Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Vladimír Valenta


7.4.2008
doc. Ing.Tomáš Dlouhý CSc., Ing. Vladimír Valenta

V druhé části článku jsou uvedeny vztahy pro určení hodnoty entalpií spalin pro teploty nad i pod rosným bodem s respektováním skupenského kondenzačního tepla. V závěru je uveden praktický příklad stanovení entalpie spalin zemního plynu při zadané teplotě, přebytku vzduchu a atmosférickém tlaku. Článek je určen odborné veřejnosti.

10.3.2008
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, Ing. Vladimír Valenta

Seriál je určen pro pracovníky v oboru tepelné techniky, zejména pro topenáře projektanty, provozní a servisní techniky. V článcích budou uvedeny potřebné informace o této důležité činnosti, kterou je prokazována účinnost při výrobě tepla. Budou uvedeny obecné pohledy na tepelnou účinnost, dále způsoby jejího stanovení a v závěru budou komentovány související legislativní a technické předpisy.

10.9.2007
Ing. Vladimír Valenta

V poslední době dochází u bytových objektů o více sekcích (vchodech) k tomu, že každou sekci vlastní různý majitel. Vlastníci sekcí mají často zájem, aby jejich část vytápěcí soustavy byla ze společné objektové otopné soustavy odpojena, neboli vyčleněna, a mohli si zřídit vlastní odběrové místo (OM) s fakturačním měřičem tepla (MT). V příspěvku je uveden postup při vyčleňování OS.

30.7.2007
Ing. Vladimír Valenta

Pro provoz plynových spotřebičů je třeba zajistit přívod spalovacího vzduchu a v místě osazení spotřebičů musí být také zajištěno dostatečné větrání prostoru. V tomto příspěvku budou uvedeny vztahy pro určování průtoku spalovacího i větracího vzduchu pro plynové spotřebiče typu B.

7.2.2007
Ing. Vladimír Valenta

Předmětem tohoto článku je stanovení hodnot minimálního objemu místnosti nebo minimálního objemového průtoku větracího vzduchu v místnosti, a to pouze pro spotřebiče produkující pouze škodliviny ze spalin, např. ohřívače vody. Ne spotřebiče, které navíc produkují škodliviny z technologického procesu, např. z vaření potravin.

22.9.2006
Ing. Vladimír Valenta

Již před patnácti lety byla zveřejněna metoda návrhu termostatických radiátorových ventilů (TRV) do otopných soustav. Před několika lety byly dostatečně osvětleny způsoby řízení tlakových rozdílů v otopných soustavách s TRV. Proto v současné době již mohou být v provozu otopné soustavy s TRV, které byly navrženy z hlediska bezvadné funkce TRV. Jaké jsou zkušenosti z jejich nasazení?

13.9.2006
Ing. Vladimír Valenta

Co jsou termostatické radiátorové ventily a jakým způsobem pracují? Jaké jsou podmínky pro bezvadnou funkci termostatických radiátorových ventilů? Odpovědi na tyto otázky naleznete v tomto článku. Dále je uveden stručný návod a zkušenosti z provozu.

22.5.2006
Vladimír Valenta

Správné užívání odborné terminologie usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými profesemi, ale i mezi dodavateli a investorem. Článek přináší přehled základních topenářských definicí napříč celým oborem jako pomůcku pro projektanty, dodavatele ale i investory.

6.10.2005
Ing. Vladimír Valenta

Po modernizacích tepelných či vytápěcích soustav v tepelných okrscích a ve vytápěných objektech jsou předpoklady pro lepší hospodaření s teplem a s čerpací prací. Nastává otázka, na jaké hodnoty nastavit hlavní provozní parametry, aby dodávka tepla od zdroje k odběrům tepla byla co nejhospodárnější.

20.7.2005
Ing. Vladimír Valenta

Výrobci odstředivých oběhových čerpadel uvádějí v projektových podkladech průběh hodnot veličiny nazývané NPSH. V příspěvku si vysvětlíme, co tato veličina představuje a k čemu slouží v topenářské praxi při návrhu oběhových čerpadel (OČ) do tepelných soustav.

6.12.2004
Ing. Vladimír Valenta

V září 2003 vyšly dvě důležité topenářské normy. První z nich je ČSN EN 12170 (06 0810) "Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav vyžadujících kvalifikovanou obsluhu". Druhou je ČSN EN 12171 (06 0811) "Tepelné soustavy v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání soustav nevyžadujících kvalifikovanou obsluhu". Protože obě normy jsou si podobné, seznámíme se dále s normou ČSN EN 12170, která je rozsáhlejší.

13.8.2004
Ing. Vladimír Valenta

V současné době se do stávajících vytápěcích soustav řady bytových objektů osazují termostatické radiátorové ventily (TRV). Tím se naplňují požadavky vyhlášek č. 151/2001 Sb. a č. 152/2001 Sb., kterými se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Záměrem vyhlášky je dovybavení stávajících vytápěcích soustav bytových objektů takovými prvky regulační a měřicí techniky, které umožňují regulovat teplo dodávané konečným odběratelům, tj. uživatelům jednotlivých bytů.

16.7.2004
Ing. Vladimír Valenta

Při návrhu teplovodních vytápěcích soustav pro budovy vyšší než 50 m musí být uvažováno s působením značného statického přetlaku oběhové vody a značného samotížného vztlaku. 
 
Reklama