Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podpora obnovitelných zdrojů energie ze SFŽP určená pro fyzické osoby - změny, novinky, doporučení

V závěru uplynulého roku byl schválen program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005. Dnešní článek se podrobně věnuje pravidlům pro získání podpory na vytápění a přípravu TUV pro fyzické osoby. Podmínky pro získání podpory pro podnikatele, obce a neziskové organizace jsme publikovali již v prosinci.

Nově byla aktualizována Příloha II ke Směrnici MŽP, která určuje pravidla m.j. i pro podporu fyzických osob na vytápění nebo přípravu TUV v rodinných domech. Podpora fyzických osob je ze SFŽP úspěšně přidělována od roku 1999. Jak se program vyvíjel, jaké jsou zde novinky pro rok 2005 a co musí potencionální žadatel splnit, aby mohl nějaký příspěvek z Fondu čerpat?

Malé ohlédnutí zpět

Jako se vyvíjí společnost, mající stále větší nároky na komfort, technický vývoj jde stále řízeně dopředu, tak se mění i pravidla pro přidělování podpor a příspěvků ze Státního fondu životního prostředí. Podpora obnovitelných zdrojů energie pro fyzické osoby začala v roce 1999, kdy byla vytvořena jakási pravidla, která vycházela z teorie, praxe je začala prověřovat až následně. Systém byl těžkopádný, doba od podání žádosti do připsání finančních prostředků na účet žadatele byla více než rok. Od počátku roku 2003 byly provedeny zásadní změny a podpora se začala přidělovat na základě dokončené, realizované akce, která byla uvedena do provozu. Žadatel ovšem musí nejprve vše zainvestovat sám a žádat o příspěvek může až následně.

Podpora z Fondu není nároková, neexistuje na ni právní nárok. Na místě je kritika: "Zda mi to dáte, když si to namontuji? Může se stát, že zrovna když já požádám o příspěvek, tak vám dojdou peníze?" Může. Legislativně není možné, aby podpora nároková byla. Objem finančních prostředků je omezen, kdežto počet žádostí o podporu být omezen nemusí. Mohou se stát nepředvídatelné události, které z jistých logických důvodů upřednostní použití finančích prostředků jinam než na podporu obnovitelných zdrojů. Tak tomu bylo např. v roce 2002 po katastrofálních povodních.

Od roku 1999 bylo kladně vyřízeno více než 3 000 žádostí fyzických osob, ať už šlo o instalaci tepelných čerpadel, solárních systémů nebo kotlů na biomasu. Nutno říci, že doposud nebyla vrácena jediná žádost z důvodu nedostatku finančních prostředků a to ani v době po zmiňovaných povodních. Tehdy se odsunulo schválení cca 500 žádostí o půl roku.

Druhým podstatným bodem kritiky je podpora tepelných čerpadel, resp. požadavek na zateplení objektů vytápěných tímto zdrojem energie. Vývoj počtu žádostí v jednotlivých letech jednoznačně prokazuje, že podpora z Fondu v letech 2001-2003 nastartovala boom v instalacích tepelných čerpadel. Počet žádostí rostl geometrickou řadou a bylo nutné udělat zásadní řez. Nastavit nové parametry - takové, aby počet žádostí korespondoval s množstvím finančních prostředků. U podpory tepelných čerpadel bylo rozhodnuto požadovat nadstandardní zateplení objektů a v roce 2003 byli autoři opět vrženi do oblasti teorií. Přes hlasy mnohých "odborníků", že takto zateplené objekty v ČR prostě nejsou, se ukázalo, že žádostí o podporu splňujících požadavek byly desítky. Představa o podpoře je ovšem jiná, takže i tento určitě přísný požadavek byl změkčen a nadále je hledáno nějaké optimum. Je také potřeba otevřeně říci, že se množí spekulace o tom, zda tepelná čerpadla nadále podporovat a zda by se Fond neměl zaměřit na podporu snižování potřeby tepla v objektech. Proto je nutné na tuto formu podpory tepelných čerpadel pohlížet i jako na nepřímou podporu technicky lepších stavebních řešení.


Zásadní novinky v roce 2005

Vzhledem k rostoucím cenám a menšímu počtu žádostí o podporu v loňském a předloňském roce byla navýšena podpora pro solární systémy na ohřev TUV a kotle na biomasu na 50 % a maximální limit byl posunut na 70 tis. Kč.

Zásadní změna se dále týká energetických auditů. Nebudou vyžadovány. Pro potřebu Fondu je naprosto postačující odborný posudek, který by zhodnotil sledované parametry, správné dimenzování nebo splnění požadavků na zateplení. Jeho obsah byl stanoven a vzešel z požadavků na jednotlivá podporovaná opatření. Zároveň byly vymezeny osoby, které mohou tento posudek zpracovat. Změna je i v oblasti požadovaného zateplení v programu určeném na podporu tepelných čerpadel.


Jak vyzrát na úředníka?

Jaké jsou možnosti podpory v roce 2005? Jak příspěvek z Fondu získat? Co musím udělat, jaké požadavky musím splnit, jak mám postupovat, kde žádat, kde konzultovat co je a není možné podporovat?

