Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komíny, kouřovody a připojování spotřebičů paliv
Normy a předpisy

Rozsáhlý vývoj spotřebičů paliv, zaměřený zejména na jejich vyšší účinnost a nižší spotřebu paliv, přináší nové požadavky na způsob odvodu spalin a vývoj materiálů pro komíny. V oblasti komínů, kouřovodů, způsobu odvodu spalin a připojování spotřebičů paliv, popř. kominických prací platí řada předpisů a norem. Protože je současný stav v této oblasti poněkud nepřehledný, je stručný výčet norem a předpisů v této oblasti s komentářem předmětem tohoto příspěvku. Minulý týden jsme uvedli přehled norem, dnes jsou to technická pravidla a zákony.

Technická pravidla
Vývoj a výroba spotřebičů paliv a následný způsob odvodu spalin do volného ovzduší zpravidla předstihují normotvorné zpracování a tím i právní technický podklad pro obecné řešení. Toto mezidobí lze překlenou zpracováním technických pravidel, kterými se řídí navrhování, provádění popř. zkoušení zařízení nebo konstrukcí.

Tato technická pravidla jsou ve smyslu ČSN EN 45020 normou vytvořenou na základě konsenzu, přijatou na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter normativního dokumentu vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považovány za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení čl. 1.5 a 3.1 ČSN EN 450 20.

TPG 941 01 Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů (GAS s.r.o.).
Tato technická pravidla platí pro komíny a kouřovody, kterými se odvádí spaliny ze spotřebičů s přetlakem spalin, podle třídy plynotěsnosti uvedené v ČSN 73 4201 změna Z2 a shodně v ČSN EN 1443.

TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva (GAS s.r.o)
technická pravidla se netýkají komínů bezprostředně, ale určují způsob rozdělení a označování plynových spotřebičů a tím také způsob odvodu spalin a napojení na spalinovou cestu.

TP 010 Komíny odolné vůči vlhkosti, požadavky, zkušební metody a určování (Společenstvo kominíků ČR)
technická pravidla definují komíny ve stavebních objektech, v nichž mohou spaliny kondenzovat i při dlouhodobém provozu spotřebiče paliv. U těchto komínů nemusí být splněna podmínka, že teplota na vnitřním povrchu ústí komínového průduchu musí být větší než je rosný bod spalin. Tyto komíny jsou odolné vůči vlhkosti ve smyslu DIN 4705, díl 1, odst. 4 a podle odpovídajících ustanovení změny 2 ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210. Technická pravidla také stanoví podmínky a pravidla pro zkoušení a posuzování těchto komínů.

TP 011 Společné komíny pro odvod spalin od uzavřených plynových spotřebičů v provedení C (Společenstvo kominíků ČR)
technická pravidla platí pro společné komíny s konstantním tvarem a průřezem komínového průduchu, do kterých jsou připojeny jednotlivé plynové spotřebiče s uzavřeným spalovacím prostorem s ventilátorem v provedení C do jmenovitého tepelného výkonu 25 kW, z více podlaží nad sebou.

Tato oblast vydávání Technických pravidel není ukončena. Připravují se technická pravidla pro odvod spalin od otevřených plynových spotřebičů v provedení B do společných komínů a další.


Zákony, vyhlášky, předpisy
Problematiku komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, odvodu spalin do volného ovzduší a provádění kominických prací řeší ještě celá řada zákonů, vyhlášek a předpisů. V dalším budou citovány ty nejdůležitější.

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
stanoví základní povinnosti majitelů a uživatelů spotřebičů paliv a kominíků při kontrole, revizi a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Určuje také termíny pro kontrolu a čištění. Vyhláška je přepracována do novější podoby, ale novela zatím nevyšla.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění zákonů č. 245/1990 Sb., č. 203/1994 Sb. a č. 91/1995 Sb., zvláště § 6a pro organizace a § 17 pro občany, ukládá povinnost zajistit čištění a kontrolu komínů.

Stavební zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
přínos jeho novely spočívá mimo jiné v tom, že byly současně připraveny nové prováděcí vyhlášky stavebního zákona, jejichž úkolem je stanovit podrobněji pravidla v řízení o stavbách. Nejvýznamnější z nich je:

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby,
ve které jsou přehledným způsobem stanoveny základní požadavky na stavby z hlediska zabezpečení jejich pevnosti, stability, požární bezpečnosti, úspory energie, ochrany tepla, ochrany životního prostředí a zdraví. Vyhláška zavádí pojem "normová hodnota", kterou rozumíme konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení znamená dodržení požadavku vyhlášky na jmenovanou vlastnost stavby. Z hlediska komínů je důležitý § 35 - komíny a kouřovody.

Zákon č. 22 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Tento zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí. Podle § 12 tohoto zákona stanoví vláda výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobce nebo dovozce stanoveného výrobku je povinen před uvedením výrobku na trh (§ 13) vydat písemné prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu shody.

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.
stanoví technické požadavky na stavební výrobky. V příloze 2, se blíže specifikují stavební výrobky, které musí mít prohlášení o shodě. V této příloze jsou uvedené také komínové systémy.

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
ve znění pozdějších předpisů stanoví max. množství znečišťujících látek ve spalinách pro jednotlivé spotřebiče podle druhu spalovaného paliva.

 
 
Reklama