Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Archiv článků autora:8.11.2021
Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Recenzovaný Tepelné čerpadlo se zemními vrty je zdrojem tepla a chladu pro univerzitní budovu v centru Prahy. Jsou provedeny analýzy naměřených dat z provozu tohoto systému a diskutována problematika paralelní výroby tepla a chladu v kontextu udržitelného rozvoje a budov s minimální spotřebou energie.

19.6.2017
Časopis Vytápění, větrání, instalace, Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Recenzovaný Článek se zabývá tepelnou bilancí administrativní budovy v zimním provozu. Poukazuje na skutečnost, že pro stávající administrativní budovy jsou vnitřní tepelné zisky často vyšší než tepelné ztráty prostupem. Do bilancí je zahrnut i vliv větrání a zpětného získávání tepla.

29.2.2016
Časopis Vytápění, větrání, instalace, Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Ing. Martin Barták, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze

Recenzovaný Článek se zabývá energetickými simulacemi zpracovanými pro podporu řešení projektu nové rozsáhlé administrativní budovy banky. Prezentované simulace mají zásadní vliv na návrh klimatizačního sytému a zdrojů chladu a tepla pro zajištění požadovaných parametrů prostředí v budově.

21.12.2015
Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Recenzovaný Od začátku roku 2016 vstoupí v platnost požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.

11.5.2015
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Článek představuje energetickou studii rekonstrukce staré budovy – budoucího Centra nízkoenergetických budov v Písku. Návrh energeticky efektivních budov s nejednotnou strukturou uživatelů, např. kombinace obytného, administrativního a technologického provozu, vyžaduje detailní dynamické simulace budovy a energetického systému pro návrh optimálního konceptu, který splňuje jak požadavky na komfort, tak energetickou efektivitu při minimalizovaných investičních nákladech.

5.8.2013
Ing. Miloš Lain , Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav pro techniku prostředí

Pro pobytové místnosti legislativa udává požadavky na větrání a na vytápění s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání je dáno minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu na osobu, nebo minimální intenzita větrání a jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2.

17.9.2012
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

V tomto příspěvku je podána základní informace o kontrolách klimatizačních systémů dle stávající platné české legislativy. Dále je v článku nastíněn správný postup při kontrolách a diskutován přístup některých investorů. V závěru příspěvku se dotýká některých připravovaných změn legislativy v této oblasti.

20.8.2012
Ing. Jan Žemlička, Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Příspěvek podává základní přehled o budově národní technické knihovny v Praze. V příspěvku je popsáno jak architektonické řešení, tak systém větrání a klimatizace budovy. Dále je zmíněna počítačová simulace a monitorování provozu budovy.

9.7.2012
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

V příspěvku je uveden rozbor celkového chladicího faktoru klimatizačního systému. Celkový chladicí faktor zahrnuje kromě energetických nároků zdroje chladu i energetické nároky ventilátorů a čerpadel, která jsou součástí klimatizačního systému a zajišťují odvádění tepelné zátěže z požadovaných prostorů budovy.

25.8.2011
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Od pondělí 22. 8. do pátku 26. 8. probíhá v pražském kongresovém centru 23. mezinárodní kongres Chlazení. Na kongres je zaregistrováno přibližně 900 účastníků z celého světa a zazní zde přibližně 600 odborných příspěvků.

16.12.2009
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 19. konferenci "Klimatizace a větrání 2010" s podtitulem "Nejen kvalitně projektovat a vyrábět, ale také správně instalovat a provozovat", která se bude konat ve dnech 3. a 4. února 2010.

14.12.2009
Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Autor prezentuje koncepci využití stropního sálavého chlazení s kumulací do stavební konstrukce (tzv. aktivace betonu) pro nově budovanou Národní technickou knihovnu. Počítačovou simulací byly ověřeny teploty v knihovně při různých režimech provozu aktivace betonu. Je uveden postup simulace od stavby modelu, řešení parametrů zasklení, vnitřních zisků a modelu chlazené stropní konstrukce. Jsou prezentovány i výsledky simulace a doporučené režimy provozu. Článek je stručně doplněn o první zkušenosti při uvádění budovy do provozu.

28.7.2008
Ing. Miloš Lain, PhD., Ing. Vladimír Zmrhal, PhD.

Článek se zabývá ověřením mikroklimatu v uzavřeném proskleném spojovacím tubusu u nově stavěné administrativní budovy. Cílem energetické studie je ověřit přirozené větrání komunikačního uzlu v letním období, parametry vnitřního prostředí a optimalizace velikosti otvorů a režimu provozu.

12.2.2008
Miloš Lain - odborný garant konference

Ve dnech 6. a 7. února 2008 proběhla v pořadí již 18tá konference Klimatizace a větrání 2008, organizovaná Odbornou skupinou 01 Společnosti pro techniku prostředí.

6.8.2007
Ing. Miloš Lain, Přemysl Liška

Tepelná zátěž osvětlení hraje výraznou roli při dimenzování klimatizačního zařízení zejména pro kanceláře. Hodnoty uvedené v ČSN 730548 odpovídají době vzniku této normy a pro nově budované nebo rekonstruované kanceláře jsou již zastaralé. V článku jsou uvedeny aktualizované hodnoty tepelné zátěže od svítidel.

19.2.2007
Ing. Miloš Lain

Evropská směrnice 2002/91/ES zavazuje Českou republiku k provádění inspekcí klimatizačních zařízení. Energii spotřebovanou na chlazení a klimatizaci budov nebyla doposud v naší republice věnována pozornost. Bohužel příprava legislativních i technických podkladů pro realizace inspekcí naráží ve většině zemí na značné technické problémy.

24.7.2006
Ing. Miloš Lain, Ing. Martin Barták, Bc. Hana Svobodová, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Dodatečné instalace klimatizačních jednotek jsou většinou poplatné dispozici prostoru a často také uspořádání nábytku. V příspěvku je provedeno komplexní zhodnocení parametrů tepelné pohody v místnosti s osazenou klimatizační jednotkou. 
 
Reklama