Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Červený kohout 2016

Zúčastnili se odborníci působící v požární ochraně, inženýři a technici v oblasti požární bezpečnosti staveb, systémech požární ochrany, elektrické požární signalizaci, zařízení pro evakuaci osob, pro záchranné systémy, pro systémy pro dekontaminaci osob nebo skladování nebezpečných látek.

Již 19. ročník Červeného kohouta absolvovali odborníci v oblasti požární ochrany. Konference s mezinárodní účastí se ve dnech 30. a 31. března opět konala v prostorách Wellness Hotelu Frymburk.

Konferenci Červený kohout 2016 navštívilo rekordních 320 účastníků. O konferenci je stále větší zájem, což vyjádřil ve svém zahajovacím projevu také náměstek generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, pod jehož záštitou se konference koná. Složení účastníků je průřezové přes veškeré odborné profese v rámci požární ochrany. Mezi přednášejícími i posluchači byli nejen příslušníci hasičských záchranných sborů krajů a generálního ředitelství HZS ČR, ale i zástupci univerzit, které v rámci svých akreditací mají i studijní programy zaměřené na požrání ochranu, integrovaný záchranný systém či ochranu obyvatelstva a krizové řízení.

Tuto skupinu odborníků doplnili odborně způsobilé osoby působící v požární ochraně, autorizovaní inženýři a technici v oblasti požární bezpečnosti staveb a zástupci společností, které jsou zaměřeny na systémy požární ochrany, jako je elektrická požární signalizace, zařízení pro evakuaci osob, pro záchranné systémy či systémy pro dekontaminaci osob nebo systémy na skladování nebezpečných látek apod.

Dříve než brig. gen. Ing. Miloš Svoboda konferenci oficiálně zahájil, vystoupili ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, starosta městyse Frymburk pan Oto Řezáč, prezident Dobrovolnej požiarnej ochrany Slovenské republiky PhDr. Ladislav Pethö a za organizátora konference Dům techniky ČB, spol. s r. o., jeho jednatelka Ing. Anna Skálová, kteří všechny zúčastněné přivítali.

Úvodní přednáška byla zaměřena na požární uzávěry v dopravníkových trasách, kterou představil Ing. Pavel Šebesta ze společnosti Somati systém, s. r. o. Následovala přednáška plk. Ing. Ludvíka Szelke, náměstka ředitele HZS kraje Vysočina pro prevenci a CNP, zaměřená na modelování evakuace osob. Před obědem byly ještě představeny dvě přenášky, a to první na téma „Kontaktní zateplovací systémy“, kterou přednesl Dipl.-Phys. Ingolf Kotthoff, zástupce Ingenieurbüro für Brandschutz und Fassaden, SRN. Druhá přednáška se zabývala ochranou před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů a obloukových ochran. Toto téma si připravil Ing. František Štěpán ze společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. Dopolední program doplnili zástupci společností GUMOTEX, a. s., HAPPY END CZ, a. s., a BESY CO, spol. s. r. o., kteří představili své systémy v oblasti požární ochrany.

Odpolední program zahájil Ing. Ladislav Karda, zástupce Zdravotně sociální fakulty Jihočeského univerzity v Českých Budějovicích, na téma „Historie personálního zabezpečení požární ochrany u organizací (právnických a podnikajících fyzických osob v ČSR/ČSSSR/ČR)“. Následující přednášku na téma „Úprava technických norem řady ČSN 73 08 ..“ přednesl Ing. Petr Boháč ze společnosti Požární bezpečnost staveb, s. r. o. Třetí přednáška byla zaměřeno na „Požární návrhové normy po roce 2020“, kterou přednesl prof. Ing. František Wald, CSc., zástupce Fakulty stavební ČVUT Praha. Po krátké přestávce pokračoval Ing. Jiří Židek ze společnosti Belix, s. r. o., na téma „Sanace a dekontaminace po požárech, povodních a jiných mimořádných událostech“. Dále svůj příspěvek přednesl prof. Ing. Karol Balog, Ph.D., zástupce Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, na téma „Požární nebezpečí svíček a jeho hodnocení“. Závěrečnou přednášku přednesl pan Borek Jiřík na téma „Požární prevence a ochrana života, zdraví a majetku při pořádání koncertů a festivalů“. I v průběhu odpoledne představovali své systémy v oblasti požární ochrany zástupci společností Sdružení EPS ČR, Fermacell GmbH, organizační složka Praha a KINGSPAN, a. s.

Jak je již na jihočeské konferenci tradicí, byl pro účastníky i letos na konci prvního dne uspořádán společenský večer. V úvodu večera byli za dlouholetý přínos pro požární ochranu i konferenci Červený kohout oceněni plk. Mgr. Pavel Nejtek a Ing. Pavel Zemene, PhD., kteří obdrželi sošku Červeného kohouta s certifikátem.

Druhý den konference zahájil přednáškou plk. Ing. Martin Sviták, náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje pro IZS a operační řízení, na téma „Zásahová činnost hasičů v době suchého léta roku 2015 v Jihočeském kraji“. Na jeho příspěvek navázal kpt. Ing. Ondřej Sanža Šafránek, příslušník MV-GŘ HZS ČR, Technického ústavu požární ochrany, na téma „Požáry automobilů“. Před přestávkou přednesl ještě svůj příspěvek Ing. Pavel Rybář na téma „Sprinklerová ochrana podle ČSN EN 12 845:2015 a ČSN 73 0810:2016“. Program doplnili zástupci společnosti Somati systém, s. r. o., a PRAKAB Pražská kabelovna, s. r. o., organizační složka Praha, představením svých zařízení pro požární ochranu. Po krátké přestávce pokračoval plk. Ing. Pavel Nejtek na téma „Zdroje vody pro hašení požárů v lesních masívech“. Další příspěvek přednesl Ing. Jiří Kutáč – DEHN+SÖHNE GmbH + Co. KG. na téma „Závaznost, či nezávaznost technických předpisů z hlediska nejvyššího správního soudu ČR“. Dvoudenní blok přednášek zakončil Ing. Miroslav Pfleger ze společnosti SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. na téma „Litinové odpadní systémy v budovách a jejich požární odolnost“.

Odbornými garanty konference Červený kohout 2016 byli plk. Ing. Milan Brabec, Ing. Ladislav Karda a Ing. Jan Pavlík. Kromě společností, které představily své produkty a systémy na přednáškách a v rámci jednotlivých expozic, konferenci podpořily společnosti STRABAG, a. s., a NADACE ČEZ.

V rámci doprovodného programu HZS Jihočeského kraje první konferenční den představil účastníkům kontejner na dálkovou dopravu vody využitelný zejména pro hašení rozsáhlých lesních požárů.

Na závěr celé konference byla předána skleněná soška Červeného kohouta s certifikátem za nejlepší přednášku, a to plk. Ing. Martinu Svitákovi.

Foto z konference: http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=21963464&docType=ART

plk. Ing. Jana Neškodná
vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP KŘ HZS Jihočeského kraje
tel: 950 230 210
mobil: 602 460 980
e-mail: jana.neskodna@jck.izscr.cz
 
 
Reklama