Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
nápověda  mapa portálu
kde
hledat
                 
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Katalog firem a výrobků:
BESO - Robert Beneš
Honeywell spol. s r.o.
 
Na dotaz protokol o tlakové zkoušce zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 200 nalezených.
 [další stránka >>>]
[text]Vzory dokumentů
..Povinné revize kotlů na tuhá paliva - doklad o kontrole technického stavu kotle Protokol o topné zkoušce (WORD,..Protokol o topné zkoušce Protokol o provedení zkoušky těsnosti podlahového systému !-- Protokol o uvedení do provozu plynových kotlů (PDF,..!-- Protokol o provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů systému IVARTRIO+ (PDF,.. Protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů vzduchotechnického zařízení (WORD,.. 16 kB) Protokol o tlakové zkoušce potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409 (WORD, 16 kB) Protokol o konečné tlakové zkoušce ..
[článek]Předávání potrubí vnitřního vodovodu 28.2.2005
..tlaková zkouška vnitřního vodovodu je nedílnou součástí montáže (tlaková zkouška se provádí u potrubí ještě před izolováním!! To znamená,.. protokol o tlakové zkoušce potrubí,.. související dokumentace - protokol o spuštění zdroje TUV apod., potvrzení o záručních podmínkách). Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při kolaudaci stavebnímu úřadu... Zkouška přetlakem vzduchu (pouze pro podtlaková potrubí) je na předběžné vyzkoušení potrubí a nenahrazuje řádnou tlakovou zkoušku...
[článek]Zkoušky ústředního vytápění 15.8.2000
.. Můžete mi podat informace o provádění topných zkoušek - ústřední vytápění - ..V podmínkách naší republiky je provádění topné zkoušky podle této ČSN (s výsledným protokolem jako jedním ze základních dokumentů při předávání zakázky ústředního vytápění) bohužel spíše vyjímkou... že kapitola o zkouškách je v této normě zpracována stručným,.. Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti... provede se zkouška těsnosti tlakovým vzduchem o přetlaku 0,..9 Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce... O průběhu této ..
[článek]Komentář k protokolu o zkoušce chodu a zaregulování VZT zařízení 11.1.2005
Komentář k protokolu o zkoušce chodu a zaregulování VZT zařízení 11...2005 Portál TZB-info zveřejňuje ve své nové rubrice Vzory dokumentů "Protokol o zkoušce chodu a zaregulování výkonových parametrů vzduchotechnického zařízení". Rozšiřuje se tak nabídka pomůcek pro obor vzduchotechniky... aby tyto další zkoušky byly prováděny samostatně s vlastními zápisy (protokoly). To se samozřejmě nemusí týkat malých a jednoduchých větracích zařízení,..
[článek]CTI ČR pořádá kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací 23.10.2019
.. tlaková zkouška potrubí vodou (zkušební postupy A,.. C podle ČSN EN 806-4), tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem podle ČSN 75 5409, konečná tlaková zkouška podle ČSN 75 5409, vzorové protokoly o zkouškách a vzor zápisu o prověření zakázaného propojení podle ČSN 75 5409... Po prohlídce potrubí následuje tlaková zkouška potrubí, potom konečná tlaková zkouška... Pokud je některá z tlakových zkoušek nevyhovující, musí se odstranit netěsnosti a tlakovou zkoušku opakovat... že závady zjištěné při prohlídce se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí...
[článek]Provádění hydraulických zkoušek u teplovodních vytápěcích soustav 13.8.2004
Provádění hydraulických zkoušek u teplovodních vytápěcích soustav 13... osadit regulátory tlakových rozdílů (RTR), případně nasadit řízená oběhová čerpadla,.. tlaková ztráta a výpočtový tlakový rozdíl na stoupačce...1 Popis hydraulické zkoušky Hydraulickou zkoušku požaduje vyhláška č... oběh vody je trvale udržován v rozmezí dob od 48 h před zkouškou až do zahájení hydraulické zkoušky,..Hydraulická zkouška se může provádět jak ve vytápěcím období (za tepla), tak mimo toto období (za studena). Hydraulická zkouška se provádí zásadně na soustavě,.. že na výstupu z odběrného místa je před ..
