Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Požární bezpečnost staveb

Vybrané požárně technické charakteristiky stavebních výrobků a hmot

2. Vybrané požárně technické charakteristiky stavebních výrobků a hmot

Při požárně bezpečnostním řešení se lze často setkat jednak s evropskou a jednak s národní požárně technickou charakteristikou. Klíčovou klasifikací hořlavosti stavebních výrobků v celoevropském měřítku jsou třídy reakce na oheň. Na národní úrovni je v ČR dále používán index šíření plamene po povrchu či hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech.

2.1 Evropská klasifikace hořlavosti stavebních výrobků – třídy reakce na oheň

Reakce na oheň je ukazatel toho, jak výrobky přispívají svou hořlavostí k rozvoji a intenzitě vznikajícího požáru (na rozdíl od požární odolnosti stavebních konstrukcí vystavených plně rozvinutému požáru). Výrobky jsou nejčastěji na základě kombinace několika malorozměrových laboratorních zkoušek klasifikovány dle evropských norem do jedné ze sedmi tříd s označením A1, A2, B, C, D, E nebo F. Stupnice charakterizuje výrobky od třídy A1, jakožto zcela nepřispívající k požáru, po třídu F, jakožto výrobky výrazně se podílející na rozvoji a intenzitě požáru. U jednotlivých tříd může být uveden index „fl“ (z angličtiny jako „flooring“), jedná-li se o podlahové krytiny, eventuálně index „ca“ v případě kabelů („cable“; v případě kabelů jsou definovány třídy A, B1, B2 až F) a „L“ u tepelných izolací potrubí.

Společně s třídou reakce na oheň A2 až D (popř. E) bývá u výrobků uváděna a v požární legislativě požadována tzv. doplňková klasifikace vyjadřující intenzitu vývoje kouře (s1, s2 nebo s3; „s“ z angličtiny jako „smoke“) a plamenně hořících kapek (d0, d1 nebo d2; „d“ z angličtiny jako „droplet“). Vyšší číslo u klasifikace „s“ nebo „d“ znamená vyšší míru tvorby doprovodných komponentů hoření (kouře, kapek). Lze se tak setkat s úplným zápisem v podobě např. B – s1, d0 nebo Cfl – s1.

Tabulka 1: Třídy reakce na oheň stavebních výrobků
Třída reakce na oheňOrientační příklad výrobku
Nehořlavé výrobkyA1výrobky z keramiky, skla, kovu, betonu, tepelně izolační deska z minerálních vláken
A2sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska
Hořlavé výrobkyBkontaktní zateplovací systém s hořlavým tepelným izolantem (např. expandovaný polystyren), vinylové podlahy, cementotřískové desky
Ctepelně izolační deska z fenolické pěny
Dkonstrukční dřevo, desky na bázi dřeva
Etepelně izolační deska z polyuretanu nebo expandovaného polystyrenu (s retardéry hoření)
Fvýrobky, u kterých třída nebyla stanovena

Třídy reakce na oheň jsou používány jako nástroj pro přímé legislativní omezení určitých výrobků ve stavbě. Příkladem může být požadavek na třídu reakce na oheň B – s1, d0 pro povrchovou úpravu stavebních konstrukcích ve shromažďovacím prostoru nebo požadavek Cfl – s1 pro třídu rekce na oheň podlahové krytiny v chráněné únikové cestě.

Třídu reakce na oheň pro vybrané stavební výrobky lze bez nutnosti nákladného zkoušení klasifikovat s využitím informativní přílohy v ČSN 73 0810. Tabelárně jsou dány třídy pro tradiční výrobky častého využití.

2.2 Národní požárně technické charakteristiky

Index šíření plamene po povrchu is [mm/min.]

Tato ryze národní charakteristika udává rychlost v milimetrech za minutu, s jakou se plamen šíří po povrchu stěn a stropů či podhledů; ve starších legislativních dokumentech se lze setkat i s požadavky na index šíření pro podlahové krytiny např. v chráněných únikových cestách. Indexem šíření je často striktně omezeno použití stavebních výrobků pro určité typy staveb, a to v projektových normách požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx. V určitých případech je požadován i nulový index šíření (tj. nešířící plamen, is = 0 mm/min.), a to např. pro povrch požárních pásů na fasádě, obvodové stěny nacházející se v požárně nebezpečném prostoru, povrch hořlavého kontaktního zateplovacího systému, vnitřní povrchy na chráněných únikových cestách či výplně zábradlí balkonů či lodžií vyšších staveb. Indexem šíření jsou omezeny též povrchy v prostorech s vyšší koncentrací osob (požární úseky skupiny U1 a U2 dle ČSN 73 0802) a lze se tak setkat např. s omezením is ≤ 50 až 100 mm/min. Index šíření je zkoušen dle české zkušební požární normy ČSN 73 0863 a pro určitou skupinu převážně dříve používaných stavebních výrobků lze event. využít hodnotovou požární normu ČSN 73 0822. Výrobky s třídou reakce na oheň A1 a A2 se považují za výrobky, které nešíří plamen po povrchu (is = 0 mm/min.).

Odkapávání stavebních hmot z podhledů a střech

Odkapávání stavebních je rovněž ryze národní charakteristika eliminující jednak ohrožení osob či zvířat při evakuaci a jednak možnost rozšíření požáru hořící taveninou. Odkapávání hmot je zkoušeno dle české zkušební požární normy ČSN 73 0865. Striktní zákaz použití hmot, které v případě požáru (resp. při požární zkoušce) odkapávají, uvádí opět projektové požární normy, a to zejména v prostorách určitých typů únikových cest, prostorách s velkou koncentrací osob, ve stavbách zdravotnických zařízení, stájí zemědělských zvířat apod. V této souvislosti je nutné upozornit, že třída reakce na oheň včetně údaje doplňkové klasifikace plameně hořících kapek (d0, d1 a d2, viz předchozí kapitolu) jakožto evropská klasifikace a hodnocení okapávání jakožto národní klasifikace jsou naprosto odlišné charakteristiky a nelze je v případě projektování či hodnocení stavebních výrobků zaměňovat či nahrazovat.

 
 
Reklama