Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nařízení č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.03.2016

se změnami:zrušeno 57/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 146/2010 Sbírky zákonů na straně 5452
schváleno:14.12.2010
účinnost od:01.01.2011
zrušeno:01.03.2016
[Textová verze] [PDF verze (98 kB)]

416/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Vláda nařizuje podle § 38 odst. 5 a 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 7 zákona: § 1 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod (1) Ukazatele přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a nejvýše přípustné hodnoty těchto ukazatelů (dále jen "emisní standardy") jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Kategorie certifikovaného výrobku určeného k čištění odpadních vod, ze kterých jsou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních, včetně minimální přípustné účinnosti čištění v procentech jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. § 2 Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (1) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních obsahuje a) dobu, na kterou se povolení vydává, b) charakteristiku činnosti zdroje znečištění, kterými jsou jednotlivé stavby pro bydlení a individuální rekreaci^1) nebo jednotlivé stavby poskytující služby, a je-li to možné, její přiřazení ke Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)^2), c) způsob vypouštění odpadních vod, d) určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK^3), pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí, e) maximální množství vypouštěných odpadních vod, f) emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků, g) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod, h) způsob a četnost stanovení množství vypouštěných odpadních vod, i) způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů, j) způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly, k) způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu. (2) Minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod podle odstavce 1 písm. g) je dvakrát ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut; pro odběr vzorků za účelem analýzy mikrobiologických ukazatelů musí být použita sterilní nebo alespoň desinfikovaná vzorkovnice, vzorek musí být v průběhu odběru i během transportu do laboratoře chlazen na 2 až 8 °C a musí být zpracován do 18 hodin po odběru; měření musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu roku a zohledňovat charakter činnosti zdroje znečištění; při řízeném nebo nepravidelném vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanoví vodoprávní úřad způsob sledování přiměřeně k požadavkům tohoto nařízení a k místním podmínkám. (3) Množství vypouštěných odpadních vod podle odstavce 1 písm. h) se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody^4) minimálně jedenkrát ročně. § 3 Stanovení emisních limitů (1) Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb poskytujících služby stanoví vodoprávní úřad emisní limity do výše emisních standardů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (3) Emisní limity stanoví vodoprávní úřad pro každé místo odběrů vzorků zvlášť. (4) Při povolování vypouštění odpadních vod obsahujících ukazatele znečištění neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoví vodoprávní úřad emisní limity přiměřeně k emisním standardům ukazatelů znečištění obdobné míry škodlivosti, cílům ochrany vod podle § 23a zákona a místním podmínkám. (5) Při povolování vypouštění odpadních vod v územích se zvláštní ochranou podle § 30, 31 a 33 vodního zákona vodoprávní úřad zohlední tuto skutečnost a stanoví emisní limity přísnější nebo pro více ukazatelů podle charakteru a požadavků na tato území. § 4 Dodržení emisních limitů Emisní limity "m" stanovené vodoprávním úřadem v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních jsou nepřekročitelnými hodnotami podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. § 5 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. Předseda vlády: RNDr. Nečas v. r. Ministr životního prostředí: Mgr. Drobil v. r. Příloha 1 Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních Tabulka 1 A: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rekreaci: ---------------------------------------------------------- -------------------------------------- Kategorie ČOV (EO)^1,^2 "m"^3 "m"^4 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------- CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Pcelk Escherichia coli Enterokoky ---------------------------------------------------------- -------------------------------------- < 10 150 40 20 40 10 - - 10 - 50 150 40 20 40 10 50 000 40 000 > 50 130 30 20 30 8 50 000 40 000 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------- Tabulka 1 B: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytující služby: "m"^3 "m"^4 ---------------------------------------------------------- ------------------------- CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Pcelk Escherichia coli Enterokoky ---------------------------------------------------------- ------------------------- 130 30 20 30 8 50 000 40 000 ---------------------------------------------------------- ------------------------- Vysvětlivky: 1) Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK5 za den. Počet ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikosti kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů a povodní. 2) Za čistírnu odpadních vod se považují také jiná zařízení určená k čištění odpadních vod, jako jsou septiky se zemním filtrem a podobně. 3) "m" je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l. 4) "m" je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v KTJ (kolonie tvořících jednotek)/100 ml. Příloha 2 Kategorie certifikovaného výrobku určeného k čištění odpadních vod, ze kterých jsou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních, včetně minimální přípustné účinnosti čištění v procentech --------------------------------------------------------------------- Kategorie výrobku CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Pcelk --------------------------------------------------------------------- Domovní čistírna 90 95 80 95 80 odpadních vod - PZV --------------------------------------------------------------------- Vysvětlivka: Domovní čistírna odpadních vod certifikované podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů, a podle ČSN EN 12566-3+A1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod, ze které budou odpadní vody vypouštěny do vod podzemních. 1) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 2) Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). 3) Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 4) § 29 až 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 515/2006 Sb.

 
 
Reklama