Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Indikativní zkoušky požární odolnosti textilních požárních uzávěrů

Požární zkušební laboratoř AVAPS nabízí indikativní posouzení požární odolnosti s detailním záznamem průběhu požární zkoušky všem výrobcům a dodavatelům stavebních produktů s požární odolností.


Dne 3. 9. 2020 proběhla v naší požární zkušební laboratoři speciální ukázková zkouška požární odolnosti pro členy Hasičského záchranného sboru – HZS Praha. Celkem byly připraveny tři vzorky různých textilních materiálů s rozdílnými vlastnostmi. Jednalo se o vývojové látky společnosti AVAPS s.r.o., které se v současné době nepoužívají v našich výrobcích, vzorky je možné vidět na následujícím obrázku, včetně jejich mezních stavů. Zkouška proběhla v Klecanech v požární zkušební laboratoři na stěnové peci o rozměrech 5×3,5 m. Zkouška byla spuštěna v 9 hodin a 48 minut, trvala 45 minut a probíhala dle normové teplotní požární křivky.

Každý vzorek měl jiné protipožární vlastnosti (mezní stavy) a doslova na vlastní kůži bylo možné si zkusit rozdíl mezi výrobky s mezními stavy EI, EW a E.

Vzorky textilních materiálů s mezními stavy EI, EW a E
Vzorky textilních materiálů s mezními stavy EI, EW a E

Co znamenají jednotlivé mezní stavy?

E – Celistvost

Ke ztrátě celistvosti dochází vznikem trhlin a otvorů překračující určité rozměry či vznícením neexponovaného povrchu. V kterémkoliv místě nesmí například vzniknout otvor větší než 25 mm či trhlina nebo spára šířky větší než 6 mm a délky 150 mm. Dále nesmí dojít k souvislému plamennému hoření na straně odvrácené od požáru trvajícímu déle než 10 sekund. Ani množství prostupujícího sálavého tepla ani povrchové teploty na odvráceném povrchu nejsou nijak omezeny.

EW – Celistvost a omezení radiace

Kromě vlastnosti „E – Celistvost“ popsané výše musí být splněna i vlastnost „W – Radiace“. Prvek splňuje tuto požární odolnost, pokud sálavý tok (radiace) ve vzdálenosti 1 m od povrchu odvráceného od požáru je menší než 15 kW/m2. Omezením sálavého toku je snížena pravděpodobnost přenosu požáru a vznícení materiálů v sousedním požárním úseku v blízkosti požární rolety.

EI1, EI2 – Celistvost a Izolační schopnost

Kromě vlastnosti „E – Celistvost“ popsané výše musí být splněna i vlastnost „I – Izolační schopnost“. V tomto případě nesmí dojít na neexponovaném povrchu požárně dělícího prvku (například rolety) k nárůstu teplot v průměru o více než 140 °C. Zároveň v kterémkoliv místě nesmí teplota vzrůst o více než 180 °C. Výjimkou je mírnější klasifikace EI2, kdy je limitní hodnota nárůstu teploty o 180 °C v některých místech zvýšena na 360 °C. Vždy se ale posuzuje přímo teplota povrchu (tzn. na dotek).

E
E
EW
EW
EI
EI

Jednotlivé vzorky byly od sebe odděleny požárně odolnými závěsy, aby nedocházelo k jejich vzájemnému ovlivňování.

Vzorky textilních materiálů s mezními stavy EI, EW a E – pohled z boku
Vzorky textilních materiálů s mezními stavy EI, EW a E – pohled z boku

Tepelný tok, který lze pocítit na druhé straně textilií, byl demonstrován pomocí plastových kelímků umístěných ve vzdálenosti cca 15 cm od vzorků.

V následující tabulce je popsáno chování jednotlivých plastových kelímků:

Čas od začátku zkoušky Textilie EI Textilie EW Textilie E
13. minuta Kelímek bez porušení Kelímek bez porušení Zcela rozteklý kelímek
22. minuta Kelímek bez porušení Lehce zdeformovaný kelímek Zcela rozteklý kelímek
45. minuta Kelímek bez porušení Zcela rozteklý kelímek Zcela vypařený kelímek

Na následujícím grafu lze pozorovat dodržení teploty uvnitř pece v průběhu zkoušky. Červená křivka je požadovaná – normová teplotní křivka a zeleně je zvýrazněna průměrná teplota ze všech 12 pecních deskových termoelektrických článků.


Na následujícím grafu je vyznačen průběh radiace na vzorcích E a EW, včetně maximální hodnoty – 15 kW/m2.


Vnitřní prostory Požární Zkušební Laboratoře (PZL)
Vnitřní prostory Požární Zkušební Laboratoře (PZL)
Vnitřní prostory Požární Zkušební Laboratoře (PZL)

Vnitřní prostory Požární Zkušební Laboratoře (PZL)

Neakreditované zkušební zařízení slouží pro zkoušení požární odolnosti svislých stavebních konstrukcí zabudovaných do zkušebních nezatěžovacích rámů. Topný systém je tvořen osmi vysokorychlostními plynovými hořáky o celkovém výkonu 3,6 MW.

Dveře Požární zkušební laboratoře jsou otevřeny pro všechny zájemce o indikativní zkoušky požární odolnosti stavebních materiálů.

Více informací na e-mailové adrese: pzl@avaps.cz nebo na tel. čísle: +420 777 911 773