Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.06.2018

se změnami:zrušeno od 1.6.2018 79/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2002 Sbírky zákonů na straně 5098
schváleno:24.05.2002
účinnost od:10.07.2002
zrušeno:01.06.2018
[Textová verze] [PDF verze (45 kB)]

236/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 24. května 2002 o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 66 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracovávání návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území vodoprávním úřadem. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) záplavovou čárou - křivka odpovídající průsečnici hladiny vody se zemským povrchem při zaplavení území povodní, b) záplavovým územím - území vymezené záplavovou čárou, c) návrhem záplavového území - dokumentace záplavového území, která je předkládána vodoprávnímu úřadu, d) záplavovým územím nejvyšší zaznamenané přirozené povodně - území, které je vymezeno záplavovou čárou odpovídající nejvyšší historicky zaznamenané a dokumentované hladině vody při přirozené povodni, e) aktivní zónou záplavového území - území v zastavěných územích obcí1) a v územích určených k zástavbě podle územních plánů,2) jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí, f) periodicitou povodně 5, 20 a 100 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let, g) inundačním územím - území přilehlé k vodnímu toku, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku. ------------------------------------------------------------------ 1) § 139a odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. 2) § 139a odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb. § 3 Způsob zpracovávání návrhu záplavového území (1) Správce vodního toku oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu zahájení práce na návrhu záplavového území a způsob zpracování návrhu záplavového území s ním konzultuje. (2) Není-li předložený návrh záplavového území zpracován v souladu s touto vyhláškou, vrátí jej vodoprávní úřad správci vodního toku k doplnění nebo změně. Rozsah zpracovávání návrhu záplavových území § 4 (1) Návrh záplavového území se zpracovává pro inundační území vodního toku určené správcem vodního toku nebo Plánem hlavních povodí České republiky a plány oblastí povodí. (2) Pro každý úsek vodního toku se zpracovává návrh záplavového území odpovídající přirozené povodni, jejíž hydrologické charakteristiky byly výchozí pro vymezení záplavového území, a to pro průtoky, odpovídající příslušné technické normě,3) které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let. (3) V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů se zároveň podle § 66 odst. 2 vodního zákona vymezí pro průtoky, odpovídající příslušné technické normě,3) které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 100 let, aktivní zóna záplavového území. ------------------------------------------------------------------ 3) ČSN 75 14 00 Hydrologické údaje povrchových vod. § 5 Podklady pro zpracovávání návrhu záplavového území Podklady pro zpracovávání návrhu záplavového území musí zahrnovat a) standardní hydrologické údaje poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem, b) manipulační řád vodního díla sloužícího ke vzdouvání nebo akumulaci vod, kterým se mohou významně ovlivnit nejvyšší průtoky při průchodu přirozené povodně, pokud se takové vodní dílo na řešeném úseku vodního toku vyskytuje, c) Základní mapu České republiky 1 : 10 0004) a základní bázi geografických dat České republiky,5) d) výsledky geodetického zaměření podélného a příčných profilů koryta vodního toku a přilehlého inundačního území, a to včetně objektů, které průtok ovlivňují, e) výsledek hydraulického výpočtu, f) dostupné údaje o nejvyšší zaznamenané přirozené povodni. ------------------------------------------------------------------ 4) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání. 5) § 3a písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb. § 6 (1) Návrh záplavového území se zpracovává a uchovává v digitální, popřípadě též v tištěné formě a s náležitostmi zajišťujícími jeho využitelnost pro další potřeby veřejné správy.6) (2) Základní mapa České republiky 1 : 10 000 a základní báze geografických dat České republiky určují pro návrh záplavového území polohopisné určení vodního toku, identifikátory jeho úseků a vrstevnicemi výškové poměry inundačního území. Z tohoto podkladu se také odvozuje kilometráž vodního toku a k ní vztažené polohy profilů. (3) Nadmořské výšky hladin vodního toku při nejvyšším průtoku povodně, pro jejíž standardní hydrologické charakteristiky se návrh záplavového území zpracovává, se v