Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Požár výrobních a skladovacích hal v Kopřivnici

Požár zničil celkem 6 hal a byla poškozena železniční trať, uchráněny byly 3 haly a trafostanice. U zničených hal došlo k totální destrukci stavebních konstrukcí, u uchráněných hal byly poškozeny pouze části stavebních konstrukcí. Trafostanice byla uchráněna zcela bez poškození.

Strážníci Městské policie v Kopřivnici při běžné hlídkové činnosti 7. ledna 2017 zpozorovali, že z objektu jedné z hal výrobního a skladovacího komplexu na ulici Štefánikova vychází kouř a je cítit zápach spáleniny.
Situaci oznámili prostřednictvím svého dispečinku na tísňovou linku hasičů. Tím bylo zahájeno zdolávání jednoho z největších požárů v novodobé historii Novojičínska. Do boje se živlem, který postupně zachvátil několik výrobních a skladovacích hal, se zapojilo více než 200 hasičů z 33 jednotek požární ochrany (dále jen „jednotka PO“). Zásah si vyžádal vyhlášení třetího stupně požárního poplachu, přičemž při něm panovaly velmi obtížné klimatické podmínky – silný mráz, kdy rtuť teploměru klesla až na −16 °C.

Popis objektu

Požárem zasažený objekt se nachází na ulici Štefánikova v Kopřivnici. Komplex hal původně sloužil jako provoz lisovny, lakovny, svařovny a obrobny tehdejší firmy Tatra (po roce 1945 vznikl národní podnik TATRA, dříve firma Ringhoffer TATRA, a.s.). Odhadované období výstavby bylo v letech 1900 až 1920.
Jednopodlažní samostatně stojící objekt se zděnými obvodovými stěnami byl bez požárních uzávěrů. Na střeše byly světlíky, střešní konstrukci tvořily přiznané ocelové střešní vazníky a nosníky s krokvemi. Střešní plášť objektů, po kterém se požár postupně šířil, byl hořlavý a tvořený dřevěnými deskami a několika vrstvami asfaltové lepenky, která byla postupně v průběhu let na střechu instalována.
Požární žebříky nebyly navrženy s odkazem na nepochozí střešní plášť. Půdorysné rozměry celého komplexu hal byly přibližně 160 × 70 metrů. V roce 1995 byl objekt prodán do soukromého vlastnictví jednoho majitele a následně postupně rozprodán nebo pronajat jiným subjektům.
V letech 2004 až 2011 docházelo k jednotlivým změnám v užívání. V době požáru bylo evidováno osm majitelů a celkem 14 uživatelů na deseti samostatných parcelách, kde bylo provozováno devět různých činností, např. stanice technické kontroly a emise, zámečnické dílny, výroba plastových oken a dveří, sklady hutního materiálu a speciální kovovýroba.
Vzhledem k tomu, že v rámci jednotlivých změn užívání dílčích částí objektů patřily změny stavby do skupiny I, popř. některé části objektů nebyly řešeny vůbec, nebyl střešní plášť dělen nehořlavými pásy na menší části a nebyl řešen styk požárních stěn se střešním pláštěm. Tato problematika byla řešena pouze u provozu stanice technické kontroly (dále jen „STK“), kde byl realizován sádrokartonový (dále jen „SDK“) podhled s odolností EI 15, resp. nehořlavý pás v rámci střešního pláště. U některých dílčích částí objektu hal neproběhly oficiální změny užívání ani cestou stavebního úřadu.
Jako samostatný požární úsek byl označen provoz STK, dále navazující hala, kde bylo stanoveno pravděpodobné kriminalistické ohnisko, a také hala se zámečnickou dílnou na opačném konci objektu. Součástí objektu byla i trafostanice, která tvořila samostatný požární úsek. V žádné části objektu nebylo instalováno požárně bezpečnostní zařízení, jež by mohlo detekovat, potlačit nebo uhasit požár již v jeho začátku. Na střeše jedné z hal byly umístěny elektrovoltaické panely, jejichž instalace neproběhla se souhlasem HZS Moravskoslezského kraje.

