druhu DP2 mohou sestávat z nosných částí třídy reakce na oheň B až D nebo i třídy reakce na oheň B až E, pokud na nich stabilita konstrukce nezávisí (např. izolace). Podmínkou je, že se tyto hořlavé výrobky musí nacházet uvnitř konstrukce, tedy že povrchové vrstvy konstrukčních částí jsou tvořeny nehořlavými výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tyto nehořlavé povrchové vrstvy mají v požadované době zabránit vzplanutí a odhořívání nosných či izolačních vnitřních částí konstrukce.
  • Stavební konstrukce druhu DP3 mohou v požadované době požáru intenzitu zvyšovat a nejsou na ně vztažena žádná materiálová omezení, resp. se jedná o všechny stavební konstrukce, které nesplňují požadavky na zatřízení do kategorie DP1 či DP2.
Obrázek 4: Druhy konstrukční části (schematické znázornění pro sendvičovou konstrukci): (a) DP1; (b) DP2; (c) DP3; poznámka: A1 až F = požadované třídy reakce na oheň; dvouvrstvé opláštění na obr. (a) a (b) pouze ilustrativně vyjadřuje požárně ochrannou funkci a nemusí reprezentovat skutečný počet desek
(a)(b) (c)
Obrázek 4: Druhy konstrukční části (schematické znázornění pro sendvičovou konstrukci): (a) DP1; (b) DP2; (c) DP3; poznámka: A1 až F = požadované třídy reakce na oheň; dvouvrstvé opláštění na obr. (a) a (b) pouze ilustrativně vyjadřuje požárně ochrannou funkci a nemusí reprezentovat skutečný počet desek

Klasifikace druhů konstrukčních částí je (nejčastěji) používána pro hodnocení nosných a požárně dělících konstrukcí a má přímý vliv na určení konstrukčního systému budovy. Druh konstrukce je uváděn jako nedílná součást zápisu požární odolnosti.

Bez ohledu na konstrukční systém objektu musí být jako konstrukce druhu DP1 provedeny:

  • konstrukce ohraničující chráněné únikové cesty, včetně konstrukcí zajišťující stabilitu těchto požárně dělících konstrukcí, popř. konstrukce ohraničující šachty požárních a evakuačních výtahů,
  • konstrukce umístěné v podzemních podlažích,
  • požární pásy v obvodových stěnách,
  • konstrukce, které se vyskytují v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku nebo jiného objektu.
 
 
Reklama