[článek]Změna normy pro vnitřní vodovody 30.1.2006
.. tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu,.. Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky... číslo použitého tlakoměru Třída maximálního povoleného provozního tlaku Zkušební látka Zkušební přetlak Začátek zkoušky (dosažení zkušebního tlaku) Zahájení měření Přetlak na tlakoměru Doba trvání zkoušky Pokles tlaku Výsledek tlakové zkoušky potrubí Odpovědný zástupce stavebníka Odpovědný zástupce objednatele Tabulka 2 - Údaje potřebné pro vytvoření ..
[zpráva]REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20.5.2014
REMS Multi-Push - proplachování a provádění tlakových zkoušek 20... jen jeden přístroj s více než 10 programy k proplachování a provádění tlakových zkoušek pomocí stlačeného vzduchu nebo vody u rozvodů pitné vody a instalací topení aj... REMS Multi-Push = ektronická proplachovací jednotka a jednotka pro provádění tlakových zkoušek s bezolejovým kompresorem...Tlaková zkouška a kontrola těsnosti pomocí vody (SLW) - jednotka REMS Multi-Push SLW s hydropneumatickým vodním čerpadlem k provádění hydrostatických tlakových zkoušek rozvodů pitné vody pomocí vody a pro provádění tlakových zkoušek a ..
[článek]Montáž a přejímka teplovodních otopných soustav 26.2.2018
Montáž a přejímka teplovodních otopných soustav 26...zkouška těsnosti,..tlaková zkouška,..zjistí hodnoty a vyplní kompletační protokoly...Xtopná zkouška ..protokoly o tlakové a provozní zkoušce,..protokoly o dopadu na životní prostředí,..protokol o hydraulickém vyvážení...Rozhodování o opatřeních při energeticky vědomé modernizaci bytové budovy podložit stanovením celkových nákladů podle ČSN EN 15459... (6) na Protokol o měření...
[článek]Nový předpis pro zkoušení vnitřních vodovodů 29.3.2005
.. Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí v souladu s ČSN 73 6660 [1]. V současné době probíhá závěrečné hlasování o evropské normě EN 806-2 [2], která bude postupně nahrazovat některé části ČSN 73 6660... aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci - pouhý odkaz na ČSN,.. Před předáním vnitřního vodovodu se provádí konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-..
[článek]Rozvody pitné vody podle EN 806-4:2010 – riziko odpovědnosti instalatéra v případě nedodržení 8.2.2019
.. hydrostatických tlakových zkoušek,.. Hydrostatické tlakové zkoušky Norma EN 806-4 [1] odstavec 6 „..Napouštění a tlakové zkoušky potrubí vnitřních vodovodů pro rozvod vody určené k lidské spotřebě“. „Vnitřní rozvody v budovách musí být podrobeny tlakové zkoušce... pro hydrostatickou tlakovou zkoušku v závislosti na materiálu a velikosti instalovaných potrubních rozvodů...Rozvody pitné vody se musí pokud možno brzy po instalaci a tlakové zkoušce a rovněž bezprostředně před uvedením do provozu propláchnout pitnou vodou... že se rozvod pitné vody obvykle neuvede do provozu..
[norma]ČSN ISO 1928 - POZOR zrušená norma - Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti (vydána 1.6.1999)
ČSN ISO 1928 Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti ČSN ISO 1928 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1928:.. Tato norma specifikuje metodu pro stanovení spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C v kalorimetru s tlakovou nádobou,.. by mělo zamezit vzniku trhlin v tlakové nádobě nebo jejímu roztržení,.. kapitolu 4 - Podstata zkoušky,.. kapitolu 12 - Výpočet výhřevnosti při konstantním tlaku a kapitolu 13 - Protokol o zkoušce...