Vedle komplexu hal se nachází nákupní zóny obchodních řetězců Kaufland a Lidl. Požární voda byla zajištěna z veřejného vodovodu – hydrantu a z odběrného místa v podniku Tatra Trucks, a.s.
Průběh zásahu

První informace o požáru byla přijata na linku tísňového volání krajského operačního a informačního střediska (dále jen „KOPIS“) HZS Moravskoslezského kraje v sobotu 7. ledna 2017 v 19:44 hodin. Vstupní informace nehovořily o viditelném plamenném hoření, ale o kouři a zápachu po spálenině. K místu požáru byly vyslány v 19:45 hodin tři jednotky PO z 1. stupně požárního poplachu, a to místní jednotka SDH obce Kopřivnice (kategorie JPO II/1) s CAS 24, jednotka ze stanice Nový Jičín s CAS 20 a jednotka SDH obce Štramberk (kategorie JPO II/1) s CAS 32. Jako první se na místo zásahu dostavila v 19:53 hodin jednotka SDH obce Kopřivnice, která průzkumem zjistila silný vývin kouře z podstřešního prostoru haly. Nebylo vidět plamenné hoření a všechny vstupy z venkovních prostor byly uzamčeny. V 19:57 hodin přijela na místo požáru jednotka SDH obce Štramberk s CAS 32, která byla velitelem zásahu (dále jen „VZ“) určena k doplňování vody do CAS 24.

Vstup do haly nebyl možný

Na základě doporučení jednoho z přítomných majitelů rozhodl VZ násilně vstoupit do haly, která vykazovala nejintenzivnější vývin kouře. Hasiči vstoupili do haly se zavodněným útočným proudem a zjistili silné zakouření uvnitř haly.
Termovizí změřili teplotu střešní konstrukce asi 400 °C. Z důvodů vysoké tepelné radiace, kouře a nebezpečí zřícení ocelové střešní konstrukce rozhodl VZ o ústupu z haly a zahájení útoku po obslužném žebříku (na zdi STK) na střechu haly STK. Na střeše už bylo vidět počínající plamenné hoření menšího rozsahu, proto byly zahájeny hasební práce s nasazením útočného proudu C 52. VZ požádal o vyslání dalších jednotek PO z 2. stupně požárního poplachu.
K události také vyjel řídicí důstojník územního odboru Nový Jičín (dále jen „ŘD“) a příslušník zjišťování příčin vzniku požárů územního odboru Nový Jičín (dále jen „ZPP“). Jednotka ze stanice Nový Jičín s CAS 20 přijela na místo zásahu v 19:59 hodin. Ve 20:02 hodin převzal velení zásahu velitel jednotky PO ze stanice Nový Jičín a vznesl na KOPIS požadavek na vyslání dalších sil a prostředků (dále jen „SaP“) 2. stupně požárního poplachu. Upřesnil, že kouř vychází intenzivně ze tří hal navazujících na halu STK a emisí a vyžádal si vyslání výškové techniky. Přes vrata haly, kterými byl proveden násilný vstup, bylo vidět plamenné hoření, a to v celém vnitřním prostoru.
Hasiči se pokusili vstoupit do vedlejší haly přes plechová vrata. Po jejich násilném otevření zjistili, že za nimi jsou další rolovací vrata, která byla teplem zdeformována natolik, že neumožňovala žádnou manipulaci. Následně provedli pokus o násilný vstup do třetí haly přes sekční vrata v obvodové stěně. S vraty také nebylo možno pohnout pro poškození teplem. Hasiči ze stanice Nový Jičín na rozkaz VZ zahájili útok s nastavovacím žebříkem do prostoru úžlabí střech mezi halami č. 3 a č. 4, kde ještě nebyly zjištěny žádné známky hoření.
Třetí hala byla silně zakouřená, jak bylo patrné při pohledu přes skleněnou výplň otvoru nad sekčními vraty. Hasiči vysklili okenní otvory a nasadili útočný proud C 52 k chlazení vnitřních prostor haly s požárního žebříku. Přítomné hlídky Policie ČR a Městské policie Kopřivnice byly VZ požádány o zajištění přítomnosti majitelů nebo uživatelů jednotlivých hal.
Ve 20:12 hodin VZ hlásil na KOPIS, že jsou požárem zasažené haly, k nimž nebyla k dispozici žádná dokumentace, proto nebylo známo jejich vnitřní dělení. Po dojezdu dalších SaP bylo místo zásahu rozděleno na tři úseky. Činnost jednotek PO se zaměřila na hašení požáru, průzkum a ochranu nezasažených hal, evakuaci materiálu a zajištění zásobování vodou.

