Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V ČR a SR je jedna z nejnáročnějších požárních klasifikací kabelů

V ČR a SR jsou pro vybrané úseky staveb požadované kabely s třídou reakce na oheň B2ca a doplňkovými klasifikacemi s1, d1, a1, což už několik let představuje jednu s nejnáročnější kategorií.

Jelikož téměř všechny kabely jsou zabudovány do staveb, vztahují se na ně CPR požadavky

Kabely, jako stavební výrobek, podléhají CPR legislativě s účinností od 1. 7. 2017. Reakce na oheň byla zatím definována pouze pro kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene harmonizovanou evropskou normou EN 50575 z roku 2014.

Kabely se hodnotí zkušebními metodami podle příslušných norem a zařazují se do kategorií Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a FCA. Kategorie hodnoceny podle požadavků EN 60399 se liší celkovým množstvím uvolněného tepla za definovaný čas, hodnotou rychlosti uvolňovaného tepla, šířením plamene a rychlostí rozvoje požáru.

Tyto požadavky jsou zpravidla rozšířeny o doplňkovou klasifikaci:

  • pro vývoj kouře (smoke – s),
  • odkapávající hořící části (drops – d),
  • kyselost zplodin (bezhalogénnost), vznikajících při hoření (acidity – a).

Zatímco většina členských zemí EU dnes pouze připravuje legislativu a požadavky na kabely pro vybrané požárněbezpečnostní úseky, v České i Slovenské republice jsou pro vybrané úseky staveb požadované kabely s třídou reakce na oheň B2ca a doplňkovými klasifikacemi s1, d1, a1, což představuje jednu s nejnáročnější kategorií, už několik let. První tři vlastnosti se stanoví během zkoušky dle požadavků EN 50399, a1 podle EN 60754-2.

Konkrétní požadavky jsou:

  • B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelů za 1 200 s (20 minut trvání zkoušky) ≤ 15 MJ; nejvyšší hodnota rychlosti uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření plamene ≤ 1,5 m; rychlost rozvoje požáru ≤ 50 Ws-1;
  • s1 – celkové množství vývinu kouře TSP1200 (20 minut) ≤ 50 m2 a okamžité množství uvolněného kouře SPR ≤ 0,25 m2/s;
  • d1 – žádné hořící kapky / částice hořící déle než 10 s po celou zkoušky;
  • a1 – vodivost < 2,5 μS/mm a pH > 4,3 v souladu s EN 60754-2.

Aktuálně v ČR požadována kategorie d1

V minulosti byla v ČR požadovaná dokonce kategorie d0, která nepovoluje uvolnění žádných hořících částic během trvání zkoušky. Praxe však ukázala, že tato vlastnost není dobře reprodukovatelná a při opakovaných měřeních může být problematické dosáhnout stejné hodnoty. Proto byl požadavek v platné legislativě zmírněna na d1.
Proto bychom chtěli apelovat na projektanty, požárních techniků, odbornou veřejnost a jiné zainteresované strany, aby nedávali do závazných materiálů požadavek na doplňkovou klasifikaci d0, ale požadovali ve smyslu platné legislativy pro typy kabelů s třídou reakce na oheň B2ca doplňkové klasifikace na úrovni s1, d1 a1, kterou dokáže závazně splňovat většina seriózních výrobců kabelů.

Celý text Hodnotenie kvality káblov s triedou reakcie na oheň B2ca na trhoch ČR a SR.

 
 
Reklama