[článek]Kolaudace profesí vytápění a vzduchotechniky 18.10.2001
.. patří doklady od všech profesí o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu,..zkouška zabezpečovacího zařízení (dle ČSN 06 0830 - srpen 1996)- zkouška pojistného zařízení (pojistných ventilů)- zkouška expanzního zařízení (doplňovacího a přepouštěcího zařízení) .. tlaková zkouška) dle ČSN 06 0310 - leden 1998)- dílčí zkoušky těsnosti (čl...Obsahová i grafická úroveň protokolů a zápisů o provedených zkouškách vypovídá mnohdy o kvalitě díla jako celku (není to pravidlem). Bohužel se však stávají i takové případy,.. je-li k ..
[článek]Zkoušky těsnosti střešních izolací na bázi PVC a TPO 1.7.2010
.. Zátopová zkouška Pro zátopovou zkoušku těsnosti izolací v současné době existuje v ČR závazná normová úprava a sice "ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží". Pro zátopové zkoušky plošných konstrukcí (střechy a podlahy) není dosud platná legislativa k dispozici. Nicméně je možné a účelné postupovat v některých bodech provedení zkoušky s přihlédnutím k ustanovení jednotlivých článků ČSN 75 0905 včetně využití vzoru "protokolu o zkoušce". Zátopová zkouška přichází do úvahy na ohraničených střechách a její provedení závisí na dohodě mezi izolační ..
[článek]Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací - odborný kurz 28.7.2019
.. aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci), pouhý odkaz na ČSN není dostačující,.. tlaková zkouška potrubí vodou (zkušební postupy A,.. C podle ČSN EN 806-4), tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem podle ČSN 75 5409,.. vzorové protokoly o zkouškách a vzor zápisu o prověření zakázaného propojení podle ČSN 75 5409...
[článek]Mlhová stabilní hasicí zařízení pro protipožární ochranu objektů a technologií (2. část) 11.9.2017
.. Jde o komplexně pojatou informaci reflektující dosažený stav v oblasti hašení vodní mlhou a očekávané vývojové trendy... Jednozónová a vícezónová mlhová SHZ Jde o dělení obvyklé u plynových hasicích SHZ... protokolu ze zkoušek hasicí schopnosti,..konkrétní chráněný úsek a technologie jsou v souladu s podmínkami protokolu zkoušky hasicí schopnosti a Manuálu výrobce... především návrhový Manuál platný pro danou aplikaci a zkušební protokol z relevantní zkoušky,.. Ten musí každou aplikaci doložit protokolem o zkoušce hasicí schopnosti... pokud není v protokolu ze zkoušky stanoveno jinak,..
[článek]Vnitřní vodovody z polypropylenu a jejich havárie 21.11.2011
.. Předávací protokol musí obsahovat řádně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení a také podmínky pro jeho správné provozování... Stavební úřad ani dodavatel vody se nezajímá o to,.. ale pro stavební úřad stačí stručná zmínka o vnitřním vodovodu v technické zprávě... v lepším případě si zástupce státu nechá předložit protokol o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu... Informace o provozování vnitřního vodovodu a o podmínkách pro uplatnění záruky na dílo v dokumentaci pro stavební řízení nebývají... Z výsledků tlakové zkoušky (a s ohledem na další výše uvedená zjištění) se domníváme,..
[text]Solární kolektory - časté dotazy
.. Dodavatel musí být schopný předložit protokol o zkouškách solárního kolektoru v akreditované zkušebně v souladu s EN 12975...podrobněji ... Protokol v souladu s ČSN 12 975 obsahuje výsledky zkoušek tepelného výkonu:.. Odolnost vůči extrémním podmínkám se testuje spolehlivostními zkouškami podle ČSN EN 12975-2 (odkaz). Výsledek zkoušek se uvádí ve zkušebním protokolu...
