Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2019

se změnami:zrušeno 328/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 45/2012 Sbírky zákonů na straně 1859
schváleno:30.03.2012
účinnost od:01.06.2012
zrušeno:01.01.2019
[Textová verze] [PDF verze (555 kB)]

123/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje a) prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod, b) vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání, c) náležitosti žádosti o odklad placení poplatku (dále jen "odklad"), d) postup České inspekce životního prostředí při 1. posuzování žádosti o povolení odkladu a 2. povolování odkladu. § 2 Způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod (1) Odborná způsobilost oprávněných laboratoří se pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů vzorků prokazuje platným osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky^1), osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii^2). (2) Odborná způsobilost kontrolních laboratoří se pro odběry vzorků a rozbory odpadních vod prokazuje osvědčením o akreditaci nebo autorizací k výkonu úředního měření^2) platných pro všechny druhy zpoplatněných znečišťujících látek a pro odběry vzorků odpadních vod. (3) Odborná způsobilost měřících skupin se prokazuje autorizací k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou^2). § 3 (1) Kontrolní laboratoř nebo měřící skupina musí být majetkově i personálně nezávislé na znečišťovateli, jehož zdroj znečištění kontrolují. (2) Kontrolní laboratoř nesmí pro kontrolovaný zdroj působit v postavení oprávněné laboratoře. § 4 Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání se stanoví v příloze k této vyhlášce. § 5 Náležitosti žádostí o odklad (1) K žádosti o odklad v případě zahájení prací na stavbě čistírny odpadních vod znečišťovatel přiloží: a) pravomocné rozhodnutí o povolení stavby, b) pravomocné rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z příslušného zdroje znečištění po dobu realizace stavby spolu s uvedením hodnot znečištění, jichž má být dosaženo po jejím dokončení, c) výsledky sledování jakosti odpadních vod vypouštěných z čistírny odpadních vod v období 12 měsíců před zahájením stavby, d) doklad s uvedením hodnot o množství a koncentraci znečištění odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění před realizací stavby, e) rozpočtové náklady na provedení stavby, f) kopii zápisu ze stavebního deníku^3), z něhož vyplývá, že stavba byla zahájena, zejména že zhotovitel převzal staveniště a začal provádět stavební práce, a rozhodnutí o stanovení zkušebního provozu, g) časový harmonogram stavby, h) uzavřenou smlouvu o sdružení prostředků na financování stavby. (2) K žádosti o odklad v případě zahájení výstavby jiného zařízení znečišťovatel přiloží: a) pravomocné rozhodnutí o povolení stavby nebo změny jiného zařízení; v případě, že tohoto povolení není třeba, prohlášení znečišťovatele o zahájení výstavby jiného zařízení doložené vyjádřením vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona, b) rozpočtové náklady na provedení jiného zařízení, c) doklad o skutečném zahájení prací s uvedením data zahájení a časovým harmonogramem výstavby, d) pravomocné rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z příslušného zdroje znečištění pro dobu prací na jiném zařízení spolu s uvedením hodnot, jichž má být dosaženo po ukončení prací; termín dokončení prací bude v povolení výslovně uveden, e) doklad s uvedením hodnot o množství a koncentraci znečištění odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění před realizací jiného zařízení. (3) Doklady, kterými znečišťovatel prokazuje splnění podmínek odkladu, jsou: a) kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, z něhož je patrný den dokončení stavby nebo jiného zařízení, b) vyhodnocení zkušebního provozu a doklad o nepřekročení hodnot ukazatelů znečištění stanovených v rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod pro příslušný zdroj znečištění a dobu po dokončení stavby nebo jiného zařízení; tyto hodnoty nesmí přesáhnout úroveň stanovenou jiným právním předpisem^4), c) doklady o skutečných nákladech na stavbu nebo jiné zařízení. § 6 Postup České inspekce životního prostředí při posuzování žádostí o povolení odkladu a povolování odkladu (1) Výpočet roční výše záloh na poplatky za zdroj znečišťování, na který byl povolen odklad, provede Česká inspekce životního prostředí (dále jen "Inspekce") tak, že: a) na základě poplatkového hlášení vypočte předpokládanou celkovou výši poplatků na celou dobu trvání odkladu, b) z rozpočtových nákladů na provedení stavby nebo jiného zařízení a z vypočtené celkové výše poplatků za dobu trvání odkladu stanoví procento odložené části poplatků z celkové výše poplatků, maximálně však do 80 % celkové výše poplatků, c) pro kalendářní roky, ve kterých je doba trvání odkladu kratší než 12 měsíců, stanoví odklad pouze pro měsíce, ve kterých trvá doba odkladu. (2) Výslednou výši odložené části poplatků stanoví Inspekce podle skutečných nákladů stavby nebo jiného zařízení prokázaných znečišťovatelem a podle skutečně vypuštěného znečištění a objemu odpadních vod za dobu trvání odkladu. § 7 Zrušovací ustanovení Zrušuje se 1. Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 2. Vyhláška č. 110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. § 8 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012. Ministr: Mgr. Chalupa v. r. Příloha 1) § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. 2) § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. 3) § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 4) Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama