Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Archiv článků autora:28.8.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Recenzovaný Příspěvek se zabývá experimentálním určením tepelné ztráty zásobníků (zásobníků teplé vody, ohřívačů, zásobníků tepla). Ukazuje, jak se může tepelná ztráta samotného zásobníku stanovená správným postupem v souladu s normou lišit od ztráty zásobníku zapojeného do tepelné soustavy.

14.8.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Vilém Ťopek

Recenzovaný Analýza nulového bytového domu ukazuje, jaké zdroje energie pomáhají k dosažení nulové bilance neobnovitelné primární energie a jaké nikoliv. Pro vybrané řešení je ukázána i investiční náročnost a bilance reálných provozních nákladů v porovnání s běžným řešením a je stanovena prostá doba návratnosti.

22.5.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Recenzovaný Pro srovnání výrobků z pohledu výkonu a účinnosti se používají parametry a charakteristiky získané ze zkoušky v laboratoři. Výsledky slouží i pro správný návrh a vyhodnocení celoročního chování prvku zabudovaného v celé tepelné soustavě.

25.4.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

V osobě Jaromíra Suma odešla vzácná osobnost solárního oboru. Bude chybět nejen odborně, ale i lidsky. Pro mnohé se stal celoživotním vzorem.

30.1.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Recenzovaný Článek se podrobněji zabývá solárním ohřívačem vody z Nařízení Komise EU 812/2013. Popisuje, jaké informace poskytuje energetický štítek a jakým způsobem vzniklo zatřídění do příslušné třídy energetické účinnosti ohřevu vody.

5.12.2016
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Recenzovaný Článek ukazuje výsledky laboratorního testování výměníku a jeho nasazení v reálném provozu v domácnosti. Přestože účinnost sprchového výměníku může dosahovat i přes 40 %, úspora energie na přípravu teplé vody se pohybuje mezi 10 až 15 %.

21.11.2016
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace

Recenzovaný Článek se zabývá možnostmi využití tepla z odpadní vody odtékající z připojovacího potrubí zařizovacích předmětů domu. V první části jsou popsány základní možnosti místního zpětného získávání tepla (rekuperace) používané zejména ve sprchách nebo sprchových koutech. Teoretický rozbor účinnosti a souvisejících dosažitelných úspor je podpořen experimentálním měřením vybraného typu rekuperačního výměníku. Vyhodnocení měření je porovnáno s klasifikací podle Passive House Institute. Kromě efektivity a úspory tepla dosažené nasazením rekuperačního výměníku je stanovena i ekonomická návratnost konkrétního výměníku při různých okrajových podmínkách.

18.4.2016
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Recenzovaný Ministerstvo životního prostředí v poslední výzvě program Nová Zelená úsporám přistoupilo k podpoře jednoúčelových a navíc neefektivních FV systémů pro ohřev vody. Článek analyzuje jaký konečný dopad má takové rozhodnutí na úspory primární energie a související produkci emisí.

7.3.2016
Časopis Vytápění, větrání, instalace, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Recenzovaný Výrobu elektřiny z fotovoltaiky lze vypočítat více či méně zjednodušeným způsobem. Měsíční bilanční metoda umožňuje do výpočtu měsíční produkce zahrnout vliv teploty a slunečního ozáření s využitím parametrů uváděných v technické specifikaci panelů. Jednotlivé technologie FV modulů jsou bilančním výpočtem porovnány.

29.2.2016
Časopis Vytápění, větrání, instalace, Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Ing. Martin Barták, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

Recenzovaný Článek se zabývá energetickými simulacemi zpracovanými pro podporu řešení projektu nové rozsáhlé administrativní budovy banky. Prezentované simulace mají zásadní vliv na návrh klimatizačního sytému a zdrojů chladu a tepla pro zajištění požadovaných parametrů prostředí v budově.

5.10.2015
Ing. Nikola Pokorný, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Buštěhrad, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad

Příspěvek se věnuje změně normy pro zkoušení solárních tepelných kolektorů, dopadu změny ve vyhodnocení křivky účinnosti používání ve výpočtech a souvislostech s legislativními dokumenty, případně dokumenty vázanými na programy podpory solárních tepelných soustav.

5.10.2015
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad

Nasazení tepelných čerpadel v konkrétních soustavách pro vytápění a přípravu teplé vody v budovách se hodnotí sezónním topným faktorem SPF. Pro srovnání soustavy s tepelným čerpadlem s jiným zdrojem tepla z pohledu neobnovitelné primární energie jako měřítka vlivu na životní prostředí se používá účinnost využití primární energie PER.

14.9.2015
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad

Pro elektricky poháněná tepelná čerpadla se v posledním desetiletí postupně objevila a ustálila celá řada hodnoticích parametrů porovnávajících jejich energetickou kvalitu. Text se zaměřuje na dva parametry, které slouží ke srovnávání tepelných čerpadel jako výrobků – zařízení pro dodávku tepla.

3.8.2015
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad

I přes dlouhodobou praxi realizací tepelných čerpadel země-voda v České republice se stále ještě objevují realizace, ve kterých je zemní sonda výkonově podhodnocena. Již od roku 2011 mají projektanti návod v podobě českého znění evropské normy pro navrhování soustava s tepelnými čerpadly, jejíž součástí je i zjednodušený návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla. Autor ukazuje úpravu návrhu na základě podrobnějšího výpočtu.

20.7.2015
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., UCEEB ČVUT, Buštěhrad

Navrhování zemních podpovrchových výměníků pro tepelná čerpadla země-voda není tolik citlivé na přesnou znalost vlastností podloží. I přesto je vhodné se držet zjednodušeného návrhu podle ČSN EN 15450 a jejích návrhových hodnot. Autor ukazuje rozšíření postupu výpočtu při podrobnější znalosti roční bilance budovy zásobované teplem. 
 
Reklama