Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nařízení č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

uveřejněno v: č. 21/2016 Sbírky zákonů na straně 562
schváleno:03.02.2016
účinnost od:01.03.2016
[Textová verze] [PDF verze (388 kB)]

57/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních Vláda nařizuje podle § 38 odst. 5 a 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., (dále jen „zákon“): § 1 Ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod (1) Ukazatele přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a nejvýše přípustné hodnoty těchto ukazatelů (dále jen „emisní standardy“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle § 15a zákona, je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení. § 2 Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (1) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních obsahuje vedle obecných náležitostí a) dobu, na kterou se povolení vydává, b) způsob vypouštění odpadních vod, c) určení místa nebo míst, ve kterých dochází k vypouštění odpadních vod, v souřadnicích X, Y označujících polohopisnou složku v souřadnicovém systému S-JTSK, pro které je povolení vydáno, s číslem hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod a hydrologickým číslem pořadí povodí, d) maximální roční množství vypouštěných odpadních vod, e) emisní limity, kterými jsou nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod, které je nutno dodržet v místě odběru vzorků, f) způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod, g) způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod, h) způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění uvedených v povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle příslušné technické normy; není-li příslušná technická norma vydána, stanoví způsob rozboru vodoprávní úřad individuálně na základě dostupných podkladů, i) způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly, j) způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření vodoprávnímu úřadu. (2) Minimální četnost měření míry znečištění odpadních vod podle odstavce 1 písm. f) je dvakrát ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud je čistící zařízení vybaveno akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu umožňující hydraulickou dobu zdržení alespoň 2 hodiny, je možné použít typ vzorku prostý jednorázově odebraný z akumulačního prostoru. (3) Pro odběr vzorků za účelem analýzy mikrobiologických ukazatelů musí být použita sterilní vzorkovnice, vzorek musí být v průběhu odběru i během transportu do laboratoře chlazen na 2 až 8 °C a musí být zpracován do 18 hodin po odběru; měření musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu roku a musí zohledňovat charakter činnosti zdroje znečištění. (4) Množství vypouštěných odpadních vod podle odstavce 1 písm. g) se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané pitné a užitkové vody nebo měřením na výstupu z čistícího zařízení. U čistících zařízení s kapacitou pod 50 ekvivalentních obyvatel lze použít odhad množství ze směrných čísel roční potřeby vody^1), pokud není technicky možné použití způsobu měření podle věty první. § 3 Stanovení přípustných hodnot znečištění (1) Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 A přílohy č. 1 k tomuto nařízení. (2) Při povolování vypouštění odpadních vod z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění do výše emisních standardů uvedených v tabulce č. 1 B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. (3) Pokud z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí^2) vyplyne, že vzhledem ke zjištěným hydrogeologickým charakteristikám a množství vypouštěných odpadních vod hrozí kontaminace podzemních vod mikrobiologickým znečištěním, stanoví vodoprávní úřad vedle přípustných hodnot znečištění podle odstavce 1 nebo 2 také přípustné hodnoty znečištění mikrobiologických ukazatelů podle tabulky č. 1 C přílohy č. 1 k tomuto nařízení. (4) V případě stanovení přípustných hodnot znečištění mikrobiologických ukazatelů podle odstavce 3 je mikrobiologické znečištění odstraňováno pomocí technického zařízení, které je součástí čistírny odpadních vod a jehož technologie umožní dosažení hodnot mikrobiologických ukazatelů stanovených vodoprávním úřadem a současně nebude mít negativní vliv na chemické složení odpadních vod. (5) Při povolování vypouštění odpadních vod v územích se zvláštní ochranou podle § 30 nebo 33 zákona stanoví vodoprávní úřad přípustné hodnoty znečištění přísnější nebo pro více ukazatelů podle charakteru a požadavků na ochranu těchto území. (6) Pokud je k čištění odpadních vod použito zařízení pro čištění odpadních vod ohlašované podle § 15a vodního zákona, musí spadat pod klasifikaci výrobku označeného CE stanovenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení. (7) Přípustné hodnoty znečištění se nepovažují za dodržené v případě, že k jejich dosažení bylo využito zřeďování odpadních vod, například vodami srážkovými. § 4 Přechodné ustanovení Klasifikace výrobku označovaného CE podle § 3 odst. 6 pro ukazatel Ncelk musí být splněna nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. § 5 Závěrečné ustanovení Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informačních společností, v platném znění. § 6 Zrušovací ustanovení Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, se zrušuje. § 7 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2016. Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r. Ministr životního prostředí: Mgr. Brabec v. r. Příloha 1 Ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních Tabulka 1 A: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci: ---------------------------------------------------------------------- Velikostní kategorie "m" ** (mg/l) (EO) * CHSKCr BSK5 N-NH4+ NL Ncelk ---------------------------------------------------------------------- < 10 150 40 20 30 x ---------------------------------------------------------------------- 10 - 50 150 40 x 30 30 ---------------------------------------------------------------------- > 50 130 30 x 30 20 ---------------------------------------------------------------------- Tabulka 1 B: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby: ---------------------------------------------- "m" ** (mg/l) ---------------------------------------------- CHSKCr BSK5 NL Pcelk Ncelk ---------------------------------------------- 130 30 30 8 20 ---------------------------------------------- Tabulka 1 C: Ukazatele a emisní standardy mikrobiologického znečištění pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci a z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby: ------------------------------------- "m" ***(KTJ/100 ml) ------------------------------------- Escherichia coli Enterokoky ------------------------------------- 150 100 ------------------------------------- Vysvětlivky: * Počet ekvivalentních obyvatel (EO) se pro účel zařazení čistícího zařízení do velikostní kategorie vypočítá z bilance v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok na přítoku do čistícího zařízení vydělený koeficientem 18,7. Není-li znám údaj o množství znečištění na přítoku, lze pro zařazení čistícího zařízení do velikostní kategorie použít projektovanou kapacitu čistícího zařízení. Projektovaná kapacita musí být dostatečná pro zajištění náležitého vyčištění odpadních vod při maximálním předpokládaném zatížení čistícího zařízení. ** "m" je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l. *** "m" je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v KTJ (kolonie tvořících jednotek)/100 ml. Tento ukazatel stanovuje vodoprávní úřad v případě, kdy z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí^4) vyplyne nutná limitace mikrobiologického znečištění. Příloha 2 Klasifikace výrobku označovaného CE ---------------------------------------------------------------------- Klasifikace CHSKCr BSK5 Ncelk Pcelk výrobku (%) (%) (%) (%) ---------------------------------------------------------------------- Domovní čistírna - PZV 90 95 50 40 odpadních vod ---------------------------------------------------------------------- Vysvětlivky: Domovní čistírna odpadních vod - PZV je certifikována podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod, a podle ČSN EN 12566-6: Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků. Účinnosti odstraňovaného znečištění u jednotlivých ukazatelů jsou uvedeny v %. 1) § 29 až 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 48/2014 Sb. 2) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama