Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Navrhovaná právní úprava zakládá např. pravomoc ČOI vykonávat dozor nad řádným uváděním a dodáváním stavebních výrobků označovaných symbolem CE na trh v ČR.

Z důvodové zprávy

Dne 24. dubna 2011 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen „nařízení“). K tvorbě nového nařízení bylo přistoupeno na základě rozsáhlé studie Evropské komise, která potvrdila, že směrnice Rady č. 89/106/EHS již nedokáže uspokojivě pokrýt aktuální potřeby praxe.

Cílem nařízení je zjednodušit a vyjasnit stávající rámec pro uvádění stavebních výrobků na trh a zvýšit transparentnost a účinnost stávajících opatření, přijímaných v této oblasti. Nařízení stanoví jasná a jednoznačná pravidla pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh a pro používání označení CE u těchto výrobků, přehledně a srozumitelně vymezuje povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů, oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzování, zaměřuje se na dosažení co největší míry integrace trhu se stavebními výrobky, posiluje význam tzv. prohlášení o vlastnostech jako prostředku poskytování přesných, spolehlivých a důvěryhodných informací o vlastnostech stavebních výrobků nezbytných pro provádění a navrhování staveb, klade důraz na zmírnění administrativní a finanční zátěže malých a středních podniků a vyjasňuje a posiluje pravomoci dozorových orgánů při kontrole dodržování povinností jednotlivých subjektů v této oblasti.
Nařízení zohledňuje horizontální právní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh vytvořený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

Nařízení je obecně závazným právním předpisem Evropské unie, který ke své aplikaci nevyžaduje, na rozdíl od evropských směrnic, vnitrostátní transpozici, tj. přenesení či promítnutí svého obsahu do vnitrostátního právního předpisu. V případech aplikace má úprava obsažená v tomto unijním předpise nadřazené postavení a tudíž přednost před ustanoveními vnitrostátního právního řádu. Nařízením se musí řídit všechny subjekty v členském státě, včetně státu samotného a všech jeho orgánů, vykonávajících státní správu. Je možné bezprostředně se odvolávat na text nařízení a zároveň se přímo na jeho základě domáhat plnění práv a povinností v něm stanovených.

V rámci novelizace zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo přikročeno i k některým změnám v oblasti akreditace, jež si vyžádala aplikační praxe. Tyto změny zohledňují požadavky akreditovaných subjektů a pomáhají zvýšit jejich konkurenceschopnost v rámci jednotného Evropského trhu a snížit jejich administrativní a finanční zátěž.

Novelu zákona schválila Poslanecká sněmovna 13.2.2013, Senát 21.3.2013.

Návrh zákona včetně důvodové zprávy.
Novela zákona č.22/1997 Sb. ve zněné pozdějších předpisů jak jej projednala poslanecká sněmovna a odsouhlasil Senát.

 
 
Reklama