Zborcení střešních konstrukcí


Ve 20:18 hodin došlo k současné destrukci střešních konstrukcí u dvou prvních hal v prostoru, kde byl požár zpozorován, a na ně navazující hale.
V reakci na tuto situaci VZ zakázal vstup do hal zasažených požárem, hasební práce byly prováděny z venku a z výškové techniky. Mezi dělicí zdí třetí a čtvrté haly a střechou začaly prošlehávat plameny, na jejichž zastavení byl přesunut již vytvořený proud C 52 jednotky PO ze stanice Nový Jičín, posílený o další dva proudy C 52. Hasební zásah v té době probíhal ze dvou automobilových žebříků (AZ) a požární útok byl veden do tří hal na třech úsecích.
Na základě místních znalostí rozhodl VZ o vytvoření odběrných míst hasební vody u OC Tesco a později také u OC Kaufland. Již v průběhu jízdy k zásahu žádal ŘD, na základě informací z radioprovozu a hlášení z KOPIS, o vyslání dvou automobilových plošin (dále jen „AP“) a mobilního operačního střediska. Dále žádal svolání do pohotovosti na zbrojnicích pro jednotky SDH obcí Starý Jičín a Bílovec pro zajištění hasebních obvodů stanic Nový Jičín a Bílovec. Ve 20:35 hodin přijel na místo zásahu ŘD, byl VZ seznámen se situací a převzal velení zásahu. Cestou KOPIS si vyžádal vyslání jednotky HZS podniku Tatra Trucks, a.s., se dvěma CAS, včetně zajištění odběru požární vody v areálu svého podniku. Na základě dílčích informací od některých přítomných uživatelů a majitelů bylo upřesňováno pro KOPIS vlastnictví objektů a pravděpodobný charakter hořícího materiálu v halách, například oleje, plast, dřevěný materiál, tlakové láhve.
Ve 20:40 hodin již byly plně zasaženy požárem tři haly, u třetí z nich došlo také ke zborcení střešní konstrukce. Průzkumné skupiny postupně zjišťovaly, co se v které hale nachází z pohledu rizikovosti nebo materiálních hodnot, které evakuaovaly. Byl zachráněn majetek, zejména přístrojové vybavení z STK a emisní linky, včetně kanystrů s naftou, byly vynášeny tlakové láhve s plyny a svařovací soupravy, výpočetní technika, trezory, kompresor, odlitky, vyvezly vysokozdvižné vozíky, automobil, loď atd. Podařilo se také zachránit dva CNC stroje, které nebyly pevně spojeny s podlahou. Ostatní vybavení hal, zejména strojní a dílenské vybavení a další, které nepředstavovalo nebezpečí pro intenzivní rozvoj požáru, nebylo možné evakuovat s ohledem na jeho množství, hmotnost, způsob upevnění atd.
Ve 20:51 hodin VZ žádal KOPIS o zastavení provozu na železniční trati vedle východní strany objektu z důvodu ustavení výškové techniky HZS podniku Letiště Leoše Janáčka (dále jen „HZSp LLJ“), pro posílení úseku bránícího šíření požáru mezi třetí a čtvrtou halu. Velitel jednotky HZS podniku Tatra Trucks a.s., byl požádán VZ o zabezpečení odpojení objektu trafostanice přiléhající k STK, a to na základě informace, že trafostanice je napojena na areál Tatry. Ve 21:05 hodin byl prostřednictvím KOPIS vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu a tato informace byla následně předána na OPIS MV – generálního ředitelství HZS ČR.
Ve 21:10 hodin byl VZ informován posádkou AP HZSp LLJ, že střecha čtvrté haly je osazena fotovoltaickými panely. Prostřednictvím KOPIS proto vyžádal VZ výjezd technika pohotovosti ČEZ. Vývoj situace na místě zásahu – šíření požáru ve střešní konstrukci nad halou STK, vyžadoval k hašení střešní konstrukce z AZ 30 použití těžké pěny.
Ve 21:30 hodin kontaktoval VZ na místě zásahu místostarosta města Kopřivnice, kterého VZ požádal o zajištění posypového vozu a ochranných nápojů pro zasahující hasiče. Ve 21:58 hodin potvrdili technici z firmy Komterm, a.s., odpojení objektu od přívodu elektřiny a plynu. Jednotky PO se s rozbrušovací pilou pokusily o vytvoření proluky ve střešní konstrukci čtvrté haly, pokus však nebyl pro velkou vrstvu lepenky úspěšný.

