Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zprávy z veletrhu For Arch 2010 II.

Druhá část konference Revitalizace panelových domů byla věnována oblasti TZB

Dvoudenní doprovodný program 21. mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2010 pokračoval ve středu 22. září tématy zaměřenými na úpravy bytových domů v oblastech vytápění a větrání, a dále na využití solární energie. Stejně jako v předchozím dni vystoupili na konferenci špičkoví odborníci, kteří posluchačům poskytli cenné informace a seznámili je s praktickými řešeními v oblasti uvedených témat.

Úvodní část programu byla věnována otopným soustavám. Jako první vystoupil Ing. Jiří Matějček, CSc., který se ve svém příspěvku věnoval příčinám a odstraňování hluku v rozvodech ústředního vytápění. Podrobně popsal všechny zdroje a druhy hluku a na konkrétních příkladech z praxe ukázal vady provedení, které jsou nejmarkantnější příčinou hluku, nicméně poukázal i na skutečnost, že často je chyba v samotném návrhu otopné soustavy, čímž uvedl dalšího řečníka, kterým byl Ing. Vladimír Galád. Ten osvětlil problematiku tepelných ztrát a tepelných zisků a vliv dodavatelských otopových křivek na tepelnou pohodu. Dále zdůraznil nutnost korekce pracovních parametrů otopných soustav po zateplení budov. Při této příležitosti se zmínil o nenaplněných očekáváních řady investorů, kteří zateplením nedosáhli předpokládaných úspor tepla. Jako řešení těchto nedostatků následně představil tzv. SOOS, za kterou se skrývá Sofistikovaná Optimalizace Otopných Soustav, která problémy s nevyužíváním tepelných zisků odstraňuje.

TZB-info připravilo v letošním roce novinku, své brány otevírá virtuální hala veletrhu FOR ARCH Praha.

Ing. Vladimír Galád ve své prezentaci věnoval pozornost i popisu funkce termoregulačního ventilu a hlavice, včetně chybám, kterých se uživatelé dopouštějí neodbornou manipulací s touto jinak prospěšnou regulační technikou. Tento bod byl rovněž součástí další přednášky. V té se představil Jiří V.Ráž, DiS, autor termohydrauliky. Podrobně popsal, jakým způsobem musí fungovat otopná soustava, aby plně reagovala na tepelné zisky a jejich využitím došlo ke kýženým úsporám tepla. Jako příčinu dosavadního stavu, kdy je prokázáno, jak dříve uvedl Ing. Vladimír Galád, že úspory zůstávají za očekáváními, označil v první řadě klasický návrh otopných soustav, který tepelné zisky efektivně využívat nedokáže, a dále chování uživatelů, kteří svými zásahy do otopných soustav ve formě nadměrné manipulace s TRV úsporám tepla často přímo brání. K této problematice jsme na našem portálu v nedávné minulosti přinesli několik článků.

FOR ARCH 2010 - Tipy na stánky

Další blok programu byl věnován prezentacím, v rámci kterých vystoupili Ing. Václav Frolík ze společnosti Geminox, který se zaměřil na zdroje tepla, konkrétně kondenzační plynové kotle, Ing. Milan Langer ze společnosti Danfoss představil nabídku mateřské firmy od TRV přes regulátory diferenčního tlaku po tepelná čerpadla, a nakonec Ing. Petr Kepka, který hovořil o komínových systémech pro vícebytové domy z produkce společnosti Schiedel.

V odpoledních hodinách se dostalo i na využití solární energie. Dva přednáškové bloky zaměřené na solární termická řešení obstaral Ing. Tomáš Matuška Ph.D., solárním fotovoltaickým aplikacím se poté věnoval Ing. Bronislav Bechník. Ing. Tomáš Matuška se zabýval otázkami proč a kdy instalovat solární soustavy v bytových domech a zrekapituloval předpoklady, argumenty a bariéry případné realizace solárních soustav pro přípravu teplé vody v bytových domech. Dále přiblížil návrh, realizaci a ekonomiku solární přípravy teplé vody a na příkladech ukázal energetické přínosy a ekonomika provozu pro různé varianty návrhu solární soustavy včetně ukázek z realizací. Ing. Bronislav Bechník nastínil předpokládaný vývoj v oblasti fotovoltaiky a na příkladech ukázal možnosti realizací jak zařízení aplikovaných na stavebních konstrukcích, tak integrovaných do stavebních prvků. Zmínil se také o procesu, který musí absolvovat případný zájemce od záměru po připojení do sítě a uvedl řadu cenných informací pro projektanty a investory. Problematice solární přípravy TV se ve svém příspěvku věnoval rovněž zástupce společnosti Regulus Ing. Jiří Kalina. Kromě ukázky studie solárního systému pro přípravu teplé vody v bytovém domě popsal možnosti financování prostřednictvím dotací z programu Zelená úsporám.

Další dvě přednášky byly zaměřeny na oblast provozu plynových zařízení a větrání bytových domů. K prvnímu tématu vystoupil Ing. Jiří Buchta, CSc., který ve svém příspěvku připomněl problémy s provozem plynových spotřebičů v objektech, kde došlo k výměně starých netěsných oken za nové. Výměnou oken a jejím dopadem do větrání se poté zabýval rovněž Mgr. František Macholda, MBA, který popsal možné varianty řešení větrání zajišťující hygienicky vyhovující vnitřní prostředí. Jednotlivé varianty pro posluchače porovnal z hlediska ekonomiky a uvedl chyby, kterých by se majitelé bytových domů měli vyvarovat.

V závěru přednáškového bloku vystoupila Zuzana Jarošová s projektem Sousedé.cz, který nabízí řadu užitečných služeb pro správce nemovitostí, SVJ, nebo bytová družstva. Jedná se především o efektivní nástroj, kterým lze jednoduše a rychle informovat a organizovat své sousedy. Posledním přednášejícím byl Ing. Ján Vlček ze společnosti SOFTLINK s.r.o., která provozuje systém umožňující dálkové sledování nákladů s možností jejich rozpočítávání na jednotlivé bytové jednotky.

Jak bylo výše uvedeno, některá z témat byla již podrobně řešena a popsána na stránkách našeho portálu. Pro ty, kteří se konference nemohli zúčastnit, připravujeme navíc zveřejnění jednotlivých přednášek v sekci Video.

 
 
Reklama