Archiv článků autora: Ing. Vladimír Valenta
   1  2  3   

Stanovení velikosti membránové expanzní nádoby pro ohřívače vody

14.5.2018 | Ing. Vladimír Valenta
Při ohřevu teplé vody v ohřívači dochází ke zvětšení jejího objemu. Se zvětšeným objemem narůstá také tlak v ohřívači. Pokud tlak překročí hranici otevíracího tlaku pojistného ventilu, začne odtékat teplá voda do odpadu. Tak dochází ke ztrátám vody. K větším poměrným ztrátám dochází zejména tehdy, kdy v době ohřevu není odebírána teplá voda.

Odešel pan Ing. Vladislav Stříhavka

14.2.2017 | Ing. Vladimír Valenta
Dne 4. 2. 2017 zemřel ve věku 90 let známý projektant – topenář, pan Ing. Vladislav Stříhavka.

Stanovení roční produkce kondenzátu v kotli

2.1.2017 | Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku je uveden jednoduchý způsob výpočtu roční produkce kondenzátu v plynovém kondenzačním kotli.
plamen plynového hořáku

Účinnost plynových kotlů při cyklování

3.2.2014 | Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku je uvedeno odvození výpočtových vztahů pro stanovení skutečné provozní účinnosti plynových nástěnných kotlů s jednostupňovým atmosférickým hořákem pro případy, kdy i jejich nejnižší nastavitelné tepelné výkony jsou několikanásobně vyšší, než potřebný jmenovitý tepelný výkon pro vytápění. Potom při provozu kotlů dochází k jejich cyklování, a tím i ke snížení provozní účinnosti.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 29.06.2016 11:47
plynový kotel

Dimenzování vzduchospalinové cesty kotelen

20.1.2014 | Ing. Vladimír Valenta
Pro provoz plynových kotlů je třeba zajistit přívod spalovacího vzduchu a v kotelně musí být také zajištěno dostatečné větrání prostoru. Zde budou uvedeny vztahy pro určování průtoku spalovacího i větracího vzduchu pro plynové kotle typu B a v závěru i pro uhelné kotle.
termostatická hlavice

Seřízení otopné soustavy po zateplení objektu

28.10.2013 | Ing. Vladimír Valenta
Seřízení vytápěcí soustavy je nutno provádět ve dvou stupních. V prvním stupni jde o teplotní seřízení, které se týká centrálního řízení dodávky tepla do objektu. Ve druhém stupni jde o hydraulické (průtokové) seřízení, které se týká lokálního řízení dodávky tepla do místnosti.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 03.11.2013 06:37
dešťové odpadní potrubí

Tepelné ztráty způsobené dešťovým odpadním potrubím

23.9.2013 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB, Ing. Vladimír Valenta
V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Je nutné, z důvodu tepelných ztrát a zabránění kondenzace na vnějším povrchu trub, dešťová odpadní potrubí vedená uvnitř budovy tepelně izolovat?

Řízení okrskových tepelných soustav

12.11.2012 | Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku je popsán způsob řízení okrskových tepelných soustav s oběhovými čerpadly s proměnnými a řízenými otáčkami. Je ukázáno, že tento způsob řízení je oproti soustavám s oběhovými čerpadly s pevnými otáčkami velice výhodný, neboť výrazně snižuje spotřebu elektřiny pro pohon čerpadel.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.11.2012 13:26

Důležitá topenářská norma ČSN EN 12170 - 1.část

13.9.2010 | Ing. Vladimír Valenta
Norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Účelem této normy je zajistit, aby PD obsahovala alespoň stanovený minimální rozsah podstatných informací.

Dimenzování vzduchospalinových cest krbů

5.7.2010 | Ing. Vladimír Valenta
Příspěvek je zaměřen na dimenzování vzduchospalinových cest krbů, ve kterých se spaluje dřevo. Před vlastním dimenzováním jsou nejprve uvedeny spalovací rovnice, poté odvozeny vztahy pro určení přísunu paliva-dřeva, dále průtoku spalovacího vzduchu a také průtoku spalin. Nakonec je v příspěvku uveden příklad výpočtu.