Zřízení štábu velitele zásahu

Šíření požáru ve střešní konstrukci se stále nedařilo zastavit. Byla proto zahájena příprava nasazení jednotek PO s AP ze stanice Ostrava­Jih na severní straně komplexu hal a s AP ze stanice Ostrava­Přívoz na jižní straně komplexu před halou, jejichž úkolem bylo zabránit šíření požáru ochlazováním střechy. V 22:23 hodin se na místo zásahu dostavil krajský řídicí důstojník, který převzal velení u zásahu a následně rozhodl o přerozdělení úseků na místě zásahu. Vznikly čtyři úseky, každý prováděl hašení hal jak ze země, tak z AP. Byl zřízen štáb velitele zásahu. Bylo také zahájeno přeskupování sil a prostředků, VZ si vyžádal vyslání dalších deseti velkokapacitních CAS.

Hořením byla zcela zasažena hala STK a emise, čtyři haly (sklady, zámečnické dílny, výroba plastových oken a dveří). U dalších tří hal byla zasažena část střechy, hlavně ve styčných plochách se střechami hal, které byly plně požárem zasaženy.

Zasypání kolejiště železnice

V 00:20 hodin došlo ke zřícení obvodové stěny čtvrté haly (výroba plastových oken a dveří), a tím k zasypání kolejiště železniční trati Studénka – Veřovice ve správě Správy železniční dopravní cesty. Informace o této situaci byla podána na KOPIS. VZ rozhodl o nasazení jednotek SDH obcí Kopřivnice, Příbor, Radvanice a Závišice na ruční odklízení suti z kolejiště. V časných ranních hodinách se na místo zásahu dostavil hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a VZ ho seznámil se situací na místě mimořádné události. S ohledem na skutečnost, že na místě zásahu byl dostatečný počet velkoobjemových CAS, byly jednotky PO, které byly od prvopočátku nasazeny a nedisponovaly velkoobjemovými CAS, odesílány postupně z místa zásahu zpět na své základny.
V 04:06 hodin VZ rozhodl o snížení stupně poplachu na 2. stupeň a v 05:09 hodin byl požár lokalizován. Požárem byla zasažena střecha o ploše 5220 m2 z její celkové půdorysné plochy 11 200 m2. Kyvadlovou dopravou vody CAS se prostřednictvím čtyř požárních plošin a dalších 10 ručních proudů dodávalo v době největšího nasazení na místo zásahu celkem přibližně 17 000 litrů vody za minutu.

Nasazení záchranné roty Hlučín

V důsledku nestability štítových zdí a požáru povolal VZ v 05:20 hodin na místo zásahu příslušníky Záchranného útvaru HZS ČR ze záchranné roty Hlučín, kteří zhodnotili situaci v souvislosti s možným nasazením pásového rypadla při demolicích štítových zdí vyhořelých hal. V 06:01 hodin došlo k předání velení zásahu zpět ŘD. A v 07:48 hodin byl na místo zásahu povolán vyprošťovací automobil k odtažení nepojízdného dodávkového automobilu z prostoru komunikace před vyhořelými halami, který překážel budoucímu nasazení pásového rypadla.
V ranních hodinách byl na místo zásahu povolán také statik k posouzení stability poškozených stavebních konstrukcí a stanovení opatření k zajištění bezpečnosti osob a podmínek obnovení provozu na železniční trati Studénka – Veřovice. V ranních hodinách se na místo zásahu dostavili také příslušníci ZPP z ředitelství HZS Moravskoslezského kraje a územního odboru Nový Jičín, kteří ohledali místo požáru ve spolupráci s příslušníky Policie ČR. V 11:03 hodin byly zahájeny bourací práce pásovým rypadlem CAT 329E a v 11:03 hodin rozhodl VZ o snížení stupně požárního poplachu na 1. stupeň.

