Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zdroj dat pro výpočet PENB, pasportizace a BIM dokumentace

Druhá část

Komplexní data o majetku, uložená v nějakém informačním systému (IWSM/CAFM) jistě mohou výsledek i dílčí data nutná pro výpočet PENB použít jako jakýsi ukazatel výkonnosti budovy (tzv. KPI). Naskýtá se otázka, zda nutnosti pořídit PENB v souladu se zákonem stanovenými podmínkami, zároveň nevyužít pro zhotovení pasportu ploch a budov z majetkového portfolia.

Základní data, která jsou potřeba pro výpočet PENB, jsou data z dokumentace stavby. Neexistuje-li dokumentace stavby, či je-li ve velkém rozporu s objektivní skutečností, nezbyde, než takovou dokumentaci pořídit. Samozřejmě v závislosti na velikosti společnosti či a v závislosti na velikosti majetku soukromého majitele. A zde se naskýtá otázka, zda nutnosti pořídit PENB v souladu se zákonem stanovenými podmínkami, zároveň nevyužít pro zhotovení pasportu ploch a budov z majetkového portfolia. Jako každý pasportizační projekt, musí i tento mít stanovena základní pravidla, metodiku a postupy a standardy. Tato pravidla určují míru detailu, typy a kategorie ploch, jejich označování na výkrese, hladiny, polyčáry a zejména detailní popis, jak tato data vtělit do standardizovaného výkresu. Programové vybavení přímo v CAD software ohlídá formální správnost výkresu a kompletnost dat. Dokonce může nabídnout vkládání části dat, zejména o vlastnostech konstrukčních prvků, z externí databáze.

 

2D dokumentace

Převážnou většinu dat o délkových a plošných atributech a zónách lze získat ze standardizovaného výkresu ve 2D. Do výkresů lze vtělit i data, která lze využít pro obvody a plochy zón, stejně dobře jako lze výpočtem získat objemové charakteristiky, např. obestavěný prostor, atd. Součinitele prostupnosti tepla lze přiřadit ke grafickým zobrazením jednotlivých konstrukcí anebo identifikátorem dle vyhledání v databázi (nevýhodou je ztráta transparentnosti). Celá konstrukce ploch a jejich užití je založena na uzavřených polygonech (v terminologii AutoCADu – closed polyline), pro niž je přímo v CADu definována plocha a obvod, přičemž jednotlivé úseky mohou být tvořeny úsečkami, kruhovými oblouky a dnes již i splajny.

Plochy určené polyčarami (nahoře). Zónování pro potřeby PENB (dole)
Plochy určené polyčarami (nahoře)
Zónování pro potřeby PENB (dole)
Výpočet obestavěného prostoru
Výpočet obestavěného prostoru

Aproximace vnitřních i vnějších ploch uzavřeným polygonem, zadání dalších hodnot jako atributy bloku či prostřednictvím Xdata. Speciálně zadané výškové hodnoty a doplňující hodnoty aproximující podkroví umožňují získat z půdorysů ve 2D všechny údaje o zónách, jejich plochách a objemech, stejně jako základní charakteristiky tepelně technických vlastností obálky a výplní otvorů, což jsou důležitá data nutná pro výpočet PENB.

Všechna data vtělená do CAD výkresu, který je vytvářen a kontrolován pod řízením AutoCAD uživatelských VBA maker, umožňuje data z výkresu „vyčíst“ a uložit do databáze CAFM systému ACHIBUS. Do stejných tabulek lze rozmístit data z 3D BIM Revit projektu, takže tato databáze může tato data shromažďovat nezávisle na tom, zda vznikly z elektronických dokumentací ve 2D či 3D modelu. Schéma celého výpočetního modulu je na následujícím obrázku.

BIM dokumentace

V případě, že existuje model budovy postavený na základě nějakého BIM software (Autodesk revit, Archicad, …), je vlastní agregace dat o plochách do podoby nutné k tepelně-technickým výpočtům požadovaným pro PENB nativní funkcí nad modelem. Zejména obousměrná parametrizovatelná výměna dat mezi Extended Information Model (EIM), jak je nazývána databáze Archibusu a REVIT BIM modelem umožňuje praktický přístup k uvedené problematice. Připravenost systému na vizualizace, reportování a snadné transformace do standardizovaných formátů prostřednictvím Archibus konektorů, umožňují využít tento mechanismus pro export dat k výpočetnímu modulu. Výpočetní modul poskytne své výsledky, které lze zpět uložit do databáze a po kontrole generovat PENB.

Vizualizace budovy a renderování modelu
SWF drawings ve Smart klientu či Webcentralu
SWF drawings ve Smart klientu či Webcentralu


Závěrem

Geometrie objektu, rozložení jeho ploch a objemů, skladba konstrukcí na rozhraních zón jsou základem pro výpočet PENB. Při výpočtu PENB vstupují plošné a objemové údaje do výpočtu. Zpracovatel průkazu, musí tyto údaje zjistit, a to buď ze stávající věrohodné dokumentace anebo místním šetřením a přeměřením, či kombinací obou metod. Zjištěná data je každopádně třeba někam uložit. Proč pro tyto účely nepoužít dwg soubory, tvořené na základě standardů pro pasportizace ploch. Po rozšíření standardu pro účely PENB mohou takové soubory sloužit, jak pro správu ploch, tak také jako zdroj dat pro výpočty štítku. Odevzdání takové množiny souborů může sloužit zákazníkovi pro různé účely agregace kategorií ploch, rozpočítávání nákladů, apod. Investice do elektronické podoby množiny výkresů se v tom případě zákazníkovi jistě vyplatí.

 
 
Reklama