[článek]Jsou ještě vyvažovací ventily potřebné? 20.2.2017
.. že se jedná o jediný samostatný okruh,.. Hydronické vyvážení je jednou z posledních činností realizační firmy před topnou zkouškou a uvedením otopné nebo chladící soustavy do provozu. Před vlastní topnou zkouškou má být vytvořen protokol o měření a vyvážení soustavy... Protokol o měření a nastavení průtoků zůstává trvale uložen u provozovatele rozvodu či vnitřního rozvodu... může od realizační firmy požadovat doplnění vyvažovacích ventilů a předložení protokolu o vyvážení...
[norma]ČSN EN 14154-3+A1 - POZOR zrušená norma - Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení (vydána 1.10.2007)
ČSN EN 14154-3+A1 Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení ČSN EN 14154-3+A1 Tato norma platí pro vodoměry, určené pro použití v bytech, obchodech, v lehkém průmyslu a v průmyslu, a stanovuje zkušební parametry a zkušební metody pro vodoměry, bez ohledu na technologii konstrukce použitou k měření skutečného objemu studené pitné vody nebo teplé vody, proteklého zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry musí zahrnovat zařízení, která indikují integrovaný objem... tlaková ztráta;.. zkouška tlakové ztráty; zkouška chyby indikace;.. protokol o zkoušce;..
[norma]ČSN EN 14154-3 - POZOR zrušená norma - Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení (vydána 1.11.2005)
ČSN EN 14154-3 Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení ČSN EN 14154-3 Tato norma platí pro vodoměry, určené pro použití v bytech, obchodech, v lehkém průmyslu a v průmyslu, a stanovuje zkušební parametry a zkušební metody pro vodoměry, bez ohledu na technologii konstrukce použitou k měření skutečného objemu studené pitné vody nebo teplé vody, proteklého zcela zaplněným uzavřeným potrubím. Tyto vodoměry musí zahrnovat zařízení, která indikují integrovaný objem... tlaková ztráta;.. zkouška tlakové ztráty; zkouška chyby indikace;.. protokol o zkoušce;..
[článek]Montážní instrukce pro systém podlahového vytápění FV THERM 14.9.2017
.. Vodou naplněný systém je nyní nutno podrobit tlakové zkoušce podle požadavků normy ČSN EN 1264. Tlaková zkouška musí být nutně provedena vodou z důvodu zabránění škod na potrubích... Tlaková zkouška je úspěšná,.. O provedení tlakové zkoušky je nutno vypracovat protokol... aby během tlakové zkoušky byly kulové kohouty připojovací soupravy uzavřeny... VÝROBA MAZANINY A UVEDENÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ DO PROVOZU Zalití trubek podlahového vytápění musí být realizováno vždy po úspěšně provedené tlakové zkoušce potrubí vodou, o které je vyhotoven protokol...
[článek]Měřicí technika pro servis a nastavování kotlů 26.11.2018
.. DVGW G 5952a TPG 704 01) Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti Zkouška provozní schopnosti před uvedením do provozu a po konstrukčních změnách a úpravách. Těsnost plynovodů na zkapalněný plyn (dle TRF 2012) Zátěžová zkouška a zkouška těsnosti Opakované zkoušky ..
[časopis]CTI INFO 3-4/2019
..o délku a materiál rozvodů teplé vody a o ..a ohříváním vody včetně předpisů pro tlakové zkoušky,.. tlakových zkouškách a vnitřních vodovodech...usilují o zvýšení zájmu o tradiční řemesla ..TLAKOVÉ ZKOUŠKY ..Výstupní protokol o měření s následným zpracováním dat Výstupní protokol o měření s následným zpracováním dat .. Marek Vícha]. 19 | NORMY Protokol o tlakové zkoušce potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN EN 806-4 a ČSN 75 5409 Protokol o prohlídce potrubí vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 .. Protokol o konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu podle ČSN 75 5409 ..
[článek]Povinnosti vlastníka stavby vyplývající z právních předpisů ČR 1.1.2018
.. Cílem článku je informovat vlastníky majetku o zákonných povinnostech spojených s péčí o stavební objekty... Jedná se například o úklid prachu,.. Ať už se jedná o samotné revize a prohlídky zařízení požární ochrany jako jsou požární klapky,.. tlaková zařízení,.. protokoly,.. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů .. 2 Revizní zprávy a protokoly o zkouškách technických zařízení ..Tlaková zařízenítlakové nádoby stabilní (např...