Řešení ohřevu vody v deskovém ohřívači se zásobníkem

29.3.2010 | Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku je uveden návrh zapojení, základní tepelné výpočty a způsob řízení ohřevu vody v deskovém ohřívači se zásobníkem teplé vody. Deskový ohřívač je zvolen proto, že ohřev vody mimo zásobník lze jednoznačně popsat běžnými topenářskými vztahy a všechny výpočtové parametry může mít projektant "pevně v ruce". Zásobník je používán proto, aby mohl být snížen tepelný výkon zdroje tepla. Tím je v tomto případě teplovodní plynový kondenzační kotel, vyčleněný pouze pro ohřev vody.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 29.03.2010 18:20

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

1.2.2010 | Ing. Vladimír Valenta
U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a ohřívače vody s atmosférickými hořáky, je odebírán spalovací vzduch pro spotřebič z prostoru místnosti. Do místnosti se spalovací vzduch dostává tahem spalinové cesty, tj. spalinovodem a komínem, která vytváří v místnosti podtlak. V příspěvku jsou uvedeny vztahy jednak pro stanovení průtokových množství spalovacího a větracího vzduchu, jednak pro dimenzování průřezů vzduchové a spalinové cesty.

Větrání místností při činnosti plynových spotřebičů typu A

19.10.2009 | Ing. Vladimír Valenta
Při činnosti plynových spotřebičů typu A pronikají při hoření plynu do místnosti spaliny plynu, které obsahují škodliviny (oxid uhelnatý CO, oxid uhličitý CO2, vodní páru H2O). Při spalování plynu také klesá koncentrace kyslíku O2. Vodní páru musíme považovat také za škodlivinu. Z výsledků výpočtů vyplývá, že množství této vlhkosti je dominantní pro stanovení minimálního objemu místnosti nebo minimálního objemového průtoku větracího vzduchu.

Řízení oběhových čerpadel tepelných soustav a úspory elektřiny

29.9.2009 | Ing. Vladimír Valenta
Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), autorizované společenstvo, vydal v září 2009 publikaci, která je určena převážně pro projektanty topenáře a zabývá se řízením oběhových čerpadel tepelných soustav s důrazem na úspory elektřiny při jejich provozu.

Některá doporučení pro revize technických předpisů pro plynové a podobné spotřebiče

24.8.2009 | prof. Ing. Karel Laboutka, Ing. Vladimír Valenta
Ze zkušeností ze soudně znalecké praxe vyplývá, že v současné době dochází často k závažným poruchám v přívodu spalovacího vzduchu k plynovým spotřebičům instalovaných v bytových objektech, které mají často i tragické následky.

Vliv autority termostatických radiátorových ventilů na úspory tepla ve vytápění

29.6.2009 | Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku bude provedeno porovnání účinků těchto kombinovaných TRV s tradičními TRV, které mají stabilizován tlakový rozdíl ve vzdálenějším místě, nejčastěji v odběrném místě.

Provádění měření účinnosti kotlů dle zákona č. 86/2002 Sb. - formou praktických otázek a odpovědí

8.12.2008 | Ing. Vladimír Valenta, Ing. Jaroslav Marousek
Kdo může měření provádět? Jaké přístroje jsou pro měření předepsané? Jaké náležitosti má protokol o autorizovaném měření malých zdrojů dle zákona 86/2002 Sb.? Článek přináší celou řadu dalších odpovědí na praktické dotazy.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Nové možnosti úspor čerpací práce v tepelných soustavách

1.12.2008 | Ing. Vladimír Valenta
Současné vytápěcí soustavy jsou většinou navrhovány tak, že mají proměnné teploty oběhové vody a konstantní průtok oběhové vody. Existuje možnost snižovat u soustav průtok? V příspěvku je uveden způsob snižování průtoku v každém provozním stavu, který u teplovodních tepelných soustav umožní snižovat spotřebu čerpací práce oběhových čerpadel a tím i spotřebu zdražující se elektřiny.

Okna a provoz plynových spotřebičů

29.9.2008 | Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Vladimír Valenta
V příspěvku jsou uvedeny požadavky na větrání místností a na přívod spalovacího vzduchu do místností, ve kterých budou umístěny plynové spotřebiče typu A a B. Tyto požadavky budou konfrontovány s tím, zda je mohou zajistit okna s původními vlastnostmi.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 18.04.2011 13:31

Zjišťování tepelné účinnosti plynových kotlů a kotelen - III. díl

28.4.2008 | doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Vladimír Valenta
Cílem prvních tří dílů seriálu bylo poskytnout zjednodušený návod, jak správně vyjadřovat účinnost kotlů a kotelen, a to i v případě, že jsou osazeny kondenzačními kotli. Je třeba zdůraznit, že účinnost kotle i kotelny není parametr fixní nýbrž proměnný závislý na celé řadě konkrétních podmínek.
   1  2  3   

Témata 2018

Tabulky a výpočty
 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro