Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Uvádění stavebních výrobků na trh - nové nařízení parlamentu a rady EU

Informace k nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

Cíl návrhu nového předpisu

Nařízení si klade cíl aktualizovat, zjednodušit a nahradit směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích. Přitom se zaměřuje zejména tyto dílčí cíle:

 • přispět ke snížení administrativní zátěže podniků;
 • odstranit překážky vzniklé rozdílnou transpozicí směrnice v jednotlivých členských státech;
 • posílit důvěryhodnost celého systému (zejména upevněním kritérií jmenování a oznamování subjektů působících v roli třetí strany při posuzování shody);
 • zlepšit koordinaci dozoru nad trhem.

Co lze ve výhledu očekávat v souvislosti s nařízením?

 • Nový předpis známý také pod zkratkou CPR (Construction Products Regulation - nařízení o stavebních výrobcích) vyžaduje na rozdíl od směrnice přímou a jednotnou implementaci do národního práva členských států EU;
 • nařízení vstoupí v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v OJEU, předpokládá se datum 1. červenec 2011;
 • vzhledem k tomu, že zajištění rámce pro řádné fungování tohoto nařízení bude trvat určitou dobu, jeho používání bude odloženo s výjimkou ustanovení o jmenování subjektů pro technické posuzování, oznamujících orgánů a oznámených subjektů, založení organizace subjektů pro technické posuzování a ustavení Stálého výboru. Platí, že ostatní články vstoupí v platnost od 1. července 2013.

Hlavní očekávané změny

 • Prohlášení o vlastnostech nahradí Prohlášení o shodě
 • bude posílen význam označení CE;
 • aktualizují se a o 1 položku se rozšíří základní požadavky na stavby (úprava zaměřená především s ohledem na posílení ochrany zdraví a životního prostředí);
 • postupně budou revidovány stávající harmonizované technické specifikace a nové budou zpracovány v duchu platného předpisu;
 • vzniknou subjekty pro technické posuzování (TABs - Technical Assessment Bodies);
 • notifikující orgány a notifikované osoby budou postupovat podle nových pravidel;
 • budou upraveny systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností a v definovaných případech budou zavedeny zjednodušené postupy;
 • bude posílena role dozoru nad trhem;
 • budou vytvořena Kontaktní místa pro výrobky.

K vybraným oblastem

 • Označení CE dle nařízení má u stavebních výrobků zvláštní význam: osvědčuje, že informace o vlastnostech výrobku byly získány v souladu s nařízením a musí být tudíž považovány za přesné a spolehlivé. Je tedy zřejmé, že označení CE nelze spojovat s jeho „bezpečností“ pro uživatele; stavební výrobek ve smyslu nařízení jako meziprodukt může plnit bezpečnostní ukazatele stavby teprve poté, co byl projektantem na základě svých vlastností správně navržen a zabudován do stavby;
 • Prohlášení o shodě vs. Prohlášení o vlastnostech: stávající Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Prohlášení o vlastnostech, nově zavedené nařízením jako nezbytný předpoklad pro označení výrobku CE, uvádí vlastnosti stavebního výrobku ve vztahu k základním charakteristikám dotčeného výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, kterou dle nařízení jsou harmonizovaná norma (hEN) nebo evropské technické posouzení (ETA). Komise zastává názor, že vzhledem ke specifické povaze stavebních výrobků (meziprodukty určené k zabudování do stavby) a zvláštnímu zaměření systému na jejich posuzování, nepovažuje postupy posuzování shody stanovené Rozhodnutím č. 768/2008/ES a k němu příslušné moduly v případě stavebních výrobků za vhodné. Nařízení proto zavádí metody posuzování a ověřování stálosti vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků, které však ve značné míře vycházejí z metod zavedených směrnicí Rady 89/106/EHS. Odborná technická veřejnost je důvěrně zná, proto nebude problémem aplikovat tento systém i pod CPR. Vypracování prohlášení o vlastnostech výrobcem bylo posíleno v tomto znění jako standardní případ. Bude povinné, pokud se nepoužijí odchylky článku 4a (které se zásadně týkají řádně specifikovaných omezených případů). Základní charakteristiky, které mají být uvedeny v prohlášení, jsou buď stanoveny prostřednictvím prohlášení Komise podle čl. 3 odst. 3, nebo platnými vnitrostátními ustanoveními, pokud výrobce zamýšlí uvést výrobek na trh. Pokud se pro zvláštní zamýšlené použití nepoužije žádný z výše uvedených případů, může si výrobce sám vybrat, které základní charakteristiky (nejméně jednu) v prohlášení uvede. V případě základních charakteristik, pro něž neexistují žádná evropská či vnitrostátní ustanovení, a pokud se výrobce rozhodne je neuvádět v prohlášení, se uvede „žádné vlastnosti nejsou stanoveny“. Vzhledem k tomu, že výrobce rovněž uvede zamýšlené použití výrobku, celý systém vede ke zvýšení informovanosti uživatelů, aniž by příliš rozděloval evropský trh na vnitrostátní a regionální trhy;
 • Byla upřesněna role normalizačních orgánů při stanovování tříd vlastností, minimálních úrovní vlastností a předpokladu dosažení úrovní nebo tříd vlastností bez zkoušek či bez dalších zkoušek. Funkce mandátu nebo revidovaného mandátu evropských normalizačních orgánů a úloha členských států v tomto procesu jsou nyní vyjádřeny jasněji.
 • Kontaktní místa pro výrobky lze zřídit podle příslušných ustanovení nového právního rámce jako místa, která musí informovat o ustanoveních týkajících se základních požadavků na stavby.
 • Akty v přenesené pravomoci: v návaznosti na vstup SFEU v platnost byla některá ustanovení, která měla původně spadat do regulativního postupu s kontrolou, začleněna do nových článků stanovících postup pro akty v přenesené pravomoci (podle článku 290 SFEU). Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci je Komise zmocněna upravit některé přílohy tohoto nařízení, kdykoli pro to budou splněny podmínky stanovené spolutvůrci právních předpisů v tomto nařízení.
 • Příloha III - vzor Prohlášení o vlastnostech: byly převzaty přesně povinnosti výrobců z článků, a Rada provedla velké změny formy Prohlášení o vlastnostech. Za tímto účelem byl vzor přílohy III v řadě hledisek vyjasněn (např. povinnost uvést zamýšlené použití výrobku).
 • Současná existence harmonizovaných norem a evropských technických posouzení (kdy výrobek ještě není zahrnut do harmonizované normy, nebo do ní není zahrnut plně), byla přeformulována do jasnějšího znění.

Dne 18. ledna 2011 EP odhlasoval legislativní usnesení Evropského parlamentu k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Zajištění rámce pro řádné fungování nařízení o stavebních výrobcích bude vyžadovat určitou dobu. Proto s výjimkou procedurálních záležitostí (např. založení Organizace subjektů pro technické posuzování), bude zavedení ostatních částí o 2 roky odloženo. Členské státy budou muset v dohledné odstranit právní předpisy nebo jejich části, které by byly v rozporu s nařízením.

 
 
Reklama