Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Nový plugin pro BIM v programu Autodesk Revit® – lepší plánování izolace než kdykoli předtím

Projektování rozvodů je úkolem, který vyžaduje spoustu práce, široké znalosti a vysokou míru přesnosti a také dokonalou znalost produktů dostupných na trhu. Ve snaze usnadnit a zefektivnit profesionálům práci vytvořila společnost Armacell speciální plugin pro program Autodesk Revit®, který k navrhovaným rozvodům automaticky přidává izolaci s parametry nastavenými tak, aby odpovídaly dané rozvodové soustavě.

Stavebnictví je odvětvím, které je stále více otevřené používání moderních technologií a nástrojů digitálního projektování. Stále častější využívání konceptu BIM (Building Information Modeling = informační model budovy), jenž je založen na vytváření budov ve virtuálním prostoru, znamená konec časům, kdy architekti, stavitelé nebo strojní inženýři trávili dlouhé hodiny hloubáním nad papírovými plány, pohledy a dvourozměrnými průměty. Ti nejlepší projektanti dávají přednost vytváření virtuálních, trojrozměrných modelů budov, jež mohou být samostatně používány odborníky z nejrůznějších oborů a dovolují aktualizaci projektů a neustálé sledování změn prováděných ostatními zainteresovanými stranami. Využívání konceptu BIM je proto nejen ideou umožňující rychlejší, snadnější a přesnější přípravu stavebních plánů, ale zároveň dovoluje:

  • lepší koordinaci různorodých činností různých týmů,
  • eliminaci chyb, které byly dříve odhalovány až v průběhu stavebních prací,
  • optimalizaci procesu projektování nezbytných rozvodových soustav,
  • výběr nejvhodnějších materiálů.

Technologie ve službách projektantů


Nový koncept řízení investic ve všech fázích procesu by nebyl možný bez speciálního softwaru, který umožňuje uplatnění tohoto konceptu v praxi. Jedním z nejčastěji používaných řešení je program Autodesk Revit®, speciální platforma, která pomáhá plánovat, projektovat, stavět a spravovat budovy a jejich infrastrukturu. Široká používanost a oblíbenost tohoto programu vedla společnost Armacell k rozhodnutí vyvinout speciální plugin modul podporující projektování izolačních systémů. V základní verzi programu Autodesk Revit® vyžaduje vytvoření modelu izolace od projektanta, aby ručně zadal všechny parametry izolace nebo použil externí knihovny výrobců a speciální platformy pro BIM. Tento postup je časově velmi náročný, zatěžuje paměť počítače a může vést k různým chybám. Nový plugin vyvinutý společností Armacell tento proces zefektivňuje, neboť při vytváření rozvodových systémů v modelu Revit umožňuje automatické přidání technické izolace. Jinými slovy: projektant může v programu vytvářet potrubní a vzduchotechnické soustavy s tím, že je pro ně okamžitě konfigurována izolace. Nemusí se tedy vracet k procesu izolování až poté, co bylo naprojektováno samotné potrubí nebo vzduchotechnické rozvody. To nejenže usnadňuje projektantovi práci, ale také fakticky zkracuje dobu pro provedení této práce a odstraňuje řadu potencionálních výrobních chyb.

Nový plugin pro program Autodesk Revit® od společnosti Armacell v praxi

Technická izolace potrubí a vzduchotechnických rozvodů v budovách musí být specifikována tak, aby její tloušťka umožňovala splnění daných technických požadavků. Podle teorie aplikované na potrubí platí, že tloušťka izolace závisí na druhu rozvodné soustavy (např. ústřední vytápění, domácí rozvod teplé vody, chlazené vody) a na průměru trubky a jejím umístění (uvnitř nebo vně budovy, ve zdi nebo v podlaze). V praxi se pak často ukazuje, že aby byly splněny přísné předpisy, musí se izolace skládat z několika vrstev, protože její určená tloušťka přesahuje maximální parametry hadic dostupných na trhu. Pomocí funkce Autodesk Revit® není možné přidat vrstvenou izolaci. Díky novému pluginu pro Autodesk Revit® vyvinutému společností Armacell je nyní projektování technické izolace vyhovující předpisům mimořádně rychlé a jednoduché, a to včetně vícevrstvých řešení. Projektantova role na začátku spočívá v konfiguraci: volbě soustavy, která se má izolovat, potrubního materiálu, že kterého bude vyrobena a stanovení minimální tloušťky izolace pro zvolenou potrubní soustavu nebo průměry trubek. Pro každé průměry potrubní soustavy musí projektant také definovat vrstvy izolačního materiálu. Později se může soustředit pouze na kreslení potrubí, armatur a vzduchotechnických rozvodů. Izolační výrobky Armacell s definovanými parametry jsou prostřednictvím nového pluginu přidány automaticky. Jakmile je v projektu uložena konkrétní konfigurace, může ji projektant použít i pro budoucí práci. Pokud je nutné model pozměnit, například změnit vnější průměr trubky, provede funkce „Aktualizovat“ příslušnou úpravu automaticky.

Z hlediska projektanta i zadavatele je důležité, že lze kdykoli kliknutím na tlačítko „Info“ ověřit informace o izolaci navržené pro vybraný objekt (včetně třídy reakce na oheň, tepelné vodivosti, minimální a maximální teploty při montáži, koeficientu propustnosti vodních par). Pokud je použita funkce „Kusovník“, je možno vygenerovat kompletní specifikace izolace použité na potrubí a vzduchotechnické rozvody v daném systému, včetně vícevrstvé izolace potrubí a tvarovek. Program nyní vypočítá množství potřebná pro izolaci tvarovek, stanovená v procentech na základě dlouholetých zkušeností společnosti Armacell.

Nový plugin modul pro program Autodesk Revit® vyvinutý společností Armacell je kompatibilní se systémy Windows 7, Windows 10 a Revit 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, s 18 jazykovými verzemi, což umožňuje využití projektantům z většiny evropských zemí. Lokální verze pluginu navíc obsahují výrobky Armacell dostupné v příslušném regionu, takže projektant vždy pracuje s reálně dostupnými izolačními hadicemi a deskami, a ne s takzvaně generickou izolací.


 
 
Reklama