Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Článek přibližuje projektantům, kteří vypracovávají dílčí části projektů, problematiku zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby v projektové dokumentaci pro stavební povolení. Jsou zde zmíněny požadavky na zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby, problémy, se kterými se v současné době potýkáme a dále jsou v příloze uvedeny právní předpisy a technické normy, které zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby musí respektovat.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 197/1998 Sb.), ukládá v ustanovení § 138 a odst. 1 povinnost právnickým a fyzickým osobám a správním orgánům při navrhování, umisťování, projektování, povolování, realizaci, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb postupovat podle obecných technických požadavků na výstavbu. Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze podle ustanovení § 54 stavebního zákona provádět jen na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavebního úřadu. Žádost o stavební povolení podává stavebník podle ustanovení § 58 stavebního zákona na stavebním úřadu spolu s předepsanou dokumentací, která podle ustanovení § 62 odst. 1 písm. b) stavebního zákona má splňovat požadavky týkající se veřejných zájmů a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu, včetně požární bezpečnosti.

Obecně technické požadavky na výstavbu pro účely stavebního zákona jsou definovány v prováděcí vyhlášce stavebního zákona - vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1, výše uvedené vyhlášky, musí být stavba navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamyšlené využití, a aby současně splnila základní požadavky, mezi kterými je také požární bezpečnost.

Otázka požární bezpečnosti je ve vyhlášce řešena ustanoveními § 17 až 21 (použité výrazy, všeobecné požadavky, požadavky na zajištění úniku osob, požadavky na odstupové vzdálenosti, požadavky na zajištění požárního zásahu), ustanoveními § 30 až 49 (požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budov) a v části čtvrté ustanoveními § 50 až 60, jež řeší zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

Dalším právním předpisem je vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., která upravuje, mimo jiné, podrobnosti postupu při povolování staveb a jejich změn, kolaudaci staveb a změny v užívání staveb ve smyslu ustanovení stavebního zákona. V souladu s ustanoveními jednotlivých paragrafů se postupuje podle této vyhlášky u všech druhů staveb bez zřetele na jejich stavebně technické provedení a jejich účel. V souladu s ustanovením § 18 se při stavebním řízení předkládá projektová dokumentace stavby (projekt), která mimo jiné obsahuje dle odst. 1 písm. a) bod 2) požárně bezpečnostní řešení. Dle § 16 odst. 2 písm. c) zmiňované vyhlášky je součástí žádosti o povolení stavby doklad, stanovisko, vyjádření okresního požárního rady. Ten posuzuje dokumentaci staveb podle ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky MV č. 21/1996, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. Splnění požadavků požární bezpečnosti staveb a technologií se v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 této vyhlášky prokazuje v projektové dokumentaci. Aby byla splněna litera stavebního a požárního zákona, je třeba stanovit obsahovou náplň projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby.

Při prokazování splnění požadavků požární bezpečnosti staveb v projektové dokumentaci se musí vždy postupovat v souladu s platnými právními předpisy (zákony, vyhlášky) a technickými předpisy (ČSN). V příloze je uveden jejich přehled.


ZPRACOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY

Požárně bezpečnostní řešení stavby je oprávněn zpracovávat v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 stavebního zákona inženýr popř. technik autorizovaný pro specializaci požární bezpečnost staveb podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popř. inženýr, kterému byla udělena autorizace podle tohoto zákona pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby a mosty a inženýrské konstrukce. Požárně bezpečnostní řešení stavby musí zpracovatel opatřit vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky.

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je třeba vycházet ze složitosti a velikosti stavby a na základě toho se zpracovatel, oprávněný k této činnosti rozhodne, zda zpracuje pouze textovou a výpočetní část (původně nazývanou "zpráva požární ochrany") nebo i výkresy požární bezpečnosti stavby. Minimální obsah textové a výpočetní části zahrnuje:

 • seznam použitých podkladů pro zpracování (právní a technické předpisy, technické podklady, požárně technické expertizy);
 • stručný popis stavby z hlediska účelu užití, konstrukčního materiálu a výšky objektu, zhodnocení technologie a umístění stavby ve vztahu ke stávající okolní zástavbě;
 • dělení stavby do požárních úseků;
 • stanovení požárního, popř. ekonomického rizika (včetně výpočtu);
 • posouzení velikosti požárních úseků, stanovení stupně požární bezpečnosti;
 • zhodnocení stavebních konstrukcí, použitých materiálů dle jejich hořlavosti, požární odolnosti, celistvosti požárně dělících konstrukcí a mezních stavů;
 • určení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení;
 • stanovení odstupových vzdáleností včetně vymezení požárně nebezpečného prostoru, bezpečnostních vzdáleností, vyhodnocení ve vztahu k sousedním stavbám a volným skladům;
 • posouzení a zhodnocení vybavenosti stavby druhy požárně bezpečnostních zařízení a věcnými prostředky požární ochrany včetně určení požadavků na jejich vzájemnou funkčnost a návaznost;
 • zhodnocení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně vnitřních a vnějších odběrních míst a navržení jiných hasebních prostředků u stavby, kterou nelze hasit vodou;
 • zhodnocení přístupových a zásahových cest včetně nástupních ploch;
 • zhodnocení technických zařízení stavby včetně stanovení požadavků požární bezpečnosti na tato zařízení, zejména nouzového napájení požárně bezpečnostních zařízení (zařízení elektrické požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, větrací zařízení pro odvod kouře a tepla) energií, systémů pro požární ochranu elektrických kabelů a zásobování požárně bezpečnostního zařízení (stabilní hasicí zařízení) vodou pro hašení;
 • stanovení počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů;
 • stanovení požadavků na podrobnější dokumentaci požárně bezpečnostních zařízení (zařízení elektrické požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, větrací zařízení pro odvod kouře a tepla).

Při zpracování výkresů požární bezpečnosti stavby se vychází z požadavků ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb.

Obsahem výkresové části je:

 • grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti;
 • požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů;
 • vyznačení únikových cest včetně druhu, směru úniku a východů ze stavby, počet unikajících osob;
 • vybavení požárně bezpečnostními zařízeními pro:
  - požární signalizaci (označení ústředny a čidel);
  - ohlášení požáru, pro požární výstrahu;
  - potlačení požáru (stabilní hasicí zařízení);
  - zařízení pro řízení pohybu kouře (větrací zařízení pro odvod kouře a tepla, přetlaková ventilace);
 • zdroje požární vody (vnitřní a vnější odběrná místa);
 • hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie;
 • rozmístění a druhy přenosných hasicích přístrojů popř. jiné hasební prostředky, požární tabulky, požární prostředky;
 • nouzové osvětlení.

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je nutná spolupráce zpracovatele této části projektové dokumentace se zpracovateli ostatních částí projektové dokumentace pro stavební povolení. Zejména se jedná o stavebně technickou část: statiku, vzduchotechniku, zdravotnickou techniku a vytápění.

Dále je nutno konstatovat, že by měla být úzká spolupráce se zpracovateli požárně bezpečnostních zařízení, tzn. se zpracovateli zařízení pro požární signalizaci, zařízení pro potlačení požáru (stabilní hasicí zařízení) a zařízení pro řízení pohybu kouře (zařízení pro odvod tepla a kouře).

V případě, že některé požadavky, vyplývající z požárně bezpečnostního řešení na některou z uvedených profesí nejsou uplatněny a podrobněji řešeny, např. z důvodu právního nevyřešení obsahu dokumentace uvedených profesí nebo z nedostatečné koordinace při zpracování projektové dokumentace stavby, je nutné, aby zde byl odkaz na respektování těchto požárně bezpečnostních požadavků a tedy jejich splnění v realizačním projektu stavby.


PROJEDNÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY

Závěrem je nutno konstatovat, že v současné době žádný právní předpis jednoznačně neřeší obsah projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby. Tento nedostatek je natolik závažný, že je na něj pamatováno při současně probíhající novele zákona PO. Novelizovaný zákon stanoví obsahové náležitosti požárně bezpečnostního řešení staveb, které budou konkretizovány v prováděcí vyhlášce, jejímž vydáním je pověřeno Ministerstvo vnitra. Je navrhováno, aby podrobný obsah požárně bezpečnostního řešení stavby předkládaného v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, byl rozšířen také pro projektovou dokumentaci pro územní řízení, ke změně užívání stavby a stavebním úpravám. Zároveň je snahou právně dořešit požadavky nejen na obsah požárně bezpečnostního řešení stavby, ale i na koordinaci mezi zpracovateli požárně bezpečnostních zařízení.

Příloha:
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 197/1998 Sb.).
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MMR č. 137/1996 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 • Vyhláška MMR č. 132/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
 • Vyhláška MV č. 21/1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně.
 • Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
 • ČSN 73 0802 + Z1 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.
 • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty.
 • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.
 • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory.
 • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.
 • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení.
 • ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu.
 • ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů.
 • ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady.
 • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí.
 • ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.
 • ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.
 • ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.
 • ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace.
 • ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.
 • ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot.
 • ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot.
 • ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých hmot.

Poznámka recenzenta:
V závěru článku je uvedeno, že je připravována novela zákona o požární ochraně. V době zpracování recenze (září 2000) byla tato novela, jako zákon č. 237/2000 Sb., již zveřejněna ve Sbírce zákonů ČR v částce 73 a rozeslána dne 9. srpna 2000.

 
 
Reklama