[zpráva]Pracovní postup zkoušky pevnosti odběrného plynového zařízení (OPZ) 15.8.2013
Pracovní postup zkoušky pevnosti odběrného plynového zařízení (OPZ) 15... o. Pracovní postup této zkoušky se týká pouze plynovodů s max... K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430. Zkouška je prováděna na dokončeném plynovodu podle 6...Zkouška pevnosti V průběhu pevnostní zkoušky je prověřována pevnost spojení u nově provedené instalace... Zkoušku pevnosti vždy provádíme před zkouškou těsnosti,..Pracovní postup zkoušky pevnosti K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430...
[článek]Uponor S-Press PLUS – nová generace lisovacích tvarovek 15.4.2019
.. aby tvarovky zabezpečily jednoduchou instalaci a plánování Snížení tlakové ztráty až o 60%, což zabezpečí optimální průtok Plně kompatibilní - s Uponor Uni Pipe PLUS / Uponor MLC kompozitním potrubím a současnými čelistmi Uponor O 25 % kratší čas montáže v porovnání s tradičními radiálními lisovacími tvarovkami Rychlá 3-kroková montáž urychluje proces instalace,.. protokol o tlakové zkoušce a zaslání protokolu majiteli budovy Výběr produktů z katalogu a vytvoření si vlastního seznamu produktů ve formátu PDF Přístup a kontakt k technické podpoře ..
[článek]Zkoušení a uvádění plynovodů do provozu – TPG 704 01 – 1. část 28.8.2013
.. Vedle označení zkoušky pevnosti (dříve předběžné zkoušky) a zkoušky těsnosti (dříve hlavní zkoušky) jsou aktualizovány dokumentační povinnosti výsledků zkoušky,.. Zkouška těsnosti Bezprostředně po pevnostní zkoušce se provádí zkouška těsnosti nebo je zkouška pevnosti a těsnosti prováděna současně... Protokol o provedené zkoušce těsnosti obsahuje:.. Zkouška provozuschopnosti Zkouška provozuschopnosti nahrazuje zkoušky pevnosti a těsnosti...
[článek]Pravidelné kontroly, prohlídky, revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech 8.9.2006
.. revize a zkoušky technických zařízení v bytových domech 8... kde se bude jednat pouze o výši náhrady škody a nikoliv o vinu,..Protokol o určení druhu prostředí ..Tlaková zkouška 1 x za 9 let .. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ..Výchozí kontrola a tlaková zkouška .. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou .. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (..
[článek]Podpora obnovitelných zdrojů energie ze SFŽP určená pro fyzické osoby - změny, novinky, doporučení 10.1.2005
.. protokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) dle nařízení vlády č... že výrobce či dodavatel by měl umět doložit minimální průměrný roční topný faktor dle požadavku Fondu (viz tabulka Příloha II) a to podle typu čerpadla protokolem o zkoušce vystaveným nezávislým notifikovaným,.. protokol o zkoušce typu... předávací protokol o provedené topné zkoušce resp...
[článek]PP-RCT - nová třída plastových materiálů pro vodovodní a topenářské aplikace 4.12.2007
.. Tlakové zkoušky na trubkách vyrobených z PP-RCT vykazují pevnost 5 MPa po 50 letech při 70°C v porovnání s 3,.. Standardní postup vyhodnocení tlakové stability při zkoušce vnitřním přetlakem je popsán v normě ISO 9080 (2). Tato dlouhodobá zkouška byla také provedena na materiálu nové generace Beta-PPR v akreditovaném švédském zkušebním ústavu Bodycote Polymer AB...
