Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.


21.4.2014
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

S využitím simulačního softwaru TRNSYS byly porovnány za srovnatelných podmínek odběru tepla a klimatických podmínek fotovoltaický systém (ve dvou variantách) a fototermický systém pro přípravu teplé vody. Na základě několika konkrétních nabídek bylo provedeno ekonomické porovnání.

23.1.2014
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Hlavním tématem letošní konference Alternativní zdroje energie 2014, kterou pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, je způsob uplatnění obnovitelných zdrojů energie pro dosažení standardu energeticky nulových budov.

20.5.2013
Ing. Antonín Lupíšek, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je nově vzniklý interdisciplinární výzkumný ústav ČVUT v Praze zaměřený na energeticky efektivní budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí. Hlavním cílem založení Centra je vývoj technologií pro snížení energetické náročnosti a zefektivnění využívání přírodních zdrojů při nové výstavbě i rekonstrukcích stávajících staveb.

15.6.2012
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Československá společnost pro sluneční energii

Čas od času se lze setkat se snahou o prosazování jednoho obnovitelného zdroje na úkor jiného, snahou zastánců jednoho energetického řešení oproti jiným. Mnohdy se k tomu používají argumenty, které nejsou podložené seriózními výpočty. Srovnávají se varianty, které srovnatelné nejsou.

29.5.2012
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek

Pro účely zkoušení solárních kolektorů v rámci laboratorní výuky a výzkumu obnovitelných zdrojů tepla na Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze vybudována Solární laboratoř (SOLAB). Solární laboratoř zajišťuje zkoušky týkající se tepelných vlastností kolektoru, především zkoušky tepelného výkonu, modifikátoru úhlu dopadu (optické charakteristiky) a časové konstanty kolektoru.

9.1.2012
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Martin Zajíc

U pasivních domů se výrazně snižuje potřeba tepla na vytápění na krytí tepelných ztrát prostupem obálkou budovy a větráním. Současně tím ale roste podíl spotřeby pomocné, výhradně elektrické energie na pohon oběhových čerpadel a ventilátorů. Výsledek analýzy může být pro mnohé čtenáře docela překvapující.

10.10.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

V České republice je podstatná část spotřeby tepla kryta dodávkami z centrálních zdrojů prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT). Zdrojová základna těchto soustav je tradičně orientována především na fosilní paliva (uhlí, zemní plyn). Jak alespoň část spotřeby paliv pro CZT nahradit jinými, dostupnými a přitom ekologickými (bezemisními) zdroji energie? Jednou z nabízených variant je využití solárního tepla.

30.6.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Nárůst instalací dosahuje v posledních letech 25 až 30 % ročně, u dodávky solárních kolektorů na trh (zasklené kolektory) jde dokonce o více než 40% nárůst. V absolutních číslech bylo na český trh v roce 2009 dodáno 50 tisíc m2 zasklených solárních kolektorů.

29.6.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Využití sluneční energie pro zásobování teplem je v Evropě dlouhodobě na vzestupu. Rok od roku roste poptávka po solárních tepelných soustavách. Evropskému trhu se solární tepelnou technikou dominují malé instalace pro přípravu teplé vody, případně vytápění v rodinných domech.

28.6.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Na základě statistik se odhaduje, že v roce 2008 bylo celosvětově v provozu cca 217 mil. m2 solárních kolektorů, odpovídající tepelnému výkonu cca 152 GWt. Největší podíl tvoří Čína (87,5 GWt), Turecko (7,5 GWt) a Německo (7,2 GWt). Zemí s nejvyšším podílem solárních kolektorů na obyvatele je Kypr s 527 kWt na 1000 obyvatel.

23.5.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Lze smluvně garantovat i určitou stabilní úroveň výnosů solární tepelné soustavy? Přestože tepelné zisky solární soustavy přímo závisí na dopadající sluneční energii, významně vyšší výkyvy než vlivem klimatických podmínek jsou způsobovány změnou odběru tepla uživatelem.

31.1.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Článek je komentářem k postupu hodnocení solárních tepelných soustav podle TNI 73 0302 – Energetické hodnocení solárních tepelných soustav – Zjednodušený výpočet [1]. Zjednodušený výpočtový postup energetického hodnocení solárních soustav (TNI 73 0302) původně vznikl jako reakce na nereálné hodnocení energetických přínosů solárních soustav v auditech pro Operační program Životní prostředí.

solární kolektory tzb-info
24.1.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Pro porovnání výkonnosti různých typů solárních kolektorů s různými charakteristickými křivkami účinnosti a křivkami modifikátoru úhlu dopadu byly vybrány reálné kolektory různého konstrukčního typu a v různé kvalitě jak optické tak tepelné v jaké jsou dostupné na trhu.

solární kolektory tzb-info
17.1.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Ekonomika solárních soustav je často diskutovanou otázkou. Na jedné straně stojí sluneční energie jako zdroj tepla dostupný všude a zdarma, na druhé straně technická zařízení pro využití slunečních zisků, často složitá, komplikovaná a tedy i investičně náročná.

4.10.2010
kolektiv autorů, spolupráce Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Článek pojednává o solárních soustavách na panelových domech, o jejich účinnostech, energetických parametrech, o jejich architektonické integraci do objektu. V článku se dále dočtete o zajímavých aplikacích solárních kolektorů a o příkladech jejich umístění na objektu. Článek také přináší informace o realizaci solární soustavy na objektu SŠt Zelený pruh v Praze 4.

12.10.2009
Tomáš Matuška, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Budovy mají potenciál stát se v budoucnosti solárně aktivními stavbami se 100% zajištěním energetických potřeb sluneční energií. K tomu je nutné, aby architekti a inženýři uměli navrhovat budovy v komplexním pojetí, spojujícím inteligentní architekturu, energetickou účinnost a úspory, pokročilé systémy regulace solárních zisků a inovační řešení solárních systémů pro zajištění dodávky energií.

21.9.2009
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Koncept garantovaných solárních zisků je způsobem, jak zajistit energetické úspory realizovaných solárních soustav, ekonomiku jejich instalace a deklarované snížení emisí. Garance provozní úspory vytváří automaticky tlak na dodavatele zařízení odvést svou práci co nejkvalitněji a zároveň je pojistkou pro investora v případě opaku.

16.4.2009
Jiří Kalina, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Ing. Libor Novák

Následující článek upozorňuje na nepříliš šťastné nastavení podmínek v rámci nového dotačního programu "Zelná úsporám", které neumožňují získat dotaci na malé instalace solárně termických kolektorů dimenzovaných pro 2 - 3členou rodinu s energeticky úspornou až standardní spotřebou TV.

1.9.2008
Ing. Tomáš Matuška, PhD

V oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie pracuje v České republice již od roku 1990 Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE), která je registrovanou národní sekcí mnohem starší Mezinárodní společnosti pro sluneční energii (ISES). Následující text představuje obě společnosti, jejich poslání a náplň jejich činnosti.

26.8.2008
Ing. Tomáš Matuška, PhD.

FOR ARCH 2008 ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE) připravil pro návštěvníky seminář na téma Využití sluneční energie v budovách. 
 
Reklama