Likvidace požáru


Požár byl likvidován v neděli 8. ledna v 17:31 hodin. Na místě zásahu byla ponechána do 9. ledna 2017 místní jednotka SDH obce Kopřivnice. Místo zásahu bylo předáno Policii ČR a střežení objektu zajišťovali příslušníci speciální pořádkové jednotky Policie ČR z Frýdku­ Místku. V následujících dnech byly prováděny úkony zjišťování příčin vzniku požáru a také zajištění stability konstrukcí v první hale příslušníky jednotky ze stanice Ostrava­ Zábřeh. Předání místa zásahu jednotlivým majitelům/uživatelům hal za účasti pracovníků stavebního úřadu MÚ Kopřivnice se uskutečnilo 10. ledna 2017.

Požár zničil celkem šest hal a byla poškozena železniční trať, uchráněny byly tři haly a trafostanice. U zničených hal došlo k totální destrukci stavebních konstrukcí, u uchráněných hal byly pouze poškozeny části stavebních konstrukcí, poškození však vzhledem k velikosti hal nehrálo podstatnou roli. Trafostanice byla uchráněna zcela bez poškození. Na základě podkladů od jednotlivých majitelů a uživatelů hal byla celková přímá škoda způsobená požárem vyčíslena na 82 034 739,64 Kč. Uchráněné hodnoty zásahem jednotek PO byly odhadnuty (haly a trafostanice) na 40 000 000 Kč.

Příčina vzniku požáru a následky požáru

Již v průběhu zásahu byly zahájeny prvotní úkony vyšetřování příčiny vzniku požáru, byli vytěžováni jednotliví majitelé a uživatelé hal, a také svědci celé události. Po likvidaci požáru probíhalo po několik dnů ohledání místa požáru za účasti Policie ČR – Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV), Policie ČR – odboru kriminalisticko­ technických expertiz Frýdek­ Místek, psovoda se služebním psem na vyhledávání akcelerantů hoření z útvaru Policie ČR – skupiny speciálních kynologických činností, příslušníků zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) HZS Moravskoslezského kraje a MV­ generálního ředitelství HZS ČR a specialistů z Technického ústavu požární ochrany (TÚPO). Následně si Policie ČR – SKPV přibrala TÚPO jako znalecký ústav a vyžádala zpracování znaleckého posudku z oboru požární ochrana. Proběhlo několik koordinačních schůzek Policie ČR – SKPV Nový Jičín a příslušníků ZPP HZS Moravskoslezského kraje. TÚPO provedlo dokumentaci místa požáru speciálním dokumentačním přístrojem Spheron se sférickou kamerou. Již na začátku vyšetřování byly stanoveny tyto pracovní verze příčiny vzniku požáru:

 • úmyslné zapálení,
 • technická závada na spotřebiči (nářadí), vysokozdvižném vozíku,
 • vznik požáru v důsledku nedbalosti pracovníků,
 • technická závada na elektroinstalaci.

Na základě zjištěných skutečností, ohledání místa požáru, vyhodnocení možností šíření požáru, znaleckého posudku TÚPO a vyloučením jednotlivých možných příčin vzniku požáru bylo stanoveno, že došlo k nespecifikované technické závadě na elektroinstalaci v unimobuňce, umístěné v jedné ze zasažených průmyslových hal. Následně pak došlo k nekontrolovatelnému šíření požáru do okolí. Konkrétní místo, kde došlo ke vzniku požáru, ani konkrétní elektrické zařízení nebo instalaci nebylo možno určit vzhledem k vysoké tepelné degradaci všech materiálů v prostoru unimobuňky. Tento závěr je shodný jak ve znaleckém posudku TÚPO, tak v odborném vyjádření zpracovaném HZS Moravskoslezského kraje k příčině vzniku požáru.
Specifika zásahu