jednotlivých profilech stanoví hydraulickým výpočtem nerovnoměrného proudění a výškově se identifikují na vrstevnicích Základní mapy České republiky 1 : 10 000, případně základní báze geografických dat České republiky. Tak tvoří základ polohopisného určení záplavové čáry. (4) Návrh záplavového území musí zohledňovat i vliv vodního toku vyššího řádu, do něhož vodní tok, pro který se návrh záplavového území zpracovává, vtéká. (5) Návrh záplavového území předkládá správce vodního toku s těmito náležitostmi: a) standardními hydrologickými údaji [§ 5 písm. a)] použitými k vypracování návrhu záplavového území, b) zobrazením výpočtem zjištěné záplavové čáry (§ 4 odst. 2 a 3) a příčných profilů nad vrstvami "vodní tok" a "vrstevnice" Základní mapy České republiky 1 : 10 000 nebo základní báze geografických dat České republiky, a to v digitální formě, c) zobrazením výpočtem zjištěného navrhovaného záplavového území, případně vymezením aktivní zóny záplavového území do mapového podkladu podle § 5 písm. c), který může být upraven do souvislého pásu o šířce přesahující toto záplavové území při periodicitě povodně 100 let, d) popisem způsobu zpracování návrhu záplavového území a případně aktivní zóny záplavového území podle písmene b); popis může obsahovat odkaz na standardní matematické modely použité při výpočtu, e) přehlednou tabulkou údajů o vypočtených nadmořských výškách hladin povodně, pro kterou byl návrh zpracován, a to pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let v jednotlivých profilech, f) zobrazením záplavového území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně v existující příslušné dokumentaci. (6) Návrh záplavového území předkládá správce vodního toku vodoprávnímu úřadu ve dvou vyhotoveních. Návrh podle odstavce 5 písm. c) předkládá správce vodního toku v počtu vyhotovení, který dohodne s vodoprávním úřadem, nejméně však v takovém počtu, aby mohl být po stanovení záplavového území předán všem subjektům uvedeným v § 66 odst. 4 vodního zákona. ------------------------------------------------------------------ 6) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Způsob a rozsah stanovování záplavového území § 7 Postup vodoprávního úřadu při stanovování záplavového území a vedení jeho dokumentace (1) Vodoprávní úřad stanovuje záplavové území ve své územní působnosti na základě návrhu záplavového území. Dvě vyhotovení dokumentace záplavového území (§ 6 odst. 6) opatří na titulní stránce a na všech mapových součástech svým razítkem a podpisem oprávněného pracovníka (dále jen "dokumentace stanoveného záplavového území"). (2) Vodoprávní úřad soustavně sleduje, například v rámci povodňových prohlídek, zda se nezměnily podmínky, ze kterých návrh záplavového území vycházel. Jde zejména o ztrátu platnosti výchozích standardních hydrologických údajů [§ 5 písm. a)] a o změny počtů nebo parametrů objektů, které zásadně ovlivňují průběh povodní. Dojde-li k takovým změnám, uplatní vodoprávní úřad v Plánu hlavních povodí České republiky a v plánech oblastí povodí návrh na změnu záplavového území. (3) Vodoprávní úřad může z důvodů srozumitelnosti pro veřejnost při plnění povinností podle zvláštního právního předpisu7) doplnit vymezení stanoveného záplavového území pomocí geografických identifikátorů obecně známých objektů.8) (4) Jedno vyhotovení dokumentace stanoveného záplavového území předává vodoprávní úřad správci vodního toku, který návrh záplavového území vypracoval. (5) Zobrazení stanoveného záplavového území podle § 6 odst. 5 písm. c) rozesílá vodoprávní úřad subjektům uvedeným v § 66 odst. 4 vodního zákona. (6) Vodoprávní úřad vedoucí dokumentaci stanoveného záplavového území ji bezúplatně poskytuje k nahlédnutí na požádání každé právnické osobě nebo fyzické osobě. Vyžádanou kopii této dokumentace poskytuje žadateli pro jeho vlastní potřebu za úhradu nákladů vynaložených na její pořízení.9) ------------------------------------------------------------------ 7) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 8) ČSN P ENV 12 661 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí - Geografické identifikátory. 9) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. § 8 Závěrečné ustanovení Záplavové území stanovené podle této vyhlášky je podkladem pro tvorbu tematické vrstvy záplavových území nad základní bází geografických dat České republiky a pro tvorbu Mapy záplavových území České republiky 1 : 10 000 jako součásti informačního systému veřejné správy podle § 22 odst. 4 vodního zákona. § 9 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti 30 dnů po dni jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Kužvart v. r.

 
 
Reklama