[článek]Vysoké odpory tvarovek lisovaných systémů potrubí 16.1.2006
.. tlaková ztráta na místním odporu potrubí se počítá ze vztahu dp = (x*ρ*w2)/2 Kdedp je tlaková ztráta (Pa) ..5 m/s v potrubí o vnitřním průměru 12 mm vychází rychlost ve fitince o vnitřním průměru 7 mm:.. dp = 324 Pa + 1324 Pa + 14 Pa dp = 1 662 Pa Obecný výpočet tlakové ztráty na fitinku vede k hodnotě 1 662 Pa !!! Vypočtená tlaková ztráta tvarovky je tedy 33x větší,.. vychází při výpočtu tlakové ztráty na tomto místním odporu výhradně z rychlosti v potrubí a vypočítané tlakové ztráty na místních odporech jsou tedy 9x nižší než ve skutečnosti... v protokolech o zkoušce musí..
[článek]Otopná tělesa trubková koupelnová 19.12.2003
.. co zde bylo o OTTK již uvedeno, bychom dnes rádi ještě doplnili o vliv tzv... Obvykle toho lze dosáhnout pomocí prodloužené přívodní trubky o ponorné délce Lt,.. Jedná se o hydraulický odpor tělesa,.. prodejcích) otopných těles v případě potřeby i údaje o vlivu jednobodového připojení na jmenovitý tepelný výkon a na tlakové ztráty,..Protokol o zkoušce č...Příspěvek vznikl a protokol o zkoušce i výsledky návazných měření byly použity s laskavým svolením objednatele zkoušek - KORADO a...
[článek]Zkušenosti a doporučení k velkoplošnému vytápění a chlazení 20.12.2017
.. Možnost snížit teplotu vzduchu v místnosti pro vytápění o 1 °C představuje přibližnou úsporu energie na vytápění o 6 %, neboť se tím sníží únik tepla vnějšími konstrukcemi... Obecně je vhodné si odzkoušet těsnost napojení rozdělovače na rozvod samostatnou tlakovou zkouškou... provede předepsanou tlakovou zkoušku... Po dalším natlakování by již měly být parametry tlakové zkoušky dodrženy... že se po pospojování vše ch spojů po závěrečné tlakové zkoušce vystaví protokol,.. Bez tlakové zkoušky se zásadně nedoporučuje na stropě provádět jakékoliv další dokončovací práce...
[článek]Plošné vytápění a chlazení Rehau - systémy pokládky v podlaze 4.7.2012
..o... kterou lze snížit až o 1-2°C...naneste vázanou vyrovnávací maltu o tloušťce 15 mm až max... V případě pochybností je nutno zajistit statický doklad o nosnosti hrubého stropu...provedení tlakové zkoušky...provedení topné zkoušky vytápění... Tlakovou a topnou zkoušku je nutno provést a zaprotokolovat podle protokolu o tlakové zkoušce: Plošné vytápění/chlazení REHAU a protokolu o topné zkoušce vytápění pro plošné vytápění/chlazení REHAU...
[článek]Pohledem znalce: Revize vs. kontrola kotle 19.6.2018
.. 18/1979 Sb., o určených tlakových zařízeních a podmínkách jejich bezpečnosti,.. jako tlakových zařízení (spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti) se teplovodních kotlů v domácnostech ovšem netýkají a už vůbec nic nemají společného s jejich pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší... že díky neplatnému dokladu o pravidelné kontrole kotle bude vyřazena žádost žadatele o finanční podporu v rámci kotlíkových dotací...
[zpráva]Přípojky plynu včetně výkopů po celé Moravě 20.11.2017
Přípojky plynu včetně výkopů po celé Moravě 20.11.2017SETOP, s.r.o. Firma SETOP s.r.o. realizuje montáž STL a NTL plynovodních přípojek s výkopem pro rodinné domy, areály a parcely. Součástí služeb jsou také výkopové práce včetně zásypu či potřebné opravy asfaltové silnice. SETOP s.r.o. - přípojky plynu po celé Moravě Před zahájením prací je nutné přesně vytyčit umístění skříně HUP na pozemku a výšku terénu,.. Poté budete vyzváni k podpisu protokolů...o... Poskytneme vám revizní zprávu a protokol o tlakové zkoušce přípojky... Pokud máte zájem o montáž plynovodní přípojky,..o...
