Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Vladimír Valenta

Archiv článků autora:5.10.2022
Ing. Vladimír Valenta

Seřízení otopné soustavy je nutno provádět ve dvou stupních. V prvním stupni se provede teplotní seřízení, které se týká řízení dodávky tepla do objektu. Ve druhém stupni se provádí seřízení průtoků (hydrauliky), které se týká řízení dodávky tepla do každé konkrétní místnosti.

27.4.2022
Ing. Vladimír Valenta

Návrh vzduchospalinové cesty pro krb spalující dřevo je založen na spalovacích rovnicích, odvození vztahů pro určení přísunu paliva-dřeva, průtoku spalovacího vzduchu a průtoku spalin. Pro názornost je uveden konkrétní příklad výpočtu.

14.5.2018
Ing. Vladimír Valenta

Recenzovaný Při ohřevu teplé vody v ohřívači dochází ke zvětšení jejího objemu. Se zvětšeným objemem narůstá také tlak v ohřívači. Pokud tlak překročí hranici otevíracího tlaku pojistného ventilu, začne odtékat teplá voda do odpadu. Tak dochází ke ztrátám vody. K větším poměrným ztrátám dochází zejména tehdy, kdy v době ohřevu není odebírána teplá voda.

3.2.2014
Ing. Vladimír Valenta

V příspěvku je uvedeno odvození výpočtových vztahů pro stanovení skutečné provozní účinnosti plynových nástěnných kotlů s jednostupňovým atmosférickým hořákem pro případy, kdy i jejich nejnižší nastavitelné tepelné výkony jsou několikanásobně vyšší, než potřebný jmenovitý tepelný výkon pro vytápění. Potom při provozu kotlů dochází k jejich cyklování, a tím i ke snížení provozní účinnosti.

20.1.2014
Ing. Vladimír Valenta

Pro provoz plynových kotlů je třeba zajistit přívod spalovacího vzduchu a v kotelně musí být také zajištěno dostatečné větrání prostoru. Zde budou uvedeny vztahy pro určování průtoku spalovacího i větracího vzduchu pro plynové kotle typu B a v závěru i pro uhelné kotle.

23.9.2013
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB, Ing. Vladimír Valenta

V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Je nutné, z důvodu tepelných ztrát a zabránění kondenzace na vnějším povrchu trub, dešťová odpadní potrubí vedená uvnitř budovy tepelně izolovat?

13.9.2010
Ing. Vladimír Valenta

Norma je určena k použití při zpracování návodů pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání nových nebo modernizovaných zařízení nebo pro aktualizaci stávajících návodů. Účelem této normy je zajistit, aby PD obsahovala alespoň stanovený minimální rozsah podstatných informací.

29.3.2010
Ing. Vladimír Valenta

V příspěvku je uveden návrh zapojení, základní tepelné výpočty a způsob řízení ohřevu vody v externím deskovém ohřívači (výměníku) a zásobníku teplé vody, který umožňuje jednoznačný popis ohřevu běžnými vztahy. Zásobník snižuje nutný výkon zdroje tepla, kterým je zde teplovodní plynový kondenzační kotel.

1.2.2010
Ing. Vladimír Valenta

U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a ohřívače vody s atmosférickými hořáky, je odebírán spalovací vzduch pro spotřebič z prostoru místnosti. Do místnosti se spalovací vzduch dostává tahem spalinové cesty, tj. spalinovodem a komínem, která vytváří v místnosti podtlak. V příspěvku jsou uvedeny vztahy jednak pro stanovení průtokových množství spalovacího a větracího vzduchu, jednak pro dimenzování průřezů vzduchové a spalinové cesty.

19.10.2009
Ing. Vladimír Valenta

Při činnosti plynových spotřebičů typu A pronikají při hoření plynu do místnosti spaliny plynu, které obsahují škodliviny (oxid uhelnatý CO, oxid uhličitý CO2, vodní páru H2O). Při spalování plynu také klesá koncentrace kyslíku O2. Vodní páru musíme považovat také za škodlivinu. Z výsledků výpočtů vyplývá, že množství této vlhkosti je dominantní pro stanovení minimálního objemu místnosti nebo minimálního objemového průtoku větracího vzduchu.

29.9.2009
Ing. Vladimír Valenta

Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI), autorizované společenstvo, vydal v září 2009 publikaci, která je určena převážně pro projektanty topenáře a zabývá se řízením oběhových čerpadel tepelných soustav s důrazem na úspory elektřiny při jejich provozu.

1.12.2008
Ing. Vladimír Valenta

Současné vytápěcí soustavy jsou většinou navrhovány tak, že mají proměnné teploty oběhové vody a konstantní průtok oběhové vody. Existuje možnost snižovat u soustav průtok? V příspěvku je uveden způsob snižování průtoku v každém provozním stavu, který u teplovodních tepelných soustav umožní snižovat spotřebu čerpací práce oběhových čerpadel a tím i spotřebu zdražující se elektřiny.

29.9.2008
Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Vladimír Valenta

V příspěvku jsou uvedeny požadavky na větrání místností a na přívod spalovacího vzduchu do místností, ve kterých budou umístěny plynové spotřebiče typu A a B. Tyto požadavky budou konfrontovány s tím, zda je mohou zajistit okna s původními vlastnostmi.

28.4.2008
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Vladimír Valenta

Cílem prvních tří dílů seriálu bylo poskytnout zjednodušený návod, jak správně vyjadřovat účinnost kotlů a kotelen, a to i v případě, že jsou osazeny kondenzačními kotli. Je třeba zdůraznit, že účinnost kotle i kotelny není parametr fixní nýbrž proměnný závislý na celé řadě konkrétních podmínek. 
 
Reklama