Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární konference v Ostravě ve znamení prevence

Účastníci 18. ročníku tradiční konference Požární bezpečnost stavebních objektů měli možnost seznámit se s nejnovější podobou návrhu nového stavebního zákona z pohledu ministerstva i hasičů, řešil se současný stav ČSN 7308 i budoucnost přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb.

Stavební zákon jako priorita

S aktuálním stavem stavebního zákona seznámila přítomné Ing. Marcela Pavlová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti vysvětlil pplk. Ing. Tomáš Pavlík z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS MV ČR) a současný stav norem řady 7308 popsali Ing. Petr Boháč a Ing. Petr Bebčák, Ph.D., z technické normalizační komise TNK 27. Hovořilo se též o elekromobilitě z pohledu hasičů (Ing. Michal Valouch), o větrání chráněných únikových cest (Ing. Stanislav Toman), o posuzování požární odolnosti požárních uzávěrů a funkčnosti kabelových tras (Ing. Jana Buchtová) či o budoucnosti přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb (doc. Petr Kučera). Původní sliby o zjednodušení a přizpůsobení legislativě vyspělých států Evropy zůstaly opět „někde mezi světy“. Tlak politiků a nejrůznějších lobbystických skupin je zřejmě stále silnější než zájem veřejnosti a odborníků.

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti

Jednu z nejdůležitějších oblastí z pohledu hasičů je kategorizace staveb – zjednodušeně řečeno, označení a pojmenování staveb, které budou v novele stavebního zákona podléhat dozoru hasičů. Tomáš Pavlík navrhuje zjednodušení pravidel, vysvětluje požadavky na upravení rozsahu výkonu státního požárního dozoru ve vazbě na kategorie staveb dle jejich rizikovosti, hovoří o nutnosti implementace kategorizace staveb do zákona o požární ochraně a odkazuje na internetové stránky HZSCR, kde je možné kromě jiného sledovat i podrobnosti a vývoj základního zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Dalším důležitým dokumentem je pro hasiče výzkumný projekt nazvaný Analýza bezpečnostních přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb a návrh řešení pro ČR, jehož cílem bylo vytvoření rozboru systému navrhování požární bezpečnosti staveb v zahraničí a vytvoření nového či úprava stávajícího systému navrhování požární bezpečnosti staveb v ČR, včetně implementace metod požárního inženýrství. Dílčích výstupů z projektu bylo využito při návrhu aktuální verze (Kategorie stavby I, II, III + 0). Přednáška Tomáše Pavlíka zahrnovala též poznatky ze zkušebního provozu (listopad 2019 – leden 2020), včetně vyhodnocení a nového aktualizovaného schématu kategorizace staveb.

Schéma kategorizace
Schéma kategorizace

Aktuální stav ve změnovém zákoně
Aktuální stav ve změnovém zákoně

Aktuální stav stavebního zákona a normy ČSN 7308

Potřeba zásadních změn se řeší už pěknou řádku let, novela přinesla podle slov hasičů sice podstatné, leč pouze dílčí změny. Za podstatný krok kupředu označili šanci debatovat na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Shodli se na tom, že požární bezpečnost staveb je neodmyslitelnou součástí navrhování a užívání staveb a cesta k rekodifikaci stavebního práva by měla být důkladně promyšlena všemi dotčenými stranami. Připomněli též další neodmyslitelnou a důležitou součást navrhování a užívání staveb, která vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Marcela Pavlová ve své přednášce naznačila další postup a shrnutí dosavadního úsilí. „V listopadu a prosinci minulého roku probíhala meziresortní připomínková řízení, zhruba půl roku se řešila dopracování a rozeslání návrhů, následovalo vypořádání připomínek a upravených návrhů. V květnu a červnu byly návrhy předloženy vládě a probíhala jednání pracovních komisí. Schválení vládou se předpokládá v srpnu 2020, první čtení v Poslanecké sněmovně ČR v září 2020,“ uvedla a doporučila sledování aktuálních informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde jsou podrobně uvedeny i kritizované odchylky návrhu stavebního zákona od věcného záměru a další informace o přetrvávání rozporů dotčených orgánů.

Širší rozměr měla přednáška Petra Boháče, který představil současný stav ČSN 7308xx v požární bezpečnosti staveb a částečně se tak dotkl i dalších přednášek, zejména přednášky Petra Bebčáka o revizi ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb kabelové rozvody. Ta je považována za jednu z nejsložitějších z hlediska konsenzu a obsahuje celou řadu zněn. Velké změny se týkají i ČSN 73 0802. „Připravuje se konsolidované znění, které by mělo vyjít v září 2020. V první etapě se bude týkat ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0831, 73 0835, 73 0843, v druhé etapě pak 73 0833,“ uvedl Petr Boháč.

Konkrétnímu popisu změn v oblasti větrání chráněných únikových cest výrobních i nevýrobních objektů (části ČSN 73 0802, 73 0804) v návaznosti na evropskou normu ČSN EN 12101-6 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků, se dále věnoval Stanislav Toman. Zmínil postupy implementace platné a v Evropě dodržované výše uvedené normy (na portálu TZB-info upozornil již v roce 2016 na nesoulad a navrhl doporučené postupy u dvou případů a zásady postupu při návrhu). „Dobré je také připomenout a zdůraznit fakt, že požární větrání jako celek (tj. jak větrání chráněných únikových cest, tak zařízení pro odvod kouře a tepla) je jednou z nejméně probádaných a zvládnutých disciplín vzduchotechniky. Má řadu specifik a rizik, které si běžný projektant ani neuvědomuje. Proto by měl být tento segment vzduchotechniky svěřován odborníkům případně firmám, které v této oblasti dlouhodobě působí a používají příslušný speciální software,“ uvedl Stanislav Toman ve svém příspěvku.

Problémové revize norem a budoucnost možných přístupů

Asi nejvíce diskutovanou oblastí (a stále neuzavřenou) jsou kabelové rozvody (ČSN 73 0848) a posuzování požární odolnosti požárních závěrů a funkčnosti kabelových tras. Důvodem je kromě jiných i potřebný soulad s ostatními profesemi (zejména elektroinženýři), normami a vyhláškami, a také s rozvojem nových technologií. Nicméně vydání revize normy ČSN 73 0848 se plánuje podle slov Petra Bebčáka do konce tohoto roku (s výjimkou např. pro elektrárny). Tomuto segmentu se věnovala i Jana Buchtová, která upozornila na nutný soulad s evropskými normami a na potřebu dopracování zákona o stavebních výrobcích 22/1997 Sb. „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 s výjimkou ustanovení § 29 až 34 (autorizace), § 44, § 46, § 47 odst. 1 a 2 (přestupky) a § 48 odst. 3 písm. a) a b) (ÚNMZ autorizace), která měla nabýt účinnosti dnem 1. května 2020. Připravovaný zákon a vyhlášky zruší NV č. 163/2002 Sb. a vyjmou stavební výrobky z předmětu zákona č. 22/1997 Sb.,“ uvedla ve svém příspěvku a odkázala na sledování aktuálních informací (TZB info se věnovalo tomto tématu v souvislosti s BIM v tomto článku). Zde je nutno dodat, že již v roce 2014 uznali zástupci Evropské unie užitečnost BIM pro veřejný sektor, následovala směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která umožnila zadavatelům v celé Evropě požadovat BIM při zadávání veřejných zakázek. Toto je umožněno i v ČR od 1. 10. 2016 zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Jako další příklad z mnoha dále Jana Buchtová uvedla ČSN EN 50575 (včetně změny 1, EN 50575:2014/A1:2016) Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň. „Znamená to, že tato norma se vztahuje pouze na kabely s požadavkem reakce na oheň, ale bez požadavku na zachování funkčnosti v podmínkách požáru, tedy pod CPR (Stavební výrobky s označením CE podle nařízení č. 305/2011) jsou pouze kabely bez požadavku na funkčnost v podmínkách požáru. Výrobce vydává prohlášení o vlastnostech a štítek CE, postup volí podle deklarované třídy reakce na oheň,“ upozornila s odkazem na Centrum technické normalizace pro požární ochranu PAVUS.
Konferenci pořádá každoročně Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (FBI VŠB TU) a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI) pod záštitou děkana fakulty doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA., který měl tentokrát úvodní slovo týkající se (kromě jiného) i bezpečnostních opatření. I přes složitější podmínky pro diskuse a setkávání navštívilo aulu VŠB TU celkem 120 odborníků z oblasti požární bezpečnosti staveb. „Celkově byla organizace i zajištění letošní konference ještě komplikovanější, než jsme běžně zvyklí, a to vzhledem k pandemii koronaviru a opatřením, která byla v České republice zavedena. Nakonec se přesunutí termínu na červen podařilo a vše proběhlo tak, jak jsme původně naplánovali,“ podotýká Ing. Lenka Černá, zástupce pořadatele.
Pořadatel akce Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI) dlouhodobě spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR, a to jak s Generálním ředitelstvím, tak také s HZS Moravskoslezského kraje. Příslušníci jsou pravidelnými účastníky konferencí a podílí se též na programu. Projektanty a stavební inženýry se snaží SPBI oslovit prostřednictvím mediálních partnerů, například portálu TZB info či prostřednictvím ČKAIT a ČKA. Zde je také možné hledat relevantní informace.

„Přednášky z výše uvedených oblastí mají u účastníků naprostou prioritu, proto v tomto trendu chceme pokračovat i v dalších letech. Na konferenci jsou pravidelně představovány aktuální trendy, včetně tématu elektromobility a budoucích přístupů v oblasti navrhování požární bezpečnosti staveb. Připravujeme i publikace a software z oblasti požární ochrany, bezpečnosti průmyslu, bezpečnostního plánování (bezpečnosti práce, havarijního a krizového plánování, krizového managementu) a ochrany obyvatelstva. Ráda bych upozornila i na následnou zářiovou mezinárodní konferenci Požární ochrana 2020, dále v říjnu na akci FIRE SAFETY a další ročník konference Požární bezpečnost staveb 2021, kterou plánujeme na duben příštího roku,“ uvedla na závěr Lenka Černá, zástupce pořadatele.

Nutno dodat, že podobné téma se bude řešit i na stavebním veletrhu FOR ARCH na podzim letošního roku, který odstartuje již čtvrtou dekádu své existence. Ve dnech 22. až 26. září 2020 se představí v PVA EXPO PRAHA novinky, trendy a produkty napříč stavebními odvětvími. V rámci veletrhu se uskuteční i další (již pátý) ročník populární jednodenní konference Požární bezpečnost staveb, jejímž organizátorem je odborný partner portál TZB-info.

 
 
Reklama