[text]Certifikace solárních kolektorů
.. V oblasti CE značení stavebních výrobků se však očekává změna v souvislosti s rozšířením Mandátu M129 o "energii zachycující zařízení". Ani v oblasti působnosti evropské směrnice o tlakových zařízeních 97/23/EC (PED - Pressure Equipment Directive) nelze běžný solární kolektor vzhledem k jeho velmi malému objemu (součin tlaku a objemu p... EN 12975-2), předkládá se protokol o zkoušce podle uvedených norem;..
[zpráva]Temelín nebude kvůli odstávce týden vyrábět elektřinu 20.8.2016
.. Energetici o týden posunuli termín připojení 2... Důvodem je rozsah zkoušek a úprav... ale čekají nás ještě kontroly zařízení a těsnostní tlakové zkoušky, a teprve na základě jejich výsledku můžeme požádat o povolení ke startu reaktoru," řekl ředitel temelínské elektrárny Bohdan Zronek...Délku odstávky ovlivnil především rozsah zkoušek a úprav... kterou společnost ČEZ a Státní úřad pro jadernou bezpečnost/podezřívá ze závažných chyb v protokolech... Chceme mít jistotu o stavu zařízení,.. Částečně jsme si tak něco odpracovali pro příští rok a tak bychom mohli další odstávku naopak o tyto ..
[článek]Náhrada za chladivo R22 - na co je nutno dávat pozor? díl II 13.7.2009
..2009 V prvním dílu tohoto dvoudílného příspěvku o náhradách za R22 bylo probíráno legislativní prostředí s ohledem na provozování chladicích zařízení s náplní chladiva R22 po roce 2010,.. o zárukách na způsobené následné škody (včetně výpadků provozu) a o případných škodách vzniklých při provádění díla. Zpravidla je smlouva dojednaná podle paušálních obchodních podmínek pro popisované práce spojené s přechodem na jinou pracovní dvojici nevhodná a je nutno usilovat o individuální úpravy případně o individuální vyhotovení celé smlouvy...tlakové zkoušky před přechodem na novou pracovní dvojici..
[časopis]CTI INFO 5-6/2019
.. tlaková zkouška potrubí vodou (zkušební postupy A,..C podle ČSN EN 806-4), tlaková zkouška .. vzorové protokoly o zkouškách a vzor zápisu o prověření zakázaného propojení podle ČSN 75 ..některá z tlakových zkoušek nevyhovující,..prohlídce se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí... Vrána se ještě zabýval v první přednášce tlakovými zkouškami...pro tlakové zkoušky potrubí,..u SO2 o 99 %, NOx o 70 % a u CO2 o 83 %. ..A ENERGETIKY K O N G R E S O V É zna me nej te s K R Á L O V É C E N T R U M A L D I S www...
[článek]Podlahové vytápění – rady pro investora (I) 22.8.2012
..o... Velká sálavá plocha podlahového topení umožňuje snížení teploty vzduchu v místnosti až o 3°C a zároveň zvyšuje jeho vlhkost bez následné kondenzace par,.. u rodinných domů s vytápěnou plochou cca 120 m2 se může jednat o úsporu 120 - 250 Kč/1m2...Protokolu o provedení tlakové zkoušky potrubních rozvodů ...“..Protokolu o provedení ohřevu topné desky podlahového topení ....“..Uvedené protokoly jsou volně dostupné na internetových stránkách www...
[článek]Klasifikační třídy zkoušených vlastností oken a vchodových dveří 25.3.2013
.. který uvádí svůj výrobek na trh v Evropské unii (v tomto případě hovoříme o stavebních otvorových výplních), musí mít provedeno posouzení shody a musí mít vydáno na tyto výrobky ES prohlášení o shodě... Výsledky zkoušek dále zpracuje Notifikovaná osoba do protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku a vystaví osvědčení o vlastnostech výrobku nebo tzv... které by měly být předmětem zkoušek a protokolu o počáteční zkoušce typu výrobku,..
