Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární koncepce pro výškové budovy

Při tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.

Úvod

Předmětná evropská norma uvažuje s tím, že konstrukce budovy, snímání kouře, poplachové systémy, instalace hasicích zařízení, hydranty atd. jsou předmětem národních stavebních předpisů.

Obecně, podle mínění hasičů termín "vysoká budova" platí pro takové budovy s podlažím, které je výše než dosáhne zařízení pro protipožární zásah.

Požáry ve vysokých budovách nejsou nic nového. Pravděpodobně první zaznamenaný požár se stal 1908, kdy v 12 podlažní budově "Parker" v New Yorku vznikl požár ve všech podlažích. V roce 1911 zahynulo 148 osob při požáru v 10 podlažní továrně "Shirt Waister". V roce 1916 městská rada v New Yorku, na základě těchto a podobných požárů zrevidovala stavební předpisy, aby zajistily taková zařízení jako jsou požární schodiště, požární vedení, výtahy a hasicí zařízení.

S vývojem období vysokých budov architekti a hasiči předložili dva správné návrhy, první se týkal konstrukce budov odolávajících požáru a šíření kouře a poskytující vysoký stupeň bezpečnosti osobám nacházejícím se v budově. Druhý návrh se týkal vybavení těchto budov zabudovanými protipožárními prostředky a opatřeními pro vyprošťování. Obojí bylo praktické a účinné.

Požární výtahy, jejich počet a jejich umístění v budově se stanovují národními předpisy a jsou důležitým prostředkem pro boj s požárem, pro dopravu hasičů a zařízením pro evakuaci pod řízením hasičů.

Pozadí

Když je jednotka hasičského záchranného sboru zavolána k požáru, očekává se její rychlý příchod. Poskytují se značné finanční prostředky pro zajištění rychlého zásahu, což je rozhodující pro zajištění účinného zásahu proti požáru a k záchraně osob. Samozřejmě čas potřebný k dosažení vstupu do budovy může být zlomkem času potřebného k dopravě v budově pro dosažení požáru a k zahájení boje s požárem nebo k vyprošťovací činnosti.

Jednotky hasičského záchranného sboru se setkávají s úkolem bojovat s požárem na podlaží vysoko nad zemí a potřebují dosáhnout místo ohně rychle a bezpečně i se svým vybavením. Pro fyzickou bezpečnost a životy hasičů i osob nacházejících se v budově, stejně jako pro zachování budovy a jejího vybavení, může být nebezpečím prodlení. Po dosažení požáru musí hasičům zůstat dostatek energie pro obtížný a dlouhý úkol boje s požárem.

Zásah v této mimořádné situaci proto závisí na předvídavosti projektantů při poskytování nezbytného vybavení pro efektivní činnost v budově, pokud jednou přijdou v úvahu. To znamená, že ve výškových budovách je zásadním krokem zajištění požárního výtahu. Je zapotřebí aby požární výtah byl rychle k dispozici a měl vhodné provedení pro používání hasiči a zůstal v používání po tak dlouhou dobu, jak je potřeba pro boj s požárem. Uznává se, že to není ani technicky ani ekonomicky možné zkonstruovat a dodat výtah, který by nikdy neselhal. Je samozřejmě nutno, aby si projektanti i dodavatelé uvědomili, že jednotka hasičského záchranného sboru se musí spolehnout na užívání výtahu.

V případě požáru může vzniknout nebezpečí pro osoby, které mohou zůstat v důsledku poruchy uvězněni v kleci výtahu, tak velké, že výtahy (jiné než výtahy, které jsou zvlášť určeny pro evakuaci) by neměly být používány jako prostředky evakuace. Evakuační plány budovy by měly spočívat na používání schodišť.

Zásady projektování v zajištění protipožární ochrany výtahových šachet, schodišť, chráněných prostor/nástupišť a strojoven výtahů vychází z dlouhodobých zkušeností, které je třeba brát jako důležitou a integrální část dodávky požárního výtahu.

Činnosti při požárním zásahu

Je běžnou praxí jednotky hasičského záchranného sboru při příjezdu jednotky na přístupovou úroveň převzít ovládání požárního výtahu. Hasiči, kteří si zajistili bezpečné používání požárního výtahu, používají požární výtah pro dopravu svého zařízení k podlaží pod podlažím s požárem k vytvoření zásahového místa (čelní zásahové místo). Toto zabraňuje, aby jak personál zásahové jednotky tak výtah byli vystaveni přímo riziku úrazu nebo poškození dříve, než může být posouzena požární situace a zahájeno hašení.

Vedoucí zásahu na místě čelního zásahového místa je odpovědný za vypracování plánu zásahu. Protipožární činnost se zahájí z chráněného prostoru, na kterém není kouř. Skupina vyslaná z čelního zásahového místa k boji s požárem by měla vždy zkusit užít suché hadice na podlaží s požárem a připojit je na hydrant na tomto podlaží. Tento postup pomůže zajistit, že schodišťové stoupací vedení zůstane bez hadic a kouře. Pouze v případě, jestliže se podmínky hašení požáru na podlaží s požárem stanou neudržitelnými, potom by se hadice měly připojit ke stoupacímu vedení na nižším podlaží.

Hasiči pokračují v užívání výtahu pro dopravu osob a zařízení k místu požáru.

Při hašení se přirozeně obvykle používá velké množství vody a je proto důležité, aby provedení výtahu bylo navrženo tak, aby chránilo elektrické zařízení proti tomuto nebezpečí.

Přivolání požárního výtahu se může provést samočinně, je-li výtah připojen na požární systém snímačů stanovený v ČSN EN 81-73. Samozřejmě v tomto případě požární výtah parkuje na přístupové úrovni pro zásah jednotky hasičského záchranného sboru do té doby, dokud není sepnut spínač požárního výtahu.

Požární výtah

Požární výtah, na rozdíl od běžného výtahu, musí být navržen tak, aby byl v provozu tak dlouho, pokud je to třeba, jestliže vznikne požár v této části budovy. Tento výtah může být užíván jako osobní výtah, pokud tam není požár. Ke snížení nebezpečí u vstupu, může být vstup ohrazen, je-li požadováno, aby výtah byl v provozu pro požární zásah. Jeho užívání pro dopravu smetí a nákladů by mělo být zabráněno.

Spolehlivost napájení a obvodů je důležitá pro provoz požárního výtahu.

Vyprošťování požární zásahové jednotky

Není jisté, že úsilí jednotky hasičského záchranného sboru bude úspěšné a musí se brát ohled na vývoj požáru, který ovlivňuje provoz výtahu. Je velice pravděpodobné, že jednotka hasičského záchranného sboru bude užívat výtah při zhoršených podmínkách v budově. Je proto možné, že i se všemi bezpečnostními prvky se může výtah zastavit pro poruchu s osobami uvězněnými v kleci. V tomto případě je velice pravděpodobné, že přístup k výtahovému záchrannému systému nebude k dispozici. Je proto důležité, aby klec byla provedena tak, aby se uvěznění hasiči mohli vysvobodit sami nebo aby mohli být vysvobozeni jinými. K tomu mohou sloužit různé způsoby.

POZNÁMKA: Výše uvedený text je pouze příkladem k ilustraci nebezpečí a odlišných způsobů, které mohou být používány v různých zemích.

 
 
Reklama