Pozitiva

 • vysoké nasazení a disciplinovanost zasahujících jednotek PO a složek IZS,
 • vybavenost jednotek SDH obcí izolačními dýchacími přístroji a radiostanicí a jejich kompatibilita s prostředky HZS Moravskoslezského kraje,
 • organizace velení v místě zásahu s vytvořením štábu a využitím velitelsko­ spojovacího automobilu pořízeného z Integrovaného operačního programu EU,
 • při události nebyl nikdo zraněn ani usmrcen,
 • při evakuaci techniky a tlakových lahví nedošlo k výbuchům,
 • průběžná fotodokumentace zásahu, pořízení videozáznamu,
 • dobrá spolupráce se zástupci vedení města Kopřivnice,
 • dobré rozptylové podmínky,
 • výborná spolupráce a komunikace Policie ČR, SKPV a příslušníků ZPP HZS ČR při zjišťování příčiny vzniku požáru,
 • výborná spolupráce a nasazení při ohledání místa požáru, spolupráce všech zúčastněných subjektů.

Negativa

 • dlouhá doba volného a nepozorovaného rozvoje požáru,
 • velikost objektu a jeho členění, rozličný skladovaný materiál,
 • vzhledem k rozloze komplexu hal bylo z počátku komplikované místo zásahu zajistit proti vstupu nepovolaných osob, v blízkosti se pohybovaly civilní osoby bez vědomí VZ,
 • nedostatečná vydatnost hydrantové sítě v okolí obchodního centra,
 • velmi rychlé rozšíření požáru uvnitř hal,
 • destrukce konstrukcí – kolaps střech, pád obvodové stěny, nebezpečí zřícení konstrukcí,
 • hořlavá konstrukce střechy s několika vrstvami lepenky,
 • nemožnost vytvoření proluk ve střešním plášti,
 • nejasnosti ve způsobu napojení objektu na elektrickou energii,
 • nepříznivé klimatické podmínky – silný mráz, který dosahoval −16 °C,
 • v souvislosti s mrazem docházelo k poruchám techniky, zejména k zamrzání armatur a k jejich praskání,
 • nedostupnost dokumentace zdolávání požáru a jakékoliv jiné dokumentace k objektu, a z toho plynoucí neznalost přesné dispozice a konstrukčních prvků objektu,
 • vrata jednotlivých hal bez upřesňujícího označení charakteru výroby, resp. skladovaného materiálu,
 • absence řádného dělení objektu do požárních úseků,
 • absence požárně­ bezpečnostních zařízení pro rychlou detekci a signalizaci požáru, zmírnění zatížení stavebních konstrukcí nebo potlačení požáru (EPS, ZOKT, SHZ),
 • fotovoltaické panely na hořlavé střeše, která neprošla schvalovacím procesem HZS ČR,
 • nepřesná lokalizace tlakových lahví v halách,
 • výpadky v zásobování vodou,
 • neúčinný dostřik některých proudů vzhledem k délce hal.
Nasazená požární technika
CAS s kapacitou vody do 4000 litrů18 ks
CAS s kapacitou vody nad 4000 litrů24 ks
automobilová plošina4 ks
automobilový žebřík2 ks
mobilní operační středisko2 ks
velitelský automobil4 ks
ostatní technika13 ks

Počet zasahujících hasičů
Jednotky SDH obcí127
HZS podniku18
HZS Moravskoslezského kraje69
Záchranný útvar HZS ČR3

Zasahující jednotky PO
Jednotky POIIIIIIIVV
Jednotky SDH obcí1371
HZS podniku2
HZS Moravskoslezského kraje9
Záchranný útvar HZS ČR1
Celkem1013721
English Synopsis
Fire of production and storage halls in Koprivnice

The fire destroyed a total of 6 halls and damaged the railway line, 3 halls and transformer stations were preserved. In the destroyed halls there was a total destruction of the building structures, while only some parts of the building structures were damaged in the preserved halls. The transformer station was completely protected without any damage.