[norma]ČSN EN 306 Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti (vydána 1.5.1998)
ČSN EN 306 Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti ČSN EN 306 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 306:1997. Evropská norma EN 306:1997 má status české technické normy... hmotnostního toku různých kapalin a způsob stanovení tlakové ztráty při jejich průchodu výměníkem... kapitolu 9 - Požadavky na přídavná zařízení a pracovní látky a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce...
[článek]Rekonstrukce větracího systému bytového domu 5.3.2018
.. měření tlakových poměrů a další zkoušky určené projektem nebo dodavatelskou smlouvou). Výsledky zkoušek se zapisují a vyhodnocují do protokolu. Součástí protokolu o provedených zkouškách je i schéma (případně dispozice) se zakreslenými místy,..protokol o zkoušce chodu a zaregulování vzduchotechnického zařízení včetně vyhodnocení,..protokol o autorizovaném měření hluku ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru dle [12] stavby při provozu vzduchotechnického zařízení,..
[článek]Co má vědět uživatel o termostatických radiátorových ventilech? 13.9.2006
Co má vědět uživatel o termostatických radiátorových ventilech?.. Když během vytápěcího období udržíme teplotu vzduchu v místnosti o 1 stupeň nižší,.. Když o 2 stupně,.. Na základě výpočtu je stanoveno nastavení TRV a podpůrných armatur (seřizovacích aramatur a regulátorů tlakových rozdílů). Bez řízení tlakových rozdílů by na TRV docházelo k nepříjemným hlukům... Výsledky zkoušky jsou uvedeny v předávacím protokolu díla...
[článek]Poznatky z revizí nízkotlakých kotelen a výměníkových stanic 29.1.2004
.. dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakemVyšla 5/03 7 Požadavky na výstroj kotleVyšla 2/2003 6 Požadavky na výstroj kotleVyšla 6/03 8 Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná palivaVyšla 5/03 7 Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná palivaVyšla 6/03 9 Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková palivaVyšla 8/03 10 Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlakuVyšla 6/03 8 Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlakuVyšla 8/2002 11 Požadavky na zabezpečovací a řídicí ..
[článek]Doporučeno pro vytápění bytových domů 3.1.2019
.. kdo uvažuje o modernizaci a úsporném provozu vytápění,.. vytápění bytových domůKdo uvažuje o modernizaci a úsporném provozu vytápění,.. Kdo a o čem na videu hovoří?.. Rozhodnutí o výměně termostatických ventilů je doporučeno udělat po přibližně 15 letech... a to přípravy zahrnující shromáždění údajů o stávající soustavě a zpracování projektu úprav, vlastního provedení úprav a konečně provedení ověřovací zkoušky a zhotovení předávacího protokolu dokumentujícího nový stav... Lze čistit tlakovou vodou nebo účinnější kombinací tlakové voda s obsahem vzduchových bublinek... Více o minulých ..
[článek]Výsledky šetření některých událostí na plynových zařízeních - 16. část 18.1.2017
.. která je potvrzena v dokumentu z místa šetření události a dále vyplývá z protokolu o podaném vysvětlení svědka události... Po ukončení montážních prací musí být provedena tlaková zkouška pevnosti a tlaková zkouška těsnosti a provedena revize plynovodu podle vyhlášky č... V použité dokumentaci nebyly doklady o provedených zkouškách doloženy,..458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,..
[článek]Péče o bezpečný a spolehlivý provoz/užívání domovních plynovodů a spotřebičů zemního plynu v obytných domech 21.3.2007
.. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů... Doklady o zkouškách (protokol - zápis) a výchozích revizí (zprávy o výchozích revizích) je povinna předat provozovateli (uživateli) domovního plynovodu a spotřebiče zemního plynu montážní firma...

 [další stránka >>>]
 
 
Reklama