Uvažuje-li někdo o jakékoliv státní podpoře čehokoliv, měl by si nejdříve zajistit a přečíst podmínky, za jakých je podpora, dotace či příspěvek přidělen, případně kontaktovat odpovědného pracovníka.

Pokusím se zde vytáhnout alespoň základní informace a požadavky.
Předně musí být dané zařízení již nainstalováno a uvedeno do trvalého provozu. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. 1. 2003, tedy první vystavená faktura nesmí být staršího data, a které nebyly podpořeny ze SFŽP dříve.

Co je podporováno, kolik mohu získat a co musí být splněno?
Jednotlivé typy podporovaných opatření jsem uvedl i s požadavkem na technické parametry, které zaručují určitý standard daného výrobku, či systému.


 • KOTLE NA BIOMASU (dřevo, dřevní štěpka, peletky) - příspěvek až do výše 50 % (maximálně však 70 tis. Kč) - ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pomocí biomasy.

  Důležité je, aby měl kotel garantovány parametry spalování a minimální účinnost 80 % při jmenovitém výkonu, což musí být schopen dodavatel či výrobce doložit certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 5, resp. § 7. Dodavatel by vám měl být také schopen ukázat doklad o tom, že kotel splňuje ČSN EN 303 - 5 třídy 3.

 • TEPELNÁ ČERPADLA - příspěvek až do výše 30 % (maximálně však 100 tis. Kč) - ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby. Jsou podporována pouze tepelná čerpadla systému země/voda, voda/voda, vzduch/voda. Ne čerpadla vzduch/vzduch!

  Zde opět platí, že výrobce či dodavatel by měl umět doložit minimální průměrný roční topný faktor dle požadavku Fondu (viz tabulka Příloha II) a to podle typu čerpadla protokolem o zkoušce vystaveným nezávislým notifikovaným, akreditovaným nebo autorizovaným subjektem a zařízení musí mít certifikát, resp. protokol o zkoušce typu.

  Dále je nutné, aby budova, v níž bude tepelné čerpadlo instalováno, splňovala tepelně technické parametry. Přesná definice je uvedena v Příloze II a parametry musí prokázat odborný posudek, který je nedílnou součástí žádosti o podporu.

 • SOLÁRNÍ SYSTÉMY - ekologicky šetrné způsoby vytápění nebo ohřevu vody v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby. Podporovány jsou následné typy opatření:
  - fototermické systémy pouze pro celoroční přípravu teplé vody - příspěvek až do výše 50 % (maximálně však 70 tis. Kč)
  - fototermické systémy pro přitápění a celoroční přípravu teplé vody - příspěvek až do výše 50 % (maximálně však 100 tis. Kč)
  - fotovoltaické systémy - příspěvek až do výše 40 % (neomezeno), zde platí odlišný systém než je výše uveden, žádosti je nutné podávat před zahájením realizace. V loňském roce nebyla podána žádná žádost, a tak nepředpokládám dramatický zájem ani letos. V případě zájmu se můžete obrátit přímo na mou osobu tel.: 267 994 393.

  Zde jsou podporovány pouze technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz a použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy.
Již od počátku realizace akce by mělo být jasné, že dané zařízení splňuje parametry přidělení podpory, a v průběhu realizace je pak vhodné schovávat si veškeré podklady týkající se daného opatření, které jsou uvedeny na formuláři žádosti o podporu. A které to jsou? Předně stavební povolení, dokumentace realizovaného opatření, kopie dodavatelských smluv, faktury včetně dokladů o zaplacení, tři barevné fotografie, předávací protokol o provedené topné zkoušce resp. tlakové zkoušce, kolaudační rozhodnutí. Po realizaci zařízení je nutné nechat si zpracovat odborný posudek, který je nedílnou součástí žádosti o podporu, a přiložit fakturu za tento posudek, včetně dokladu o zaplacení. Fond hradí 50 % nákladů na tento posudek, maximálně však 5 tis. Kč. Dále je nutné zajistit si aktuální výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců.


Kdy mohu žádost podat?

Nejdříve po uvedení zařízení do trvalého provozu a nejpozději 9 měsíců ode dne uvedení zařízení do trvalého provozu, který začíná dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. U zařízení, na které byl stavebním úřadem vydán písemný souhlas s provedením "Drobné stavby", pak dnem předání díla do trvalého provozu - protokolem od dodavatelské firmy. Úplné žádosti se přijímají do 30. 9. 2005 výhradně na místně příslušných krajských pracovištích Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.

Po přijetí a registraci úplné žádosti, která splňuje jak formální tak technické požadavky, a po schválení podpory bude žadatel vyzván k podpisu smlouvy o podpoře. Následně mu budou převedeny finanční prostředky na účet, který uvedl ve formuláři žádosti. Smlouvou o podpoře je žadatel zavázán m.j. podpořené zařízení provozovat po dobu minimálně 5 let.

Celý proces od podání žádosti do připsání finančních prostředků na účet nyní trvá v průměru 3 až 4 měsíce. I tady se ale připravují takové změny, aby bylo možné uzavřít smlouvu o podpoře a převést příspěvek téměř okamžitě po podání žádosti na Fond.

 
 
Reklama