Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. František Jiřík
 

Tragické otravy oxidem uhelnatým – praxe ukazuje nutnost důsledných kontrol

6.2.2019 | Ing. František Jiřík
Autor uvádí ukázky konkrétních případů závad na spalinových cestách vedoucích k otravám oxidem uhlenatým s cílem poukázat na význam kontrol při ochraně majetku i zdraví lidí.

Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

25.1.2019 | Ing. František Jiřík
Autor upozorňuje na vydání obsáhlého komentáře k uvedené ČSN a připojuje ukázku vynucené změny výšky komína při zvýšení sousední budovy o jedno podlaží.

Zásady konstrukce komínů v dřevostavbě

15.12.2014 | Ing. František Jiřík
Při posuzování spalinových cest v dřevostavbách nebo v budovách s dřevěnými stropy je nutné věnovat pozornost nejen vlastnímu provedení komína ať keramického nebo kovového, ale také kouřovodům a vlastním tepelným zdrojům, které mohou být také příčinou požáru v budově.

Zásady konstrukce a provozu komínů v dřevostavbě – 2. část

19.5.2014 | Ing. František Jiřík
Vícevrstvé kovové komíny mají některé výhody oproti komínům s keramickým komínovým pláštěm, ale pokud se navrhují pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva, je nutné při jejich provádění v dřevostavbách důsledně dodržet všechny požadavky výrobců komínů a norem, aby byla zajištěna požární bezpečnost budovy.

Zásady konstrukce a provozu komínů v dřevostavbě – 1. část

6.1.2014 | Ing. František Jiřík
Komíny s keramickým komínovým pláštěm ať jednovrstvé, kde komínový plášť vytváří komínový průduch, nebo vícevrstvé, kde je komínový plášť doplněn izolační vrstvou a komínovou vložkou, budou z hlediska požární bezpečnosti v dřevostavbách tím lepším řešením z hlediska požární bezpečnosti budovy.
kominík

Je právním dokumentem nařízení vlády nebo odborné stanovisko?

18.11.2013 | Ing. František Jiřík, soudní znalec v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví
Článek je reakcí na článek o stanovisku č. 160/2013 ČSTZ a zároveň upozorněním na nebezpečí otravy oxidem uhelnatým od spotřebičů na plynná paliva.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 30.11.2013 14:35

Měření malých zdrojů znečišťování - zkušenosti z praxe

2.5.2005 | Ing. František Jiřík, Komín servis
Od 1. června 2002 platí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), který ukládá zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Vyjádření k příspěvku Ing. Josefa Knoba, zaměstnance firmy Protherm s.r.o.

12.5.2004 | Ing. František Jiřík
Autor, který je 22 let soudním znalcem v oboru stavebním se zvláštní specializací kominictví, uvádí v reakci na článek Názor pracovníka z oblasti topných zdrojů na plnění a důsledky zákona č. 86/2002 Sb. své praktické zkušenosti s autorizovaným měřením malých zdrojů znečišťování včetně kontroly spalinové cesty podle zákona č. 86/2002 Sb.

Měření malých kotlů - nové povinnosti

5.2.2004 | Ing. František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR
Autor podává závažnou informaci o aktuální problematice v oblasti ochrany ovzduší vztahující se k malým stacionárním zdrojům znečišťování. Přehledně popisuje nové legislativní povinnosti provozovatelů malých kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nižším než 200 kW. Seznamuje se způsoby měření spalin těchto kotlů, kontrolou jejich technického stavu, měření účinnosti spalování, kontrolou stavu spalinových cest a dalšími náležitostmi. Uvádí praktické zkušenosti z vlastního měření a další problémy, které nové povinnosti přinášejí.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Měření malých zdrojů znečišťování

21.2.2003 | Ing. František Jiřík, Ing. František Jiřík - KOMÍNSERVIS
Mezi povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování kromě jiného patří umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu i předkložit jim k tomu potřebné doklady.

TZB-2002: ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

21.11.2002 | Ing. František Jiřík
Od prosince 2002 bude platit nová ČSN 73 4201: 2002 Komíny a kouřovody ..., která nahradí ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210. K velkým změnám zde dochází v oblasti materiálů komínů, ale i dalších článcích. Autor přednášky je osoba nejpovolanější - spoluautor normy.
diskuse: 492 příspěvků, poslední 25.08.2017 21:08

Komínové vložky z plastů

2.7.2002 | Ing. František Jiřík
Komínové vložky z plastů patří k výrobkům, které se budou stále více uplatňovat u spotřebičů na plynná a kapalná paliva s nízkou výstupní teplotou spalin, zejména u kondenzačních kotlů, protože plastové komínové vložky nejvíce odolávají účinkům kondenzátů spalin a proto budou mít velkou životnost.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Hliníkové komínové vložky

27.6.2001 | Ing. František Jiřík
Plošná plynofikace byla po elektrických přímotopech druhým, polistopadovými vládami razantně podporovaným, zásadním ekologickým opatřením. Vložkování komínů bylo v těchto "zlatých časech" kominickými firmami prováděno téměř výhradně trubkami sbalenými z hliníkového plechu. Autor pohlíží na tuto praxi z pohledu zkušeného odborníka a soudního znalce v oboru.
diskuse: 1 příspěvek, 21.07.2012 11:30

Odvod spalin z pohledu možného vývoje palivové základny a spotřebičů paliv

19.6.2001 | Ing. František Jiřík
Spotřeba energie na vytápění budovy je ovlivněna počasím, stavebním provedením budovy a typem instalované vytápěcí techniky. Od vytápěcího zařízení se očekává, že uživateli bytu poskytne požadovaný tepelný komfort s vynaložením co nejmenších finančních prostředků na palivo.

Komínové normy a předpisy II.

10.5.2001 | Ing. František Jiřík
Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Minulý týden jsme uvedli přehled norem, dnes jsou to technická pravidla a zákony.

Komínové normy a předpisy I.

3.5.2001 | Ing. František Jiřík
Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Dnes uvádíme přehled norem, v příštím pokračování bude přehled technických pravidel a zákonů.
diskuse: 1 příspěvek, 17.05.2017 00:43

Kontrola, schvalování, revize a čištění komínů

29.3.2001 | Ing. František Jiřík
Spalinová cesta, která začíná na kouřovém hrdle spotřebiče paliv a pokračuje kouřovodem a komínem, musí zajistit bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, požární bezpečnost objektu a hospodárný provoz připojeného spotřebiče.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 18.11.2012 10:58

Připojování krbů a kachlových kamen ke komínům

16.3.2001 | Ing. František Jiřík
Řada nově postavených i rekonstruovaných domů a bytů je vybavována krby a kachlovými kamny, které slouží jako výtvarný prvek v interiéru, ale současně plní i funkci záložního alternativního spotřebiče na tuhé palivo. Jaké mají tato topidla požadavky na odvod spalin?
diskuse: 18 příspěvků, poslední 15.03.2019 10:34
 

Témata 2019

technická podpora výrobců